DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 403 —


maci stručni list „Kroatisch-slavonische Holz-Zeitung" javlja o povoljnim
prodajama ovakovih dužica bosanskih uz cienu od nešto preko 550 K.
(po tisuću komada norma).) paritet Rieka. Kako te robe ne ima nego
malo, temeljite je nade, da će se moći sva naša ovogodišnja, vrlo ograničena
proizvodnja u toj vrsti robe ne samo uz povoljne ciene unovčiti,
već uz ciene one, koje su se postizavale za tu robu god. 1901.


Ne bude li obća politička situacija nikakovimi iznenadjenji urodila,
to bi bilo nade, da bi i naše prodaje ove jeseni, za koje se priprave
marljivo čine, mogle vrlo povoljno izpasti.


Različite viesti.


Ekskurzija austr. držav. šumar, družtva u Švedsku i Norvežku,
o kojoj smo već jednoć u našem listu kratku viest donieli, poduzet
će se za vrieme najveće žege naime u drugoj polovici mjeseca srpnja.
Izletnika prijavilo se je u svem 53 (imena istih priobćena su u broju


25. Oesterr. Forst- und Jagdzeitung), a krenut će na put iz Beča dne
18. srpnja. Povratak sa ekskurzije odredjen je na 5. kolovoza iz Trondhjema,
a preporučeno je više routa (svi ne moraju odavle istim putem
natrag), od kojih da je sa šumarskog i turističkog stanovišta najzanimivija
ona, predložena po norvežkom profesoru visoke škole za kulturu
tla u Aasu kraj Christianije Mvhrvoldu. Trošak za pojedinoga izletnika,
vele, da ne će biti veći od kojih 900 K. Od strane švedske vlade odredjeno
je, da izletnike vodi predstojnik švedske šumarske pokusne postaje
A. iVIass iz Stockholma.
Zbor srpskih šumara. Polovinom mjeseca svibnja ove godine
održat je u Beogradu, po izričnoj želji današnjeg ministra narodne privrede,
zbor srpskih šumara.


Zbor je trajao četri dana, predsjedao mu je načelnik šumarskog
odjelenja, a prisustvovali su svi starješine okružnih šumskih uprava i
činovnici šumarskog odjelenja ministarstva narodne privrede.


Držate su dnevno po tri sjednice, dvije danju a jedna u veće.
Jednu dnevnu i jednu večernju sjednicu udostojio je svojom posjetom i
sam ministar narodne privrede, pa čak uzeo i učešća u debati rasprav-
Ijanih pitanja.


Zbor je raspravljao pitanje o primjeni novoga zakona o šumama
i njegovih odredaba u praksi, o promjeni pravila za komisije u svrhu
ograničavanja šuma i donosio rezolucije o raznim stručnim pitanjima,
a u cilju što korisnije i celji-shodnije uprave sa šumama i podizanja
šumarske struke u Srbiji.
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 404 —


Sve rezulucije podnete su ministru narodne privrede na ocjenu
s molbom, da po istima dalje učini, što u korist šumarstva za shodno
nadje.


Na zboru su raspravljana naročito sliedeća pitanja:


1. čitanje novog zakona o šumama, s pobudama, koje su pri njegovoj
izradi iznesene, pogledom na njihovu primjenu;
2. čitanje novih uputstva, za ograničavanje državnih šuma;
3. čitanje novih uputstva za državne šumare, pri ograničavanju
državnih šuma;
4. čitanje novih uputstva za državne zastupnike, pri komisijama
za ograničavanje šuma;
5. izmjene u zakonu o lovu;
6. rasvjetljivanje pitanja o popaši u državnim šumama ;
7. pretres pitanja o davanju državnih suvati (pašnjaka) pod zakup,
radi ispaše;
8. ocjena uslova, pod kojima se odobrava sječa gore u državnim
šumama;
9. mišljenja o šumarskim rasadnicima i njihovom daljnjem uredjenju;
JO. ocjena dosadanjeg rada i uspjeha praktične šumarske (lugarske)
škole, misli o njenoj budućnosti, kao i pitanje o srednjoj ili visokoj šumarskoj
školi;


11. mišljenje o izmjeni sadanjeg odijela državnih šumara i čuvara
šuma;
12. pretres pitanja o potrebi i opravdanosti stavljanja pod zabi-anu
radi pošumljavanja i pomladjivanja izvjestnih prostora šumskih zemljišta;
13. pretres pitanja o osnivanju fonda mirovinskog za čuvare šun)a;
14. pretres pitanja o općinskim utrinama ispustima (pašnjacima).
Konačno je zbor zaključio, da se osnuje „šumarsko udruženje"
kome će biti cilj, da preko svoga stručnog lista raspravlja pitanja o
boljem i racionalnijem gospodarenju sa šumama i da raspravljajuć u
opće pitanja tičuća se šuma i utrina, obavještava i šire slojeve o važnosti
šume i koristi njihovoj, a držanjem svojih zborova, da upoznava
i zbližava šumarske stručnjake u zemlji i bodri ih na istrajan zajednički
rad.


U tu svrhu izabrat je i odbor, kojemu je dato u dužnost, da do
idućeg zbora, koji će se još ove jeseni održati, sastavi pravila za udruženje.


Napominjemo, da je ovaj zaključak zbora našao srdačan odziv od
strane ministra narodne privrede, koji je obećao, da će na tome putu u
svemu zbor podpomagati.
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 405 Mi
se radujemo ovome pokretu srpskih šumara, a naročito nam
je milo, što je ideja o sazivu zbora potaknuta od načelnika šumarskog
odjelenja, a objeručke prihvaćena od ministra narodne privrede, jer nam
to daje garanciju, da rad zbora srpskih šumara ne će ostati samo glas
vapijućeg u pustinji, nego da će se taj rad i u djelo privesti. M.Đ.


0 lovačkim remizama. Nije zaista sretno predloženo, da se lovcu
drži kakovu predavanje o vrijednosti remize, jer i najmanje iskustvo dokazuje
njezinu važnost. Ijoš ima vlasnika lova, koji poriču pravu vrijednost
remiza. Za ovo govori najviše skupoća zemljišta. Ni na neplodnim
mjestima ne odbacuje ona gotovo nikakav ili bar vrlo neznatan prihod.
0 kakovoj upotrebi drveta ne može gotovo biti ni govora i napokon
njezina sastojina u nikakovom uzročnom savezu ne stoji sa množenjem
divljači. Pošto se ali u većini slučajeva ne pripisuje tako mnogo neznanju,
što se ne može pravim putem unovčiti, to je teško, da se također
samo po sebi pri tako maćutiinski smatranom lovu i njegovim pomoćnim
sredstvima može i pomišljati na mogućnost, da se kakav
prihod stvori.


Ako se u remizi ne misli niti proizvađati dobro drvo, niti više
umnažati divljači, tada se vidi u svakom slučaju već unaprijed oskudica
u samoj njezinoj osnovi za materijalnu kakovu vrijednost. Remizu
ne treba smatrati samo kao ognište za divljač, nego ona također mora
davati i upotrebivog drveta, ako je na osnovi ove pretpostavke stvorena.


Ako remiza ovim prednjim uvjetima ima odgovarati, tada ona
mora biti osnovana na slijedećim podlogama: Ona mora davati trave,
pružati zaštite proti hladnoći i vjetru, imati mnogo gustiša i zapriječiti
isparivanje na podvodnim mjestima. Sve ove uvjete ne može ispuniti
sitno drveće, a osobito nije u stanju da odgovara tako važnim zahtjevima,
koji se ali rijetko imadu pred očima: zaštitu proti vjetru. Poznato
je, da fazanu niti najjača hladnoća ni osobita smrzelj ne mogu nauditi,
ali ga neprestani hladni vjetrovi tjeraju na iseljavanje.


Cesto se traži krivnja odilaženju fazana u svim mogućim pobu


dama, ali se nikada ne pomišlja na hladne sjeverne vjetrove, koji kod


nas često kroz pola godine sad sa većom, sad sa slabijom žestinom pro


duvaju revire.


Ne mogu se raztumačiti uzroci, zašto susjed i uz postojeće lovačke


živodernice (?) uvijek ima fazana, đočim mi, koji sve mjere spremamo, da


fazane u svome reviru zadržimo, jedva njegovo pero viditi možemo.


Susjed ali imat . zv. „tople " remize, kako su ih Francuzi označili,


koje su ili prirodno ili umjetno od grupa drveća napravili, a daju za


štitu proti vjetru. Pa i najbolja remiza je kao ognjište za divljač bez


cilja, ako nema gustoga sitniša (podmlatka) koji mora biti što bliže
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 406 —


zemlji, da daje i t. zv. vanjsku zaštitu. Remiza, koja leži proti normalnom
pravcu vjetra u zaštitnom položaju, mnogo će više divljači zaklanjati,
nego li biljna komora, koja najbolju hranu pruža, a ovom
uvjetu ne odgovara. Treba samo točno promatrati našu domaću poznatu
živinu, i odatle povući zaključak, pa da se postigne siguran uspjeh.
Kada nastupi hladno godišnje doba, i kada sunce samo pojedine zrake
dolje šalje, tada traže sve vrsti pernate živine prisojna mjesta. Duva li
ali pri tom samo lahki, ipak stalni povjetarac, tada se tiskaju sve životinjice
na stranu, koja je vjetrom zaklonjena. Kako se mienja pravac
vjetra, tako i one mienjaju svoja staništa. Divlja perad, koja se u remisama
zadržava isto tako radi. Tačno prema onoj strani drveta, odakle
vjetar dotični duva, žure se na drugu protivnu i uklanjaju se zračnom
zefiru (vjetru).


Remiza mora divljači služiti za stalna prebivališta, a ne da ju
traže samo tada, kada se radi o zaštiti proti grabežljivcima ili nevremenu.
Ona mora biti za divljač kao tvrđava i središte njihovoga života.
Da se ova zadaća postigne, nije svejedno iz koje se vrsti drveća
ona sastoji, kakav oblik zauzima i šta ona može ,koristi dati Njezina
osnova za lovstvo i njegov uzgoj ne može se iz vida pustiti. Skloništa,
koja su napravljena za lovce, a istodobno mogu služiti i za primamljivanje
grabežljivaca, moraju geometrički biti uređena. Niti preguste, a
niti prerijetke sastojine mogu ovim zahtjevima odgovarati. Nitko danas
ne će tjerati takav luksus, da svoje remize podkresava, pošto se unovčivanje
njihovo na taj način nikako ne isplaćuje, a ujedno takove re-
raise prema iskustvu svoj cilj ne postizavaju.


Svaka remiza neka se sastoji iz različite vrsti drveća, te neka ima
rijetkih, kao i gustih sastojina. Remize, koje su osnovane samo iz četinjača,
za nekoliko godina lišu se svoje prednosti i bez koristi je, da se
takove samo iz udikovine uzpostave. Ali različite vrsti biljka, sistematično
poredane, približno će odgovarati željenom cilju. Remize, koje se
sastoje samo iz listnatog drveća, naskoro će na blagodat divljači štetno
djelovati, pošlo ono na rubu veoma gusto raste, naprotiv u unutrašnjosti
postane skoro rijetko, a osim toga na svome širokom lišću kišnicu
predugo zadržaje i štiti od isparivanja.


U remizama, koje dugo vlažnost tla zadržavaju, mora biti pojedince
visokog drveća, da se fazani mogu na drvo uzpeti. Ako nema ove
mogućnosti, tada će ih ostaviti, te suva i pjeskovita mjesta potražiti.


Odatle vidimo, da se rano u jutro, osobito za hladnih i mokrih
dana, nikakova divljač u takovoj remizi ne zadržaje. Drveće za počinak
i noćenje mora se u remizi nadopuniti. Ovo drveće za počinak, ne
smije pojedince stajati, nego u malih hrpica od pet do šest komada, a
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 407 —


neka se sastoje iz četinjača. Bor ovdje ime prednost. Kao zaštitno nisko
drveće ima dobro svojstvo svaki vijugasti grm. Pošto je ali ovaj bez
ikakove koristi, to se čini sa gledišta narodno-gospodarstvenag opravdano,
da se uspješno sade brzo upotrebljive vrsti drveća, kao bagren,
pomješan sa rastom i smrekom, ali sve tri u posebnim hrpama. Takova
remiza može se obrubiti plastom od breze i bukve. Bagren daje izvrsno
drvo za oruđe, koje se uvjek dobro plaća i u mlađim godinama je kod
niske divljači vrlo obljubljeno. Također se mogu ovdje i topole pomoću
živičnjaka posaditi, ali se moraju sa školovanim smrekama izmjenjivati.
Da se brzo postigne gusto nisko drveće, preporuča se, da se također
zasađuje klen.


Gim je drveće od što više vrsti hrpimično posađeno, tim će se
bolja remiza stvoriti, i tim će više ispunjati svoju zadaću. Bijela jova je
sasvim dobra za remize divljači, a uspjcva na pjeskovitom i ilovastom
tlu izvanredno brzo, sgušćava sastojinu tjeranjem kore nj a, a daje vrlo
vrijedno gorivo drvo. A ipak ove remize nisu svoj cilj ispunile, pošto
nisu bile izmješane, te su vlažnost tla posve uzdržale.


U Engleskoj su opet napustili grm alpinske ruže za uzgoj remiza,
na koju se iz početka velika nada polagala.


Time se htjelo udovoljiti estetičnoj želji, pošto bojadisano cvijeće
ovoga grma cijelu okolicu riješi, ali se nije postigla očekivana korist.
Sad su počeli opet podizati drveće: prostu vrbu, a sadi se hrpimično
u kvadratična polja. Englezi tvrde, da se fazani na tako zasađenim poljima
remiza od izmjene zadržavaju. Vrba također čini, pošto ne ima
trnja, da se fazani lako bez oštete podižu. Nadalje čini ona uvjek dobar
dolnji pokrov, pa ako je ista duboko sađena, ne uzraste do stabla. Ona
daje uvjek zelenu, a nikada posve gustu zaštitu u zimi, kao ni u ljetu.
Također daje vrlo dobru zasjenu i osobito brzo raste, samo ako ima
dovoljno svjetla. Vrba se u glavnom u svojoj vrijednosti kao biljka za
remize premalo cijeni. Ona čuva svoje lišće kasno do listopada i raste
tako brzo, da živičnjaci od pola metra, zabodeni u mjesecu ožujku, narastu
u istoj godini do vremena lova go ovo 2 metra visoko. Predpostavljajući,
da se u pravo doba duboko i dosta gusto u zemlju posade.
Opće mnijenje, da vrba samo u blatnom i mokrom tlu uspjeva, nije
opravdano. Ona napreduje svuda, gdje se biljka podizati može i podnosi
svako oštećivanje od strane divljači.


Bor i jelu kao drvo za počinak fazani najvole. Pod ovim drvećem


neka se posije sjeme od crnih jagoda (kupina). Preveo V. V.


Zvjerinjak izložbe u St. Louisu u Americi zapremat će povr


šinu od 200 m** a bit će u njem smješteno oko 30 komada osobito


liepih komada visoke divljači, koja se do sele nalazi u zooložkom vrtu
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 408 države
Texas. U ovom će zvjerinjaku biti sve onako udešeno i uredjeno


da u malom odgovara zemlji iz koje divljač potiče.


Rnska Azija djelomično je obrasla krasnima šumama, gotovo prašumama,
djelomično je opet pustinja u kojoj ne ima baš nikakovili šuma.
I jedan dio Urala podpunoma je gol, te u mnogomu naliči mnogi kraj,
primjerice onaj oko Kočkora, našemu golomu Krasu, te zbog toga vlada
velika oskudica na drvu.


Radnje Nieinaca oko pošumljivaiija u Kiaoeaii — to je njemački
posjed u Aziji, koji su Niemci od Kine uzeli na 99 godina u zakup


— dobro napreduju. Taj je njemački posjed dobrim dielom ,gola brdovita
pustinja na kojoj je ne samo davno već nestalo šume, već i skoro
svake vegetacije. Njemci primili su se odmah posla oko pošumljivanja_
te su već god. 1899. pošumili 10 ha, g. 1900. već 232 ha, 1901. 72 ha,
1902. 231 ha a god. 1903. oko 160 ha.
Razvoj šumarske nastave u Englezkoj. Šumarstvo je u Englezkoj
od dosta malene važnosti, jer je šumska površina vanredno neznatna
— šume zapremaju samo oko 4 % od sveukupne površine. I od
ove malene površine odpada vrlo malo na državne šume, pa to je i
razlog, da se država za šume i šumarstvo do najnovijega vremena takorekuć
ni brinula nije. U novije vrieme nastao je i u Englezkoj neki
pokret u tom smjeru, da se valja za šume i šumarstvo više zanimati,
pa da bi se za tim ići moralo, da se na onim mjestima, gdje je šuma
nekad bila, opet uzgoji, ako su prilike tomu podesne. Vlada je s toga
posebnoj komisiji povjerila zadaću, da iztraži domaće šumarske odnošaje,
pa da joj tada shodne predloge stavi. To je povjerenstvo posvetilo osobitu
pažnju šumarskoj nastavi, te nastoji, da se ista proširi i usavrši.
Do sele Englezi su se brinuli samo za šumarstvo u Indiji, te samo u
toj zemlji imaju valjan šumarsko-stručni aparat, uzgojiv potrebite sile,
dielom kod kuće, djelom u tudjini. Sad idu za tim da uzgoje ljude kod kuće,
pak s tog i idu za tim, da u samoj Englezkoj šumarsku nastavu prošire
i usavrše. Dobar poznavalac englezkih prilika, dr. Schwappach, veli da je
od prošle godine —1903. u Roval Agrtcultura! Collegen u Girensteru
dojakošnja obuka u šumarstvu u toliko proširena, što je za šumarstvo
kreirana još jedna posebna stolica a povjerena dr. Schlichu — valjda
Niemcu — bivšem šefu šumarstva u Indiji. Ujedno su od proljeća ove
godine — 1904. na đvim universama osnovane dvie izvanredne profesure
za šumarstvo i to u Baugoru (sjev. Wales) i u Newcastle-on-Tyne.


Ujedno je od siečnja ove godine osnovana niža šumarska škola sa
dvogodišnjim tečajem u Golefordu. Samo u Škotskoj ne radi se još
ništa na polju šumarstva, ali će se i ovdje doskora početi.


„Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu." Dok je
šumarsko učilište bilo u Križevcima spojeno sa gospodarskim učilištem,
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 409 —


sjedinili su se tamošnji đjaci u društvo „Plug". Kada je šumarsko učilište
u Križevcima dokinuto a osnovana akademija, prislonjena na mudroslovni
fakultet hrv. sveučilišta u Zagrebu, nisu šumarski akademičari
imali nikakvoga udruženja, jer je društvo „Plug" ostalo i nadalje na
križevačkom gospodarskom učilištu, gdje ga još i danas tamošnji slušatelji
podržavaju sa krasnim uspjehom.


Prvih godina obstanka šumarske akademije razišli su se slušatelji
šumarstva po raznim društvima i klubovima sveučilištnih gradjana, ali
je s vremenom silno napredovala potreba, da se slušači šumarstva udruže još
i napose u stručnjačko društvo. Više puta su pokušali akademičari da se
udruže, ali radi prerazličitih razloga i zapreka, kojima ne ima ovdje mjesta,
nije do udruženja došlo. Medjutim se je ojačala potreba udruženja tako, da
je svojom jakošću uništila sve zapreke, a i akademičari su ih prezreli
te su se ove školske godine udružili u „Klub hrvatskih šumarskih akademičara."
Ovaj klub je osnovan dana 12. prosinca 1903. Istoga su dana
primljena po privremenom odboru izradjena pravila, te odposlana vis.
kr. zemaljskoj vladi na potvrdu, a izabran je stalni odbor.


Izvadak iz klubskih pravila: Svrha kluba. §. 2. a) Svrha je kluba
promicati medju članovima usavršenje poglavito stručne, a napose općenite
naobrazbe; jačanje karaktera i spreme za sadanji i budući rad.Tu
svrhu postizavati će klub redovitim polazkom članova na klubske sastanke,
slobodnim govorom, disputiranjem i razvijanjem kritičkoga pogleda
stručnog, djačkog, socijalnog i literarnog života, te ekskurzijama,
pri kojima ima klub svoj upliv shodno uložiti, a može i materijalnom
pomoći sudjelovati, ali nikada ne smije podupirati pojedince.


b) Svaka se politička debata izključuje.


Članovi kluba. §. 3. a) Pravim članom kluba može biti svaki redoviti
i izvanredni slušač kr. šumarske akademije i svaki svršeni šumarski
akademičar, koji još nije državnog ispita položio.


b) Podupirajućim članom može biti svaka osoba, koja se obveze
platiti godišnji prinos od deset kruna.
§. 5. a) Svaki redoviti član dužan je platiti godišnju članarinu u
iznosu od šest kruna.


I na ovome mjestu zahvaliti nam se je veleučenom gospodinu
profesoru kr. šumarske akademije Vinku Hlavinki, koji nam je veoma
izdašno pomogao kod osnutka kluba i moralno i materijalno, a s istih
razloga zahvaljujemo se i blagorodnom g. M. M. Radoševiću, vlastelinskom
šumarniku u Kutjevu.


Ove školske godine držano je na klubskim sastancima više izerpivih
predavanja stručnjačkog i općenitog karaktera.
31
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 410 —


Inicijativom kluba predali su šumarski akademičari predstavku visokom
saboru kraljevina Dalm., Hrv. i Slav. radi namještanja absolve-
nata kr. šumarsko akademije zagrebačke kod uprave kr. državnih šuma
u Hrvatskoj i Slavoniji.


Svakom hrvatskom šumaru poznata je naša manjkava, pravo rekuć
nikakova stručnjačka literatura. Ako nitko, a to najviše slušači šumarstva
osjećaju ovu nevolju. Klub se je pobrinuo, kako bi ovoj nevolji
shođnim načinom doskočio, pak je odlučio, da će izdavati stručnjačka
škripta. Ove školske godine izdao je klub ova troja škripta:


1. Šumarska zoologija, po predavanju prof. A. Korlevića.
2. Šumarska mehanička tehnologija i strojarstvo, po predanju
profesora Kesterčaneka.
3. Šumarska statistika i politika, po predavanju prof. Kesterčaneka.
Ova se škripta prodaju uz stalne cijene, a mogu ih kupiti samo
članovi kluba i to svaki samo po 1 primjerak. Radi materijalnih nedostataka
i velike opsežnosti nisu se mogla izdati ove godine, ali se spremaju
za sliedeću godinu izdanja uzgoja i uporabe šuma, pak čuvanja i
uredjenja šuma i drugih predmeta.


Evo smo se udružili mladi, puni nađe u budućnost i ljubavi napram
dičnoj zelenoj struci, da ujedinjenim silama uzradimo oko što
boljeg naprsdka šumarstva u miloj nam domovini Hrvatskoj. Nije nas
natjerala baš gola nužda na osnutak kluba, nego su nas vodile druge
plemenite ideje i motivi. Vodila nas je ideja kolegijalnosti, ideja promicanja
stručnjačkih interesa, a i patriotski motivi. Spoznavši šumarstvo
kao važan faktor narodnog gospodarstva, kod nas tako rekuć najvažnijeg,
a uz to strašno siromaštvo našega naroda, shvatili smo i zadaću
svoju. Sjedinili smo se sa željom, da ovako ujedinjeni i složni nastupimo
svoje zvanje, te u zbilji života sjedinjenim silama izvršujemo što
savjestnije postavljenu nam zadaću, kao ljudi, stručnjaci i rodoljubi.


Cim nam pravila potvrdjena budu, obratit ćemo se, da nam klub
što bolje uznapreduje, ovim putem u prvom redu na svu p. n. gg. šumare,
sada nama najbliže, da nas izvole što izdašnije poduprieti moralno
i materijalno, te da stupe kao članovi u klub hrvatskih šumarskih
akademičara.


U Zagrebu dne 16. lipnja 1604.


Klub hrvatskih šumarskih akademičara.


Pozor lovci! Na temelju razpisa dražbe broj 60111—1/, a ex
1904. po kr. ug. ministarstva poljodjelstva u Budimpešti, obdržavati će
se na dne 8. srpnja t. g. 10 s. prije poldana u Budimpešti ofertn a
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 411 —


dražb a na uzakupljivanje državnih lovišta kraljevine Hrvatske i Slavonije,
koja državna lovišta pod upravu kr. drž. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu, kr. drž. nadšumarskog ureda u Vinkovcima i kr. drž. šum
ureda u Otočcu spadaju. Ta će se lovišta na 6, 10, 15 i /JO godina u
zakup izdati. Ponude imadu sa 1 krunom biljegovane biti, te imade toj
u preporučenom listu podnesenoj ponudi 107o žaobina priležati.


Dražbovati mogu ugarski državljavi, inozemski državljani, odnosno
„strani" državljani, dočim su od te dražbe izključeni koli državni činovnici,
toli lovačke udruge.


Konačno stoji u tom razglasu dražbe, — koji nota bene u nijednom
našem domaćem glasilu odtisnut nije (to je doista
čudnovato. Ur.) — da si kr. ug. ministar poljodjelstva naročito pravo
pridržaje, izmedju cielokupnih dražbenih ponuda birati, i one ponude,
koje ne konveniraju — pa da su i najveće — odbiti. Dražbene ponude
imadu se na kr. ugarski glavni šumarski odsjek ministarstva poljodjelstva
u Budimpešti, V. okružje Zoltan ulica broj 16 II. kat br. 6 adresirati.


Mi sa naše strane radostno saznajemo ovaj razglas, kojega sa sliedećim
popratit želimo.


Pošto je u državnim lovištima, koja se ovim razglasom uzakup-
Ijuju, uslied zabrane lova već nekoliko godina posvemašnji mir bio, to
su se u tim lovištima lovne prilike znatno podigle, jer se je kroz niz
godina samo grabežljiva zvjerad lovom, a donekle i strychninom tamanila.
Iztaći su nam naročito lovišta ležeća u obsegu kr. šumar, ravnateljstva
zagrebačkog, spadajuća pod neposrednu upravu kr. državne šumarije
u Ivanskoj i Dragancu, gdje su se u državnim šumama „Žutice",
„Česme" i „Garjevice" u zadnjim godinama naročito srne umnožile.


Povodom sadašnjeg uzakupljivanja tih lovišta liepo će se razviti
prilike i u privatnim izlučenim imovinskim lovištima u bivšoj Vojnoj
Krajini, koja su sa citiranim državnim lovištima izmješana, jer će državna
lovišta Hrvatske i Slavonije u ruke bogatih ugarskih i inozemskih
aristokrata i inih otmjenih ljudi dospjeti, koji se u vlastitom interesu
ne budu žacali, racijonalno u tim lovištima divljač gojiti.


Postavljanjem posebnog lovačko-strukovnog osoblja po odnosnim
zakupnicima sjegurno će ta lovišta procvasti. Odzvoniti će — valjda —
jednim mahom zvjerokradstvu i krivolovstvu, koji se je nepošteni zanat
na tim prostranim, naročito šumskim površinama, dosada tjerao. Nu
tome se dosele nije dalo izbjeći, jer su srezovi pojedinih lugarskih čuvarija,
povjerenih na čuvanje samo jednoj osobi, tako prostrani i veliki,
da dotični lugar ni uz marljivo vršenje šumsko-nadzorne službe nikako
zvjerokradstvu i krivolovstvu na put stati mogao nije, akoprem je i to
u zadnjmi godinama znatno popustilo. Popustilo je pako zvjerokradstvo


*