DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 253 —


Odgovor na pripomenke g. Dojkovića k naredbi
o sastavku gospodarstvenih osnova
za šume, podvrgnute osobitom javnom
nadzoru.


Piše Andrija Borošić, kr. zem. šum. nadzornik.


U broju 2., 3. i 4. »Šumarskoga lista« o. g. priobdeno
je opetovao najavljeno razmatranje um. kr. žup. šum. nadzornika
g. Vilima Dojkovića o naredbi kr. zem. vlade, odjela
za unutarnje poslove, od 23. travnja 1903. br. 23.152., glede
sastavka gospodarstvenih osnova i programa, za šume stojeće
pod osobitim javnim nadzorom.


U koliko je pisac sa svojim prigovorima, koje to razmatranje
sadržaje, uspio, mogli su čitaoci »Samar.-skog lista« ved
u dovoljnoj mjeri razabrati iz onih brojnih opazaka, kojioia
je uredničtvo razmatranje popratilo.


A da je pisac stvar uzeo na lahku ruku, dokazuje njegova
izjava na str, 81. »Šumar, lista«, gdje veli:


»To bi bili — u hitnji pribrani — načelni prigovori
uredjajnoni naputku«. Da ovakovi u hitnji pribrani prigovori
ne mogu biti temeljiti, biti će svakomu razumljivo, koji
je proučio navedenu naredbu, te se zadubio u načela i propise
priležećeg joj naputka.


U koliko je u obće umjestna kritika obće obvezatne norme
izdane po kr. zemaljskoj vladi, — to držim, da takova kritika
mora biti temeljita i osbiljaa, te da se mora basirati na
neoborivim činjenicama.


Da pisac tako nije postupao, dokazuje osim napred navedenog
još i sliedeće: Kod uredniČtva »Šum. lista« saznao sam
i dobio ovlast, da to javno iznesem, da je pisac svoj članak
(IVtl put a natrag povukao, da ga preradi i nadopuni.


Iz toga se može zaključiti, da pisac ne samo nije svoje
prigovore u hitnji pri brao, već da nije bio posve na čistom
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 254 —


glede onog, o čem kani pisati. Nije pako izključeno, da bi bio
pisac i opet svoj članak pi´einačio i došao moguće do drugih
zaključaka, da ga niedjutim uredničtvo nije dalo u tisak.


Uz ove predpostavke upuštam se u pretresivanje pojedinih
piščevih prigovora, pak ovdje izjavljujem, da to ne bi činio,
da se ne bojim, e bi ipak ovi prigovori mogli zavesti mladje
i neiskusne još možda naše drugove, da se za njima povedu i
tako uzrade proti postoječim positivnim propisima.


S druge strane držim za nuždno, da upozorim čitaoce na
one tvrdnje piščeve, koje su — kako ču kasnije razložiti —
sasma izhitrene, te da time dokažem, kolike je vriednosti za
stručnu literaturu ovakova netemeljita i površna razprava.


Dakako, da mi nije dano, da se pri tom služim bombastičnim
načinom pisanja i praznim frazama, već to kanim činiti
prirodjenom mi skromnom stilistikom.


Sad prelazim na samu stvar


Pisac stavlja na čelo svoje razprave kao Motto rieči H.
Cotte: »Die gute Einrichtung eines Walde8 ist gew6hnlich
viel wichtiger, als dessen Ertragsbestimmung«.


Kada se taj Motto pročita, moglo bi se pomisliti, da
je naputak samo propisao, kako se ima proračunati i ustanonoviti
prihod šume, a da je posve s vida pustio uredjenje
šumskog gospodarenja.


Nu u istinu tomu nije tako, jer je u istomu upravo onaj
dio, što se obično »Einrichtungom« zove, obsežno obradjen.
Za to mi nije jasno, zašto je pisac na čelo svoje razprave
stavio napred citirani Motto.


Preko uvodnih fraza na str. 64. »Š. 1.« preći ću, jer na
stvar ne spadaju. Isto tako ne ću se obazrieti na historijski
pregled razvoju nauke o uredjenju šuma, što nam ga je iznio
pisac, jer držim, da ni sam pisac ne de zahtjevati, da se u na


putak uvrsti i historija ove nauke, koja spada u školu.
Nu ipak ne mogu mimoići jednu činjenicu, koja je za
mene nova.
Pisac piše na str 68. i 69. Š. 1.:
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 255 —


»Da je vrhovna uprava austrijskih državnih šuma, želedi
izraditi novi naputak za uredjenje svojih šuma, pozvala profe
šora bečke visoke škole za zemljotežtvo A. viteza Guttenberga,
da joj o stvari pođade svoje strukovno mnienje, pak da je on
tim povodom napisao knjižicu: »Die Forstbetriebseinrichtung
uach ihren gegenwartigen Aufgaben u Zielen«. Odkuda piscu
ti podatci nije mi poznato, ali znano mi je, da je uprava austrijskih
državnih šuma izdala svoj tredi naputak za uredjenje
šuma g. 1893., za kojim je sliedio četvrti naputak tek g. 1901.
Profesor Guttenberg napisao je pako pod navedenim naslovom
razpravu u časopisu »Oster. Vierteljahresschrift« od g. 1895.
koja je razprava kasnije otisnuta kao posebna brošura. Nisam
nigdje našao, da bi profesor Guttenberg spomenuo, da je on
tu razpravu napisao u povodu na njega stavljenog upita po
austrijskoj državnoj upravi, kako nam to predočuje pisac, a
čini se i samo po sebi nevjerojatnim, da bi austrijska državna
šumska uprava, izdavši g. 1893. jedan naputak, već za dvie
godine išla zvati profesora Guttenberga, da o stvari poda svoje
strukovno mnienje. Spomenuti profesor sudjelovao je doduše
kod sastavka novog naputka od g. 1901., ali nije radi njega
svoju razpravu napisao. U službenom izdanju toga naputka navadja
se na ime, da je dvorski savjetnik Adolf vitez Guttenberg
bio tako dobar, pak da je mjeseca svibnja 1900. i sieČnja
1901. sudjelovao odnosnim razpravam u šumarsko-tehničkom
odjelu ministarstva za upravu državnih i zakladnih šuma, pak
mu se k jednu radi toga izriče zahvalnost državne šumske
uprave.


Ovo sam spomenuo samo mimogred, da se danas sutra
ne bi tkogod pišudi historiju nauke o uredjenju šuma pozvao
na dotičnu tvrdnju pisca, kao na vjerodostojno vrelo.


Pisac iztiče »da je austrijska instrukcija od g. 1901. sa
malimi iznimkama i njekimi načelnimi promjenarai služila kao
podloga za izradbu i izdanje našeg uredjajnog naputka, pak da
su njeke stavke, kako to drugačije niti moguče nije, sasma iz
toga naputka preradjene i prevedene«. Kada bi to i stojalo
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 256 —


no bi to bio grieh, jer je u cielom stručnom svietu priznat
austrijski naputak kao najbolji, pak je dapače hvalevriedno,
da se za najboljim povodimo.


Nu uzporedimo li jedan i drugi naputak, viditi demo, da
su si slični, a mjestimice i jednaki samo ondje, gdje se govori
0 predradnjama. U tom se manje više svi naputci slažu,
pak se nije niti za naš naputak moglo valjda nješto nova izmisliti.


Da ta tvrdnja stoji, dopusta i sam pisac, jer već dva
redka niže prigovara, da se je naš naputak poodmaknuo od
bitnih načela austrijskog naputka, koji propisuje uvjetno financijalnu
obbodnju za šumsko gospodarenje, kao i sastav.sk uredjajne
osnove glede uporabe ploština samo za prve dvije periode,
a glede drvne gromade samo za prva dva desetgodišta
prvog gospod. razdobja.


Spomenuti prigovor glede fitiancijalne obhodnje dokazuje,
da pisac nije naputak točno pročitao. U §. 18. slovo d) naputka
stoji tiskano: »A ko gospodarstvene prilike
posjednika dozvoljuju, može se za temelj


buduće g gospodarenj a odabrat i t. zv. flliail-
Cijallia Obliođnja u svrh u po l učenj a št o veće g
čisto g priho d a«. Dakle i naš naputak uvjetno dopušta
zavedenje iinancijalne obhodnje.


Što se pako tiČe sastavka uredjajne osnove, tu opet nije
pisac do kraja pročitao §. 41. toč. 13. austrijske instrukcije.
Alineja 4. toga paragrafa glasi u prevodu: »Ako bi pako politička
oblast za vrlo obterecene šume radi prosudjenja potrajnosti
užitaka obsežniju uredjajnu osnovu zahtjevala, tad se
ima ova osnova sastaviti za cielu obliodtiju.«


Austrijski naputak pušta dakle na volju političkoj vlasti,
da i za državne i zakladne šume, koje su šumskim služnostima
jako obterecene, može zahtjevati, da se uiedjajna osnova izradi
za više nego dvie periode, pak za taj slučaj naredjuje, da se
tada osnova ima izraditi za cielu obhodnju.


Ako je već pisac napomenuo samo šume naših zem. zajednica,
tad će valjda priznati, da one sigurno spadaju medju ta
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 257


kove šume, koje su šumskim služnostima jako obteredene. U
smislu austrijskog naputka bilo bi dakle dopustivo za te vrsti
šuma tražiti sastavak detailiraue uredjajne osnove, t. j . naše
obće porabne osnove, za cielu obhodnju, i to glede ploština
i drvnih gromada.


A što veli naš naputak? On propisuje sastavak obde porabne
osnove glede ploštine za prv a tr i razdobja detalirano,
a za dalaja razdobja sumarno, a glede drvnih gromada u obće
samo za prva tri razdobja.


Naputci prema tomu nisu jednaki, ali naš napuk zastupa
tu modernije stanovište, nego li austrijski.


Pisac iztiče nadalje, »da je naš naputak samo sbirka načela,
po kojima samo uredjenje šuma provesti valja, a da nije
izradjen u onom detailu , koji je i te kako potreban onim
sastavljačima gospod. osnova, koji će se tim poslom u većem
broju po prvi put u svojoj praksi baviti morati«.


U tom pogledu napisao je već Piischel u svojoj knjižici
»die Forsteinrichtun g sHedeće : »Die T;ixationsin8truktionen
haben nicht den Zweck, die Taxation und die dazu erforderlichen
Arbeiten z u 1 e h r e n, sondern sie soUen nur bewirken,
dass das Verfahren im allgeraeinen und die Form der Darstellung,
insbesondere in den E ti d r e s u 11 a te n, eine gleichmassige
ist. Die Arbeit selbst ist eine mehr wissenschaftliche
und darf bei derselben der Taxator nich durch engherzig e
Instruction beschrankt werden. Maii muss demselben, 80weit
irgead moglich, bei der Ausfiihrung volle Freiheit lassen, auch
Aenđerungen in der Form, unter Umstanden, zulassen, und
nicht das eigene Denke n des Taxators, auf welches es
es hier besonders ankommt, hemmen, etc.«


Ako ovo vriedi za druge naputke, a ono će vriediti još u
većoj mjeri za naš naputak, koji obuhvaća šume toli raznovrstnih
posjedovnih kategorija. U ostalom meni su pri ruci
4 austrijska naputka, 1 ugarski, 1 za naše imovne obćine,
1 pruski, 1 bavarski, 2 wiirttemberžka, 1 badenski, 1 švajcarski,
1 za okružje Wiesbaden i 2, što ih je češko šumarsko
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 258 —


družtvo predložilo za obdinske šume. To ih je ukupno 15, ali
osim novijih austrijskih i ugarskih naputaka nisu niti ovi naputci
detailiranije, ved nasuprot mnogo krade od našeg naputka
izradjeni. Napose češko šumarsko družtvo nabrojilo je samo
dielove, iz kojih se mora sastojati uredjajni operat. Glede
šuma obdinskih, gradskih i t. d. u Ugarskoj odredio je jednostavno
ministar, da se kod uredjenja tih šuma imaju smislu
shodno rabiti propisi, koji postoje za državne šume; i ništa više.


Da je naš naputak pako propisao detailirane sve radnje,
sjegurno bi se našao kritičar, koji bi mu predbacio, da taksatoru
posve ruke veže, da zahtjeva šablonu , koja je danas
nedopustiva i t. d., te tako opet ne bi bilo svima ugodjeno.


Naš naputak pisan je za ljude, koji su svršili šumarsku
školu i položili državni šumarski izpit, dakle za stručno obrazovane
ljude, pak s toga nije niti nuždno, da se u njemu
obrazlaže svaka učinjena odredba, kako to misli pisac pripomenaka,
jer se mora predpostavljati, da dotičnik ima stručnu
spremu, da može odredbu naputka razumjeti.


Nadalje iztiče pisac, »da se je trebalo u naputku potanko
izjaviti o budućim gospodarstvenim ciljevom i to tolikom samostalnošću
i odlučnošdu, da bi odatle uredjujudi kr. kot. šumar
crpio sve podatke, kojima bi u svrhu bududeg uredjenja, predstavničtvu
zajednice pojedinosti objasniti mogao«.


Sto je pi?ac pri tom zapravo mislio, nije mi posve jasno.
Naš je naputak prilog same provedbene naredbe, pak tek
ovo dvoje zajedno sačinjava jednu cielinu.


U §. 3. naredbe propisano je pako, da se cilj bududeg
šumskog gospodarenja ima usianoviti sporazumn o sa zastupnikom
posjednika, dakle kod zemljištnih zajednica
sa zastupstvom ili odborom.


U §§. 4. i 6. zakona i u §. 5. naredbe odredjeno je,
kako se ima postupati, ako se sporazum ne bi postidi mogao,
pak se vidi, da de glede toga u molbenom tečaju odlučiti županijski
upravni odbor odnosno kr. zemaljska vlada.


Iz navedenih ustanova proizlazi baš protivno od onoga,
što pisac tvrdi. Inače ne može ni biti, budud da kod usta
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 259 —


novljenja budućeg načiaa gospodarenja nije odlučno samo
stručno mnienje šumara, već tu imadu rieč i drugi faktori, koji
uz svrhu, za kojim ide strogo stručno šumsko gospodarenje,
imadu pred očima i razne druge ciljeve, koji su u uzkom savezu
sa životnim prilikama dotičnog vlastnika (ovlaštenika) sume.


Prema svim tim ciljevima imati će se opredieliti način
budućeg šumskog gospodarenja.


A pošto mogu ovi ciljevi biti u konkretnim slučajevima
raznovrstni. nije se naputak smio upuštati u specialisiranje pojedinih
gospodarstvenih ciljeVa.


Napose se pako kod naših zem. zajednica predpostaviti
mora, da će njihova zastupstva ili odbori najbolje sami znati,
sto zem. zajednica iz šume treba. A i naši kr. kot. šumari posjeduju
valjda toliko stručne spreme, kao i razumjevanja za
potrebe naroda, da će u svakom konkretnom slučaju znati
odabrati onaj način šumskog gospodarenja, koji će uvaženjem
sadanjeg stanja šume, udovoljiti opravdanim potrebama
ovlaštenika zemljištne zajednice.


U pripomencima navodi se dalje, da je naš naputak »sasma
izpravno kao metodu za uredjenje zem. zajedničkih i sličnih
šuma odabrao kombinovano razdobno razdjeljenje ploha i drvnih
gromada«, ali drži, »da u provedbi same metode naputak nije
bio sretne ruke«.


Prije nego na to odgovorim, moram iztaći, da se pisac
nije najsretnije stručno izrazio, jer naš naputak nije odabrao
navedenu metodu za uredjenje šuma, nego za proraču nan
j e i ustanovljenje prihoda šume. Da to nije jedno
te isto, dokazuje već sam motto, što ga je pisac stavio na
čelo svoje kritike.


Prigovara se u prvom redu, da naš naputak nije bio sretne
ruke, jer je gospodarstvena razdobja osnovao na predugi niz
godina s v e po 20, mjesto na 10 godina. Biti će, da je pisac,
kada je to napisao, pogledao samo dotični obrazac, koji ga
je možda zaveo, a da nije pročitao odnosnu ustanovu naputka.


U naputku stoji bo tiskan o u §. 18. slovo e) sliedeće:


»Obhodnju valja di eliti u gospodarstvena raz
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 260 —


dob ja, koja imaju u pravilu obuhvaćati u visokih
šumah sa čistom i oplodnom sječom 20,
odnosno 10 godina, a u prebornih, srednjih i nizk
i h šumah 10, odnosno 5 godina.


Kadil se u visokih šumah... gosp. razdobje
ustanovljuje sa 20 godina i t. d.«
Sa ovim propisom suglasan je i §. 12. naputka glede sastavka
skrižaljke dobnih razreda.


Pisac, kako se vidi, nije naputak dobro pročitao.
Desetgodišnja razdobja našao je pisati kod Neumeistera, na kojega
se u svojoj kritici mnogo oslanja. Ali vidimo da nije bio glede
toga prigovora sretne ruke. U tom možemo poslužiti i primjerima.
Austrijski naputak od g. 1901. (§. 41. točka 10.) odredjuje,
da se kod visokih šuma ima obhodnja u pravilu die-
lii^i u 20. godišnja razdobja.


"VViirttemberžki naputak od g 1898.. strana 38. točka 17,
propisuje medju inim: »Ako se kod sastavka podpune uredjajne
osnove normalna obhodnja neda podieliti sa 20, tada ee imati
posliedna perioda obuhvaćati 30 godina.«


Naš naputak je dakle u tom moderniji. On dopušta 20godišnje
i 10-godišnje periode. Ovo je svakako vrlo shodno,
jer će uredjivač kod visokih obhodnja moći izabrati 20-godišnja,
a kod nižjih obhodnja 10-godišnja razdobja.


Drugi prigovor, što ga je na ovom mjestu pisac iznio, imao
bi bi biti taj, »da naš naputak želi potrajnost užitaka osjegugurati
time, da uporabu drvnih gromada propisuje za više
nego za jedno gospod. razdobje, tja za tri gospod, razdobja !«


Na taj prigovor nadovezao je on neka razmatranja (str.


2, 73 i 74 Š. 1.) iz kojih vidim, da on naputak nije shvatio.


Naputak propisuje, da se prihod šuma, koje se sjeku
čistom i oplodnom sječom, iuiade za buduće desetgod
i š t e ustanoviti na temelju obće porabne osnove (§. 24.),
koja ima podjedno da osigura potrajnost uživanje šume i da
ustanovi, da li će se u sliedećem gospodarstvenom i-azdobju
uživati samo redoviti ili možda još kakav vanredni prihod, od
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 261 —


nosno predhvat na prihodu šume budućih gospodarstvenih
razdobja.


Ovo je svakako bilo nuždno odrediti, jer zakon o zem-
Ijistnih zajednica od 25. travnja 1894. sadržaje posebne odredbe,
kako se rukovati ima sa redovitim, a kako sa vanrednim
prihodima šume, medju koje se po tom zakonu moraju
ubrojiti i predhvati. Trebalo je s toga o tom propisu voditi
računa, te u gospod. -osnovi pružiti za prosudjenje naravi dotičnog
užitka nuždnu podlogu.


Naputak je s toga propisao, da se sječne površine detailirano
uvrste u obću porabnu osnovu za prva tri gospodarstvena
razdobja, dakle za 60 g. kod 20-g o d i s n j i h, a
zaSOg-odina kod 10-g odišnjih razdobja; zatim
da se i dotične sječivne drvne gromade za isto toliko vremena
izkažu.


Pisac misli, da je to predugo vrieme, pak da bi bilo dovoljno
10 godina. Nu ja sam mnienja, da de biti slučajeva,
gdje će se taksator naći ponukanim da prihode izkaže možda
i za cielu obhodnju. Obća porabna osnova našega naputka
nije ništa stalnoga ili nepromjenljivoga. Ona je nasuprot provisornoga
karaktera te se ima kod svake revizije gospodarstvene
osnove, dakle svakih 10 godina iznova sastaviti, kako
se to jasno vidi iz §. 48. slovo d) naputka. Ona je isto takova
osnova, koja se dade i kod sastojinskog gospodarenja izvesti i sastaviti
za toliko razdobja, za koliko nas je god volja. Jedna i
druga sastavlja se na temelju izlučenih sjekoreda
(§. 25. al. 1. našega naputka), pak se unutar tih sjekoreda
opredieljuje, gdje će se i koliko će se predvidljivo sjeći u kojem
degetgodištu ili dvadesetgodištu obhodnje. Sastojinsko gospodarenje
čini to za kradi niz godina, a naš naputak za dulji niz
godina. Nu za šume, koje su služnostima obterećene ili koje
imaju narav obćinskih i sličnih šuma, gdje se zahtjeva stroža
potrajnost užitaka, ne će se niti sastojinsko gospodarenje zadovoljiti
sa sječnom osnovom, sastavljenom samo za budućih
10 godina, kako to misli pisac, nego će i ono tražiti, da se
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 262 —


prihodi izkažu još za koje dalnje desetgodište. Nije mi barem
poznat autor, a niti ga pisac spominje, koji bi glede te vrst
šuma zastupao mnienje piščevo.


Iz ovoga, što sam do sada naveo, uviditi će svatko, da
ne stoji navod pisca, da će se po našem naputku njeka sastojiua
morat i posjeći u onom razdobju, u kojem je kod prvog
sastavka obće porabne osnove za porabu opredieljena bila.


Iz prigovora priobćena na str. 73. proizlazi, kao da naš
naputak osim potrajnosti traži još i jednakost prihoda kroz
60 godina , a da bi se po njegovom mnienju trebalo brinuti
glede jfdnakosti samo o to, da su barem unutar prvog desetgodišnjog
razdobja prihodi pojednaki, a za buduće da ne imaju
biti potrajni i jednaki, već potrajni i rastući, od razdobja do
razdobja sve to veći.


Da nas naputak ne zahtjev a jednakost prihoda kroz
60 god., vidi se iz §§. 26, 28. i 29 naputka, gdje se razlazu
uvjeti, kada će se godišnji prihod za buduće deset
godišt e ustanoviti samo iz sječne površine i drvne gromade,
koja je obćom porabnom osnovom propisana na uživanje u
prvom gospodarstvenom razdobju, a kada će se
uzeti obzir na dalnja gospodarstvena razdobja. Taj prigovor
pada u ostalom već sam po sebi, kada se uvaži činjenica, da
se godišnji prihod šume za buduće desetgodište ima iznova
ustanoviti kod revisije gospodarstvene osnove, koja se obavlja
svakih 10 godina. Pisac tu tvrdi dakle nješto, čega u naputku
ne ima.


Predloži pako pisca, glede jednakosti prihoda unutar prvoga
desetgodišta, kao i glede rastućih razdobnih prihoda, jes u
suvišni. To bi on bio i sam opazio, da je naputak iole pozornije
pročitao.


U §. 29. predzadnja alineja, kaže se, da se godišnji prihod
za buduć e desetgodište izračuna tako, ako se drvna zaliha,
koja se po obćoj poravnoj osnovi u prvom desetgodištu posjeći
ima, podieli sa 10. Za svakoga je jasno, da u tom
slučaju moraju i godišnji prihodi u budućem desetgodištu bit i
jednaki.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 263 —


U istom paragrafu alineja druga veli se pako: &u svrhu
osiguranja potrajnog uživanja šuma bit ce shodno, da razdobni
prihodi postepeno rastu i t. d.«


čini se, da je pisac ove ustanove naputka previdio.


Pisac iztiče zatim, da je glede čišćenja, proredjivanja i t, d.
sastojina valjalo u naputku namjeniti više pomnje. U naputku
je pako (§. 21.) navedeno, da će urtdjajnik imati njezi sastojina
takodjer posvetiti potrebitu skrb, te propisat i
glavna načela, kojih se držati valja kod čišćenja
i proredjivanja, naročito u mješovitih šumah.


Držim, da je to posve dovoljno. Pisac nam je ostao dužan
da navede, u čemu bi se ti potanji propisi sastojati imali?


Na str. 73. S. 1. navodi se sliedede: »kad vam je šuma
pred noso m (!), zašto da si mi danas ved o tom glavu razbijamo,
da onaj seljak u drugoj generaciji ne dobije manje drva
svake godine, no što mu ga je ljetos dobio djed i t. d.«


Sto je pisac time htio izraziti, i u kakovu vezu dovadja
nos sa šumom i seljakom, ne znam, pak preko toga prelazim.


Na str. 74. S. 1. poziva se pisac da podkriepi svoj nazor
glede prepotrebe izjednačenja razdobnih prihoda na Wiirttemberžane.
U koliko je pri tom bio sretne ruke odmah ćemo
viditi.


Pozvati ću se na samu wurttemberžku instrukciju, koja
mi je baš pri ruci.


Na str. 18., al. 3. propisuje ova instrukcija sliedeće:


»Die Grundlage fiir die Regulirung der Hauptnutzung
liefert die S u m m e der Ertrage sammtlicher Unterabtheilungen
in den vorderen Perioden, auf welche das Massenfachwerk
ausgedehnt worden ist und zwa,r je nach Urastanden entweder
nur der I. Periode allein oder der I. und II. Periode oder der
I., II. und III. Periode zusanimen genommen. Obgleich es
wiinschenswert ware, in den einzelnen Perioden einen annahernd
gleich grossen Nutzungsetat und somit
den Durchschnitt des Ertrags der samtlichen in
den Bereich des Massenfaehwerks gezogenen Perioden annehmen
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 264 —


zu konnen, so wird dies ... . nicht immer moglich sein, es
kann đer Fali eintreten, dass vorerst eine steigend e oder
eine fallend e Nutzung zu \vahlen ist«.


U alineji 5. (str. 18.) navadja se; »Jedenfalls wird der
Taxator nacli dem Abschlusse des Hauptnutzungsplanes in
der Lage sein, beurtheilen zu konnen, ob eine gleichbleibende
oder allmahlig steigende oder eine fallende Nutzung in Wahrung
der Interessen der Korperschaft anzunehmen ist und hiernacli


seine Antriige stelleti«.
Na strani 19. al. 2. veli se pako: »Wenn das Soli der
Hauptnutzungen fiir das erste Jahrzehnt unter thunlich


ster Beriichsichtigung der Anforderung der
spateren Perioden festgesetzt ist i t. d.«


Čemu nije pisac i ovo citirao iz wiirttemberškog naputka
kada se već na njega pozivlje? Nu i ono što je citirao nije
citirao do kraja.


Pisac je citirao iz naputka (str. 19.) sliedeće: »Es ist
noch besonders darauf aufmerksam zu machen, das:^ die Aus gleichun
g der Ertrage des zweiten Jahrzents und der naclistfolgenden
Perioden bei der Aufstellun g des Hauptnutzungsplans
grundsatzlich zu unterlassen ist.
Die Ertrage sind vielmelir ganz so, wie der vorliegende Einrichtungsplan
es verlangt (oder wie es . . . . erfordern) in die
Perioden einzustellen«; no naputak kaže dalje: »fiir jetz t
wirdnurdie Ertragsumme des ersten Jahrzents
in der oben angedeuteten Wei8ebericlit
i g t. alles Weitere bleibt den je nach 10 Jahren sich -vviederholenden
Hauptrevisionen vorbehalten«.


Što kaže dakle wiirtemberžki naputak. On veli, da bi u prvom
deceniju imao biti godišnji prihod prosjek razdobnih prihoda,
povudenih u račun, uu da se može prema potrebi njesto veći
ili manji ustanoviti, pak kada je taj prihod bitnim obzirom na
potrebe budućih perioda ustanovljen i izpravljen, da se ne ima
provadjati izjednačenje prihoda za drugo desetgodiste i dalnje
periode.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 265 —


A što veli glede toga naš naputak? U §. 29. odredjuje
se: »Pokažu li se izmedju prihoda pojedinih razdobja znat nij
e razlik e (preko 107o), ^ad se ima provesti izjednačenje
razdobnih prihoda izuzev slučaj, da se godišnji prihod
ima proračunati samo na temelju drvne zalihe prvog gospodarstvenog
razdobja«.


Zatim al. 4. glasi: »Izjednačenje prihoda obavlja se na
taj način, da se ponajprije ustanovi onaj prosječn i godišnji
prihod, koji se izpostavlja prema tomu, da li se
u račun uzimlju samo prihodi I. ili I. i II. razdobja, ili I.,


II. i III. razdobja, pak da se nakon toga povise ili snize priprihodi
pojedinih razdobja premještanjem odsjeka iz jednoga
razdobja u drugo, dok se ne poluči poželjena skladllOSt u
prihodima«.
Razlika izmedju našeg naputka i wiirtemberžkog nije načelna,
već samo formalna. Potonji ustanovljuje ono, sto će se
sjeći u I. deseigodištu obzirom na drvnu gromadu II. eventualno
i III. periode, a tako isto čini i naš naputak. Wiirtemberžki
naputak pušta dalnje prihode na miru, a naš veli, da
se imaju dovesti u poželjenu skladnos t (ne jednakost), ako
se prihod ustanovljuje iz drvne gromade dvih ili više perioda.
Naš naputak učinio je to s razloga, jer mi moramo računati i
sa predhvatima i vanrednim prihodima, što kod Wiirttemberžana
nije propisano. To proizlazi iz §. 36. točka 2. al. 1. našeg
naputka, gdje se kaže: »Normalni prihod imati će se svakako
a naročito onda, ako nije provedeno izjednačenje razdobnih
prihoda, izporediti sa prihodima ne samo prvog već i
dalnjih razdobja, te kod toga paziti, da li razlika izmedju normalnoga
prihoda i sbiljnog prihoda prvog gospodarstvenog razdobja,
doista predstavlja vanredni prihod ili se eventualno
smatrati ima kao predhvat na redovitom prihodu dalnjih gospodarstvenih
razdobja «.


Ne ima pako sumnje o tom, da će nam ovo prosudjivanje,
naročito kod sastojina, gdje sa prirastom računati moramo,
biti znatno olahkoćeno, ako su razdobni prihodi i dalnjih pe
rioda dovedeni u medjusobni sklad, koji se je želio postići.


20
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 266 —


Povrh toga je temelj gospodarstvene osnove po wurtemberžkom
starom naputku od 27. svibnja 1878. — na kojega
se je pisac pripomenaka pozvao, pak kojega sam stoga i ja
citirao — drugačiji nego li ga ima gospodarstvena osnova po
našem naputku


Po wiirtemberškom naputku imala se je najprije sastaviti
uredjajna osnova za površine (Flacheneinrichtungsplan). Pri
tom je bila jedinica ciel i odjel (Abtheiluug). To de reći, da
se je primjerice njeki odjel morao dopitati sa cielom svojom
površinom I. razdobju, premda je u njem bilo sastojina, za
koje se je ved unapred znalo, da se ne de posjedi u I. razdobju.
Nakon toga sastavljala se osnova za drvne gromade
(Hauptnutznngsplan). Tu je opet bila jedinica ne odjel, već
odsje k (Unterabtheilung). Ta osnova propisala je za sječu
primjerice I. periodi sastojine, koje su po uredjajnoj osnovi za
površine bile uvrštene u II., III. i t. d. periodu.


Razumije se da je ovakav način sastavka osnove vrlo otegoćivao
eventualno izjednačivanje razdobnih prihoda.


Novim wiirtemberžkim naputkom od 6. srpnja 1898. promjenjene
su medju inim i ove ustanove starog naputka, te odredjeno,
da i za uredjajnu osnovu površina imade u buduće
služiti kao jedinica odsje k tako, da de se drvna gromada
na površini, dodjeljenoj primjerice I. periodi, imati doista u
toj periodi -i posjedi.


Nuzgred pripominjem, da na tom načelnom stanovištu
stoji i naš naputak.


Kako se iz navedenoga razabrati može nije bio pisac pripomenaka
najsretnije ruke, kada se je pozvao na Wiirtfcmberžane
da podkriepi svoje prigovore.


Na ovom mjestu spomenuti du još jednu stvar. Pisac je
našao za shodno, da u svojoj razpravi (str. 73. al. 3 ) pozivajudi
se na Wiirtemberžane napomene, kako je on od njih »osnovu
zakona od 26. ožujka 1894. recipirao i prema našim odnošajima
obradio«.


Ako je hotio time da u javnosti iztakne, kako je on taj
zakon sastavio, to se mora ta tvrdnja svesti na pravu mjeru.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 53     <-- 53 -->        PDF

- 267 —
Kad se je osnova navedenog zakona pretresala bio je g. D.
kr. žup. nadšumarom u Zagrebu. U koliko sam se ja o stvari
informirao, bio je on kao takav prizvan u anquetne sjednice, koje
su držane kod zem. vlade prigodom pretresa osnove zakona od


22. siečnja 1894., o uredjenju sumarsko-tehničke službe, kao i
zakona od 26. ožujka 1894 . o uredjenju stručne uprave itd.
G. D. može stoga opravdano za sebe kazati samo toliko, da
je on sudjelova o kod stvaranja jednog i drugog navedenog
zakona i ništa više.
U dalnjem toku svojih prigovora zadieo se je pisac, o
onaj propis našega naputka, koji propisuje uporabu popriecno g
prirasta , te je stavio svoje predloge glede uporabe prirastnog
postotka i tekućeg prirasta.


Pošto je ovo nješto iuteresautniji tema, to demo se njim
malo pozabaviti.
Pisac je ovdje pomješao dvie stvari, koje zajedno ne spadaju.
Usljed toga izišla je ciela sbrka pojmova.


Tu si treba staviti dva pitanja, i to: 1. sa kojim se prirastom
mora računati u onom slučaju, kada se ima ustanoviti
uporabiva drvna zaliha njeke sastojine; i 2. koji se prirast
ima uzeti u obzir, kada se hode ustanoviti, da li je shodno
njeku sastojinu sada posjeći ili ne, odnosno, da lije njeka sastojina
prema postavljenoj svrsi gospodarstva sada za sječu
zrela ili ne?


Ad 1. g. pisac kaže: »Sa popriečnim prirastom se željena
točnost pri ustanovljenju drvnih gromt.da postići dati neće.
Zašto? Zato: jer je on pri starim sastojinama veoma nizak,
dočim se za mladje sastojine ... . potrebnom preciznošću
ustanoviti ne može. Zato će i faktični etati stajati u znatnoj
oprieci s procjenom. Valjalo je stoga pritegnuti k ustanovljenju
drvnih gromada osobito onih za prvo gospod. razdobje, u kojem
<5e uporabi predvidno doći starije razpoložive drvne gromade
prirastni postotak (možda po vrlo spretnoj formuli:
100 X Svot. 4/nd: Svot. d") ili na koliko bi pri tome imale
sudjelovati mladje sastojine, tekuć i prirast . Sa uporabom
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 268 tih
obijuh prirasta bili bi se malo dalje odaljili od šablone, a
svakako se više približili istini, no demo to postidi sa popriečim
prirastom«. Tako pisac.


Ponajprije moram da izpravim jednu bludnju piščevu. I z
napred navedenog citata imalo bi proizlaziti
kao da su prirast ni postotak i tekudi prirast
posve različite dvie vrsti prirasta. Nu poznata je
stvar, da se tekudi prirast može izraziti na dva načina na
ime u absolutnoj količini ili u postotku, ali to uvjek ostaje
jedna te ista vrst prirasta. Za njeku sastojinu može
se redi, da primjerice prirašduje po jutru sa 2-5 m^ ili da joj je
prirastni postotak, recimo 3%- U jednom i drugom slučaju izražen
je pako samo jedan, i to tekudi prirast drvne
g r 0 m a d e.


A kako je sa uporabom prirasta po našem naputku? Uzmimo,
da de se kod ustanovljenja godišnjeg prihoda za buduće
desetgodište uzeti obzir na drvne gromade prvih trih razdobja
obhodnje po 20 godina. U tom slučaju morati de se sadanjoj
drvnoj gromadi sastojina, opredieljenih za sječu u prvom desetgodištu
pribrojiti prirast za 5 godina onih u drugom desetgodištu
za 15 godina, onih II. razdoblja za 30 g., a onih


III. razdobja na 50 godina. Naš naputak propisuje, da de se
imati sadanjoj drvnoj gromadi pribrojiti popriečni sječivni prirast
(Haubarkeitsdurchschnittszuwachs). Da vidimo, kolika se time
pogrieška čini.
Svakomu je šum. stručnjaku poznato, da je tekudi prirast
kod razvoja sastojina jedno vrieme vedi od popriečnog prirasta;
da su ovi prirasti jednaki u času, kada popriečni prirast kulminira,
a nakon toga časa, da je uvjek popriečni prirast vedi
od tekućega prirasta.


Eazlika izmtdju oba prirasta jest kratko vrieme pred
kulminacijom i iza ove tako malena, da se za praktične svrhe
može kroz to doba mjesto tekudeg prirasta substituirati popriečni
prirast.*


* Vidi A. V. Guttenbeig. Holzmes-kuađe str. 298. »Lorej´s Handbuch đer Porst
wissenBchaft«, ´290. izdanje od g. 1903.


ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 269 —


Uvaživ k tomu načelno činjenicu, da bi radi izračunanja
sječivne drvne zalihe sastojina, koje su opredieljene na uporabu
u T. desetgodištu, morali sadanjoj drvnoj zalihi priračunati
sadanji tekući ili periodički prirast za 5 godina, a kod
sastojina II. desetgodišta za 15 godiaa; zatim da na dulje
vreme sa tekućim prirastom operirati ne možemo, već da moramo
za sastoji II. i III. periode u svrhu izračunanja sječive
drvne zalihe rabiti popriečai dobni prirast; uvaživ nadalje činjenicu,
da u I. periodi dolaze u pravilu za sječa upravo takove
sastojine, koje se nalaze u dobi najvećeg poprieČnog prirasta,
dakle u onoj dobi, gdje se mjesto tekućeg prirasta, može
posve opravdano i dovoljnom točnošću uzeti popriečni prirast,
dolazimo do zaključka, da u našem naputku nije počinjena
nikakova pogrieška, kada je za izračunanje sjeČivne drvne zalihe
propisan popriečui sjeČivni prirast sastojine i to tim manje,


što je u §. 28. naputka, alineje 5, odredjeno; »da se u
stari h sastojinah , gdje je priras t neznata n ili ga
u obće ne ima, ne uzimlj e na nj obzir«.*


Naputak za uredjenje obćinskih i zakladnih šuma u okružju
Wiesbaden od 15 lipnja 1901., propisuje glede toga ovo: »Der
Zuwachs ist, falls zuverlassige Ermittelungen nicht vorliegen,
dem Altersdurch8chnittszuwach8 gleich zu setzen und auf die
Mitte der Abtriebsperiode aufzurechnen.«


Naputak za sastavak gospod. osnova u državnih i obćinskih
šuma Kant. Schaifhausen (Švajearska) nd 13. jula 1881., sadržaje
sliedeću ustanovu: § 23. »Die Berechnung der periodischen
Ertrage des Hochwaldes erfolgt fiir die beiden ersten
Dezennien getreunt in der Weise, dass zum Vorrath jedeš
wahrend derselben zu uutzenden Bestandes oder Bestandestheiles


* A. V. Guttenberg u svojoj knjizi die Foratbetriebseinrichtung 1903. str. 266.
piše u tom pogledu sliedeće:
„Die Ermittlung des laufenden oder periodisclien Zu\vaclises fiir die niichste
Zeit hat nur bei deu iiltesten Bestiinđeii, und z\var zur Beurteilung ilirer Hiebsreife
und zur Bestimmung des Abstriebaertrages aus dem gegenwiirtigfin Vorrat und
deui daran nocli erfolgenden ZuwacLis eine Bedentung; fiir die Ertragsbestimniuug
liommt uur der Haubariseitsdurchschnittszunachg in Betracht.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 270 fiir
das erste Dezennium der 5- und fiir das zweite der 15jahrige
Haubarkeitsdurchschnittszuwaclis addirt und
die Summe als Haubarkeitsertrag betrachtet wird«.


Ovaj popriečni prirast ustanovljuje se, kako je obće poznato
na taj način, da se u zrelih i za sječu dozrievajudih sastojina
njihova sadanja drvna zaliha podieli sa sadanjom
dobom, dočim da se kod raladjih sastojina on izvadi iz prihodne
skrižaljke za dotični razred stojbinske dobrote uvaživ
pri tom obrast sastojine u dobi predvidljive sječe.


Prigovor podignut proti uporabi popriečnog sječivog prirasta
nije prema napred navedenom osnovan, a predlog pisca
za uporabu takućeg prirasta nije shodan, što on iza toga na
str. 76. doduše odmah i sam priznaje. Kada bi mi bo po predlogu
piščevu naročito kod mladjih sastojina operirali sa tekućim
prirastom, dobili bi u pravilu prevelike etate kod II. i


III. razdobja.
Još ću samo u kratko spomenuti, kako je sa formulom,
koju je pisac kao vrlo spretnu preporučio za proračunanje
prirastnog postotka. On predlaže formulu Dr. B. Borggreve-
a p = 100 X Svot, 4/nd:Svot. rfl


4


100 . S´´ " d
n
Sam Borggreve-napisao je tu formulu ovako: P= ^a j


Borggreve polazi pri tom od prirastnog postotka temeljnica,
a sama formula dade se izvesti pomoću poznate Schu ei400
....,,


derov e formule J:>== --y . Najnovija pako iztraživanja doka


zala su, da se umjesto brojke 400 mora kod ove formule u


raznim slučajevima rabiti jedna konstanta, koje vriednost varira


izmedju 400—800.


Iz ovdje razloženoga proizlazi dokazanim, da po piscu
predložena formula nije spretna za izračunanje prirastnog postotka.
To dokazuje u ostalom i činjenica, što se ta formula


* Die Forstabschiitzung. Dr. B. Borggreve 1888. str. 44.


ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 271 —


smatra antikviranon i nitko ja u praksi ne rabi. Ovaj piščev
predlog učinjen je samo za to, da se u obde nješto prigovari.


Ad 2. Ako se radi o pitanju, koji se prirast ima uzeti u
obzir, kada se hode ustanoviti sječivna zrelost neke sastojine,
onda valja ponajprije znati cilj, koji je postavljen šumskom
gospodarenju.


Ako je cilj gospodarenja u šumi najveća produkcija
drva, onda su za sječu dozrele sve sastojine, kod kojih se
popriecni prirast drvne gromade ili u kratko rečeno kvantitativni
prirast nalazi u kulminaciji ili je ovu prešao. Ta okolnost
vidi se odmah iz ustanovljenog popriecnog prirasta a poznaje
se i po tome, što se je postotak tekudeg prirasta u času


kulminacije jednak ili je manji od , gdje a znači dobu


Cl


sastojine.


Ako je cilj gospodarenju u šumi proizvodnja najveće šumsk e
rente , onda su za sječu dozrele one sastojine, kod kojih postotak
tekudeg prirasta vriednosti (Wertzuwachsprocent), t. j .
sbroj kvantitativnog i kvalitativnog prirastnog postotka, jednak


ili manji od .


d


Ako je cilj gospodarenju u proizvodnju najvede rent e
tla, onda su za sječu dozrele one sastojine, kod kojih je postotak
zrelosti jednak ili manji od onog postotka, koji se traži
za ukamaćenje u šumskom gospodarenju djelujudih glavnica.


Tima trima ciljevima odgovaraju i tri vrsti obliodnje, koje
se kako je poznato zovu ekonomska obhodnja, obhodnja najvede
šumske rente i financijalna obhodnja.


U našemu naputku (§. 18. slovo a) izrečeno je, da se kod
uzgoja visokih šuma ima u pravil u odabrati za obhodnju ono
doba, kada sastojine daju najveći godišnji popriecn i priho d
n a drvu, t. j . ekonomska obhodnja. U istom paragrafu si. d)
rečeno je, da se može odabrati i financijalna obhodnja. Nu
kako se iz naputka vidi dopustiva je i druga vrst obhodnje, pa
i ona najveće šumske rente, kao i tehnička obhodnja, koja se
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 272 —


potonja eventualno može podudarati sa jednom od napred navedenih
obhodnja.


Sada nastaje pitanje, što je u naputku odredjeno glede
ustanovljivanja prirasta, U §. 11. točka 3. veli se, da se ima
za glavnu sastojinu točno iztražiti razvoj prirasta te pri
tom ustanoviti popriečni godišnji prirast na drvnoj zalihi za
onu dobu, kada će se dotična sastojina predvidljivo posjedi.


U naputku je dakle propisano iztraživanje prirast ni h
odn o šaj a prema čemu se, kako je poznato, odabiru i prihodne
skrižaljke, koje će se rabiti, odnosno sastavljaju se posebne
lokalne prihodne skrižaljke.


Iz podataka, sakupljenih prigodom iztraživanja prirastnih
odnošaja, kao i iz prihodne skrižaljke vidi se pako odmah ona
doba, koja odgovara ekonomskoj obhodnji, to je na ime ona
doba, u kojoj je popriečni prirast najveći. Kada je jednoć visina
te obhodnje ustanovljena, može se za praktičnu porabu
sasaia dovoljnom sjeguruošću iz dobe sastojine, izporedjene sa
obhodnjom, kao i iz popriečuog prirasta zaključiti, da li se
može dotična sastojina smatrati na sječu zrelom ili ne.


Bojazan, koju iztiče pisac, da će »danas osuda sastojine
na sikiru odvisiti lih od dobe godina bez obzira na njezine
prirastne funkoije, te će sasma bez kontrole ležati u riikuh
uredjajnikovih poredak, kojim će pojedine sastojine dolaziti
k izsjeku«, jest izlišna, jer je u §. 25. naputka točka 1.
propisano, da se u I. gospodarstvenom razđobju imaju odrediti
za sječu najprije prezrele, loše i nepodpune sastojine (svakako
bez obzira na njihovu dobu), zatim za sječu dozrele sastojine,
i napokon one, koje se sbog sječnog poredka posjeći moraju


Koje su sastojine prezrele, loše i nepodpune, mislim, da
se i bez svakog iztraživanja prirastnih odnošaja na prvi pogled
ustanoviti može, a koje su sastojine u smiJu ekonomske obhodnje
za sječu dozrele, pokazati će s jedne strane njihova
doba, a s druge strane visina sječivnog popriečnog prirasta.
Kod sastojina, koje se zbog sječnog poredka posjeći moraju,
ne će u obće odlučivati njihovi prirastni odnošaji.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 273 —


Bojazan pako, da de uredjajnik svojevoljno sastojine k sječi
pritezati, izlišn a je takodjer, jer je u §. 3. točka 6. provedbene
naredbe propisano, da se sječni poredak imade ustanoviti
sporazumno sa predstavničtvom zem. zajednica. Jedino se
bojim, da nam pri tom ne de niti svi naši računi o razvoju
prirasta, kao što nam ne bi niti prirastni postotci pomogli, već
da de se morati sječni poredak ponajvedma udesiti prema potrebama
ovlaštenika, naročito u pogledu šumske pase.


Povrh toga de i princip potrajnosti užitaka često zahtjevati
— kako to dapače i samo modificirano sastojinsko gospodarenje
uza svoj postotak zrelosti dopušta — da mi sa sječom
starijih sastojina zategnemo, ne gleded na to, da su one možda
ved za sječu dozrele i da im popriečni prirast pada.


Uvaživ sve te činjenice i uzev k tomu obzir na šumske
štete, koje se u tih šumah sbivaju i naše sve račune o prirastu
često iluzornim čine, dolazimo do zaključka, da je naš
naputak pitanje o prirastu posve dobro riešio, kada je propisao
uporabu jednostavnog poprečnog prirasta, a nije zahtjevao
izračunanje postotka tekudeg prirasta drvne gromade.


Moram spomenuti još i to, da je naputkom dozvoljena i
uporaba financijalne obhodnje, a nije izključena niti koja druga
vrst obhodnje. Nu naputak nije propisao, kako se imaju ustanovljivati
za to nuždni pojedini prirastni postotci, jer se predpostavlja,
da de onaj uredjajnik, koji se na to odluči, imati i
stručne spreme, da ta pitanja rieši u smislu postojede nauke.
U tom slučaju nadopuniti će on i obrazac »opisa sastojitia« sa
nu´/dnim stupcima.


Pisac prigovara nadalje (str. 76.), da je »razliku izmedju
gospod. osnove i gospod. programa učinio uredjajni naputak
ovisnim od plostine (§. 2.) opredjeliv, da se program imade
sastaviti onda, ako šumska ploština ne ima više od 100 jutara.
On tu razliku ne drži sretnom, te veli da je valjalo redi:
»gospodarstveni program imade se sastaviti
´bez obzira na ploštinu za onu gospod. jedinicu,
u kojoj vlada samo jednu vrst uzgoja i jedan
uredjajni razred«.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 60     <-- 60 -->        PDF

- 274 —
Ponajprije moram upozoriti, da ua´^edenu odredbu glede
sastavka gospod. piograraa ne sadržaje naputaJs, nego provedbena
naredba.


U §. 1. naredbe sadržan je uaime sliedeći propis: »Ako
ukupna šumska površina ne ima više od 100 kat. jut., tad se
ima za takovu šumu sastaviti gospodarstveni program.


Za šume od veće površine može se predhodnom dozvolom
kr. zem. vlade sastaviti gospodarstveni program samo tada, ako
su prilike šume obzirom na njezin položaj i promet nepovoljne
«.


Naša naredba zahtjeva dakle imperativno sastavak gospod.
programa za šume, koje ne imaju više od 100 kat jutara, a
dopušta sastavak programa uvjetno i za šume od veće površine.


Po mojem nemjerodavnom mnienju ove su odredbe vrlo
shodne, jer je površina za vršenje stručnog nadzora sa strane
oblasti n a j s j e g u r n i j a podloga.


Predlogu pisca, da je sastavak gosp. programa valjalo
propisati bez obzira na ploštinu za onu gosp, jedinicu, u kojoj
vlada samo jedn a vrst uzgoja i jeda n uredjajni razred, vrlo
se čudim, jer će valjda i njemu poznato biti, da imade takovih
šuma, koje sačinjavaju jedan uredjajni razred sa jednom vrsti
uzgoja, a obuhvaćaju po više tisuća jutara (n. pr. Turopoljski
lug, Draganićki lug i t. d.). Zar bi i za takove onda
valjalo sastaviti samo gospod. program za budućih 10 godina ?


Da propis naše naredbe nije u tom pogledu osamljen, dokazom
je naputak Wurttembežki od g. 1878. i 1898., koji u
§. 16. propisuje shčni program (technisches Gutachten) za
šume izpod 30 ha.


U češkom zakonu od 14. siečnja 1893. o gospodarenju u
obćinskih šumah, dapače je taj propis uzakonjen, pak je u
§. 6. odredjeno, da se za šume, kojima je površina manja od
50 ha. imade sastaviti gospodarstveni program.


Ovu ustanovu obrazložio je zemaljski odbor, prigodom
predloženja zakonske osnove ovako:
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 275 —


»Dei- Landesausschuss hat in den urspriinglichen Entwurf
die Bestimmung aufgenommen, nach welcher Gemeinden,
deren Waldbesitz des Flachenausmass von 50 Hektar nieht
erreicht, von der Verpfliclitung, einen Wirth8chaftsplaa aufzustellen,
befreit werden konnen, wenn sich ihre Waldwirtlischaft
in ordentlichen Zustande btfindet. Geneniiber dieser bedingungslosen
Befreiung der Gemeinden hat die k. k. Regierung. sow!e
der Landeskulturrath und der bohmische Forstverein darauf
hingeAvie.-en, dass der Zweck des Gesetzes in folge einer solchen
Befreiung illusorisch gemacht werden konnte, weil auf diese
Weise die iiberwiegende Anzahl von kleineren Doifwaldungen,
welche in Bohmen ein Flachenausmass von nahezu lOO.OOO ha.
umfassen, von der Vorlegung der Wirtschaftsplane befreit
w6rden konnte, so dass difse Waldflache der strengeren Aufsicht
und der leichteren Kontrolle, welche durch dieses Gesetz
errBoghcht werden soli, entzogen werden konnte.


Obzwar fiir Walder mit einem Flachenausmass unter 50
Hektar bis 30 und 20 Hektar hinunter Wirthschaftspliine
noch ganz gut verfasst werden konnten, so
hat die k. k. Reglerung erklart, dass das Ausmass von 50
Hektar zwar als die fešte Grenze bestimmt werden konnte, bis
zu welcher der Bezirksausschuss die Gemeinden von der Verpflichtung,
fiir ihre Waldungen einen Wirthschaftsplan aufzuzustellen,
befreien konnte, dass es sich aber trotzdem empfehlen
diirfte, fiir jene Gemeindewaldungen, welche von der Vorlegung
eines ordnungsmassigen Wirthschaftsplanes befreit sind, eine
besondere Vorsehrift zu erlassen, nach welcher wenigstens eine
kurze Beschreibung oder Inventur des gegenwartigen Ziistandes
der Waldung und ein einfaches Wirtschaf tsprogram m
aufzunehmen ware, welches die Schlag- und Aufforstuogsordnung
wenigsteas fiir die nachste fiinf- bis zehnjahrige Periode
festsetzen wiirde; dies konnte selbst bei den kleinsten WalduDgen,
welche blos bei einer periodiechen BewlrtschafLung
einen Nutzen abwerfen konnen, durchgefiihrt werden.


Im Sinne dieser vollkommen begriindeten Andentungen
wurde in dem § 6. der zweite Absatz eingeschaltet . .« Itd.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 276 —


Naša naredba je i u tom pravcu liberalnija, jer dopušta
sastavak gosp. programa za šume od 100 jut., a eventualnoza vede šumske površine.


G. pisac misli nadalje, »da je valjalo la sastavak gospodarstvenih
programa u uredjajnom naputku činiti precizn e
odredbe« , te veli: »naročito je valjalo zahtjevati bezuvjetno
i u svaku cienu:


a) uredjajno razdieljenje vani u naravi i u nacrtu, te


b) jednostavni, brzi i jeftini način ustanovljenja drvnih
gromada i etata, kao što ga je primjerice označio L. Hufnagel
u svojoj brošuri »Die Betriebseiurichtung in kleiuen AValdern«


Ad a) Tu opet nije pisac dobro pročitao odnosne ustanove
naputka. U naputku (§. 43) stoji na ime tiskano : »Ponajprije
se (kod sastavka gosp. programa) ustanovi šumska površina,
urede šumske medje i priredi gospodarstveni nacrt
na temelju prerisa katastralne mape.


Nakon toga obavi se kod većih šumskih površina razdioba,
šume u odjele u smislu §. 4 o. n., dočim kod
manjih šuma mogu medje odsjeka ujedno služiti za gospo darstvenu
razdiobu šume«. Povrh toga stoji na čelu
§. 43. ustanova, da se gospod. program sastavlja u glavnom po
načtlih, propisanih za gospod. osnovu. Nu i bez toga biti če
svakomu iz citiranog propisa jasno, da ce se gospodarstvena
razdioba i kod nastavka gosp. programa imati u šumi provesti,
a nacrtu predočiti.


Ad b) U pogledu opisa sastojina odredjuje naputak, dii se
ovaj ima stegnuti na najnuždnije opazke glede stojbine, vrsti,
drveda, uzgoja, obrasta, drvne zalihe i prirasta. To je svakako
dosta jednostavan i brz način.


Pisac veli, da je valjalo uvesti Hufnaglov način, ustanovljenja
drvnih gromada i t. d Odmah ćemo viditi, kuda bi nas
to dovelo.


Hufnagl propisuje, da se ustanovi drvna gromada sam o
onih sastojina, koje su prevalile polovicu dobe obhodnje.
Tonama pako ne može biti dosta, jer mi iz šumsko
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 63     <-- 63 -->        PDF

^ 211 —


redarstvenih obzira želimo zna^ti sad a nje stanje svih sastojina
Prema tomu ustanovljuje Hufnagl samo za te sastojine
popriečni sječivni prirast. Taj prirast pribraja on k sadanjoj
drvnoj zalihi navedenih sastojina za toliko godina, koliko
iznosi V4 obhodnje, pak tako dobivenu sječivuu drvnu zalihu
dieli sa brojem, koji odgovara V2 obhodnje, što mu je godišnji
etat.


Hufnagl polazi dakle pri tom sa stanovišta, da se sve sastojine,
koje su. sada starije od polovice obhodnje, imaju u prvoj
polovici obhodnje posjeći.


Ako je razmjerje u dobnim razredima isto nepovoljno, to
bi nam taj etat izpao jedan put previsok, a drugi put prenizak.
U nepovoljnom slučaju moglo bi se pako desiti, da bi
mi po tom načinu ustanovljenja etata imali posjedi cielu šuma
u prvo] polovici obhodnje, čime bi bio izigran princip potrajnosti
uživanja šuma, sto ga sam zakon zahtjeva. Biti će, da
je kr. zem. vladi prigodom sastavka naputka sigurno bio poznat
Hufnaglov način ustanovljenja etata, ali se ipak nije za njega
odlučiti mogla, a kako vidimo iz posve opravdanih razloga.


Ne de biti s gorega, ako napomenem što glede sastavka
gosp. programa propisuje wiirtemberžki naputak. On veli: (§ 16.)


»Die Wirtschai:tsplane fiir kleinere Wirtschaftsbezirke unter
30 ha werden nach § 5 als sogenannte „technische
Gutachten « bezeiehnet, womit gesagt werden will, dass hier
die Verhiiltnisee so einfac h sein konnen, dass oft schon wenige
kurze Bemerkuugen in zwangloser Form geniigen,
um fiir das niichstliegende Jahrzehnt die erforderlichen wirthschaftlichen
Vorschriften darin niederzulegen.


Unter den einfachste n Verhaltnissen und bezw. bei
ganz kleinem Waldbesitze der Korperschaft wird bei nutzbarem
Holze die Aufnahme des Vorrats und die Bestimmung der
Zeit der Abnutzung, sowie der Art der Wiederverjiingung geniigen,
in ganz jungen Bestiinden wird es sich ofters nur um
Anordnung von Reinigungshieben, Kulturnachbesserungen oder
Zwi8chennutzungen handeln und damit die Aufgabe des Taxators
fiir jetzt sehon erschopft sein und dergl.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 278 —


Anders dagegen liegea die Verhaltnisse, wena der Waldbesitz
einer Korperschaft einer solchen Umfang hat, dass wenigstens
annahernd auf Einrichtung eines Nachhaltsbe trieb
s abgehoben werđen kann oder die Korperschaft aucli
des geringen Umfangs des Wirt3chaft3verbands uuerachtet auf
die Anbahnung einer nachhaltigen Wirtschaft Wert legt.


Zatim: »Tn dem letzterem Falle (zahtjev potrajnosti užitaka)
solite, wenn moglich , eine Altersklasseniibersicht bei
Hochwaldungen nicht fehlen und es wird sich ofters auch der
Garg der Nutzungen unter Verzicht auf eine sjstematiBche
Einteilung in anntihernd gleich grosse Abteilungen nach vorhandenen
TTnterabteilungen beziehungsweise Bestandesverschiedenheiten
auf der Karte darstellen und iti dei- Weise
ordnen lassen, dass auf eine allmahlige Berichtigung der Altersklassen
einigermassen Bedacht genommen wird.«


Malo iza toga navodi se: »Im Allgemeinen lassen sich
fiir die Behandlung der sogenannten technischen Gutachten
bei der Verscliiedenheit der Verhaltnisse nicht wohl bestimmte
Vorschriften geben (a pisac pripomenaka zahtjeva
precizne odredbe) und mag es an der Andeutung geniigen
i t. d.«


Ovaj propis bio je sadržan ved u starom wiirtemberžkom
naputku od g. 1878., a pridržan je u cielosti i prigodom nove
redakcije toga naputka g. 1898. Ali zato nije u Wiirtemberžkoj
nikomu palo na pamet — meni barem nije poznato premda
pratim stručnu literaturu — da tomu propisu prigovori a kamo
li da tamošnje oblasti radi toga napada i to načinom i tonom,
kojim se izvoljeva služiti pisac.


On na ime u sliedećoj stavci odmah veli, da je našim naputkom
dozvoljena i »treća vrst uredjajnog elaborata: »uredjajni
zapisnik«, dok istodobno §§ 52 i 53 dopuštaju jošte
moguće odstupe od gospodarstvene osnove i od gospodarstvenoga
programa kao i od uredjajnoga zapisnika«, pak da te
neodlučnosti i ti »Hinterthiirli« ne stoje u skladu sa onom
preciznošću i ozbiljnošću, koja je potriebna takovim
stručno-tehničkim odredbam.« Doista vrlo smjela rieč!
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 279 —


Tko točno i savjestno pročita uaš naputak, vidi ti de, da
on u § 43 razlikuje dvie vrsti programa — slično kao i wiirtemberžki
— pak veli da je kod posve jednostavnih
prilika dovoljno, da se taj program može
sastaviti u obliku uredjajnog zapisnika (wiirtemberžki
naputak kaže »in zwangloser Form«) bez svaki h
skrižaljka. Kodvedih šumskih površina, gdje
se može zavesti potraj no i pravilno šumsko
gospodarenje, da se taj program sastavi sa
skrižaljkama prema odred jenim obrazcima.


Iz toga biva jasno, da uredjajni zapisnik u ovom slučaja
nije nikakova treda vrst uredjajnog elaborata, nego jednostav niji
oblik gospodarstvenog programa,


U § 62 pako sadržaje naš naputak ustanovii, da se gospodarstvena
osnova može u šumah, gdje su jednostavniji
gospodarstveni odnošaji ujeđnostručiti, pak da u tom
slučaju može odpasti opis medja (na ime obrazac), te da se
glede toga nuždni podatci imaju navesti u opisu šuma; nadalje
da može odpasti posebni obrazac za izkaz površina, pak da se
površine mogu izkazati u opisu sastojina ili u skrižaljci dobnih
razreda, eventualno, da se za gospod. osnovu može upotrebiti
obrazac 13.


Svatko de po tom viditi, da se tu radi samo o formi,
koja de se izradku dati, i dopušta, da kod jednostavnijih prilika
ne treba izradjivati sve one obrazce, koji su za gosp.
osnovu propisani. U mjesto da je dakle u naš naputak uvršteno
više obrazaca za gospodarstvenu osnovu, učinjeno je to u §. 52.
riečima.


Kad se je pisac bacio na takav posao, morao je znati, da
primjerice wurtemberžki naputak sadržaje 4. različit a
obrazca za gospod. osnovu tako, da si uredjajnik ili
korporacija može izabrati obrazac, koji hode.


U § 53 našeg naputka sadržana je pako ustanova, da se dozvolom
kr. zem. vlade može upotrebiti i drugi način uredjenja
šumskog gospodarstva i ustanovljenja prihoda šume, nego li je
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 280 —


propisan naputkom, ako to zahtjevaju posebni mjestni, stojbinski
i sa^tojinski odnošaji ili potrebe šamoposjednika.


Po mojem je mnienju ova ustanova naputka vrlo shodna.
Njom se izilazi u susret posjednikom šuma, koje su zakonom
od 26. ožujka 1894 stavljene pod osobiti javni nadzor. Kako
je poznato, te su šume vrlo različitih posjedovnih kategorija
(§§. 1 i 14 zakona.) Mnoge od njih spadale su prije g. 1894.
medju šume privatne, pak se do toga vremena u pravilu nije
mogao za te šume niti zahtjevati sastavak gospodarstvene
osnove. Opravdano je stoga, da se je i u samom naputku vodilo
računa o eventualnim posebnim odnošajima i potrebama
dotičnih šumoposjednika, pak ovima u izgled stavilo, da se od
njih ne 6e imperativno zahtjevati, da svoje šumsko gospodarenje
udese po propisima naputka, ako je to suprotno njihovim
posebnim interesima.


Ako se pisac bavi takovim stvarima, znati će, da se je ugarskom
naputku za uredjenje šuma baš u tom pogledu prigovorena,
jer on sličnih polakšica ne dopušta.


Time bi bio dokazao, da se piščeva izjava, »da te neodlučnosti
i ti »Hinterthiirli« ne stoje u skladu sa onom preciznošću
i ozbiljnošću, koja je potriebna takovim stručno-tehničkim
ne temelji na objektivnom prosudjenju stvari, već da
je potekla valjda iz lih osobno g kakovog razloga.


Pisac vraća se sada opet na prigovor, kojega je na str.
71 naveo, pak veli, da je naputak »što je glavno : cilj i svrha
budućeg uredjenja riešio obćenito držanim teoremom samo u
šest redaka § 14, a da se na promjenu vrsti drveća osvrnuo
nije, dok je pretvorbe vrsti uzgoja u § 35 samo svotno obradio
«, a malo dalje navadja, »da je uredjajni naputak sadanjim
svojim sadržajem samo polovicu svojega zadatka riešio, jer se
na promjenu vratili drva i osjeguranje gospodarstvenih napremica
pojedinih zem. zajednica, niti načeluo osvrnuo.«


Tu moram pisca uputiti na ono, što sam glede toga već
prije naveo. On ne pozna duba provedbene naredbe i naputka,
koji sačinjavaju jednu cielinu, a nije si dao niti truda, da ih
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 281 —


pomnije proSita. Inače bi morao znati, da provedbena naredba
(§ 3) propisuje, da će šumarski stručnjak, koji bude gospodarstvenu
osnovu izrađjivao, sporazumn o sa zastupnici pusjednika
medju inim ustanoviti: vrs t gojit se imajućeg d rveda,
vrst uzgoja, visinu obliodnje, način pomladjivanja,
sječni poredak, način uživanja
glavnih, medjutimnih i nuzgrednih užitaka,
kao i ine eventualno nuždne mjere, koje se odnose na
buduće gospodarenje.


Ako se pako izmedju šumarskog stručnjaka i zastupnika
posjednika ne bi mogao sporazum polučiti, tada će o prepornom
pitanju odlučiti u naredbi navedene oblasti u molbenom
tečaju.


Tko de sad zahtjevati, da se u naputku čine kakovi detailni
i obvezatni propisi? Već sam prije naveo, da ne bi moglo
biti opravdana prigovora niti onda, kada naputak o tim stvarima
ne bi bio niti rieČi spomenuo.


Nu naputak se je ipak u obćenitim crtama, kako se drugačije
nije niti učiniti moglo, dotaknuo svrhe i cilja budućeg
šumskog gospodarenja. Pri tom je na potrebe posjednika uzet
neprestani obzir.


Naputak veli:
da se u budućem šumskom gospodarenju imade cilj opredieliti
prema potrebama posjednika (§. 14. al. 2.);


da u glavnom valja nastojati, da se zavede uzgoj visokih
šuma, nu ako mjestne prilike i posebne gospodarstvene
potrebe posjednika zahtjevaju, da se može zavesti
uzgoj srednje ili nizke šume (§. 16.);


da kod izbora vrsti drveća valja uzeti obzir na
potrebe šum o-p osjednika;


ako je pako nastala potreba ili ako bude odlučeno ,
da se dosadanja vrst drveda izmjeni drugom vrsti,
valja paziti ima li ova izmjena biti trajne naravi i t. d. (§. 17.)


da u ostalom obhodnja ovisi o stojbinskih odnošajih, vrsti
drveća, sadanjem stanju dobnih razreda s jedne, a gospo
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 282 —


darstvenih potreba šumopoBJeduika s druge
strane (§, 18. al. 4.);
da kod izbora načina sječe valja uvažiti medju
inim potrebe šumoposjednika (§ 19 al. 1);
da se kod uporabe n uzgredni li užitaka imaju uvažiti
sve potrebe posjednika i postojeće prilike (§ 20);


Premda dakle naputak neprestano naglašuje, da se kod
ustanovljenja budućeg šumskog gospodarenja na potrebe posjednika
ima uzeti obzir, to ipak veli pisac, da se naputak
»na promjenu vrsti drva i osjeguranje gospodarstvenih napremica
pojedinih zem. zajednica, niti načelno osvrnuo nije.«


Svoje potrebe znati će ovlaštenici zemljištnih zajeduicah
najbolje sami, a naputak neprestano naglašuje neka šumarski
stručnjak na te potrebe obzir uzme.


Uredničtvo »S. 1.« izvolilo je navedeni prigovor g. kritičara
popratiti opazkom, da bi bilo shodno izdati k naputku
još poseban komentar, kojim bi se pojedine točke naputka još
potanje protumačile i pojedinimi primjeri objasnile.


Ja to mnienje ne mogu dieliti, i to s razloga, što sam
ga već napred naveo, jer se na ime, po našoj provedbenoj naredbi
načela budućeg šumskog gospodarenja u šumah posjednika,
navedenih u §. 1. zakona, imaju eventualno u molbenom
tečaju po za to odredjenim oblastima ustanoviti. Tu je onda
svaki komentar suvišan, jer će se u svakom pojedinom konkretnom
slučaju odlučivati po prilikama i potrebama, koje će
predležati u svakom pojedinom slučaju. Povrh toga sam mnienja,
da izdanje takovog komentara ne spada na zem. vladu, jer kad
bi bila smatrala dopustivom izradbu detailiranih propisa, bila
bi to odmah u naputku učinila. Tu je otvoreno polje privatnoj
ambiciji, a naročito stručnjacima, koji se ovim predmetom znanstveno
bave.


A sada da vidimo, kakove predloge iznaša pisac pripomenaka.
On se ponajprije obara na sirom&,šnu bukvu , pak veli
da ne može dopustiti, »da imade svrha uredjenja bu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 283 —


dudeg gospodarenja biti ta, da mi ovlaštenikom osjeguramo
samo što potrajniji i što veći godišnji etat na bukovo m
ogrievu« ; ved da uz osjeguranje godišnjeg prihoda imamo
uzgojiti novčano što vriednije sastojine. Zatim
misli pisac »da bi imala biti jedna od glavnih dužnostih kr.
kot. šumara, da prigodom sastavka uredjajnog izradka svu važnost
istoga osloni na pretvorbu takovih čistih sastojina u mješovite,
da izvede u tim šumama č i s t e s j e č e, da posječene
površine zasadi hrastom kitnjakom«, i t. d.


Iz do sada navedenoga, a još više iz nastavka (str. 78.),
što ga je pisac u zvučnim frazama udrobio, vidimo, da bi on
timi sumarni manipulirao, kao da se u njima može voditi
posv e slobodn o šumsko gospodarenje. Pri tom on zaboravlja,
da se moraju kod toga pitati i ovlaštenici zem.
zajednic a (kako to odredjuje zakon i provedbena naredba).
A tko pozna prilike, biti će odmah uvidio, da ono, što predlaže
pisac, ne će svagda odgovarati potrebama ovlaštenika.
Biti će sjegurno vrlo mnogo slučajeva, gdje će baš u bukovih
šumah biti jedin i cilj gospodarenja proizvodnja što većeg
godišnjeg etata na bukovom ogrievu. I kod naših imovnih obćina
u Krajini bili bi mi sretni, kada bi ga svagdje dosta
imali. Uz to bi onda mirne duše halalili i čistu sječu (!) i
sjetvu žira i uzgoj budućih novčano sto vriednijih sastojina.


Ja bi s toga našim kr. kot. šumarima preporučio neka
se O´ai liepo drže §. 3. naredbe, pak neka nastoje glede budućeg
gospodarenja u šumi postići sporazum sa ovlaštenici,
uvažujuć sve potrebe naroda. D koliko se taj sporazum
nikako postići mogao ne bi, neka svoje stručno mnienje, smjerajuće
na boljitak šum^ i probit zem. zajednica, odlučno zastupaju
i stručno obrazlože, te dalnju odluku prepuste na to pozvanim
faktorom. Nikako ne bi mogao svjetovati kr. kot. šumarima,
da se povedu za savjetima, koji se očito kose sa postojećim
propisima.


llazumjeva se samo po sebi, da će se u šumah zemlj.
zajednica, kako to i pisac posve suvišno navodi, moći zavesti
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 284 —


i prelazno poljsko gospodarenje i kolosjeei, i Štaparenje, i sjek
na glavu i okresno gospodarenje i stelarenje (za ovo propisuje
naputak i sastavak osnove), a ja ću primetnuti još i uzgoj fašina
i sve ono, što bi odgovaralo potrebi ovlaštenika, a ne bi
se protivilo postojećim zakonima i propisima.


Pisac nije u svojim predlozima iznio nikakove nove misli,
a stavlja i predloge, koji će biti cesto neprovedivi.


Završujući svoje načelne prigovore, prigovara pisac naputku
glede revizije osnove te veli, da naputak »kad je već svako
razdobje rastvorio u dvie desetgodišnje uporabne poluperiode,
tad je mirne duše mogao propisati i provedbu desetgo dišnje
revizije« Pisac razpreda taj svoj prigovor opet
na daleko i široko, baca frazama amo i tamo, a meni ne preostaje
opet drugo, već da citiram odnosne ustanove naše naredbe
odnosno naputka,


U §. 15. provedbene naredbe sadržane su glede revizije
gospod. osnove sliedeće ustanove: »Odobrene gospodarstvene
osnove imaju se u pravilu svake desete godine podvrći
običnoj reviziji, a svake dvadesete godine glavnoj reviziji (§. 47,
naputka za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa)".


Zatim: »U slučaju potrebe vlastna je kr, zem. vlada u
svako doba odrediti reviziju gospodarstvene osnove i t, d.«


Tu je pisac bio dakle, kao i dosele, loše sreće sa svojim
prigovorom, jer opet nije točn o pročita o positivne ustanove.


Povrh toga je u §. 47. naputka navedeno, da se glavna
revizija obavlja nakon dva ili više desetgodišta. Kazlika izmedju
obih revizija vidi se iz ustanova §. 51. naputka.


Ako je gospodarstvena osnova bila valjano sastavljena,
odnosno ako ne ima bitnih promjena u gospodarenju, tada će
se glavna revizija obaviti nakon više decenija, a u protivnom
slučaju biti će već prva revizija gosp. osnove glavna revizija.
U ostalom upućujem glede toga na moj članak, što sam ga
prošle godine u »Šum. listu« o tom predmetu napisao.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 71     <-- 71 -->        PDF

285 —


Time bi bio svršio sa načelnim prigovorima pisca pripomenaka,
a sliedećim osvrnuti ću se na prigovore, što ih je
pisac iznio, glede pojedinih propisa naputka.


(Nastavit će se.)


šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo :


Dengler: Untersuchungen iiber đie Verbreitungsgebiete einiger
forstlich u. pflanzengeographisch wichtigen Holzarten in Nord- u. Mitteldeutschland.
Ciena 6 K.


Gerhardt: Fischwege u. Fischteiche. Die Arbeiten des Ingenieurs
zum Nutzen der Fischerei. Ciena 6.
Heinrich: Diinger u. Diingen. Anleitung zur Verwendung von
Stali- u. Kunstdtinger. Izašlo u Berlinu kod Parey´a. Ciena 1´8 K.


Promet i trgovina.


u prošlom broju spomenuli smo, da se promet s i-aznora robom
na drvarskom tržištu dobro razvija, te da su povodom toga i ciene te
robe u glavnome povoljne. Zadnjih mjesec dana nije se situacija u nikojem
pogledu znatnije promienila. Polag izvještaja ^Holz-Zeitunga", —
novinah, koje izlaze kao prilog „Agramer Lloyda", — priobćenog u zadnjem
broju spominje se samo to, da je prodja mekane robe postala nešto
slabijom, nasuprot pako, da se je za francuzku hrastovu dužicu, naročito
slavonsku, počelo već sada nešto više pitati. Ovo je povoljan znak
i to tim više, pošto je poznata činjenica, da francuzki importeri redovno
iz svoje reserve izstupaju istom koncem svibnja i kasnije, kad je već
pogibelj proljetnih mrazova definitivno minula. -— Ostala hrastova roba
još je sveudilj u dobroj cieni, dapače mnogi drže, da će ciena toj robi
još i porasti, i to s razloga, što misle, da se ne će te vrsti robe toliko
ove godine na tržište donieti, kolika je na njoj potreba.


Proti „gornjo-krajiškoj željeznici", o kojoj smo u prošlomu broju
izviestili, diglo se je javno mnienje, jer je nezadovoljno s linijom Ogulin—
Bihač, koja da bi osobito štetna bila po naše primorske luke, naročito
po grad Senj ; a mnogi su nezadovoljni i zbog toga, što je rečeno, da