DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 339 —


Ako se zabrana za krčenje po ministarstvu za šest mjeseci
ne potvrdi, tada se može krčenje vršiti (čl. 219.).
Krčenje se smije samo u onom slučaju uskratiti, gdje je
uzdržavanje dotičnog šumskog objekta nužno, iz obzira na:


1. zaštitu proti ispiranju zemljišta u gorju i strminama;
2. zaštitu zemljišta proti poplavi tekučih rijeka i bujica;
3. zaštitu izvora;
4. zaštitu proti morskim pjeskuljama i oronjivanju morske
obale;
5. olakšanje obrane zemlje proti neprijatelju u onim po
oblasti pobliže određenim graničkim prugama;
6. javnu njegu zdravlja (čl, 220.).
Prestupi zabrane njenog krčenja kazne se najmanje sa
500, a najviše sa 1500 franaka po ha. Osim toga mogu prestupnici
u ustanovitom roku na pošumljenje iskrčene površine
prinudjeni biti, samo isti ne smije prekoračiti tri godine (čl. 221).


Ako vlasnik šume ne pošumi iskrčenu površinu u ovome
roku, tada ju državna šumska uprava na trošak vlasnika pošumljuje
(čl. 222).


Izuzeti su od krčevne zabrane podmlaci do 25 godina, za
tim ogradjeni ili uz kuće nalazeći se parkovi ili vrtovi, a od
ostalih šuma oni kompleksi, čija sveukupna površina ne prekoračuje
10 ha., u koliko se ne nalaze (privezuju) na vrhuncima
i gorskim obroncima.


Pošumljena mjesta na glavicama i gorskim kosama, na
pjeskuljama i pustim potocima oslobadjaju se 30 godina poreze.


Vaso Vučković.


Klub šumarah u Ogulinu.


Ima nas dosta šumarskih stručnjaka u mjestu Ogulinu i u
okolici, pak smo se sporazumjeli, da bi shodno bilo, da ustrojimo
naš klub.
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 340 —


Akoprem smo svi manje više sjedinjeni u našem dičnom
šumarskom družtvu, treba da se i mi šumari u provinciji,
diljem naše mile domovine Hrvatske — slažemo i ujedimo.


U svim granama javnoga života vidimo, da se putem je


dinstva i udruženja polucuju krasni uspjesi, na korist i uhar
zvanja, a i samoga naroda.
Tako je i u ovom slučaju. Pogledajmo šumare u Ceskoj,


Njemačkoj, Ugarskoj i t, d. svagdje vlada ona »bratska kolegijalnost
« i odanost! Tu ne ima ništa prisiljenoga i ukočenoga
»Sve ide od srdca — k srdcu« !


Tako treba, da i u nas bude. Na mnogim mjestima ima
dosta šumarah, ali kao da ih ih i ne ima! Sa svakim će rado
u kolo. »Sa šumarom — kolegom ne!« Razlog!? . . . Diele nas


t.
ZV. »Diaten-Classe*. Zar to valja? Ne valja !
Mi smo važan faktor u javnom životu. Treba da si prokrčimo
put našim ponašanjem i strukovnom spremom, — da
budemo svi priznati, kao marljivi radnici, a k tomu važan
faktor na narodno gospodarstvenom polju!


Naša je svrha, da se autonomni zemaljski, državni, imovinski
i privatni šumari sjedinimo u jednom klubu, da tako
ujedinjeni uzradimo oko boljka naše zelene struke, a naš rad,
da bude na uhar ovoga kršnoga kraja, liepe naše domovine
Hrvatske.


U našem »šum. klubu«, imati će članovi prilike, da razgovorom
i predavanjima razbistre i predoče važne predmete,
koji zasjecaju u šumarstvo i lovstvo. U našem će klubu moći
članovi, da razgovorom i predavanjima, iznašaju svoje doživljaje
iz šumarske i lovačke prakse.


U našem će klubu moći svaki član, donašati riešitbe političkih
i sudbenih oblasti, da se tako članovi upoznaju, sa pojedinim
načelno riešenim prieporima i t. d. Naš će šum. klub
preduzima po potrebi i mogućnosti, a za dokolnoga vremena
svih članova, izlete u važnije šumske predjele, gdje će dotični
Član kluba držati predavanje i t. d.
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 51     <-- 51 -->        PDF

341


Važnije stvari objelodaniti će se i u našem »Šum. listu«.
Za ustrojstvo kluba razposlan je sliededi poziv:


Štovani gosp. kolega!


Odlučili smo u Ogulinu osnovati


„Klub šumarah"


kojemu će biti svrha, da učvrsti liaŠU kolegijalnost a
udruženi kolegijalno, nastojati ćemo u svojim sastancima
razpravljati strukovna pitanja, koja će biti od
koristi, za ovaj krsni kraj!


Ako ste za udruženje šumara ovoga kraja, Izvolite
to na privitoj pristupnici podpisati i odboru
podpisanu pristupnicu priposlati.


Podjedno se pozivljete, da izvolite doći na


,ySastanak^^


dne 27. ožujka 1904. u 3 sata po podne u klubske
prostorije (HOTEL PLITVICE) gdje ćemo klub


stalno osnovati.


Za privremeni odbor:


I. Donadini, Gašo Vac,
nadšumar. kr. kot. šumar.


Ovim izjavljujem, da pristupam ,,klubu šumarah u Ogulinu"
od današnjega dana.
U dne 1904.
Pođpia:


26