DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 336 —


Izvadak iz francuskog šumarskog zakona,
koji se ponajviše tiče šumsko-policajnih odredaba.


u savezu s člankom u kojem je bilo govora o šumarstvu
u Francuzkoj donosimo i glavne ustanove šum, zakona gledom
na šumsko-redarstvene odnošaje.


a) Općenite odredbe, koje vrijede za sve šume bez razlike
kategorije vlasnika.


Zakon od 18. lipnja la59.


Samovlasno uzimanje kamena, pijeska, rude ili druge
zemlje (ledine), bilja, treseta, vresulje, trave, lišda, stelje, žira,
bujadi i drugih proizvoda, i sjemenja jeste zabranjeno, te se
kazni:


sa 10—30 franaka za svaku suprežnu životinju;


sa 5—15 franaka za svaku životinju; koja nosi tovar;


sa 2—6 franaka za svaki ljudski tovar (cl. 144.).


Upravi Ponts et Chaussees jeste dato pravo, da označuje
mjesta, gdje se za javne poslove ima potrebiti materijal dobivati,
te se ne može ovim zakonom preinačiti. Isto tako su i
poduzetnici obvezani, da za izvršivanje svoga prava potpunu
naknadu dadu, i da se svili postojećih propisa, koji se na to
odnose, pridržavaju (čl. 145.).


Ako se tko u šumi izvan javnih putova zateče sa kosijerom
ili sikirom, ili pilom ili sličnim oruđem, kazni se sa
10 franaka, i uz to mu se isto oduzme (čl. 146 ).


Ako se nađu u šumi kola, pasuća marva, teretne ili jahaće
Životinje izvan javnih putova, kazni se vlastnik istih, a
osim toga jošte mora naknaditi štetu:


Za svaka kola kazni se sa 10 franaka, ako je sastojina
deset-godišnja ili stai´ija, a sa 20 franaka, ako je mlađa;


Za svaku pasuću ili neupregnutu životinju kazni se po
čl. 199., koji radi o pašnjačkim prestupima, i gdje su iste
kazne ustanovljene (čl. 147.).
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 337 —


Loženje vatre u samoj šumi ili na prostoru udaljenom
200 m. od iste, bez obzira na naknadu štete i daljih zakonskih
posljedica u slučaju šumskog požara, zabranjeno je pod kaznom
do 20—200 franaka (čl. 148.)-


Svi pravoužitnici, da se slučajno u onoj šumi, koja im
pripada, porodi požar, pa za gašenje istog uzkrate pomoć, budu
lišeni prava na uživanje služnosti najmanje jednu, a najviše
pet godina i osim toga osuđeni na kaznu, koja je u čL 475.
kaznenog zakona predviđena (čl. 149.).


Kod sastojina, koje su preko 30 god. stare, ne smiju susjedni
vlasnici po odredbama čl. 672., Code civil, kresati granje
sa drveda na rubu šume.


Svaka samovlasno poduzeta sječa na šumskim okrajcima
kazni se sa globom predviđenom u čl. 196. (čl. 160.).
b) Posebne odredbe, koje vrijede za šume podvrgnute
osobitom državnom šumskom nadzoru.


Bez privole oblasti, ne smiju se podizati nikakove peci za
palenje sadre, vapna niti cigle u nutarnjosti šume ili na prostoru
oko šume na 1 kilometar pod kaznom od 100 do 500
franaka i rušenjem objekta (čl. 155.).


Ne smiju se graditi kolibe, barake, suše bez ikakvog izgovora
bez privole oblasti u šumi ili izvan iste u udaljenosti
od jednoga kilometra, pod osobitom kaznom od 50 franaka i
rušenja objekta (čl. 152.).


Ne smije se podići nikakova zgrada niti seljačka kuća
bez oblasnog odobrenja u udaljenosti od 500 m. od šume, koje
potpadaju pod osobiti državni nadzor, te se dotični objekt ima
srušiti.


Tražnja ovakovog odobrenja ima se u roku od 6 mjeseci
riješiti. Ako je ovaj rok protekao, a da riješenje nije stiglo,
tad se može gradnja izvađati.


Odredbe, koje se odnose na rušenje, ne tiču se već postojećih
objekata. Ovi se mogu bez dozvole oblasti obgraditi i povećati.


Izuzete su od ovih odredaba prve alineje ovoga članka
one općinske šume, čija površina ne dostiže 250 ha. (čl. 163.).
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 338 —


Nijedan stanovnik ne smije u udaljenosti od 500 m. od
onih šuma, koje podpadaju pod osobiti državni nadzor, od
sada postojećih iU u buduće podignutih zgrada iU seljačkih
kuća, podići u ovima bez oblasne dozvole napravu za izradu drveta
ili spremište za trgovinu sa istim, pod kaznom od 50 franaka
i oduzećem drveta.


Ovima pako, koji su takovu dozvolu dobili, može se ista
u slučaju, da učine šumski prekršaj, opet od oduzeti (čl. 154.)


Nikakova se pilana ne smije u šumi niti u udaljenosti od
dva kilometra od iste podići, pod kaznom od 100 do 500 franaka
i rušenja objekta (čl. 165.)


Iznimku čine u odredbi od gore navedena tri članka one
kuće i pilane, koje pripadaju gradovima, selima ili zaseocima,
samo ako se ovi objekti u pobliže označenom udaljenju od
šume nalaze (čl. 156.).


Pilane, suše i druge zgrade, za koje je podijeljena oblastna
dozvola za gradnju, podleže nadzoru šumarskih organa, koji
na dotičnom mjestu, i to bez intervencije javnoga činovnika,
ako su samo njih dvojica, ili ako šumarskog organa prate dva
svjedoka iz pripadne općine, tada smiju preduzeti kućnu premetačinu
(čl. 157.),


Bilo drvo trupac ili panj ne smije se u gore pomenute
pilane tako dugo prodati, dok ih nisu nadzorni šumarski organi
pregledali i sa čekićem obilježili, što se ima najdulje pet
dana iza prijave obaviti — te se kazni od 50—300 franaka.


U ponovljenom slučaju kazna se podvostručava, te se i
pilana može zatvoriti (čl. 158.).
c) Odredbe, koje se odnose na krčevine u privatnim šumama.


Svaki privatni šumski posjednik jest obvezan, da svako
krčenje, koje namjerava preduzeti, ima četiri mjeseca prije izvršenja
Sous-Prafecturi javiti. Za ovo vrijeme može mu državna
šumska uprava krčenje zabraniti. Ako šumski posjednik
učini proti tome prigovor, tada se ima sastavljeni spis predložiti
ministarstvu.