DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 288 —


šumarske metereologije) K. 16.480, na putne troškove osoblja K. 3000,
za izdanje publikacija i zavodskog viestnika K. 2700,, a na pisarničke i
kancelarijske troškove K. 2000.


Prihodi od pristojba za iztraživanje šumskoga sjemenja iznašaju
oko K 100. a prihod pretplatnine za viestnik K 200.


Status šumarsko tehničkog osoblja u Hrvatskoj i Slavoniji.
Kako nam to danomice po raznim časopisima objelodanjene razprave
dokazuju, nije još sveudilj, mnogima tih pisaca poznat pravi ´broj u
Hrvatskoj i Slavoniji danas u službi stojećeg šumarsko tehničkog i upravnog
osoblja, a pošto se onda na temelju tako krivo priobćenih podataka
često onda i isto tako krivi zaključci stvaraju a stvarati moraju i u
javnosti šire, eto u kratko pravo stanje stvari:


Državnih šumarskih činovnika kod erežijalne šumske uprave u
Hrvatskoj i Slavoniji namješteno je poprečno 86.
Status šumarskih činovnika kod t. zv. krajiških imovnih obćina
iznaša danas oko 130—135 namještenika.


Status zemaljskih šumarskih tehničara političke uprave — zajedno
s onima šumarskoga odsjeka kod unutarnjeg odjela kr. zemaljske vlade
iznaša u svemu 80—85 namještenika.


Broj u privatnoj službi kod raznih vlastelinstva, zatim zemljištnih
zajednica, gradova, plemećkih obćina, kaptola, biskupija i manastira,
stojećih šumarskih činovnika u zemlji iznaša ukupno 110—115, pa ako
k tomu onda pribrojimo još i dva profesora šumarstva na kr. šumarskoj
akademiji, to dobivamo sveukupno status od kojih 410—425
šumarskih tehničara.


A pošto polag iskustva i statistike, poprečno doba službovanja
kod šumarskog činovničtva samo 33 godine iznaša, dočim se smrću godimice
isto tako poprečno 2´5—3"/^ mjestah izprazni, to se prema tome
može poprečna svakgodišnja potreba šumarskog pora
ladk a u Hrvatskoj i Slavoniji uzeti sa bar 15—^20 (držimo, da je
to, pogotovo uz znatan import sa strane, odviše. Ur.) kandidatah, a to je
i opet broj, koji predmjeva, da bi se kod nas imalo poprečno svake tri
godine ukupno bar 40—50 mladića posvetiti šumarskim naukama i to
uzimajuć pri tom samo trogodišnje naukovanje, te bez obzira i na to,
da se mnogi tih kandidata, nakon svršenih šum. nauka, onda ipak konačno
šumarstvu i ne posvećuje. —h.


Njemačko šumarsko družtvo brojilo je godine 1903. ukupno
1913 članova, od tih bilo je državnih činovnika 10991111158%, a ostalih
800 ili 42"/,,. Članovi ti zastupaju ukupno 5,600.000 ha. ili ti 407,, od
sveukupne šumske površine njemačke države, a od ove površine odpada
i opet na državne šume 3,510.000 ha. a na ostali šumski posjed pako
2,090.000 ha. u okruglom. Po državama bila je zastupana kraljevina