DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 343 —


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upr. odbora hrv.-slav. šum. družtva obdržavane
dne 30. siečuja 1904. u družtvenih prostorijah „Šum. doma"
pod predsjedanjem družtv. podpredsj. V. g. Josipa Harasa, te u prisuću


II. podpr. V. g. F. Zikmundovsky-a, družtv. tajnika A. Borošića, blagajnika
A, Kerna, te gg. odbornika : R. Fischbacha, F. X. Kesterčaneka, V.
Dojkovića, I. Partaša, D. Mocnaja i C. pl. Zajea.
Izpričani: družtv. predsj. Presv. g. M. grof Bombelles, gg. odbornici
V. Benak, M. de Bona, Gj. Kuzma i E. Slapničar.
Neizpričani: I. Kozarac, D. Trotzer, Stj. pl. Hankony i M. Puk.


Predmet viećanja:


1. Čitanje zapisnika o sjednici upr. odbora od 10. prosinca 1903.
Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po
po p. n. gg. odbornicima R. Fischbachu i J. Partašu.


2. Riesenje tekućih predmeta :
a) Tajnik čita zapisnik o primopredaji blagajne i tajničkih agenda


obavljenoj dne 6. siečnja 1901. medjusobno izmedju družtvenoga od


bornika A. Borošića i bivšeg družtv. tajnika, a sada blagajnika A.


Kerna, u smislu zaključka upr. odbora od 10. prosinca 1903.


Uzima se na znanje.


b) Tajnik izvješćuje, da su u smislu zaključka prošlogodišnje


glavne družtvene skupštine poduešene kr. zem. vladi predstavke i to:


a) glede dokinuća službene jamčevine kod činovnikah krajiških


imovnih obćina;


fl) glede izpitivanja u šumi kod polaganja višjeg državnog izpita


za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja;


Y) glede izjednačenja dnevnica kod činovnikah krajiškili imovnih


obćina.


Uzima se na znanje.


c) Čita se naredba kr. zem. vlade, odjela za|unut.f poslove od 25.


prosinca 1903 br, 97.586 glede doznake družtvene podpore za III. polu


godište 1903 g. u iznosu od 60J K; nadalje zahvale Ane Marinović i


Ade Ciganović za đopitane im podpore.


Uzima se na znanje.


d) Alexander Ugrenović i Ema Lepušić mole, da im se ostatak


đopitane podpore najednom sada izplati.


Uvažuje se time, da se i ostalim, ^koji su iz^^ nepopunjene stipendije
podpore dobili, dotične podporne svote ^najednom^izplatiti mogu,
kada to družtvena sredstva dozvoljavala budu.
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 344 —


e) Čita se dopis gosp. ureda križevačke im. obćine od 23. siečnja
1904. br. 9185 ex 1903, koji stavlja družtvu na razpoložbu 13 kom.
nadjevenih životinja za šum. muzej.


Zaključeno, da se dopis ustupi upravitelju družtv. muzeja odborniku
g. profesoru Partašu time, da se o stanju stvari pobližje informira
i u sliedećoj sjednici izvještaj podnese.


f) Milan M. Jovanović, okružni šumar u Kruševcu u Srbiji, moli
da mu se pripošalje jedan primjerak „naputka za sastavak gospodarstvenih
osnova odnosno programa", izdanih g. 1903 po kr. zem. vladi.


Pošto družtvo takovih naputaka ne ima, ne može molbi udovoljiti,
nu zaključuje, da se ovim povodom podnese predstavka kr. zem. vladi
neka bi učinila shodne odredbe, da se taj naputak po privatnim strankama
kupom nabaviti može.


g) Marija udova Ilijć moli podporu za g. 1903.


Pošto je molba stigla nakon sjednice od 10. prosinca 1903., u
kojoj su sva razpoloživa sredstva izerpljcna, to se ima ova molba pridržati
i prigodom razdieljenja podpora za g. 19.)4. u razpravu uzeti, a
moliteljica o tom shodno obaviestiti.


h) čita se dopis „Oesterr. Centralstelle zur Wahrung der lanđ- u.
forstvvirtsshaftlichen Interessen itd. u Beču", kojim poziva hrv. si. šum.
družtvo, da se priključi zaključcima, stvorenim na skupštini alpinskih
šumoposjednika i drvotržaca obdržavanoj dne 19. prosinca 1903. u
Klagenfurtu, i da se predstavkom obrati na ugarsku delegaciju neka bi
prigodom razprave bosanskog zem. budgeta pokrenula pitanje, da se
za budućnost sprieči razsipanje drva u bosanskih šumah, kojim se oštećuju
interesi austro-ugarski kao i hrvatski.


Nakon podulje razprave bude zaključeno, da se pretres toga pitanja
povjeri posebnom pododboru, koji će ga imati proučiti i u budućoj
sjednici izvještaj podnieti te eventualno predložiti osnovu odnosne
predstavke, koja bi se u tom pravcu ug. delegaciji podastrieti imala.


U pododbor izabiru se gg. odbornici R. Fischbach, I. Partaš i D.
Mocnaj.


Oesterr. Centralstelle neka se pako o tom shodno obaviesti.


i) Tajnik izvješćuje da koncem g. l903 izstupaju iz družtva:


Član I. razr. Milutin Šumanović, um. šumar Šid. Članovi II. razreda
Gjuro Bašić, kr. lugar Županja, Petar Rajaković, obć. lugar Vel.
Peratovica.
Uzima se na znanje.


3. Razprava glede obdržavanja ovogodišnje glavne đružtvene skupštine.
Družtveno predsjedničtvo predlaže, da se glavna skupština obdržava
u Zagrebu, u mjesecu kolovozu; zatim da se sa skup
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 345 —


štinom spoji izlet u Zagrebačku goru, eventualno neka se na
skupštini drže razprave o tematima, koji bi se ustanoviti imali.


Upravljajući odbor usvaja pređlog predsjedničtva tim dodatkom,
da se riešenje pitanja glede držanja razprava na skupštini zasada odgodi,
te ponajprije putem družtvenog časopisa „Šum. lista" društveni
članovi pozovu, neka do konca mjeseca svibnj a o. g. družtvenom
predsjedničtvu dojave, da li i eventualno kakovu razpravu žele na
skupštini držati. Po izmaku toga vremena neka se pako ovaj predmet
iznese ponovno na pretres pred upr. odbor.


4. Predloži : Tajnik izvješćuje, da su družtvenom predsjedničtvu
za današnju odborsku sjednicu stigli sliedeći predloži:
a) Predlog družtvenoga predsjednika Presvj. gosp. Marka grofa
Bombellesa, najavljen još mjeseca kolovoza 1903., koji glasi:
Zakonskim člankom I. o nagodi, koju g. 1868. s jedne strane kraljevina
Ugarska, sjedinjena s Erdeljem, s druge strane kraljevina Hrvatska
i Slavonija, sklopiše za izravnanje postojavših izmedju njih državo-
pravnih pitanja, osjegurano je u §. 46. medju inim kraljevinam
Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji, da će središnja vlada „i one svoje organe,
koji će u obsegu kraljevinah ovih uredovati, obzirom na potrebitu
strukovnu vještinu, u koliko to samo moguće bude, imenovati izmedju
domaćih sinova kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije".


Pošto je pako uprava državnih šuma u kraljevinah Hrvatskoj i
Slavoniji predana u ruke središnje vlade u Budimpešti, to gledom na
navedenu zakonsku ustanovu imadu i domaći sinovi ovih kraljevina
koji su si stekli potrebitu strukovnu vještinu, pravo zahtjevati, da se
kod imenovanja odnosno popunjenja mjesta, koja su kreirana u državnoj
šumskoj upravi u području kraljevina Hrvatske i Slavonije, u
prvom redu na njih obzir uzme.


Strukovna vještina, koja je nuždna za namještenje u državnoj šumarskoj
službi, propisana je naknadno u §. 12. zak. članka I. 1883. zajedničkog
hrv. ugar, sabora, o osposobljenju javnih činovnika, koji glasi:


„Kao šumarski činovnici u državnoj ili municipalnoj šumarskoj
službi mogu se u obće namjestiti samo oni, koji shodno zahtjevom propisanim
zak. čl. XXXI. 1879. imadu svjedočbu izpita zrelosti, ter koji
su nakon propisanog položenja izpita iz svih učevnih predmeta šumarske
akademije u Štavnici u tuzemstvu položili šumarski državni
izpit".


Kada bi se ova ustanova zakona doslovno primjenjivala na domaće
sinove kraljevinah Hrvatske i Slavonije, koji kane stupiti u državnu
šumarsku službu, tada bi isti bili posredno siljeni, da šumarske
nauke slušaju jedin o na kr. šumarskoj akademiji u Štavnici. A pošto
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 346 —


je na toj akademiji nastavni ježili magjarski, koji nije obligatan jezik
na srednjim školama u Hrvatskoj i Slavoniji, to bi naši domaći sinovi
bili izključeni od namještenja u državnoj šumarskoj službi, jer neznajući
magjarski, ne mogu s uspjehom niti polaziti šumarsku akademiju u
Štavnici.


Zakonski članak I. 1883. ne može se s toga doslovno uporavljivati
na naše domaće sinove, koji traže namještenje u državnoj šumarskoj
službi, i to tim manje, što je u §. n7. nagodbenoga zakona
ustanovljeno, da je unutar granica kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije
i za organe zajedničke* vlade hrvatski jezik službenim jezikom.


Imajući ovo na umu, imao bi se §. V2. zak. čl. I. 1883. kod namještanja
domaćih sinova u državnu šumarsku službu u području kra-
Ijevinah Hrvatske i Slavonije uporavljati samo u toliko, da se od istih
traži, neka dokažu, da imaju izpit zrelosti i da su strukovnu vještinu
stekli na kojoj šumarskoj akademiji ili drugoj visokoj šumarskoj školi,
ravnoj akademiji u Štavnici, te da su položili propisane izpite, kao i
državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja u Hrvatskoj
i Slavoniji. Tako je i središnja vlada zak. ćl. I. l!i83. uporavljivala, jer
je iza g. 1883. u državnu šumarsku službu u Hrvatskoj i Slavoniji imenovalo
njekoliko domaćih sinova, koji su svršili šumarske nauke na c.
kr. visokoj školi za zemljotežtvo u Beču i položili državni izpit za samostalno
vodjenje šumskog gospodarenja u Hrvatskoj i Slavoniji.


Glasom §. 7. zakona od 13. ožujka 1897., o promicanju gospodarstva
u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji (Sbornik 1897. br. 32.),
ustrojena je kr. šumarska akademija u Zagrebu i prislonjena na filosofski
fakultet sveučilišta Franje Josipa I. Naredbama zem. vlade, odjela
za unut. poslove i za bogoštovje i nastavu, od 7. listopada 1898. broj


66.101. i 66.102, uredjena je na toj akademiji šumarska obuka te izdan
naukovni i izpitni red. Iz naukovne osnove proizlazi, da se ova u bitnosti
podpunoma slaže sa naukovnom osnovom, koja je propisana na
kr. šumarsku akademiju u Štavnici.
U vrieme pako, kada je donesen spomenuti zak. čl. I. 1883., nije
u kraljevina Hrvatskoj i Slavoniji obstojao viši šumarski zavod. Usljed
toga je u tom zak. članku spomenuta samo postojeća tada šum. akademija
u Štavnici, a da bi se danas slični zakon stvarao, svakako bi
bio opravdan i na zakonu utemeljen zahtjev, da se kod §. 12. stavi dodatak:
„odnosno za sinove kraljevina Hrvatske i Slavonije položenje
izpita iz svih predmeta kr. šumarske akademije u Zagrebu".
Buduć da je središnja vlada prema spomenutoj praksi namještala
u državnu šum. službu domaće sinove, koji su svršili šumarske nauke
inozemnim visokim šumarskim školama, to je opravdano, da tim prije
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— o47 —


prima u državnu šum. službu one, koji su svršili nauke na šumarskoj
akademiji zagrebačkoj, koja se nalazi u području zemalja krune sv. Stjepana
i koja svojom organizacijom i naukovnom osnovom podpuno se
slaže sa kr. šumarskom akademijom u Štavnici.


Sve to u oči ovih činjenica, kao i gledom na okolnost, da imade
danas već dosta domaćih naših sinova, koji su svršilu izvrstnim uspjehom
šumarske nauke na kr. šumar, akademiji u Zagrebu, i gledom na to,
da na molbe njekih absolviranih slušatelja kr. šum. akademije u Zagrebu,
upravljene pred 3 godine na središnju vladu za namještenje u
državnoj službi kr. drž. šum. uprave, do danas riešenja stigla nisu.


Upravljajući odbor pozdravlja radostno predlog družtvenog predsjednika
te zaključuje, da se u tom smislu sastavi i podnese predstavka
Preuzv. gosp. Banu.


Ujedno izvješćuje družtv. tajnik, da je i p. n. g. odbornik V. Dojković
za današnju sjednicu najavio jednaki predlog.
Prisutni odbornik g. Dojković izjavljuje na to, da se pridružuje
predlogu družtv. predsjednika Presvj. g. M. grota Bombellesa.
b) Družtveni odbornik p. n. g. Vilim Dojković najavio je sliedeće
predloge :
Slavnom pređsjedničtvu


h r V. - s 1 a V. šumarskog d r u ž t v a


u Zagrebu.


Minulih dana razabrati iz domaćih dnevnika, da se u nadležnim
krugovima radi o tome, kako bi se zemaljskim činovnicima kraljevina
Hrvatske i Slavonije beriva imala povisiti.


Prema temeljnim načelima o ustrojstvu zem. uprave imati će postati
dionicima te blagodati i zem. šumarski činovnici: kr. žup. šum.
nadzornici, kr. kot. šumari, a možda i kr. šum. vježbenici.


Ne dvojim niti časa. da će zvanični krugovi u tom pogledu sve
učiniti, što im obzirom na tekuće topogledne poslovne dužnosti prinadleži.
Samo s tom akcijom ne mogu se ali, po mom nemjerodavnom
mnienju, da izcrpe sve one dužnosti, koje nam nalaže zastupanje naših
čisto staliških probitaka. Jasno je, da se — ne za poboljšanje, već upravo
za asaniranje i uredjenje budućeg materijalnog položaja naših zem. šumarskih
stručnjaka, osobito onih nižjih dnevnih razreda, mora pokrenuti
i izvanredna akcija, do koje se obzirom na postojeće pragmatičke udesbe
strogo službeni krugovi često uzdići ne mogu ni onda, kada bi to i že
Ijeli učiniti.


Držim s toga, da je upravo sada nadošao najprikladniji čas, da
naše hrv.-slav. šumarsko družtvo, zastupanju razvitka naših staliških od
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 348 —


nošaja i probitaka poduzme takove korake, koji bi bili prikladni, da naše
topogledne odnošaje odlučno, možda i za koj decenij promaknu i urede.


Na tu predmjevu ovlašćuju me čisto zasebni, upravo sada postojeći
koli politički toli i fmancijalni odnošaji u zemlji, koji će jedva dozvoliti
onda, kad se jednom ustale, da u okviru nastalih normalnih odnošaja,
osobitih napremica našem staležu namaknuti.


Uslobodjujem se zato — i ako ne želim time predusresti svim
onim uspjesima, koje će u svojem nastojanju unutar normalnih odnošaja
eventualno postići strogo službeni naši stručni krugovi — da stavim
slavnom predsjeđničtvu hrv.-slav. šumarskog družtva predlog, neka izvoli
u bližnjim danima mjeseca siječnja sazvati sjednicu upravnog odbora
šumarskog družtva, ter istomu na razpravu i zaključak iznjeti niže
iztaknute moje predloge.


Po samu stvar bilo bi možda vanredno uspješno, kad bi se obdržanje
te sjednice sazvalo na onaj rok, kada će sasjedati i hrvatski sabor,
za da se odboru šum. družtva pruži prilika, da eventualno ,´putem izaslanja
koli u visoke kr. zem. vlade, toli u predsjedničtva visokog sabora
i kluba narodne stranke, budne tumačem ob ovlaštenosti svojih
zaključaka.


Dok se je kr. ugarska vlada odlučila da državnim svojim činovnicima
u sasma posebnoj i do sada ne uobičajenoj formi naknadnih
svotnih izplataka namakne povišena beriva, toli im potrebna i nuždna
za obezbiedjenje nezavisnog družtvenog položaja i službenog čina, dok
se kod nas o tome radi, da se činovnicima svih kategorija u normalnom
dnevno-razrednom razmjeru beriva povise : ne smije se nečednim ili
neovlaštenim smatrati zahtjev hrv. zera. šumara, kojim bi isti imali potražiti
način, kako da se prema njima izprave upravo teške one pogrješke,
koje su na tom stališu dosada prouzročile one zak. ustanove i
službena njihova provedba, kojimi je ta kategorija zem. činovnika u
obće organizovana.


Pošto će žup. šum. nadzornici na povišenju participirati u onim
istim razmjerima, u kojima će do te blagodati doći i ostali njihovi sudruzi
žup. magistrata, to držim, da se glede njih samih ne će ništa dati
učiniti, jer bi promjena njihovih dnevno-razrednih odnošaja izazvala i
promjene u dnevn. razredima ostalih magistratualaca, za čim ovaj put
sama odnosna zak. osnova po svoj prilici ići ne će.


Zato bi se ali moralo glede kr. kot. šumara svom snagom ponastojati
oko toga, da se ta parija medju zem. činovničtvom, oličena bojom
„stručno-tehničke naobrazbe i djelokruga", svom zvanju, naobrazbi i
položaju dolično, barem i najmanje, ako se već više postići dalo ne bi,
sva promakne u X. dnevni razred, ter unutar istoga, da svi ti organi
participiraju na osnovnim novim plaćevno-razrednim povišicama.
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 349 —


Glede kr. šumarskih vježbenika bi valjalo nastojati o tome, da se
obzirom na ograničeni status istih postigne takovo zakonsko opredielenje,
da se oni kr. šumarski vježbenici, koji su položili višji državni
izpit, ter iza toga unutar petgodišnjeg ukupnog svog službovanja višjeg
čina postigli nisu, nakon dovršenog petgodišnjeg službovanja kr. kot.
umarima extra statum imenovani budu.


Treći predlog za kojeg držim, da je baš sada od aktuelne važnosti
imalo bi biti nastojanje hrv.-slav. šumarskog družtva, da se našim hrv.
šumar, akademičarima — abiturientima, po razmjeru vakancije, bezuvjetno
omogući primanje u zajedničku državnu šumarsku službu, pošto
je isto u temeljnom zemaljskom zakonu zajamčeno. Ovim nastojanjem
ne bi se imalo niti najmanje dirati u unutarnje pragmatičke propise zajedničke
državne šumarske uprave glede nadopunjujućih svojstva i sposobnostih
u pogledu samog promaknuća, pošto se razumjeva samo po
sebi, da se tim propisom imade podvrći onaj, koj je jednom u statusu
stanovitog gremija mjesto postigao. Trebalo bi s toga, da se upravni
odbor hrv.-slav. šumarskog družtva obrati koli na klub narodne stranke
toli i na politički klub izaslanika naših na zajedničkom saboru, ter da
im povoljno riešenje tog pitanja shodnom, deputacionaliter predanom
predstavkom na srdce stavi.


Da pako ta akcija što većim i sigurnijim uspjehom roditi uzmogne,
trebalo bi posebnom predstavkom u visoke kr. zem. vlade zamoliti, da
se u naše državno-izpitne odnošaje uvedu oni nadopunjci (vanjski izpiti,
povjerenici, taxe i t. d.), koji bi bili prikladni, da niveau istoga podignu
na onaj stepen, na kojem se isti i u inim naprednijim zemljama
nalazi.


Osim tog djelovanja, koje bi išlo Uh za stališkimi probitci, trebalo
bi glede strukovnih odnošaja sada, gdje je zavedeno rukovodjenje zem.
šum. statistike shodnim zaključkom visoku zem. vladu zamoliti, da izvoli
odrediti: da gospodarstveni uredi imovnih obćina izdadu za minule
deset-godištaje (računajuć od njihovog osnutka), po decenijima razvrstane
izvještaje o ukupnom svojem djelovanju na polju stručnom i novčano-
gospodarstvenom, koji izvještaji bi se u buduće imali za svakih
pet godina unazad izdavati. Tim izvještajima pripisujem osobitu važnost
zato, jer bi se samo iz njih dao stvoriti sud o uspjesima, s kojima ta
institucija na polju našeg narodnog gospodarstva funkcionira.


Za slučaj, kad bi slavno predsjedničtvo držalo, da ti predloži ne
bi bili dostatni, da se izpuni dnevni red sjednice, tad sara spreman, da
se pobrinem za jošte ine predloge.


K tim predlozima priključujem molbu, da se sjednica izvoli sazvati
dati za 4 sata posije podne, pošto bi u tom slučaju k istoj pravodobno
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 350 —


mogao prispjeli isti dan, popodnevnim zidanomostskim vlakom, za da
predloge ustmeno razjasnim.


Ne kani li si. predsjedničtvo ma iz kojeg razloga, da tu sjednicu
sazove, tad molim da se cieli ovaj podnesak u prvom budućem broju
našeg društvenog lista objavi.


U Stein - K amniku, (Kranjskoj) na Božić 1903.


Slavnog predsjednietva sluga pokorni
V i 1 i m D o j k 0 v i ć,
kr. žup. šum. nadz. u m.


Prv i predlog usvaja upr. odbor time, da g. predlagač sam izradi
odnosnu predstavku.
Glede drugoga predloga razvila se je živahna debata, te bude ovaj
predlog predlozima odbornika D. Mocnaja i 1. Partaša nadopunjen tako:


,,da se kr. zem. vlada zamoli, neka bi kr. šum. vježbenike pol.
uprave nakon položenog državnog izpita za samostalno vodjenje šumskog
gospodarenja imenovala kr. kot. šumarima u X. dnev. razredu, a ako
to ne bi nikako moguće bilo, a ono, da ih imenuje kr. šumarskim pristavima
u Xr. dnevnom razredu, u kojem bi se potonjem slučaju imao
tomu shodno preinačiti od 22. siečnja 1894 o uredjenju šum. tehničke
službe kod pol. uprave u kraljevinah Hrv. i Slav."


Treć i predlog odpada obzirom na jur prihvaćeni predlog družtvenog
predsjednika.


Četvrt i predlog odpada obzirom na predstavku podnesenu u
Lom predmetu kr. zom. vladi na temelju zaključka prošlogodišnje glavne
družtvene skupštine.


Pet i predlog se usvaja sa dodatkom odbor. g. I. Partaša, da se
kr. zem. vlada umoli, neka bi takove izvještaje svakih 5 godina izdavala
za cielu zemlju, uključiv u to i pošumljenje krasa.


Predlog odbornika g. V. Bena ka, da se sjednico upravlj. odbora
sazivaju u 11 sati prije podne.
Uvaživ sve okolnosti zaključuje upr. odbor, da se sjednice upr.
odbora obdržavaju u pravilu posije podne.


Pošto je time dnevni red izcrpljen bude sjednica zaključena, a ovaj
zapisnik u sjednici upr. odbora od 13. svibnja 1904. pročitan i ovjerovljen.


Fischbach Kesterčanek A. Borošić
tajnik