DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´isnut


Br. 5. u ZAGREBU, 1. svibnja 1904. God. XXVIII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/a stranice 8 K.; za Va stranice
5 K. 20 ni.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Usurpacija šuma i pašnjaka.


Piše Crašo Vae, kr. kot. šumar.


Tečajem mojega službovanja, u raznim krajevima Hrvatske
i Slavonije, proniknuo sam i proučio pitanje »usurpacija« —
do u tančine!


Ovo kratko vrieme pako, mojega službovanja u bivšoj
Gornjoj Krajini, t. j . u ogulinskom kraju, usavršilo je moje
topogledne nazore, pak sam stoga odlučio, da o tom važno m
pitanju napišem raspra vicu, ne bi li time doprinesao zdravo zrno
k uapredkii t. j. , da nam ti žalostni odnošaji bar donjekle
prestanu !


Znam, da ni jedno šumsko vlastničtvo nije poštedjeno od
»usurpantah«. Iznimka ima kod velikih vlastelinstvah i države.
Narod bježi od spainske i carske šume, kao vrag od tamjana!


Jedino imovne obdine i zemljištne zajednice, nisu poštedjenje
od nezasitne želje »usurpatorah«, da usurpatorskim —
ili samovoljno prisvajajučim načinom — dodju do
zemljišta, bez da su u to ime što doprinesli, platili, odštetili itd.
Tasamovolja prisvajanja zemljišta, uvriežila se je u našem seljačkom
narodu.


Kakova sredstva sve rabi, da se šumskog i pašnjačkog
tla dočepa, nije njegova briga! Glavno je njegovo načelo, da
si prikrči od šume ili pašnjaka, — a što prikrći, to lahke
ruke ne pušta! Mi, koji svaki dan u narodu živimo i vani radimo,
znamo ponajbolje, da je to pitanje, uz šumske štete, naj
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 218 —


crnija strana, koja radi proti racionalnom šumskom i paševinskom
gospodarenju. To je »rak-rana« u našem narodu, a naročito u
Gornjoj Krajini.


Posjedovni odnošaji silno su neuredjeni u bivšoj Gornjoj
Krajini, a usurpacijah ima na svakom koraku i to kako na
velikoj, tako i na najmanjoj površini, bilo na pašnjaku, bilo u
sumi. Tomu ne ima ni kraja ni konca!


Kako mi se službeni djelokrug proteže na kotare Ogulin,
Slunj i Vojnid, koji zapremaju do pol milijuna rali skupne
površine, imam dovoljno prilike i dobru školu, da ovo pitanje
proučim. Latio sam se s toga pera, da cienjenim čitateljima
pobliže ocrtam odnošaje »usurpacijah«, t. j . kako bi iste odstranili
i uredili.


Predjimo na samu stvar. Raspravljat demo o usurpacijama
u imovnim šumama i onima z, zajednica zajednički, pošto se u
načelu o jednoj stvari radi. Pravoužitnici imovnih obćina i ovlaštenici
zemljištnih zajednica, imadu prava na zajedničku imovinu.
S toga seljak pravoužitnik ili ovlaštenik, ne smatra nikakovim
prekršajem, ako si uz svoju oranicu ili livadu prikrči i priore
komad zemlje. A ne samo da si prisvoji uz svoju zemlju, već
on znade i u sred šume ili pašnjaka znatan komad »okupirati
i usurpirati«.


To je njegovo — misli si on; — a tko će ga iz posjeda
iztjerati! ?
Uz poznatu tvrdoglavost i pravdašku ćud našega seljaka,
težko onda šumaru, ako bi šumu ili pašnjak uredjivati počeo.
A pošto šumaru, ni medju kaputaši na ladanju »ruže ne
cvatu«, to si možemo pomisliti, kako nam je pri duši!


»Nu dušu u se — pak radi«, kaže hrv. poslovica. Tako
mora i biti, bez da se tužimo i jadikujemo. U savjestnom radu,
jeste napredak naroda, za koji smo tu.


Rekli smo, da su naši obični usurpanti — ovlaštenici ih
pravoužitnici. Kao takovi, podpadaju radi prekršaja usurpacije
tla počinjenih u imovinskoj šumi i u šumi ili pašnjaku zemljištne
zajednice temeljem §. 18., š. z. i §. 68. š. z. sudbenosti
političkih oblasti.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 219 Po
§. 60. š. z. teč. 6. šum. zak., jeste nepovlašteno »prisvajanje
zemlje« — kvar šumski t. j . prekršaj proti ustanovama
šumskoga zakona.


Isto tako po §. 60. toč. 7. š. z. jeste »i svako ino upotrebljivanje
zemljišta šumskoga« prekršaj proti ustanovama
šum. zakona.


Evo nam u šum. zakonu jakoga oslona, da od šumah
uklonimo »usurpacije« šumskoga tla.


Da se je svaka usurpacija za vremena ustanovila i pravodobno
prijavila političkoj vlasti, uklonjena bi bila mnoga i
mnoga usurpacija. Tako je to ali zastarjelo.


Nehaj i neuredjeni odnošaji u obće, a naposeb šumskoredarstveni,
na mnogim mjestima skrivili su, da mi imamo
sada posla sa najstarijima, starima, novima i najnovijima usurpacijama.
Cl. III. carskog patenta od 24. lipnja 1857. odnosno
naredba od 7. veljače 1860. o uvadjanju šumskoga zakona
propisuje, da utrnjuje iztraga i kazan, ako narušitelj
šum. zakona, dakle i usurpant ne bude za šest mjeseci od
dana učinjenoga narušaja, uzet pod iztragu.


Cim taj rok mine, ne možemo više na osnovu
šum. zakona postupati. S tih propusta, nastale su mnoge
stare usurpacije


Valja nam se drugoga zakonitoga načina primiti, ako želimo
posjed urediti i usurpantah riešiti se.


Zašto imade zakona i u krieposti stojećih naredaba visoke
zemaljske vlade? §. 618. gradjanskog parbenog postupnika propisuje
:


»Ako tko u posjedu koje stvari ili prava kojega bude
prikraćen, ili ako protupravno bude lišen toga posjeda: ima
odmah i najduže za trideset dana uklopno s praznici, iza
kako bude doznao smetanje, zamoliti tužbom smetena posjedovanja
pomoć sudačku i točno izraziti što ište«.


»Po izmaku toga vremena, ima se tobožnji smetani posjednik
odpraviti, da putem pravde podigne običnu p os je dnu
tužbu«.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 220 —


Taj §. 618. gr. p. p. odnosi se na smetanje posjeda.
Važi i tamo, gdje se radi o posjedu, na koji imaju pravoužitnici
i ovlaštenici prava, t. j . odnosi se i na posjed imovnih
obdina i zem. zajednica.


Pošto ali »zagodom« i »utrnućem« ustanova šum. zakona,
ne možemo na temelja š. z. postupati; a §. 618. gr. p. p. odnosi
se izravno i na naše šumoposjednike, naročito na imovnu
obćinu nu propisuje rok od 30 dana, a kada mine
taj rok, to nam valja putem gradjanske parnice, proti usurpantima
dokazati pravo vlastničtva.


Nu parnice su skupe. S toga : »Mršava nagoda, bolja je,
nego li najmastnija parnica«, veli hrvatska poslovica.


Ne ima druge, ved poprimiti se nagode.


U tom pogledu, dobro dolaze imovilim obćiliama, propisi
i naredbe vis. kr. zemalj. vlade od 16. lipnja 1885. br.
16104. i naredba od 24. svibnja 1885. br. 16230. glede »političke
reambulacije medja občinskih šumišta.


Navesti čemo u kratko ustanove prve naredbe.


»Reambulacija odnosno rektifikacija medja spada na nadležnost
sudova.


Nu obdinam stoji prosto, da vlastitoga znanja i ravnanja
radi, uz intervenciju podžupanijskoga (sada kr. kot. oblasti)
mjerničkoga i šumar, osoblja, preduzmu reambulaciju medja, a
na temelju obavljenih izviđa i pribavljenih točnih mapa, pokušaju
nagodu 8 dotičnim stranka mi«.


Ovim načinom će se po svoj prilici mnoga prieporna
medja kratkim putem rektificirati modi.


Gdje to ne bi pošlo za rukom, tamo ne če preostati drugo
nego, da se — kako je dotična usurpacija izvidom i valjanimi
mapami na licu mjesta doista konstatovana — proti dotičnikom
putem sudbenim postupa. Drugospomenuta naredba preporuča
»da se za sve starije okupacije sklopi što
kratkotrajniji zakup ni ugovor, te tim dospije na Čvrsti
pravni temelj«! Tada je lahko usurpirano zemljište povratiti.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 221 —


Ako se kod novih usurpacija ne premaši 30 dnevni rok,
može imovna obćina postupati u smislu gorespomenutog §. 618.
gr. p. p, ; ili u smislu §. 60. toč. 6. i 7. šum. zak. u roku od
6 mjeseci. Ako jedan i drugi rok prodje, a to je kod starih
usurpacija prošao, najsliodnije biti ce poslužiti se pogodnošdu
gorespomenute visokovladne naredbe.


U važnim slučajevima valja pođi pred slavni sud, te, bez
odvjetnika, dati u zapisnik tužbu radi priznanja prava vlastničtva.


Tim načinom, neka se imovna obdina posluži u najskrajnijoj
nuždi, pošto je sudbeni postupak preskup. Najshodniji način
jeste, da imovna obdina traži uredjenje usurpacijah, uz intervenciju
izaslanika političke oblasti, na temelju gorespomenute
naredbe, odnosno da kod kr. kot. oblasti to uredjenje putem
rasprave provede.


Da je politička vlast nadležna u pogledu usurpacijah postupati,
sliedi po mom skromnom mnienju ved iz §. 9. š. z.
koji glasi:


»Sume, koje su otegodene pravom drparenja (takozvauimi
šumskimi služnostima) imadu se ne samo uzdržavati nego
i neprestano nastojati (uzgajati) primjerenim načinom;
kako i na koliko je slobodno koristiti se takovim šumama,
ustanovljuje gospodarstvena osnova«.


Ako se šume usurpiraju, ne mogu se u smislu ovoga paragrafa
»uzdržavati i neprestano nastojavati (uzgajati)«, ved
naprotiv trpi bitstvo šume, tim više, ako je gospodarstvena
osnova sastavljena.


čim se usurpiraju stanoviti djelovi, krnji se sustavnost
šume i udaljuje se od gospodarstvene osnove.


Usurpatori poremeduju uzdržavanje i uzgajanje šume«.
Šuma mora biti cielovita i netaknuta u površini, ako želimo,
da nam svojoj svrsi služi.


Čim si od te uredjene površine, prisvajaju pojedinci,
ili su si ved od prije što prisvojili, to ovo
gospodarstvo trpi i jedinica nije cielovita, ved se
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 222 —


umanjuje tlo, a prema tomu i uživanje na tom tlu,
Podjimo dalje.


§. 18. š. z. propisuje:


»Glede sumnjali, potežkoća h i parbah, koje se u sumah,
obteredenih pravom drvarenja, porode u obzira uporabe ustanova,
gore sadržanih (uključivo i §. 8. a. z.) imadu odlučivati
vlasti političke, izklj učen je m puta pravde. Mnijem
da ne ima vedih »potežkočali« nego što su usurpacije, pak je
8 toga politička vlast zvana, da ih ukloni.


§. 23. š. z. propisuje, da vlasti političke imadu u obde
nadzirati, kako se nastoji oko sumah i lugovah.


U sluČajevih, koji im makar od koga po §. 22. do znanja
dodju, imadu te vlasti, prizvav dotičnike i nepristran e
vještak e stvar izviditi i odluku izredi.


§. 22, š. z. zadnja alineja kaže: »Opažene protuzakonite
sam ovoljnosti u u potreblji van j u sume za
drug e svrh e (prisvajanje šume, krčenje i pretvaranje u drugu
vrst kulture zanemareno naplodjivanje), p u st ošen je (zar prisvajanje
i krčenje nije pustošenje?ji neshodno postupanje
sa sumarni §§. 2 —7.) vlastan je svatko, s obzirom na §. 23.
prijavljivat vlastim političkim«.


Iz tumačenja §§. 9., 18., 22. i 23. š. z. jasno sliedi, da
je politička vlast nadležna sudjelovati kod uredjenja usurpacija
imovnih obdina, da zapriedi opažene »samovoljnosti u upotrebljivanju
šume za druge svrhe, da zapriedi usurpiranjem
šum. tla — pustošenje i neshodno postupanje sa šumami!«


Zagodom utrnjuje kriepost §, 68. š. z. u pogledu sudovanja
radi prekršaja §. 60. toč. 6. i 7. š. z. — glede kazne
(globe ili zatvora); ali glede usurpacijah valja se, mislim, držati
ustanovah §. 18. i 23. š, z.


Priznajem, da se težko i na tom temelju svrha polučuje,
jer ne imamo u tom pogledu pozitivnih naredabah. Nu kada
su pohtičke vlasti nadležne riešavati takove priepore kod zem-
Ijištnih zajednicah, analogno tome, jesu nadležne i za imovne
obdine. Pravni izvori imovne obdine i zemlj, zajednice jesu
razni, ali je svrha ista! Treba samo jedno i drugo urediti.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 223 —


"Visoka vlada dobro bi učinila, da u tom smjeru blagoizvoli
nadopuniti gorespomenutu naredbu od 16. lipnja 1885.
br. 16104, pošto njekoje imovne obdine — radi neuredjenih
usurpacijah — silnu štetu trpe.


Tako smo u glavnome progovorili o obćenitom uredjenju
a naročito o načinu uredjenja kod imovnih obdina.


Predjimo sada na uredjenje usurpacijah kod zemljištnih
zajednicah.


Zemljištne zajednice — znamo svi — imadu se
urediti na temelju zakona od 25. travnja 1894. i to pravno
a gospodarstvo u šumah z. z. ima se urediti na temelju zakona
od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i
šumsko gospodarenje u šumah, stojedih pod osobitim javnim
nadzorom.


K tomu zakonu o uredjenju šuma izdana je provedbena
naredba visoke kr. zem. vlade od 23. travnja 1903. br.


23.152.
Za uredjenje pašnjakah zem. zajednica ne
imamo ali do sada provedbene naredbe! Da vidimo
što zakon o uredjenju pašnjaka propisuje. §. 3. istoga zakona
propisuje: »za pašnjake, koji se nalaze na bezuvjetn o
šumskom tlu, ima se sastaviti gospodarski program (§. 4.
ovoga zakona) počivajući na načelu, da je glavn a svrh a
tih pašnjaka — uživanje paše, a uzgredna uzgoj
drva« !


»Za drvljem obrasle pašnjake, koji se ne nalaze na bezuvjetnom
šum. tlu, ima se sastaviti gospodarstveni
program u toliko, u koliko isti za pašu blaga ovlaštenika
(su posjednika) potrebni nisu«. U kratko rečeno,
za te pašnjake ne treba program sastavljati!


Zakon propisuje, da se ima za pašnjake na abso lutnom
šum. tlu, sastaviti osnove ili programi, ali da je
glavna svrha istih paša, a uzgredna uzgoj drva.


Kako de se sve to na pašnjacima urediti, propisati de to
visoka kr. zemalj. vlada posebnom naredbom. Nu — pošto
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 10     <-- 10 -->        PDF

--^´ 224 —


nam je svima znano, — da na pašnjacima z. z. ima ponajviše
usurpacijah, valja prigodom izdavanja topogledne naredbe najveću
pažnju posveti »uredjenju usurpacijah na pašnjacima«;
naročito u bivšoj Vojnoj Krajini, bili ti pašnjaci na absolutnom
šum. tlu ili ne bili. Kada su usurpacije uredjene uredjeni su
u glavnom i pašnjaci! Odnošaji bivše Gornje Krajine nis u
lošiji od onih u ostaloj bivšoj Krajini.


Svagdje ta »rak-rana«, podkapa jedinstvo pašnjaka. Primjera
radi navesti du, da je kr. kot. oblast u Ogulinu izvješdem
od 31. srpnja 1903. br. 8185. podniela na visoku kr.
zem, vladu predstavku, da se usurpacije šuma i pašnjaka u
ovom kotaru urede. U ovoj predstavci se izmedju inoga navadja
:


»Posjed zemljištnih zajednica u ogulinskom kotaru, iznaša
znatnu površinu od 40.182 rali i to šuma i pašnjaka, kojih
posjed uredjen nije, pak je od prieke nužde, da se urede posjedovni
odnošaji.«


Kod mnogih z. z. imade starih i novih usurpacija, pak
su ovlaštenici i neovlastenici izkrČili pašnjak ili šumu, i
.odnosno tlo upotriebili za vlastitu korist, t j . pretvorili u
oranicf^, livade i t. d.


Usljed usurpacije tla, umanjio se je posjed z. z. u ovom
kotaru za ´/s i više.


»Zemljištna zajednica plada porez i gruntovna je vlastnica
docim su faktično posjednici i uživatelji koristi
pojedini ovlaštenici, a u mnogim slučajevima i
neovlastenici!


To je kratki izvadak iz predstavke kako da se urede usurpacije
u ogulinskom kotaru, na znatnoj površini od 40182 rali.


Ta površina veda je, nego li mnogi upravni kotar u hrv.
Zagorju! *
´,: Valja nam svima pregnuti, da te žalostne neuredjene odnošaje
u našoj domovini uredinio i odstranimo.


Lahko je voditi šumarstvo u uredjenim odnošajima!:
;, ; »Sume stvarati — to je težko« 1. I.. . : iv
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 225 —


ii Nisam ni sam mislio, da je tako, ali sada vjerujem, Nu
8 božjom pomoću — idi 6e sve!


´ Za uredjenje i odstranjenje usurpacijah kod


z. z. i za riesenje priepora izmedju ovlaštenika
nadležne su političke oblasti, a to sve na temelju
§§. 50—53. zak. z. z.
Našu raspravu upodpuniti će, ako donesemo, što pojedini
§. propisuje,


§. 50. zakona o zemljištnim zajednicama veli:


»Nadzor nad z. z, u prvoj molbi vrši u pravilu nadležna


kotar, oblast (grad. poglavarstvo) i to, bud posredno, bud
putem poglavarstvah upravnih obćinah.


Zemljištne zajednice, koje su vlastnice šumah, stoje
pod nadzorom one oblasti, kojoj u pogledu šumskoga gospodarstva
pripada nadzor«.


§. 52. istoga zakona glasi:


»Sve prepor e ovlaštenikah, glede izvršivanja ovlašteničkoga
prava, u koliko je ovo samo nepreporno, toli glede
postojanja, koli glede obsega riešavaju za nadzor nadležne
upravne oblasti (§. 50.)


Proti odlukam upravne oblasti, dozvoljen je pravni liek
utoka, prema obćenitim propisom«.
Kak oviđimo, za riešavanje usurpacijah nadležne su upravne
oblasti, kako radi priepora u šumah z. z., tako i na pašnjacima.


Glede nadležnosti priepora usurpacije na pašnjaku, nastalo
je krivo mnienje, da je u pogledu riešavanja priepora usurpacija
na pašnjacima nadležan sud raspravljati, a ne pol. oblasti,
pak je visoki kr. stol sedmorice izrekao dne 12. rujna
1895. pod br. 3468. sliedeću načelnu riešitbu . .. . . .


(izpustiv ostalo).
»Po §. 1. z. od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih
zajednica, sačinjavaju sada obćinski pašnjaci u području
obstojavše hrvatsko-slavonske krajine, koji su po §. 17. krajiškog
temeljnog zakona od 7. svibnja 1850. prešli u vlastnost
dotičnih obćina, imovinu stanovitih ovlaštenika, dakle raz
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 226 —


rednu imovinu, u smislu §. 18. obdinskog zakona za obtojavšu
Vojnu Krajinu od god. 1862. s kojom sada po
§. 31. gore navedenoga zakona od 25. travnja 1894.
razpolažu glavne skupštine svih ovlaštenika.


Za izvršivanje nadzora nad zemljištnim zajednicami u smislu
toga zakona i za riešenj e priepor a izmedj u ovlašte nik
a nadležn e su političk e oblasti« .


Tako je odlučio vrhovni sud, glede obć. pašnjaka. Pošto
imamo čvrst temelj i oslon u zakonu o uredjenju zera. zajednica,
da medjašno stanje šumah i pašnjakah urediti možemo,
to nastojmo, da izmjerom i omedjašenjem šuma i pašnjaka uredimo
medjašno stanje; — a kada to uredjajno bude, urediti
de se putem političkih oblasti i usurpacije.


Pređjimo sada na sam način i postupak ured jenja
usurpa ci jah:


Mi smo još godine 1895. u cienjenom našem »Šum. listu«*
pisali članak »Naši pašnjaci«. (Bilo je to u Dol. Miholjcu,
gdje sam više pašnjaka z. z. omedjašio i uredio). Tada smo na
koncu izjavili: »Nastojati du bududi bududi put predočiti, kako
bi se isti (pašnjaci) urediti mogli, da tim dobijemo podpunu
sliku, što bi imali biti naši pašnjaci u bududnosti«.


Svomu obećanju udovoljujem nakon 8 godišnjeg proučavanja
predmeta i to sa ovim poduljim člankom.


Uredjenje usurpacijah provesti de se, — ako se dobro i
točno provede reambulacija medja obd. pašnjaka i
šuma.


Postupak i način reambulacije, te uredjenja usurpacija
možemo razdjeliti u tri odsjeka i to:


a) Postupak kod izmjere i omedjašenja;


b) Postupak zem. zajednicah i postupak političke
oblasti;
c) Provedba elaborata.
Mi demo redom proučiti to pitanje, u pojedinom odsjeku.


Vidi stranu 486-495.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 227 —


a) Postupak kod izmjere i omedjašenjašumah
i pašnjakah . Do sada nismo imali u tomu stalnoga pravca,
kako da postupamo. Svaki šumar, koji je uredjivao usurpacije,
imao je svoj način i pravac. Na stvari ali ne mienja ništa,
kakovi je način izmjere bio; glavno je to, da je izmjera dobra
bila, a omedjašenje da je točno provedeno!


Sada imamo hvala Bogu, glede tih radnja u šumama, točan
»naputak«, u provedbenoj naredbi visoke kr. zem. vlade od


23. travnja 1903. br. 22.152 k gorespomenutom zakonu od
26. ožujka 1894. i to u §. 1. u stupcu I. Predradnje. 1. Ustanovljenje
šumske površine i uredjenje medja. Mi demo
glavne ustanove §. 1. navesti, da nam našoj raspravi jasnu
sliku dadu.
»Šumska površina ima se ustanoviti pomocju gruntovnice,
zemljarinskog katastra, segregacionalnih operata i eventualno
postojećih odobrenih gospodarstvenih osnova.


U tu svrhu imaju se rabiti postojeći šum. gospodar, nacrti,
zatim prerisi iz katastralnih mapa, a gdje su novi gruntovni
uložci jur sastavljeni, prerisi iz gruntovnih mapa«.


To su nam sve točne podloge, na temelju kojih ćemo
vanjski rad upriličiti, t. j . izmjeru i omedjašenje provesti.


»Ako se kod pregledavanja medja opaze razlike izmedju


mapa i pravog stanja u naravi, tad valja iztražiti, da li su


ove nastale usljed zakonite, a u mapah neizpravljene promjene


šumskog posjeda; ili možda prisvajanjem šumskoga zemljišta


od strane medjaša.


U prvom slučaju imaju se prerisi odmah izpraviti, a u


drugom slučaju prisvojeno zemljište, kao i sadanji


pravac šumske medje ustanoviti, te o tom obaviestiti


posjednik (u našem slučaju zem. zajednica), da može poprimiti


shodne mjere, kako če prisvojeno zemljište natrag


dobiti.


U slučaju, da je šumska medja preporna, imaju se
u prerisu urisati oba preporna pravca, te dalnje uredjenje prepustiti
posjedniku (zem. zajednici, da se provede postupak kod
političke oblasti)«.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 228 —


Mi smo uvjek prepornu medju na katastralnoj mapi ili
prerisu crvenilom urigali, da se tako na prvi mah vidi prepor
iliti drugima riečima prisvojeno (usurpirano) šum. tlo!


»Šumske medje imadu biti vidljivo oznaSene medjašnim
znacima (n. pr. stupovima iz drveta ili kamena), koje medjašne
znakove valja odmah kod izmjere postaviti« !


Kolce povade ljudi odmah Za vanjske radnje, t. j . za
izmjerom ustanovljene usurpacije, rabio sam ubilježnicu po predležećem
obrazeu u koju sam redom ustanovljene usurpacije
unašao: (Vidi skrižaljku na strani 230. i 231.)


Kada omedjašujemo šumu ili pašnjak, pak kada ustanovimo
priepornu medju — ili usurpaciju — to unesemo dotičnog
usurpanta u tu zabilježnicu.


Stupci nam jasno govore, koju svrhu imadu. Glavno nam
je u zabilježnicu unieti od usurpanta medjašnu parcelu, kao i
parcelu zem. zajednice, koju je — ili od koje je medjašnik
usurpirao.


Kada se razprava usurpacijah provede, odlučiti de se nakon
provedene prociene ili razprave, što ima usurpant platiti:


1. u ime uživanja zemljišta;
2. u ime odkupa zemljišta;
3. u ime troškovah.
Kada je cieli postupak proveden, shedi uplata prema odluci.
Zaoto jesu i ovi stupci potrebni, da cieli predmet bude
što pregledniji,


§. 1. gorespomenutog naputka propisuje:


»Da se šumske medje laglje uzdrže i pronadju, ima se za
svaku gospodarstvenu jedinicu napose sastaviti prema obrazeu 1.
»Opis med ja«.


(Vidi obrazac na str. 229.)


Glede šumah znamo, da se one u svojoj »cielosti« uzdržati,
uzčuvati moraju. Nu kod naših raznolikih odnošaja, dođi
demo u priliku, da se usurpirauo šumsko zemljište, usurpatoru
prepustiti mora. Prigodom omedjašivanja šuma, dođi demo
mnogo puta i u takovi položaj.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 229 —


Međjašnih
stupova broj
Medjašni kut
prema vlastitom
posjedu
na medjašnoj
točki
Razita udaljenost
medjašnih znakova Oznaka medjašnih
nekretnina
i i m e Opis medje
i ina oznaka stupmiod
do hvati
na 2
medj aša
njeva nuta
broja
desetinke


Zaoto nam je od prieke nužde, da vodimo zabilježnicu
ustanovljenih usurpacija, kako smo ju napried predočili.


Ona će biti, kod omedjašivanja šumah savezni dio prednavedene
zabilježnice: »Opis medja«. U stupac »oznaka
medjasnih nekretnin a i ime medjaša«, unašaju se
neprieporne medjašne parcele (oranice, livade i t. d.), kao i
susjedni vlastnici ili medjaši. Kada se ali ustanovi priepor ili
usurpacija, tada se to u ovoj zabilježnici u kratko oznaci, a
obširno unese u prvospomenutu našu zabilježnicu ustanovljenih
usurpacijah.


Zabilježnica »Opis medja« služi kao prilog za gospodar,
osnovu ili program, a naša »zabilježnica usurpacijah« za podlogu
dalnje razprave i konačno uredjenje usurpacijah.


Nakon provedene rasprave, može se tek pravo medjašno
stanje šume unieti u nasu zabilježnicu medja!
Dok nije medjašno pitanje rieseno, ne ima svrhe to unašanje.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Zemljištna zajednica
Porezna obćina
230 —
Posjednika zemljišta Nakon obavljene reamb.
ođpisuje se


Ime i
prebivalište površina površina
za korist
3
prezime
-73 o
ral D°| 0 ral D" OM


Iznos
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 17     <-- 17 -->        PDF

231


Posjednik
u z. z. ostaje
Prisvajafi ima platiti Uplatio
površina
ral n°
u ime
uživanja
zemljišta
K. fll.
odkupa
zemljišta
K. fll
u ime
troškova
K.
dan
mjesec 03
Iznos
K. fll. O
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 232 —


Čitamo u »Instruetion fiir die Begrenzung, Vermessuiig
und Betriebseinrichtung" der osterreischen Staats- und Fondsforste
za god. 1901. u §. 12. da za uredjenje šumskili medja,
trebaju sliedeće izprave:


1. Kratko sastavljeni zapisnik aa svakim interesentom ili
više njih, u kojem dolaze izmenicno zapisani svi medjašni interesenti
i priepori, kao i sve parcele šumovlastnika.
[J 10 točaka toga zapisnika ide se za tim, da se dobro m
voljom i nagodom, priznaju medje prema jur obavljenoj
reambulaciji.


2. »Zabilježnica medja« sastavljena prema jur spomenutom
razlaganju.
3. Nacrt, koji pokazuje medjašno stanje i postojeće usurpacije.
Svrha toga uredjenja jeste, izvansudbenom dobrovoljnom
nagodom polučiti uredjenje šum. medja.
Zato se u toj »Instructiji« kaže, »Wurde die Begrenzung
ohne gerichtliche Intervention vorgenommen, so sind
sowohl das hieriiber aufgeuommene Protokoli selbst, als auch
die beigehefteten Behelfe von sammlichen Betheiligten, in Beisein
und unter Mitfertigung von zwei unbedenklichen
Zeugen mit der ausdriicklichen Erkliirun
g zu unterzeichnen, dasB die Betheiligten mit dem
lahalte des Protokolles und seiner Beilagen vollkommen einverstanden
sind«.


Mi sa naše strane kažemo, da se »dobrovoljnom nagodom«
mnoga prieporna medja urediti može. Naša »zabilježnica
u surpac i jah" nadomješduje nam taj protokol, pak se na temelju
tom uredjenje i razprave provesti mogu. Razumije se
samo sobom, da će se kod nastalih priepora, razprave provesti
morati!


Tako smo glede uredjenja šumskih medja, predočili
način i postupak.
Sada nam je priedi, na naše pašnja,ke z. z., kojih posjed
jeste silno neuredjen i usurpiran.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 233 —


Provedbena naredba visoke kr. zem. vlade, k spomenutom
zakonu od 26. ožujka 1894. govori samo o uredjenju šumar,
gospodarstva t. j . š. medja, a o pašnjacima ništa! Zaoto smo i
iztakli, da visoka kr. zemalj. vlada, treba za »gospodarstveno
uredjenje pašnjaka« da izda posebnu naredbu.


Nu glede uredjenja medjah. pašnjakah,
mogu se ustanove gorespomenutog §. 1. naputka
k provedbenoj naredbi, uporaviti ina
pašnjake.


Gore smo spomenuli §. 3. zakona, koji kaže: »Za pašnjake,
koji se nalaze na bezuvjetno šumsko m tlu, ima
se sastaviti »gospodarski program«.


Ako se ima sastaviti »gospodarski program«, sliedi od
tuda, da se medje i usurpacije urediti moraju!


To je propis za pašnjake na »bezuvjetno šumskom
tlu«. I za drvljem obrasle pašnjake, koji se ne nalaze na
bezuvjetno šum. tlu, ima se sastaviti »gospodar, program«.


Iz tih svih prednaveđenih zakon, ustanovah sliedi, da se
gospodarstvena osnova ili program mora sastaviti samo za
šume; a gospodarski program samo za pašnjake, koji se nalaze
ili ne nalaze na bezuvjetnom šum. tlu!


To nam daje zakoniti temelj, da možemo prigodo m
sastavka gospodarskog programa za pašnjake,
postupati kod izmjere i uredjenja usurpacijah, na temelju §. 1.
spomenutog naputka.


§. 43. provedbene naredbe propisuje: »kod sastavka gospodarstvenog
programa postupa se na sliedeći način:


a) Ponajprije se ustanovi površina, urede medje
i priredi gospodarstveni nacrt, na temelju prerisa katastralne
mape«.


Iz toga sliedi, da kr. kotar, šumar ili u obće šumar,
stručnjak, koji sastavlja program za pašnjake, mora izmjerom
urediti medjašno stanje; a sljedstvom toga i „usurpacije« ustanoviti.


U tom uvjerenju, podkriepljuje nas i §. 4. al. 3. zakona
od 26. ožujka 1894. koji glasi: 18
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 234 —
»Ako li se sbog različitih nazorah o uredjenju šuma li
ili p a š n j a k a h (§. 3. o. z.) medju zastupnici posjednikah
šumah i šum. stručnjaci ne bi mogao polučiti sporazumak,
odlučiti de u prvoj molbi župan, upravni odbor, u
drugoj kr. zem. vlada«.


Dok do sporazumka o »gospodarstvenom uredjenju pašnjaka
« izmedju šum. stručnjaka ili zem. zajednice dodje, predmjeva
se, da su izmjerom medje i usurpacije uredjene ; kada
su medje uredjene, onda se istom može pristupiti gospodar,
uredjenju.


Sliedi jasno, da kr. šumar tehničari (ili ini mjernici) m or
a j u pašnjake omedjašiti, a tom prigodom i sve usurpante
ustanoviti, da se na temelju tom, dalnje uredjenje pašnjakah
provede i uredi.


Da je tomu tako i da je naše stanovište opravdano, donašamo
primjera radi sliedeću naredbu:


Broj 11456.


Svim kr. kotar, oblastima!


Povodom tim, što neke obćine svoj obdinski posjed —
pašnjake i šume, — za ustanoviti usurpacije,
po civilnih mjernicih mjeriti davaju, kod Čega se ali tako postupa,
da se dotična usurpacija glede mjesta i veličine, samo
na mapami ustanovljuje i urise, a ne da se podjedno medja
obdinske zemlje i u naravi, vidljivimi medjasnimi
znakovi trajno označi, obnalazi ova županijska oblast
odrediti, da kr. kot. oblast, svagda kod takovih radnja, i na
trajno obilježenje obd. posjeda — shodnimi medjasnimi znakovi
— bdije,


Za da taj posao u svakoj danoj prigodi, sjegurno shodno
i točno izveden bude, valja o svakoj nakanjenoj izmjeri obd.
zemalja, nadležnog šumarskog tehničara obavjestiti, koji de se
sa odnosnim mjernikom u sporazum staviti i potrebite odredbe
za pravodobno postavljanje shodni h i trajni h medjašnih
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 235 —


znakova izhoditi, te ovu radnju i sam prigodice ili naročito
nadzirati.


U tom predmetu pod jedno se preporuča, da
86 ovakove izmjere, svagda nadležnom šumar,
tehničaru povjere, jer će isti rečeni posao jeftinije i
svrsi shodnije obaviti.


O ovoj odredbi valja dostavom podpunoga prepisa ovog
odpisa, tamošnjeg šumar, tehničara obavjestiti — time, da isti
imade o svakoj preuzetoj izmjeri, po njem samom, ili po posebnom
mjerniku, svojim izvještajem ovamo izvjestiti.


K r. ž u p. 0 b 1 a st.


U Belovaru, 14. kolovoza 1897.


Kr. podžupan u z.
Quasnička v. r.


Ova naredba izdana je nakon tri godine, od kako je zakon
u kriepost stupio; pak pošto je naredba od neobhodne važnosti,
preporučili bi u interesu uredjenja usurpacijah, da se
i u ostale županije ili ista uvede, ili slična, uvažujuči načela iste!


Kod uredjenja i omedjašenja p a š n j a k a h, mogu se i
privatni ovi. mjernici uzimati, ako šumar za to vremena ne ima,
ali neka je njihov rad podvržen kontroli šumar, tehničara.


Ta kontrola je nuždna radi postavljanja stalnih medjašnih
znakova, i radi sastavka »gospodar, programa«.
Gdje ali šumar dospjeti može, najbolje je, da sam omedjasenje
provede.


Prigodom omedjašenja upoznaje se sa prilikama, potrebama,
zahtjevima i t. d., pak će na temelju stečenog izkustva
lahko „gospodar, program« sastaviti.


Sastavljajući šumar, stručnjak „gosp. program«, najlakše
će moći staviti svoj predlog, kako da se prigodom izmjere
ustanovljene »usurpacije urede i rieše«. Stog a bi preporu čili,
da se prigodom ustanovljenja usurpacijah i
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 236 —


u red jenja pašnjaka usvoji §. 1. naputka k spomenutoj
provedbenoj naredbi od 23. travnja 1903. br. 23152, glede
provadjanja tehničkih radnja; isto tako i §§. 3. i 13. iste provedbene
narodbe, t. j . da se izmjera i omedjašenje, pašnjakah


— a logično tome i ustanovljenje usurpacijah — povjer i
šumar, stručnjacima, u koliko im to službene dužnosti
dozvoljavaju.
Da su naoto po svojem položaju pozvani, dokazali smo
dovoljno tečajem ove razprave. Imali smo prilike, pak smo
vidili, da tamo, gdje šumarski stručniaci nisu ove radnje oko
omedjašenja pašnjaka i ustanovljenja usurpacijah obavljali, da
nije polučena ona svrha, za kojom se ide, t. j . da nisu pašnjaci
uredjeni onako, kakova je bila svrha zakona. Jednoličnosti
i jedinstva radi, trebalo bi za uredjenje i omedjašenje
pašnjaka prihvatiti načela gore spomenute naredbe, koja važi
za belovarsku županiju. Sigurno su opravdani razlozi bili, kada
je spomenuta naredba u onom smislu izdana!


Predjimo sada na


b) Postupak zem. zajednicah ipostupak političke
oblasti.


U predjašnjera poglavju, razvili smo nazore i propise, kako
se imaju ustanoviti usurpacije, te kako se izmjera »usurpacija
« provesti mora, te tko tu izmjeru (reambulaciju) provesti
ima. Da li su naši nazori opravdani, neka sude cienjeni drugovi.


Ovo poglavje možemo razdjeliti na dvoje, i to: 1. Postupak
zem. zajednice i 2. Postupak političke oblasti. Idemo da vidimo:


1. Postupak zem. zajednicah.
Spomenuli smo naprvo, da je ogulinska kr. kot. oblast
podniela na visoku kr. zemalj. vladu predstavku, u pogledu
uredjenja »usurpacijah« u ogulinskom kotaru, pošto takovih
na površini od 40.182 rali šuma i pašnjaka, neizmjerno mnogo
ima, naročito pako na pašnjacima.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 237 —
Svaka »draga« za oranje i kopanje sposobna, usurpirana
je, vedi komadi šume i t. d.
Na našu predstavku uzsljedila je sliedeća, mislim načelna ,
visoka riešitba:


Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove.


Broj 85.267/1903. Prepis.


Upravnomu odboru županije modruško-riečke


u Ogulinu.


Izvještajem od 24. listopada 1903. broj 1722. ovamo predložena
predstavka kr. kot. oblasti u Ogulinu od


31. srpnja 1903. br, 8185. za izdanje odredbe glede uredjenja
posjedovnih odnošaja tamopodručnih zemlj. zajednica povodom
usurpacija počinjenih na zajedničkim nekretninama, vraća se
upravnom odboru time, da kr. zemlj. vlada, odjel za unutarnje
poslove ne obnalazi u tom pogledu nikakve posebne odredbe
izdati, pošto prema propisom §§. 29., 31., 43. zak. od 25. travnja
1894. ob uredjenju zemlj. zajednica, zemlj. zajednicama pristoji
pravo, da u glavnih svojih skupštinah stvore shodne skupštinske
zaključke glede izmjere i uredjenja usurpacijah počinjenih
na njenih nekretninah. Upozoruje se ipak, da takovi
skupštinski zaključci imadu biti stvoreni točno prema propisu
§. 38. zak. od 25. travnja 1894. o uredjenju zemlj. zajednicah,
te da u istih zaključcih imade biti vidljivo, kakove troškove
će takovo uredjenje prouzročiti i od kuda će zemlj. zajednice
te troškove namiriti,
U Zagrebu, 25. siečnja 1904.


Za bana:


kr. banski savjetnik


Štrbac V. r.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 238 —


Broj 259
U, O. 1904.


Kr. kotarskoj oblasti


u Ogulinu.


Povodom predstavke jedne područnih kr. kot. oblastih,
da se kr. kot. šumarima dozvoli i »pašnjake« z. z. omedjašivati,
u svrhu ustanovljivanja i uredjenja odnosnih usurpacija
na znanje i ravnanje. Ovime se riešava i tamošnje izvješde od


31. srpnja 1903. broj 8185.
Kr, županijska oblast.
U Ogulinu , 3. veljače 1904.
Za predsjednika kr. podžupan
Vomačk a v. r.


Broj 2392
198 š.
Obdinskom poglavarstvu
u


Dostavlja se ova naredba znanja i ravnanja radi, u svrhu
uredjenja usurpacijah, na posjedu zemljištnih zajednica.
Kr. kotarska oblast.
U Ogulinu, dne 12. veljače 1904.
Kr. kotar, predstojnik:
Blažković v. r.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 239 —


Kako vidimo iz ovoga visokoga odpisa, imad u zem.
zajednice same u svojim glavnim skupštinam
odlučivati glede izmjere i uredjenja usurpacijah,
počinjenih na njihovim nekretninama!


To pravo da sliedi iz §§. 29., 31. i 43. zak. od 25. travnja
1894. ob uredjenju zemljištnih zajednica, samo da takovi skupštinski
zaključci imadu stvoreni biti točno prema propisu §. 38.
zak. od 2.5. travnja 1894. o. z z.


Glavno je, da bude »u tih zaključcih vidljivo, kakove troškove
će takovo ui´edjenje prouzročiti, i od kuda će zem. zajednica
te troškove namiriti.«


Tko tehničke radnje provesti ima, to visoka
naredba ništa neodredjuje!
Glavna skupština ovlaštenika ima i o tom tehničkom radu
svoju redi.
Za razumjevanje ove naredbe, moramo se upoznati sa ustanovami,
što svaki navedenih paragrafa propisuje. Da vidimo :


§. 29. glasi: »Sve poslove s upravom imovine zem. zajednice,
u koliko nisu glavnoj skupštini svih ovlaštenikah pridržani,
vodi zastupstvo, kojemu stoji na čelu glavar.«


Sliedi, da i poslove oko uredjenja »usurpaeijah« rukovodi
zastupstvo zem. zajednice.


§. 21. Glavnoj skupštini svih ovlaštenika mora biti pridržano
pravo . . . toč. a) — e) izpustiv, toČ. f) sticat ili
odtudjivat imovinu;


g) odredjivali ima li se dioba kojeg zajedničkog zemljišta
provesti, u koliko joj po zakonu mjesta imade;


h) odredjivat, kakovi se prinosi imadu pobirati
u ime statutovine, kao i prema potrebi u ime skupnih
užitaka u naravi, pripadajućih pojedinim ovlaštenikom
<-.


Kako vidimo, glavnoj skupštini svih ovlaštenika, pridržano
je pravo »sticat ili odtudjivat imovinu« ; dakle i uredjivati
»usurpacije«, pošto se n. pr. odstupom jednog usurpiranog
diela pašnjaka, odtudjuje imovina.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 240 —


Odstupiti imovinu, može z. z. provesti samo s dozvolom
vis. kr. zem. vlade, a to sliedi iz §. 43. koji glasi: »Zaključak
glavne skupštine, kojim se . . . . odsvaja ili zamjenjuje
nepokretna imovina valja tek nakon odobrenja
po zemaljskoj vladi, koja de o tom saslušati županijski upravni
odbor«.


Istina je, da skupštini ovlaštenika pripada pravo urediti
usurpacije, pošto se i tu radi o odtudjenju zajedničkog zemljišta,
nu ti zaključci su neprovedivi, ako ne imaju potvrde od
visoke kr. zem. vlade.


O svakom predmetu, saslušati ce se -L.županijski upravni


odbor«, koji opet sve podatke crpi od I. instancije, a to je
od kr. kot. oblasti.
Analogno tomu sliedi, da politička vlast I. molbe mora


ureda radi da pazi (50 z. z.) kako če se usurpacije u »obćem
narodno-gospodarstvenom pogledu« urediti, — dočim je glavnoj
skupštini »pridržano pravo« da zaključke stvara. §. 38. propisuje:
»O svakoj glavnoj skupštini i sjednici zastupstva, valja
sastaviti zapisnik ter u njem navesti imena prisutnih i stvorene
zaključke, uz naznaku razmjerja glasovah.


Zapisnike te valja, ako u njima ima zaključakah, koji se
po naravi svojoj imadu tek odobriti od koj e oblasti,
predložiti neposredno nadležnoj oblasti.


Kako vidimo, svaki zaključak skupštine ovlaštenika, kojim
se stvara zaključak, da se urede usurpacije, valjan je tek nakon
odobrenja po visokoj kr. zem. vladi.


Pošto se svi ti zaključci moraju podnašati putem političke
oblasti I. molbe, to će ova najbolje znati razjasniti, da
li se zaključak skupštine ovlaštenika provesti ima, ili ne; a o
tomu odvisi i cielo uredjenje usurpacijah.


Ako se i zaključak stvori glede uredjenja usurpacija,
glavno je, da se pazi naoto, kome će se povjeriti tehnička izradba.


Ako su oblasti sklone »šumar, tehničarima«, pak ako se
»skupštinarima« razjasni stvar, predati će to uredjenje sama
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 241 —
z. z. »šumar, stručnjaku«. Ovaj će to prihvatiti, ako zaoto
vremena i volje ima. Nu do ovoga je, da primljeni posao
častno i svrsi shodno provede !
Ja sam, kako rekoh, i prije zakona od god. 1894. na temelju
naredbe od 26. lipnja 1885. br. 16.104. usurpacije uredio
na zadovoljstvo urbar, obćinah — što mimogred spominjemo.


Sada, kada imamo zakon i naredbe, lahko nam je to pitanje
riešiti i urediti.


Samo volje, mara i rada, pak je cilj postignut!


Pošto glede urtdjenja šumah z. z. i njihovih medja, valjaju
ustanove gore spomenutog zakona od 26. ožujka 1894. i
provedbene naredbe od 23. travnja 1903. br. 23152. to se
po našem nemjerodavnom mnienju, napred
spomenuta naredba, odnosi samo na pašnjake
i ostala zemljišta, koja su vlastnost zemljištne
zajednice.


U krajevima bivšeg krajiškog područja, morati 6e se ti
poslovi oko ured jenja usurpacija na pašnjacim
a povjeriti radi ogromne površine ovlaštenim mjernicima,
nu politička oblast, mora »ureda radi« dati paziti na provadjanje
tih radnja, po svojem tehnič. šumar, izvjestitelju.


Ta pazka nuždna je s jedne strane, da li se izvadjanje
(izmjera) točno provadja, a s druge strane, što de taj elaborat
služiti za podlogu oko sastavka »gospodarskog programa za
pašnjake«. Konačno i s razloga toga, što se nakon omedjašenja,
stalne medje i humke postaviti moraju. To je pako
zadada »šumar, stručnjaka« !


Šumarstvo u Srbiji na raskrstnici.


Prošle godine iznijeli smo pod naslovom »Šumarstvo u
Srbiji« razvoj šumarstva susjedne kraljevine, sadanji zakon o
šumama, i naše mišljenje, kako bi za prvi mah trebalo postojeće
zakone preinačiti i nadopuniti, da razvijanje šumarskog
uredjenja dobije što više poleta.