DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 400 —


Koli liep utisak i za laika, kad se kroz gustu šumu vozi, pa
mu se usred iste iste, kao iz vedrog neba, iza kakvog zavoja
puta najednoč pred očima lugarnica otvori.


Ono vrieme, koje je lugar prije osnuća lugarnice hodajud
četiri do osam i više kilometara od sela u šumu i natrag potrošio,
može koli za prav u službu, toli za počinak upotriebiti.


Tamo daklem, gdje su pravoužitnikom vrata u šumu otvorena,
morao bi i vazda u neposrednoj blizini ključar biti, a to
nam je u šumi stanujući lugar, jer ved sama čovječja narav to
sobom donaša, da čovjek tamo, gdje se slobodno giba i šulja,
sieče i marvu pase, da je i donekle na to priviknuo, da nešto
iz šume ponese, poreze, posječe ili potrga.


Ovime smo za sada dovoljno o potrebi, koristi, udobnosti,
praktičnosti i jet´tinodi lugarnicah, naročito za srezove imovnih
obdina, napomenuli, pa je naravna stvar, da de dakle u takovoj
šumi sve na bolje krenuti, bude li lugar u njoj i stanovao, a
ne manje de se autoritet šumarsko> činovničtva i lugarskog
osoblja uvedenjem jedinstvene uniforme povisiti.


Da de nam ovakove lugarnice vremenom i sa pisarnom
dotične kotarske šumarije telefonskom mrežom spojeni biti —
i to demo, ako Bog da, još doživiti! (Sjegurno ne, a i bio bi preveliki
luksus. Inače se s tendencijom ovoga članka koli glede lugarnica
toli glede uniforma u glavnom podpunoma slažemo. Ur.)


LIS TJLI^.


Osobne viesti.
TmeuoTanje. Ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati Petra Prpića, kr. šumarskoga vježbenika kod kr.
žup. oblasti u Osieku, šumarskim vježbenikom imovne obćine gradiške
sa sustavnom pripomoći.
Umro. Kako nam je javljeno, umro je dne 30. svibnja o. god. u
Belovaru Josip Krpan, kancelista imovne obćine križevačke, u 50. godini
dobe svoje, ostaviv iza sebe ucviljenu suprugu sa šestero neobskrbljene
djece. Pokoj mu duši!