DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 109     <-- 109 -->        PDF

— 523 —


šega društva pitala je i naša kr. zemaljska vlada prigodom ustrojenja
naše kr. šumarske akademije u njega savjeta, te je s toga pok. Hempel
u nekoliko navrata pohodio u tom poslu Zagreb, a tom prilikom posjetio
i bivši šumarski zavod u Križevcima. Prof. Hempel i na polju
šumarske literature mnogo je privredio, pokrenuo je izdavanje odličnoga
tjednika „Oesterr. Forstzeitung" kojemujeprvim urednikom bio; u društvu
s prof. Vilchelmom izdao poznato monumentalno djelo „Baumeu. Stracher".
Mrtvo tielo pokoj, dvorskog savjet, prof. Hempela prevezeno je u Beč
i uz veliko saučešće šumarskih i inih krugova svečano sahranjeno. „Slava
mu i vječna spomen."


Društvene viesti.


Konferencijonalna sjednica uprav, odbora. Za dne 12. srpnja
odredjena je bila sjednica upravnoga društv. odbora, ali se kao takova
nije održati mogla, jer su gg. predsjednik i oba podpredsjeđnika sprečeni
bili u sjednicu doći, koja se je s toga samo kao konferencijonalna sjednica
držati mogla. U toj konferen. sjednici stvoreni zaključci predložit će se
budućem odborskom sjelu na prihvat. S istoga razloga nije se moglo
obaviti ni ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice, pak se isti toga radi
u ovom broju društv. časopisa obdjelodaniti ne može. Prije početka
konfer. sjednice izkazali su prisutni odbornici posljednju čast nedavno
preminulom začastnom članu hrv. slav. šumarskoga društva, dvorskom
savjetniku prof. G. Hempelu, ustav sa stolica i kliknuv mu: „Slava".
Iza toga vijećano je o budućoj glavnoj skupštini društva, izletu u zagrebačku
goru i raspravama, koje će se prigodom glavne skupštine držati.
Koji su zaključci o tom smjeru stvoreni, proizlazi iz poziva i programa
za glavnu skupštinu, koji prileži ovom broju društv. časopisa.
Osim toga prihvaćen je zaključni račun i proračun društva za g. 1905.,
koji također niže u ovom broju lista donosimo. Konačno zaključeno je
dati društv. članu kot. šumaru i. obć. križev. J. pl. Aueu, koji se sada
u bolnici milosrdnicah u Zagrebu na liečenju nalazi, podpora u iznosu
od 80 K, te je tim ova konferen. sjednica zaključena.


Poziv i program za ovogodišnju glavuu skupštinu hrv. slav.


šumarskoga družtva i s njom spojenoga izleta u zagrebačku goru pri


leži napose u ovom broju „Šumarskoga lista" na što ovim p. n gg.


članove naročito upozoravamo.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 110     <-- 110 -->        PDF

— 524 —


Osnova


o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav.
Go i i n e


1903. 1904. 1905
Predmet
zaista izdano preliminirano


Kruna


Potreba (Razhod):


„Šamar, dom" (zajam, obd. namet,


muzej, vodovod, plin, pazi


Ijuća itđ.) 10838´58 11350 11350


2 Nagrada tajniku družtva 600-— 600 600


3 Nagrada blagajniku družtva 60O-— 600 600


4 Nagrada uredniku nŠumar. lista"


i „Lugar, viestnika" 860-— 860 860


5 Uredniku paušal za korekturu... 199´95 200 200


6 Nagrada suradnikom »Šum. lista«


i „Lugar. Viestnika" 1146-12 1200 1200


7 Tisak 7.Šum. lista" i, Lug. Viestn." 2992-51 3200 3200


8 Vez i odprema uŠumar. lista" i G. 1902.


„Lugar. Viestnika" 728´60 700 750 izdano


9 Nabava strukovnih časopisa 120 — 120 120 K. 762-38
10 Troškovi za knjižnicu 110-56 200 200
11 Pisaće potrebe predsjeđničtva .. . 10--20 20
12 Poštarina i biljege predsjeđničtva 69-20 120 120
13 Razne tiskanice 94 60 50 75
14 Trošak glavne skupštino 676-74 800 800
15 Jubilarni štipendij za šumarsku


akademiju 704-— 680 680
16 Vanredni troškovi 98 69 100 300
17 Podpore 400.— 403 400
18 Razhod pripomoene zaklade ... . 400.— 400 400


Ukupno... 20649-45 21600 21875
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 112     <-- 112 -->        PDF

526 —
0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


14
15
16
17
18


I. R a z h o d.
Poimence


Potreba „Šumar, doma" (odplata zajma) obć.


namet, muzej, vodovod, plin, pazikuća itd,
Nagrada tajniku družtva
Nagrada blagajniku družtva
Nagrada uredniku „Šum. lista" i „Lug. Viestn."
Uredniku paušal za korekturu .


Nagrada suradnikom ,Šum. lista" i „Lug. viest.
Tisak „Šumar, lista" i „Lug. Viestnika"
Vez i odprema „Šumar, lista" i „Lug. Viestn.
Nabava strukovnih časopisa
Troškovi za knjižnicu
Pisaće potrebe predsjedničtva
Poštarina i biljege predsjedničtva ... .
Razne tiskanice -
Trošak glavne skupštine
Jubilarni štipendij . .
Vanredni troškovi
Podpore


Razhod pripomoćne zaklade


Ukupno


U Zagrebu, mjeseca srpnja 1904.


Bilo je
preliminirano


K.
11350
600
600
860
200
1100
3100
700
120
200
20
120
50
800
680
100
400
400


U istinu
izdano


Opazka


K. fll.
10838 58
600
600
860 i —
199 95


1146 112


2992 i 51
728 i 50
120 I —
110 56


10
69 20
94 60


676 74
704 I —


98 !66
400
400


21400 20649 I 45


Predsjedniotvo hrv.-slav.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 113     <-- 113 -->        PDF

— 527 —


xač-u.n


šumarskoga družtva godine 1903.


II. Prihod.
Bilo je U istinu


prelimi


nirano primljeno


Poimence Opazka


-u


K. fil.
1
2
Novčani ostatak koncemPrihod ,Sum. doma"
g 1902. 5000
10000
7446 24
9933 I 60
3
4
Podpora zemlje za družtvoPodpora zemlje za izdavanjeViestnika"


„Lugarskog
1200
400
1200 I —
400
5
6
Prinos podupirajućihčlanarina I. razreda
članova 1280
2400
750
2173 05
7 Članarina II. razreda 2400 2070 15
8
9
10
Predbrojnina za „Šumar, list"
Ini prihod (upisnina, oglasi, međjut kamati itd.)
Prihod pripomoćne zaklade
600
500
1000
297
1265
1466
68
84


Ukupno 24780 27002 56


Odbiv razhod od prihoda sa 20649 i 45


Pokazuje se višak od 6353 11


Slovi: šest tisuća tri stotine i petdeset i
tri krune llfilira, od kojih spada družtvenoj
blagajni 5306 K. 27 fil. a pripomoćnoj zakladi
1046 K. 84 fil.


šumarskog^a družtva.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 111     <-- 111 -->        PDF

— 525 —


proračuna


šumarskoga družtva za upravnu godinu 1905.


Predmet


Pokriće (Prihod):


Novčani ostatak koncem gođ. 1904
Prihod „Šumarskoga doma"
Podpora zemlje za promicanje družtvenili svrha..
Podpora zemlje za izdavanje »Lugarskog viestnika«
Prinos podapirajueih članova
članarina I. razreda
članarina II. razreda
Pređbrojnina za uŠumarski list"
Ini prihodi (upisnine, oglasi, kamati i t. đ.) . .. .
Prihod pripomoone zaklade


Ukupno


D Zagrebu , mjeseca srpnja 1904.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


=3
~co iC O


o a
05 rf


a


CO <3?
f—* ^


a a


O


a


C5 g


a


TS ft, SD


o c«
N


o


Kruna


7446-24 5000


9933-60 9900


1-200-— 1200


400-— 400


750 — 900


217305 2200


2070-15 2200


297-— 350


1265 68 600


1466-84 1000


27002-56 23750


Predsjednietvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.