DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 115     <-- 115 -->        PDF

— 529 —


Kako je stanje na velikim tržištima gotovo za sve vrsti šumske
robe vrlo povoljno, naročito za hrastovinu, a ima izgleda, da bi te povoljne
konjunkture i potrajati mogle, to se nadamo, da bi dražbe u
našim hrastovim sumama ove jeseni — kao i lanjske — vrlo povoljno
izpasti mogle. Bilo bi to na korist ne samo naših prodavača, već i na
korist kupaca i radničtva. Ipak se definitivno ne može za sada još o
tim prodajama uztvrditi, kakove će za pravo biti; diele nas još dva
mjeseca od istih, a u to vrieme kraj današnjih političkih konstelacija ne
može nitko znati, što bi se još desiti moglo. Doduše rat u Aziji zadaje
predhodno najviše brige samo državnicima, nu pitanje je, ne će li on
za kratko vrieme zadavati brigu i poslovnomu svietu. Početak već je
učinjen strožim nadziranjem i zaplienami trgovačkih brodova.


Ma da i drvotržci mogu uslied dobre i brze prodje razne šumske
robe zadovoljni biti, ipak nje, a s njima i šumovlastnike naše monarhije
jedna briga tišti, a to je: neuredjene prilike trgovačkih i carinskih ugovora.
Sve do danas ne zna se, kako će izpasti pregovori naših državnika
naročito s Italijom i Njemačkom, gledom na trgovačke i carinske ugovore.
0 tim ugovorima ovisi, kakova će u obće biti u buduće trgovina
s drvom, jer je za nju silan eksport drva iz našega carinskoga područja
od najveće važnosti. Specijalno za našu hrvatsku trgovinu drvom od
velike je važnosti, kakov će se ugovor sklopiti sa susjednom Italijom,
koja raznovrstno drvo iz hrvatskih šuma uvaža, a koje je dosele bez
ikakove carine u talijansko carinsko područje ulazilo. Nadamo se medjutim,
da će tomu i u buduće tako biti, jer Talijani nemaju nego malo
svojih šuma, pak su na uvoz upućeni, dočim Njemačka, ako i jest šumovita
zemlja, ipak usljed silne svoje industrije ne može ni iz daleka
iz vlastitih šuma svoju potrebu namiriti, a najpovoljnije joj je ipak
dobavljati drvo iz austro-ugarskoga carinskoga područja, s kojim je
gospodarstveno nebrojenim nitima svezana.


Različite viesti.
Klub šumarah u Ogulinu. „Akoprem malo kasno, donašamo sada,
kako se je naš´ „Šumarski klub" organizirao, a to činim zaoto, da i
cienjeni čitatelji „Šumar, lista" vide, da je ono, što je u Š. L. najavljeno,
hvala Bogu i ostvareno. „Klub šumarah" u Ogulinu, osnovan je
u skupštini dne 27. ožujka 1904., pak seje odmah kao takovi i konstituirao.
U toj skupštini bilo je prisutno 9 članovah, dočim su mnogi svoju
odsutnost izpričali, priposlavši „pristupnice poziva" odboru, kojima najavljaju,
da klubu kao članovi pristupaju. Klubu pristupilo je iz riečko
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 116     <-- 116 -->        PDF

— 530 —


modruške županije 25 članovah, a dvojica drugova iz ličko-krbavske


županije pristupila su klubu, kao vanjski članovi. „Klubu šumarah" pri


stupili su sva gg. šumari zein. šum. uprave, ogulinske imovne obćine i


jedan vlastelinski šumar ; dočim od držav. šumara nitko pristupio nije,


akoprem gg. drž. šumara ima i u Ogulinu i u okolici, te koji su u klub


pismenim dozivom pozvani bili.


Predjimo medjutim na tečaj same skupštine. Za privr. predsjednika


skupštine izabran je gosp. Jul. Vraničar^ kr. žup. šum. nadzornik, a


za perovodju g. Ljubomir Bugarović, kr. žup. šumar, vježbenik.


Gosp. nadšumar Do na din i razložio je svrhu današnjega sastanka


i težnju, zašto da se osnuje klub. Nakon toga razlaganja, bude zaklju


čeno, da se danas stalno osniva „klub šumarah u Ogulinu".


Poslije toga zaključeno je, da „klub šumara" ima representirati
odbor od tri izabrana člana. Taj odbor sastoji se iz pročelnika, tajnika,
i odbornika, a bira se na jednu godinu. Po tom se je prošlo na izbor
odbora.


Na predlog g. Vaca birano je tajno, pak su izabrani: Z´a pročel nika:
g. Dr. Moenaj šumarnik. I. 0. Jednoglasno. Za tajnika:


g. Gašo Vac sa 8 glasova. Za odbornika: g. I. Donadini sa 7
glasova.
Gosp. odbornik Donadin i nadšumar žali, da akoprem su sva
susjedna gg. kr. državni šumari pozvani bili, da stupe u „klub šumara
u Ogulinu", da se nijedan pozivu odazvao nije.


Nakon jednoglasnoga izbora pročelnika g. šumarnika Moenaj a, bje
mu brzojavno čestitano u Plaški, gdje se je službeno nalazio. Gosp. šumarnik
odgovorio je odmah brzojavno da prima pročelničtvo, što prisutni
pozdraviše sa burno: „Živio Moenaj"!


Nakon toga, zaključio je privr. predsjednik prvu skupštinu kluba,
zaželiv da naš klub cvate i napreduje, na korist hrv. zelene struke. Prisutni
pozdraviše privr. predsjednika sa: „Živio Vraničar." Poslije
toga, proveo je klub večer u svojim prostorijama u ugodnom razgovoru.
Kao gosti kluba bili su prisutni: g. Gavrilovi ć kr. gruntovničar, g.
Harapi n civil, mjernik iz Vrbovskoga, koji su došli sa vrlim našim
članom kluba g. kr. kot. šumarom M. Kolibašem iz Vrbovskoga, te g.
Josip pl. Pintar vlasnik tiskare u Ogulinu. Ovdje moramo objelodaniti
hvale vriednu izjavu g. Pintara, koji pozdraviv „klub šumara u Ogulinu"
želeći mu liep procvat, obećaje, da će sve tiskanice, koje se ticale budu
kluba, štampati bezplatno, kano prijatelj liepe zelene struke. Tako je
prošla konstituirajuća prva skupština našega kluba. Klubske prostorije
nalaze se u „Hotel Plitvice". Mi preporučamo odboru, naročito g. pročelniku
kluba, da se u svojem položaju zauzme, da naš klub cvao i na
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 117     <-- 117 -->        PDF

— 531 —


predovao bude, a članovi će ga u svemu podupirati. Naročito zaželjeti
bi bilo, da se urede redoviti sastanci, gdje bi se strukovna pitanja raspravljala
i pojedine rasprave čitale i pretresale; a naročito zgodni bi bili
mali izleti u obližnje šumske predjele. —To nam je moguće, jer imamo
u blizini krasne šume, a imamo željeznicu i divno naše hrvat, more,
pak možemo na sve strane. Da klub šumara napredovao bude, leži u
prvom redu do rada odbora. „U radu je spas".


Donašamo do sada pristupivše redovite članove „kluba šumara
u Ogulinu", a to su gg.: Jul. Vraničar kr. žup. šum. nadzornik,
Drag. Mocnaj, šumarnik I. 0. Ogulin, Hinko Fiirst šumarnik vlast. Gabar.
Radoš Kraguljac predsjednik I. 0. Ogulin, Dragutin Lasman nadšumarprocienitelj,
Ivan Donadini nadšumar-upravitelj, Slavoljub Brossig nadšumar,
Miško Krišković nadšumar, Mato Kolibaš kr. kot. šumar, Milan
Lepušić kr. kot. šumar, Josip Majnarić kr. kot. šumar, Rudolf Sablić
kr. kot. šumar, Dušan Weiner kr. kot. šumar, Slav. Sutlić kr. kot. šumar,
Gašo Vac kr. kot. šumar, Vjekoslav Bubanj kr, kot. šumar, Ljubomir
Bugarović kr. žup. šum. vježbenik, Mato Moćan kot. šumar I. 0., Vjekoslav
Bauer kot. šumar I. 0., Stjepan Šimić kot. šumar I. 0., Joso
Lončarić protustavnik I. 0., Joso pl. Rukavina šum. prist, I. 0., Svetozar
Vučković šum. prist., I. 0., Milan Grozdanić šum. prist, I. O.,
Šandor Grabušek akcesista I. 0.


Članovi-gosti : Dragutin Polaček kr. nadšumar Otočac, Fran
Gašparac gradj. mjernik Zagreb. Evo — kako napred vidimo, naš „klub
šumara", ima liep broj članova i prijatelja (koji broj će se i povećati),
pak „klub" uz volju i našu marljivost, liepo napredovati može. — Do
nas samih je, da tako bude.


Napred prijatelji zelene struke!


„U slozi leži — nas svijuh spas"!


Gašo Vac


tajnik kluba.


K pokretu kr. kot. šumara za poboljšanje STOjega stanja i
IberiTa. Već smo u prošlom broju našega lista spomenuli o koracima
koje preduzeše naši kr. kot. šumari, da si svoju eksistenciju poprave a
sad donosimo u sliedećem predstavku, s kojom su se na osobu svietloga
bana u tom pogledu obratili, ista glasi doslovno:


Preuzvišeni gospodine svjetli bane!


U novije doba pokrenulo se je pitanje o poboljšanju materijalnih
odnošaju činovničtva, ne samo u susjednoj kraljevini Ugarskoj, već i u
kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 118     <-- 118 -->        PDF

— 532 —


Vapaj za povišenje plaća našao je odziva u susjednoj kraljevini
Ugarskoj, te je uspieh taj potakao i činovničtvo naše domovine, da se
je počelo ozbiljnije baviti mišlju, kako bi se povoljnije materialno stanje
polučiti dalo.


Medju činovničtvom ovim nezauzimlje jamačno posljednje mjesto
strukovno naobraženo činovničtvo šumarsko, kojemu je povjereno najdragocjenije
blago naše domovine — šume — koje ne samo da su izvorom
znatnoga prihoda zemlje, već su one i najvažniji faktor s kojim
se mora računali, koli na zdravstvenom, toli na narodno gospodarstvenom
polju.


Pa kad je neprocjenjivo ovo dobro zemlje povjereno, reć bi izključivo
šumarima, da ga čuvaju i unapredjuju, neće biti nečedno, ako se
i oni u tom obćenitom gibanju oko poboljšanja materijalnog stanja jave.
Možemo reći, da će to biti tim manje nečedno, kad se uvaži, da to neprocjenjivo
dobro stoji na brizi šumara u zemaljskoj službi razmjerno
najslabije plaćenog činovničtva sa plaćom počam 1000 K godišnje, kojega
tište dvije težke nevolje: sjedne strane zapreka u avancementu, a
s druge strane uvršćivanje kr. kotarskih šumara u XI. dnevni i-azred.
S toga ćemo nastojati, da ove naše biede, tražeći lieka proti istima,
obrazložimo.


Zakonom od 22. siečnja 1894. kojim se uredjuje šumarsko tehnička
služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji ustanovljeno
je, tko može polučiti šumarsko-tehničku službu kod političkih
oblasti, te je podjedno odredjen osobni i plaćevni šema šumarskih tehničara.


Paragrafom 6. tog zakona odredjuje se medju inim, da „šumarskotehničku
službu kod političke uprave može polučiti samo onaj, koji je
za nju teoretički i primjereno praktički osposobljen, te dokaže, da je
kao redoviti slušatelj polučio podpunu akademičku naobrazbu i nakon
dvogodišnje šumarske prakse položio državni izpit za samostalno vodjenje
šumskog gospodarstva." S tim u savezu stojeći §. 14. istog zakona
odredjuje, da „za vrieme od 10. godina, računajući od krieposti
ovoga zakona imati će onaj, koji želi polučiti službu u X. ili nižem činovnom
razredu, dokazati, da je barem svršio nauke na kojem srednjem
šumarskom učilištu, te položio nakon dvogodišnje vježbe državni izpit
za samostalno vodjenje šumarskog gospodarstva".


Prema tomu odklonjen je izgled bivših djaka postojalog šumarskog
učilišta u Križevcima na svako dalnje unapredjenje u službi, pa se time
ubija svaka ambicija u šumara, jer ga pomisao, da će u podčinjenom
položaju, došavši iz XI. dnevnog razreda u X. sa konačnom plaćom od
2000 K morati do konca svog službovanja sa obitelju životariti, jamačno
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 119     <-- 119 -->        PDF

— 533 —


ne može poticati na marljiv i uspješan rad oko unapredjenja najvećeg
narodnog blaga. Da to nije opravdano, najboljim je dokazom činjenica,
da su godine 1896. imenovani šumarima u X. dnevnom razredu absolventi
kr. šumarskog učilišta u Križevcima sa uračunivom 12 godišnjom
službom, koji su u istom dnevnom razredu još danas, a po navedenim
načelima odsudjeni su u istom dnevnom i plaćevnom razredu ostati do
konca svog službovanja.


Uzme li se u obzir, da je od službujućeg danas šumarskog osoblja
u zemlji preko dvie trećine njih svršilo kr. šumarsko učilište u Križevcima,
sve do otvorenja kr. šumarske akademije u Zagrebu jedinog i najvišeg
šumarskog učilišta u zemlji, moralo bi se prema ustanovam §. 6.
i 14. spomenutog zakona svim ovim zatvoriti put daljnjem napredku u
službi, uslied česa su ti paragrafi po samo šumarstvo ubitačni.


Nu pošto su njeki ovih već danas u IX. a njeki u VIII. dnevnom
razredu, nebi bilo pravedno, da se ostalim, sa istom naobrazbom daljnji
napredak onemogući.


Nepravednije bi bilo tim većma, što bi se dosljednjim provadjanjem
spomenutih paragrafa pokazalo djelovanje zakona u natrag, što bi bilo
u očitoj protimbi sa onim obćenitim pravnim načelom, koje je našlo
izražaja u §. 5. obćeg gradjanskog zakona, koji glasi: „moć zakona neproteže
se nazad, zato ne padaju na predjašnja i na prava od prije
stečena".


A posto su absolventi kr. šumar, učilišta u Križevcima od postanka
istog namještivani i promicani u IX. i VIII. činovni razred i to koli kod
krajiških imovnih obćina, toli u državnoj šumskoj upravi (gdje se još
danas kao nadšumari promiču u IX. dnevni razred) i u zemaljskoj službi
kao županijski nadšumari i kralj, županijski šumarski nadzornici, koja je
okolnost jedino imala posljedicom toli brojnoga upisa slušatelja u taj
zavod, to su absolventi toga zavoda stekli naravno pravo za smještenje
u zemaljsku službu i na promicanje u više činovne razrede, pa se baš
ovo pitanje ima prosudjivati prema zaglavnoj ustanovi §. 7. obćeg gradjanskog
zakona po načelima tog naravnog prava.


Tu nam se obazrieti i na zakonski članak I. od godine 1883. zajedničkog
ugarsko-hrvatskog sabora o osposobljenju javnih činovnika,
koji govoreći u §. 12. o namještenju šumarskih stručnjaka i zahtjevajući
za buduće absoloiranje šumarske akademije u Ščavnici, odredjuje u §.


34. sliedeće: „ovaj zakon ne može se uporaviti na one, koji u službi
polučenoj bilo naimenovanjem bilo pako izborom faktično stoje u vrieme
kad je ovaj zakon u kriepost stupio, ili koji ako i faktično i ne služe,
dokažu, da su nakon 1. srpnja 1887. u službi stajali, te ako žele biti


ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 120     <-- 120 -->        PDF

- 534 —
namješteni u istoj struci; glede ovih osoba ostaju mjerodavni dosadanji
zakoni i dosadanja praksa. Osobe ove mogu u dotičnoj struci po dosađanjem
načinu i običaju biti namještene i promaknute".


Prema rečenom ne postoji nigdje paragrafom 6. i 14. zakona od


22. siečnja 1894. slična ustanova.
U nijednoj struci ne postoji što sličnoga, pače imade struka, u kojima
može činovnik postići bez svake akademičke naobrazbe IX. i VIII.
a i VII. činovni razred. Mimogred spominjemo činovničtvo kr. vladnog
računarskog ureda, pak manipulacionalno činovničtvo kod visoke kr. zemaljske
vlade i višili sudova.


Na temelju toga obrazloženja uslobodjujemo se Preuzvišenost Vašu
zamoliti, da blagoizvoli poraditi, da se §§. 6. i i 4. zakona od 22. siečnja
godine 1894. bilo novelom k tomu zakonu, bilo novim zakonom pi-ema
navedenim promjene, ili pako da se krivo tumačenje i provadjanje istih
u pravu kolotečinu svede: da bude naime svakom šumaru otvoren izgled
na promaknuće u IX, i višji činovni razred.


Istina, da ne će svaki morati i moći doći u VIII. dnevni razred, jer
je sjedne strane broj viših šumarskih činovnika za povoljni avancement
premalen, a sdruge strane ima vis. kr. zemaljska vlada uvjek sredstvo
u ruci, da avancement regulira i da najsposobnije promiče.


Zakonom od 26. siečnja 1901. kojim se preinačuju njeke ustanove
zakona od 22. siečnja 1894. odredjeno je, da se ustanove zakona od


20. kolovoza 1894. ob uredjenju beriva zemalj. urednika i službenika u
kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji protežu u pogledu plaća i na šumarske
tehničare kr. županijskih i kotarskih oblasti, da se dakle šumarski tehničari
izjednačuju u tom pogledu sa ostalim činovničtvom.
Nu što se je tu dogodilo ? Tim zakonom uvršćuju se kr. kotarski
šumari kr. kotarskoj oblasti i opet u XI. i X činovni razred sa plaćom
od 1000., 1200., 1400. te 1600., 1800. i 2000. K. Dok je prema tomu
jedan dio šumarskih tehničara u X. dnevnom razredu, u kom su kr.
kotarski pristavi, te županijski perovodje nižeg razreda, dakle konceptualni
činovnici, drugi je dio šumarskih tehničara sa istom strukovnom
naobrazbom u XI. činovnom razredu, u kojem je računarsko i manipulacionalno
osoblje sa znatnom manjom naobrazbom od šumarskih tehničara
u obće.


Taj XI. dnevni razred pokazuje se za strukovno naobraženo šumarsko
osoblje tim nepravednije, kad se uvaži, da usljed vladajućih prilika
te malenog broja šumara, svaki mora 8 i više godina služiti kao
šumarski vježbenik dok ga sreća neposluži, da bude imenovan šumarom


II. razreda u XI. dnevnom razredu sa 1000 K plaće.
Tom prigodom pozvati nam se je na razpravu o toj zakonskoj osnovi
u saboru kralj. Hrvatske Slavonije i Dalmacije: u toj razpravi pri
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 121     <-- 121 -->        PDF

— 535 —


mjetio je narodni zastupnik Dr. Fran Vrbanić kako bilo nepravedno, da
se strukovno naobraženo šumarsko osoblje, kojemu je povjereno najveće
narodno blago, uvršćenje u XI. činovni razred, sa toli malom plaćom,
pa stoga predložio da se u XI. dnevni razred briše.


Na to je primjetio saborski izvjestitelj u toj stvari, narodni zastupnik
Dr. Josip Pliverić, da i on uvidja opravdanost tog predloga, ali
da se tom za sada udovoljiti ne može, jer da to nedozvoljavaju skučena
sredstva zemaljskog proračuna.


Da se u tom pravcu pravedno izjednačenje poluči, treba da budu
kr. kotarski šumari jednako sa konceptualnim osobljem kr. kotarske oblasti
uvršteni u X. i IX. dnevni razred sa berivima tim dnevnim razredima
odgovarajućima.


I ostalo strukovno osoblje kr. kotarske oblasti uvršteno je u X. i


IX. činovni razred: veterinari u X., kotarski liečnici i kotarski inžiniri
u IX. činovnom razredu.
Istina je, da veterinari i kotarski liečnici ne imadu plaće tim dnevnim
razredima odgovarajuće, ali zato imadu oni u mirovini uračunive petgođišnje
doplatke.


Inžiniri pako ne iraadu tih petgodišnjih doplataka, ali zato imadu
beriva njihovom IX. dnevnom razredu odgovarajuća.


Kotarski šumari krajiških imovnih obćina sa istom strukovnom
naobrazbom kao kr, kotarski šumari kr. kotarske oblasti uvrštuju se odmah
kao takovi pri prvom naimenovanju u X. činovni razred sa odpadajućim
tom dnevnom razredu berivima, uz pravo promaknuća u višji plaćevni
razred, pa koji uspieh može imati činjenica, kad od dvojice kolega,
jedan može avanzirati čak u VIII. dnevni razred a drugi niti u IX., samo
zato što je došao u zemaljsku službu?


Isto je tako i sa šumarima kr. državne šumske uprave i šumarima
cislajtanije.


Uz to dolazi i ta okolnost, da kod kr. državne šumarske uprave i
krajiških imovnih obćina i državnoj službi u cislajtaniji imade nadšumara
u IX. dnevnom razredu (u cislajtaniji dapače u VIII. dnevnom
razredu) koji vrše službu upravitelja šumara na dotičnim šumarijama.


Pa uzme li se u obzir, da šumari koli oni krajiških imovnih obćina,
toli oni državne šumske uprave povrh svojih beriva i izgleda na
promaknuće imadu i znatne deputate u ogrievu i zemljištu, te većinom
krasne i prostrane stanove u naravi, mora se priznati, da smo mi zemaljski
šumari znatno zapostavljeni, prem imamo ako ne mnogo veću
i važniju zadaću i odgovornost, zato bi pravedno bilo, da se trudan i
naporan rad nas zemaljskih šumara i dolično naplaćuje, pak tako naše
i obitelji nam materialno stanje obezbiedi.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 122     <-- 122 -->        PDF

— 53B —


Da činovniku za dolično uzdržavanje svoje i obitelji mu treba najmanje
1600 K godišnje plaće, dokazuje §. 4. zakona od 18. siečnja 1893.
„0 stegah ovršnog prava ovrha."


Paragraf 4. tog zakona izrikom odredjuje, da ovršeniku nakon obavljene
ovrhe od ukupne plaće svakako ostane netaknut godišnji dohodak
od 1600 K.


Dakle kr. kotarski šumar nalazeći se u XI. dnevnom razredu ne ima
danas ni taj minumum potreban za dolično uzdržavanje u ime godišnje
plaće.


Na temelju toga molimo Vašu Preuzvišenost.


1. da bi uznastojala, da se XI. činovni razred za kr. kotarske šumare
kao takove sasma napusti, pa da se isti uvrste u X. IX. činovni
razred sa berivima jednakim berivima zemaljskih konceptualnih činovnika
istih dnevnih razreda;
2. da se obzirom na napred spomenuti razloge ustanove §. 6. i
14. zakona od 22. siečnja 1894. dokinu, te avaneement svih šumarskih
tehničara u IX. i višji činovni razred uzpostavi.
Ovakovu promjenu oko poboljšanja malerialnog stanja šumarskih
tehničara nebi bio nikakov teret za zemlju, jer bi se, ako se i ne uzme
u obzir doprinos zem. zajednica od godišnjih 77.436 K, kojim se i onako
zemaljski budget znatno odterećuje, neumornim radom šumara stostruko
naplaćivao, pa stoga uzdajući se u pravdoljublje Vaše Preuzvišenosti,
pouzdano nadamo, da će ova naša pravedna molba, proizašla iz pritiska
okolnosti, naći u plemenitosti Vaše Preuzvišenosti odziva, te uroditi
žudjenim plodom, a mi ćemo se zahvalni znati svojim uztrajnim
radom pokazati svakog povjerenja Vaše Preuzvišenosti vriednimi.


Sliede podpisi četirdesetorice kr. kot. šumara.
Trajna gospodarska izložba „Slavon. gospodarskoga društva"
u Osijeku. Izložbeni odbor razaslao je slijedeći poziv na učestvovanje
kod ove izložbe, koja će se po društvenom predsjedniku, preuzvišenom
gospodinu ministru Ervin u pl. Csehu , dne 20. kolovoza t. g. svečano
otvoriti.


Svrha je ove izložbe, da društveni članovi i gospodari u
opće mogu ovdje u svako doba viditi i razgledati razne u gospodarstvu
potrebne predmete; da ovdje mogu takove upoznati, naročito pako nove
strojeve i sprave, poboljšanja i usavršenja istih; da ih mogu ovdje i
prokušati, te prema svojim potrebama, da si odabrati mogu i nabaviti
ono, što će im najbolje ogovarati.


Dalnja je svrha te izložbe, da gospodare dovode u neposredni doticaj
sa tvorničarima i proizvoditeljima raznih gospodarskih potrepština,
da gospodari članovi takove potrepštine iz prve ruke u najboljoj kakvoći
i uz najpovoljnije uvjete nabavljati mogu.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 123     <-- 123 -->        PDF

— 537 —


Za postignuće ove svrhe, pozivati će se od vremena đo
vremena sve samo najbolje, priznato solidne i pouzdane tvrtke, koje bilo
kakove gospodarske potrepštine proizvađjaju ili u promet stavljaju, da
na izložbu pošalju svoje proizvode. Prijave mogu se u svako doba podnijeti.


Usuprot obavješćivati će se članovi i gospodari o svemu povremeno
koli u društvenom glasilu i koledaru, toli posebnimi plakati, te
oglašivanjem i u raznim novinama. Po mogućnosti i potrebi izdati će
se stalne oglasne ploče, da se takove izvjese kod svih podružnicah društvenih,
kao i drugih udrugah, zatim kod svih općinah i raznih uredih,
pa u javnim lokalima u opće.


Upite, razjašnjenja, tumačenje pojedinih predmeta pružiti će posjetiocima
izložbe izložbeni odbor po svom opunomoćeniku, u koliko je
takove upite itd. od izložitelja primio.


Uvjeti za izlaganje naznačeni su na prijavnicama, koje
svakom na raspolaganje stoje.


Prema svrsi izložbe društvo će po svom izložbenom odboru nastojati,
da članovi društveni razne gospodarske potrepštine nabavljaju p osredničtvom
društva od onih tvrtka, koje na izložbi učestvuju.
Većim prometom nastojati će društvo po mogućnosti što veće pogodnosti
koli za prodavaoca toli za kupca polučiti.


Učestnici kod izložbe umoljavaju se s toga, da naznače koje pogodnosti
pružiti mogu kod prodajah, koje su posredovanjem društva
obavljene.


U izložbi primiti će se po mogućnosti i potrebi razne gospodarske
potrepštine na skladište za prodaju u komisiji, te se u tom pogledu
umoljava za priopćenje odnosnih predmeta i uvjeta.


Izložbeni odbor nastojati će oko toga da priredi i povremen e
izložbe, napose pokusne radnje, demostracije i natjecanja
sa raznimi strojevi i spravami, kod kojih će se dijeliti
i priznanja (diplome) i nagrade (kolajne). Za takove izložbe izdavati
će se posebi pozivi i ustanove.


Posje t izložb e biti će za društvene članove redovito slobodan,
a za izložitelje bezuvjetno svagda, kao i za njihove namještenike i radnike,
dok su na izložbi zaposleni.


Divlji kesten. Divlji kesten postao je u novije vrieme u kemičko
tehničkom pogledu važan i više cienjen nego li do sada. Na sastanku
prirodopisaca u Karlovim-varima izviestio je C. Laves, da ima u plodu
kestena 8% proteina, 77o surove masti, 77"/o dušikovih tvari, i 2´67o
pepela. Hranive čestice bile bi po tome jednake žitu. Liepi plodovi
mnogomu su pali u oči, pa je žalio, da se namogu jesti, kao kesten
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 124     <-- 124 -->        PDF

— 538 —


pitomi, jer su neugodna okusa i draže u grlu. No po Fliigge-ovom patentu,
ta se gorčina dade odstraniti i kesten divlji daje onda subjeli,
tečni prašak, koji je pun bjelankovine i fosforne kiseline, a osim toga
dobivamo od njega i jedan alkoholski izvadak, kao dobar liek od reumatizma.
Laves je zamolio patenat na brašno od divljeg kestena i na
žestu, koja se dade od njega prirediti. Od divljeg kestena pravi se nadalje
i burmut t. z. „Schneberger" od kojega se žestoko kiše. Divlji
kesten presadjen je g. 1557. iz Azije u Carigrad odkuda je dospio u
Beč. Botaničar Glusius razmnožio ga i od onda se kao krasno stablo i
lista i cvieta radi širio cielom Evropom. . . e.


Ovogodišnja nestašica krme i šume u Ugarskoj. Preuzv. gosp.
kr. ugar. ministar za poljodjeljstvo B. Tallian naglasio je u svom govoru,
držanom prilikom proračunske debate o njegovoj listnici u ugarskom
saboru, da mu veliku brigu zadaje okolnost, što je sbog velike suše urodilo
u Ugarskoj mnogo manje krme no obično, manje nego što je potrebito
da se mogu domaće životmje prehraniti; s tog je odlučio ne
samo da osjegura što je jeftiniji prevoz krme na željeznicama,
već da i otvori za pašu državne iobćinskešume. Ovo
je i za nas od važnosti, jer je i kod nas rodila suša istimi posliedicami,
te će se i našim gospodarima morati ići istim načinom u susret;
glede samih pako državnih šuma, vriedi obećanje i za državne šume u
Hrvatskoj i Slavoniji, pošto su one neposredno podčinjene kr. ug. ministarstvu
za poljodjelstvo. Osim toga stavljeno je u Ugarskoj u izgled
slobodno sabiranje listinca i stelje u šumama.


Deputacija činovničtva krajiških šum. obćina kod podbana.


U zakonu o ustrojstvu imovnih obćina u bivšoj hrv. slav. Vojnoj Krajini
uzakonjeno je načelo, da šumarsko činovničtvo imov. obćina ne bi
smjelo biti slabije plaćeno nego li šumarsko osoblje države, koje s njim
u istom činu stoji. Kako je svim držav. činovnicima, pa tako i šumarskima,
bilo onima koji u Ugarskoj koli i onima koji u Hrvatskoj i Slavoniji
služe, od početka o. g. plaća povišena, to su se obzirom na gornju
zakonsku ustanovu uprli i šumari naših krajiških im. obćina, da si tu
poboljšicu izvojšte, stoga su — pošto se preuzv. gosp. ban na liečenju
nalazi — pošli u deputaciju pred presvietl. gosp. podbana Dr. S. Šumanovića
u toj stvari, pa im je presv. gosp. podban i obećao, ako bude
kako moguće, molbi udovoljiti.


Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. Dne 7. pr. mj.
održana je pod vodstvom g. prof. F. Kesterčaneka četirdnevna ekskurzija
sa slučačima II. i III. tečaja u naše kraške primorske predjele kojoj
su se pridružili g. prof V. Hlavinka i docent za bujičarstvo g. D. Petrović,
te su izletnici posjetili radnje oko zagradjivanja bujica, opuzina
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 125     <-- 125 -->        PDF

— 539 —


tla i pošumljenja kraj Grižana u Vinodolu, po tom posjetili „Senjsku
dragu", razgledali tamošnje kulture, šumski vrt u sv. Mihovilu i već
danas sasvim dogotovljene bujičarske radnje na negda zloglasnoj senjskoj
bujici „Torrente". Odavle krenuli su izletnici parobrodom na Rieku, posjetili
tamošnji novo ustrojeni šumski vrt, posjetili i Opatiju, a po tom
se dne 10. vratili natrag u Zagreb. Time bi i serija ovogodišnjih naučnih
putovanja dovršena.


Predavanja na akademiji zaključena su u ovom ljetnomu semestru
polovicom srpnja, a u drugoj polovici održavani su izpiti, koji su pod
konac srpnja i dovršeni. Uspjeh izpita može se u obće povoljnim nazvati,
naročito izpita sa slušačima III., zadnjega, tečaja. Žalibože što
izgledi za namještenja nisu sada baš povoljni. U zemaljskoj službi neka
se mjesta štednje radi nisu zadnje vrieme popunila, kod imov. obćina
već je mjesta malo, kod nekih naših privatnika imaju, kako im je služba
ustrojena, više izgleda stranci nego domaći, a kod uprave državnih šuma
još i do danas nije pitanje riešeno, imaju h se uz ščavničke absolvente
namještati i drugi, dakle naši; u tom smjeru još se uviek, kako čujemo,
samo pregovori vode, te je polag nagodbenog zakona samo pravo na
našoj strani, praksa još ne.


Požari ove godine nanieli su šumama evropskim silnoga kvara.
Ne ima gotovo dana, da se u dnevnicima ne čita viest o kojem velikom
šumskom požaru. Šume raznih zemalja stradaju od silnih požara, pogodovanih
vanrednom dugotrajnom sušom, nu iz gotovo nijedne zemlje
nije ih toliko javljeno, koliko iz susjedne nam Ugarske. Valja s toga
osobito paziti na to, da se strogo obdržavaju mjere propisane ustanovami
šum. zakona i raznih naredaba, da se toj pogibelji od požara po mogućnosti
predusretne, a buknuli požari što prije uguše. Medju inim valja
i mnogobrojnim turistima, koji u ovo doba godine često u šume zalaze,
na srce stavljati što veći oprez glede vatre.


Škola za lovce u Ugarskoj. U svojem govoru prigodom razprave
državnog proračuna o poljodljelstvu spomenuo je preuzv. gosp.
ugar. ministar za poljodjeljstvo B Tallian, da kani osnovati školu za
lovce i tako dići broj školovanoga i spremnoga lovačkoga osoblja: nu
samo da se ne bi broj toga osoblja digao na uštrb šumarskog osoblja,
za koji je spomenuo, da ga kani kod državne šumske uprave — reducirati.


Proti sunčanici i snncanoj kaplji vele liečnici, sada, da je najbolje
piti mnogo vode, da se uslied silnoga znojenja krv, koja je postala
mnogo gušća, opet prorediti pak i bolje kolati može. Kako baš ove godine
mnogo ljudi trpe od silne žege, neće biti možda suvišno, da smo
na to upozorili.