DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 287 —


u novcu iznaša prema tome po hektaru šume poprečno K. 4´53, odnosno
uračunanjem vriednosti za služnosti sa K. 6´45.


S obzirom na pojedine zemlje, zapremaju šume ukupno u Dalmaciji
lO´b^lo, u Galiciji 24:´8\, u Moravskoj 25-8*´|o, u Austrijskom Primorju
26"2*´|o, u Ceskoj 28´G´´|o, u Dolnjoj Austriji ´62´2\, u Salzburžkoj
32-3»|„, u Šlezkoj 38-8«|,„ u Tirolu sa Voralbergom 38-7"|o, u Štajerskoj
40-3´´|g, u Kranjskoj 4,0-8\, u Koruškoj 44-6´´|o, a u Bukovini
45´4"jg od sveukupne zemaljske površine.


Sto se tiče plaća državnili šumarskih činovnika u Austriji, to pripada
šefu šumarstva, ujedno ministarskom savjetniku, u V. dnevnom
razredu plaća od 10.000—12.000 K., k tomu još službovni doplatak od
2000 K., a u ime dnevnica 21. odnosno 14 K. na dan.


Šumarskom nadsavj etniku sa VI. činov. razredom, plaća sa kruna
6400-8000, služb. doplatak od 540-1600 K., i dnevnica od 11 do 16 K.


Šumarskom savjetniku sa Vll. činov. razredom; plaća od K.
4800—6000, služb. doplatak od 560—1400 K. i dnevnica od 13 odnosno
9 K.


Šumarniku u VIII. činov. razredu, plaća u K. 3600—4400, službovni
doplatak od 480—1200 K. i dnevnica od K. 10, odnosno 7.
Šumarskomu upravitelju sa IX. činov. razredom, plaća K. 2800—
3200, službovni doplatak od 400—100 K. te dnevnica od 8 odnosno 6 K.


Šumarskim pristavom u X. činov. razredu, plaća od 2200—2600 K.
službovni doplatak od 320—800 K., te dnevnice od 7, odnosno stegnuto
5 K.


G. i kr. šumarski elevi pako dobivaju u ime adjutuma kako već
prema mjestu i dobi službovanja K. lOOtJ—1200.
Koliko izdaje Austrija za svoje liigarske škole? Prema državnom
proračunu za t. g. 1904. iznašaju ovogodišnji redoviti izdatci
lugarske škole u Gussvi^erku K. 11,680, oni lugarnice u Idriji K. 8680,
u Hallu K. 1(´.820, u Bolehovu K. 14.280, dakle u svemu K. 45.460.
Ukupni vlastiti prihodi tih učilišta pako izkazanicu sa tek K. 270.


Troškovi c. i kr. šumarskog pokusnog zavoda u Mariabrunnn
kod Beča iznašaju glasom državnog proračuna za t. g. 1904. sveukupno


K. 70.820, kojemu izdatku nasuprot stoji prihod od K. 920.
Od spomenutih izdataka, odpadaju na sama osobna beriva K 35.080,
i to napose na plaću i beriva ravnatelja zavoda K. 8640, plaće trojice
pristava K. 13.440, za tri aspiranta K. 2200, a za dva dalnja zavoda
na službovanje pridieljena činovnika K. 9160, te napokon beriva zavod
skoga vrtljara sa K. 1640.


Od ostalih troškova odpada na dnevnice, nadnice, pripomoći i nagrade
K. 6420, na troškove oko samih pokusa (uključivo radnje oko