DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 241 —
z. z. »šumar, stručnjaku«. Ovaj će to prihvatiti, ako zaoto
vremena i volje ima. Nu do ovoga je, da primljeni posao
častno i svrsi shodno provede !
Ja sam, kako rekoh, i prije zakona od god. 1894. na temelju
naredbe od 26. lipnja 1885. br. 16.104. usurpacije uredio
na zadovoljstvo urbar, obćinah — što mimogred spominjemo.


Sada, kada imamo zakon i naredbe, lahko nam je to pitanje
riešiti i urediti.


Samo volje, mara i rada, pak je cilj postignut!


Pošto glede urtdjenja šumah z. z. i njihovih medja, valjaju
ustanove gore spomenutog zakona od 26. ožujka 1894. i
provedbene naredbe od 23. travnja 1903. br. 23152. to se
po našem nemjerodavnom mnienju, napred
spomenuta naredba, odnosi samo na pašnjake
i ostala zemljišta, koja su vlastnost zemljištne
zajednice.


U krajevima bivšeg krajiškog područja, morati 6e se ti
poslovi oko ured jenja usurpacija na pašnjacim
a povjeriti radi ogromne površine ovlaštenim mjernicima,
nu politička oblast, mora »ureda radi« dati paziti na provadjanje
tih radnja, po svojem tehnič. šumar, izvjestitelju.


Ta pazka nuždna je s jedne strane, da li se izvadjanje
(izmjera) točno provadja, a s druge strane, što de taj elaborat
služiti za podlogu oko sastavka »gospodarskog programa za
pašnjake«. Konačno i s razloga toga, što se nakon omedjašenja,
stalne medje i humke postaviti moraju. To je pako
zadada »šumar, stručnjaka« !


Šumarstvo u Srbiji na raskrstnici.


Prošle godine iznijeli smo pod naslovom »Šumarstvo u
Srbiji« razvoj šumarstva susjedne kraljevine, sadanji zakon o
šumama, i naše mišljenje, kako bi za prvi mah trebalo postojeće
zakone preinačiti i nadopuniti, da razvijanje šumarskog
uredjenja dobije što više poleta.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 242 —


Namjera nam je bila, da tim člankom upoznamo naše čitatelje
sa šumarskim prilikama susjednog nam i bratskog naroda,
a ujedno, da zainteresujemo mjerodavne krugove u Srbiji,
za uredjenje po njih toli važnog šumarskog pitanja.


Danas možemo izvjestiti naše cjenjene čitatelje, da se šumarstvo
u Srbiji nalazi na raskrstnici, pa udari li pravim putem,
koji vodi nredjenju šuma, može se Srbija nadati obilnoj koristi
od svojih šuma, pomoću kojih če moči dovesti u ravnotežu
i svoje finansijske neprilike. Podje li drugim putem, na
koji ga navodi izvjestan dio narodnih prvaka, srpskim šumama
je odzvonilo, one će na tom putu naći sigurnu propast, i tek
kad ih počme nestajati, uviditi će narod, koliku je blagodat
imao od šuma.


Pred narodnom skupštinom kraljevine Srbije, leže danas
dva projekta zakona o šumama.


Jedan je sastavljen od strane ministi´a narodne privrede,
pomoću šumarskih stručnjaka, a drugi od strane nekolicine
poslanika, uli na žalost iz skupštinske većine.


Projekt ministrov je u glavnom istovjetan sa dosadaajim
zakonom, koji je našim čitateljima poznat iz prošlogodišnjih
članaka, u koji su unesene samo neke izmjene, odnoseće se na
ograničavanje državnih šuma. Ovim izmjenama ide se za olakšavanjam
rada oko ograničavanja, kako bi ovo što brže napredovalo,
i kako bi se po dovršenom ograničavanju moglo
pristupiti što skorije samome uredjenju šume.


Projekt nekolicine poslanika, želi da vrati srpsko šumarstvo
tamo, gdje je bilo prije trideset godina. Tim projektom,
kad bi se uzakonio, bila bi izrečena smrtna presuda nad srpskim
šumama.


On zahtjeva prije svega, da se dokinu sve šumarske uprave
u zemlji, i ukinu stručno izobraženi šumari. Zatim da se prizna
pravo svojine opštiaama i selima, na one i onolike prostore,
kolike su kao svojinu upisali u popisne knjige 1884. god. Kako
je ovo upisivanje vršeno, s otim smo takodjer u poznali prošle
godine naše čitatelje. Državi pripadaju samo one šume, na
koje niko ne polaže pravo svojine.
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 243 —


Ali sad nastupa ono što je najzanimivije, odnosno najžalostnije.


Sa državnim šumama rukuju i raspolažu policijske vlasti
pomoću čuvara državnih šuma, a sa općinskim i seoskim šumama,
općinski sudovi.


Da nije žalostno, bilo bi smjesno, i kad ne bi bilo bojazni,
da se ovaj projekt uzakoui, tada bi ovakove stvari spadale
prije u šaljivi, nego u stručni list, ali pošto smo izvješteni,
da je stanoviti broj narodnih poslanika namjeran ovaj
projekt podpomoći, ne možemo ćutke preći preko ove nedaće
srpskog šumarstva.


Ne možemo već zbog toga, što nam dužnost nalaže, da
prateći razvoj srpskog šumarstva pribilježimo svaku preprjeku,
koja staje na put njegovom pravilnom napredku.


Osim toga, radi smo, da kao stručnjaci sudjelujemo dobrovoljački
u borbi srpskih šumara protiv ove napasti, jer su
oni stupili u otvorenu borbu preko sviju ekonomskih listova,
koji su im svoje stupce dragovoljno ustupili.


Radi smo konačno, da u nekoliko uputimo naše mlade
stručnjake u teškoće, s kojima su se borili njihovi predci, dok
su postigli uredjenost naših šuma, koje sad oni gotove i uredjene
u svoju upravu primaju, da im pokažemo, sa kakvim se
teškoćama bore njihovi drugovi u ostalim državama, da postignu
žudjeni cilj: uredjenu šumu.


Namjera nam je i to, da osujetimo u buduće, ma s koje
strane napad, na mladje srpske šumare, zbog eventualne nedogledne
uredjenosti tamošnjih šuma, jer su oni zaista iz sve
snage pregli, da se do uredjenog stanje što prije dodje.


Da se je u srpskom zakonodavstvu stalo pomišljati na
ovakove projekte, krivica je do šumara samo ta, što nisu
putem štampe upućivali i obavještavali iz ranije narodne prvake
i narod u važnost šuma po ekonomski razvitak i napredak
države, ali i ta krivica mora im se oprostiti, kad se uzme preopterećenost
rada, koji je na te mlade ljude natovaren.


O tome medjutim drugi put, a sad da se vratimo na taj,
po srpsko šumarstvo kobni projekt, ne bi li kako prokljuvili
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 30     <-- 30 -->        PDF

244


uzrok njegovu postanku, prije nego što osudimo ljude, čijom
je inicijativom postao.


Po tvrdjenju stranih autora, ima u Srbiji 1,000.000 hektara
pod šumom, a neki, kao n. pr. Weberj tvrde da ima2,000.000.


Prama podatcima, koje su prikupiH u najnovije doba domaći
šumarski stručnjaci, ima u Srbiji 1,517.000 hek. pod šumom,
i ova se površina može smatrati, kao najbh´ža faktičnom stanju.


Kako je čitava Srbija vehka 4,830.000 hektara, to dolazi
na šume 31 47o cielokupne površine. Vriednost ovih šuma
cijeni se prama današnjim slabim prometilima i niskoj cjeni
drva, na od prilike 935,000.000 dinara, ne računajuć ovamo
zemlju, nego samo drvo.


Ovi brojevi jasno nam govore, da razlog donašanju rečenog
projekta ne može biti možda taj, što se ne bi isplatilo
držanje naročite ustanove, za rukovanje i upravljanje sa šumama.


On ne leži ni u srazmerno malom prihodu, koji te šume
daju, niti u izgubljenoj nadi, da će taj prihod biti kadgod veći.


Prihodi iz šuma rasli su iz godine u godinu, i naročito
su znatno poskočili, od kada su šume prešle pod upravu
okružnih šumskih uprava, te rukovanje odpočela stručna lica.


Tako su prihodi samo iz onih šuma, koje su do sada smatrane
kao svojina države, iznašali:


u 1892. godini 64.499 dinara
1893. » 50.910
1894. » 70.044
1895. » 141.722
1896. » 161.181
1897. » 222,261
1898. » 198.718
1899. » 339.388
1900. » 362.600
1901. » 409.357
1902. » 369.875
1903. » 614.773


a sastojali su se u godini 1900.:
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 245 —


1. od izdatih šumskih objava za sječu drva 32.221-67 din
2. od takse za pilane
1.810´— »
3. od uštede po budžetu
7.323-32 »
4. od prodatih šumskih zakona ... . 115"80 »
5. od interesa na kasnije poslate prihode . 181´73 »
6. od žirovine
2.074-44 »
7. od interesa na kapital kod uprave fondova 27.310´70 »
8. od ažije
2-62 »
9. od takse za pašu
7.718´30 »
10. od dobara datih pod zakup ... . ol.785´17 »
11. od kazne za bespravnu sječu gore . . 81.602 96 »
12.
od prodate kriomčarske gradje .. . 5.636´93 »
13.
vanredui prihod . 3.792-30 »
14.
od prodatih drva 151.706-13
»


15.
od prihoda po zakonu o lovu ... . 316-15
Svega . 363.600-75 din
Kashod u toj godini bio je . 196.026 99


»


Dakle čistoga prihoda . 166´673-76 din
U 1901. god sastojao se je prihod od šume:


1.
od prodate gore za domaću potrebu . . 48.122-42 din,
2.
od prodate gore za domaču potrebu zanatskih
izradjevina 816-90
»


3. od prodate gore putem ofertalnih licitacija 148.169´37
.4 . od prodate gore za spekulaciju po pogodbi 107-272*07
5.
od dosudjenih kazna i naknada 27.706-65
6.
od prodate kriomčarske gradje i
drv a 5.990-57
7.
od paše 31.617-75
8.
od zakupnine suvati 6.159-50
»


9. od sjenokoša i livada ..... . 515-95
10.
od žirovine 33.113-10
11.
od taksa za strugare, pilane ... . 2.676-93
12.
za vadjenje kamena i pečenje kreča . . 293-60
13.
od interesa za kasnije poslate prihode . 107-24
.14.
od admin i strati vn ih i disciplinarnih
kazn a 3.100-20
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 246 —


15. od slučajnih prihoda
6.133-02 »
16. prihoda od lovačkih karata
4.738´95 »
17. od naknade za ubijenu divljač . . . 327´65 »
18. od kazna za bespravan lov
2.042-80 »
19. od administrativnih kazna po zakonu 0 lovu 2´15 »
20. od interesa na kapital kod uprave fondova 31.574´90 »
21. od kazna za bespravnu pašu . . 3.84r60 »
22. od prodatih zakona o šumama . . 34-92 »
Svega . 409.357-92
Rashod u toj godini iznašao je . 290.094-87


»
Dakle čist prihod . 119.263-05 »
Za godinu 1902. prihod se je sastojao od sliededeg:


1.
od prodate gore za domaću potrebu i zanatske
izradjevine 118.582-79 din
2.
od prodate gore putem oferata i po pogodbi
69.112-41 »
3.
od kazna i naknade šteta . . . 82.124-54 »
4.
od prodate kriomčarske gradje 6.691"22 »
5.
od paše . . . , 26.511-90
»


6.
od zakupnine suvati 11.239-65 »
7.
od sjenokoša i livada 2.633-35 »
8.
od žirovine 5.005-50 »
9.
od takse za stružnice (pilane) ... . 2.880-00 »
10. za vadjenje kamena i pečenje kreča . . 945-11 »
11. interes na kasnije predate prihode . . 39*13 »
12. od administrativnih kazna. . . 4.044 80 »
13. od slučajnih prihoda
6-093-66 »
14. od lovačkih karata
1.132-00 »
15. od naknade za utamanjenu divljač . . 1.055-50 »
16. od kazne za bespravno lovljenje . . . 3.917*25
»


17. od administrativnih kazna po zakonu olovu 105-65
18.
od interesa na kapital kod uprave fondova 28.76070
Svega . 369.875-27
Rashod je
u toj godini bio . 363.466 00
Dakle ostalo čisto . 6.409-27 »
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 247 —


Najposlje u godini 1903. sastojao se je prihod od:


1.
prodatih drva za domadu potrebu i zanatske
izradjevine 373.330´19 din.
2.
naknade štete po šumskim krivicama
71.074.72 »
3.
prodate kriomčarske grad je i
drv a 18.697-53 »
4.
popaše 29.136-02 »
5.
zakupa suvati 26.534-95 »
6.
sjenokoša i livada 2.309-30 »
7.
žirovine 42.818-90 »
8.
takse za strugare (pilane) 1.051-20 »
9.
vadjenje kamena 920-03 »
10. interesa na kasnije poslate prihode . . 75-80 ^>
11. administrativnih kazna. . . . 5.256-35 >
12. slučajnih prihoda
4.028-55 »
13. lovačkih karata
1.866-35 »
14. naknade štete za divljač
598-95 »
15. kazna za bespravno lovljenje ... . 1.778-25 »
16. kazna administrativnih po zakonu o lovu 165*50 »
17.
interesa na kapital kod uprave fondova 35.131-20 »
Svega ´. 614.773-80 T
Od toga je rashodovano . 290.118-90 »
A ostalo čistoga prihoda . 324.654-90 »
Kao što se vidi, prihodi su prama površini i vriednosti
šuma vrlo maleni, ali je i šumarsko uredjenje na najprimitivnijem
stanju.


Ipak ne može biti spomenutom projektu uzrok, izgubljena
nada u veče prihode, jer ovi iz godine u godinu bivaju sve
veći, a kad bi se dalo nešto više truda i žrtava oko uredjivanja
šuma, ovi bi prihodi znatno porasli.


Jedni navadjaju za uzrok ovomu projektu štednju, kako
bi se smanjivanjem državnih rashoda, pomoglo dovadjanju budžeta
u ravnotežu.


To je besmislica, da ne može veća biti. Po tom projektu
ostaju i nadalje čuvari državnih šuma, koji troše polovinu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 248 —


onako vrlo neznatnog rashoda. Kad se tome još doda, da bi
se prihod, ukidanjem šumskih uprava, sveo na ispod polovine,
kao što je bio i ranijih godina dok uprava nije bilo, onda se
takav postupak ne zove štednja, nego rasipanje i to besmisleno
rasipanje državnog prihoda.


Konačno se navodi kao razlog, nesavjestnost šumarskog
osoblja. Ovaj razlog je po gotovo neopravdan.


Stručno šumarsko osoblje, koje se sastoji mahom od
mladih ljudi, puno je ljubavi k svojoj struci, i pored svih prepreka
i teškoća sa velikim trudom i požrtvovanjem radi i ako
preopterećeno svoj posao, ideališudi neprestano za što skorijim
uredjenjem šuma.


Nikako nesavjestnost, nego u koliko smo upućeni baš savjestnost
svoga osoblja, igra neku malu ulogu, u donašanju ovoga
projekta, o čemu ćemo malo niže progovoriti.


Nesavjestno je čuvarsko osoblje, i to usljed slabog nadzora
i rdjava izbora pri primanju ovoga osoblja u državnu
službu. Po spomenutom projektu, kojemu se kao uzrok pripisuje
i nesavjesnost šumarskog osoblja, ostaje i nadalje u službi
baš to nesavjestno osoblje, a ono savjestno se izbacuje, pa zar
nije to apsurdum.


Pošto smo tako dokazali, da nijedan od navadenih razloga,
nije i ne može biti uzrok donašanju ovoga, u isto doba smješnog
i žalostnog projekta, pokušaćemo, da iznesemo prave uzroke,
zbog kojih je postao.


Prvi i glavni uzrok je taj, što u skupštini ima stanoviti
broj drvarskih trgovaca, i preradjivača drveta, kojima nikako
ne ide u račun svakidanji i dosadni nadzor od strane šumskih
uprava.


Još manje im ide u raČun, što vide, da uplivom tih stručnjaka,
njihovim savjestni m i neumornim radom sprječavanjem
bespravne sječe i haračenja šuma, skače drvo svaki
dan u cijeni, a oni nisu navikli, da ulože malo više rada i
truda u preradjivanju, pa im znatno opada njihov prihod.


Teško im je, i mora im biti teško, kad pomisle, da su
još prije nekoliko godina kupovali od privatnih lica u bescjenje
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 249 —


drvo iz zauzetih državnih šuma, a sad ovi šumari otimaju od
privatnika te njihove (?) zabrane, na koje oni iraadu usmene dokaze,
da su im ostali od starine; i za skupe novce, po državnom
cjenovniku, prodaju im drvo tamo, gdje su ga oni prije nekoliko
godina džabe dobivali.


Nije im lako ni onda, kad se sjete, da su prije nekoliko
godina, dok je vršila nadzor nad šumama policijska vlast, plaćali
kod kapetana taksu za sječu gore u državnoj šumi ua pet
drveta, a sjekli pedeset, a sad ovi nesnosni šumari, plati drvo,
ne smiješ više od drveta osjedi, i to baš nimalo ne popušta,
pa ko može redi, da te uprave nisu izlišne; njih treba u interesu
štednje (ali ne državne, nego vaše) dokiauti, u šume staviti
opet pod nadzor policije.


Eto, to je glavni uzrok donašanju ovoga projekta, njegovi
su inicijatori zainteresovani, njima ne leži na srcu interes države,
nego njihov vlastiti interes.


Ovi ljudi kriju se iza druge grupe, koju sa za sebe predobili,
i koja grupa radi nepoznavanja uredjenja šuma, radi
nepoznavanja zadatka šumskih uprava, drži u svojoj naivnosti,
da su te ustanove odista izlišne.


Rdjavo obaveštene od pravih inicijatora: da okružni šumari
vrše samo nadzor nad čuvarima, da to isto mogu još
bolje vršiti policijske vlasti ; da su okružni šumari, koji ne
nadziru dovoljno svoje čuvare krivi, što eu ovi nesavjestni, da
de čuvari pod policijom biti savjestniji — oni su pristali, da
u interesu štednje podnesu poznati projekt, i dokinu te izlišne
ustanove, a pravi podbadaČi, stoje iza njihovih Itdja i tutkaju ili
na istrajnost.


Treda grupa, takodjer ljudi sa razlogom podpomažu ovaj
projekt, no opet iz neupudenosti u prilike.


Upalo je sigurno u oei svakomu čitatelju, da je prihod
od bespravne sječe i prodatih kriomčarskih drva, kao i administrativnih
kazna, zajedno uzet, nesrazmjerno velik prama
cjelokupnom prihodu. Ova tri prihoda, dobivaju se globljenjem
naroda, a na taj način se stvara proleterijat u zemlji.


19
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 250
Narodne poslanike ovo mora boleti, i oni su dužni tražiti


načina i puta, da spasu svoje birače od toga globljenja.


Konačno podpomažu ovaj projekt i oni, koji se žele na


taj način popularisati kod svojih birača.


Svi ovi razlozi tako su ništavni, i stoje na tako slabim


nogama, da bi ih i laik mogao sa proturazlozima pobiti i do


kazati neumjestnost ovoga projekta, što će, za to pozvatima


sigurno pođi za rukom, izuzev slučaje, da incijatori budu protiv


razloga ratovali prkosom i upornošću.


Prije svega, pravi rodoljubi ne treba da slušaju razloge
ineijatore, koji se iza njihovih ledja kriju, jer poslušati savjet
špekulanta i drvarskog trgovca, da se dokinu šumske uprave i
šumari, znači: koliko poslušati savjet lopova, da se dokinu žandarske
ustanove i žandari.


Prepustiti po savjetu drvarskog trgovca, šume pod upravu
policije, znači po savjetu lopova staviti u dužnost popovima
da lopove vataju.


Oni pak, koji drže, da su šumari krivi nesavjestoosti Čuvara,
na krivom su putu. Cnvari su prije svega nesavjestni,
što se regrutuju putem komisije, koja ih prima u školu, bez
da ih poznaje na osnovu svjedočaba opdinskih sudova.


Kako općinski sudovi daju dobre svjedočbe najpokvarenijim
mladićima, samo da ih uklone iz sela, o tome smo prošle
godine pisali, kao i o načinu, na koji bi trebalo čuvare regrutovati.


Drugi uzrok nesavjestnosti čuvara, jeste nemogućnost čestog
nadzora, radi malog broja šumskih uprava i okružnih šumara.


Nesavjestnih čuvara ne će dakle nestati ukidanjem šumskih
uprava, nego će se još povećati, čemu imamo dovoljno
dokaza iz dobe, kad su čuvari bili pod nadzorom policije.


Da se oprostimo nesavjestnih čuvara, ne treba na prječac
dokidati šumske uprave, nego treba razmisliti, šta je uzrok toj
nesavjestnosti. Mi smo uvjereni, da bi ti čuvari bili mnogo
pošteniji upravo skroz savjestni, kad bi se primali u službu
po preporuci okružnog šumara, kad bi im se osigurala buduć
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 251 —


nost u vrijeme starosti i iznemoglosti, i kad bi povedaiijem
broia šumskih uprava, omogućili češdi i bolji nadzor nad njima.


Donasanjem zakona, koji bi sadržavao u sebi ovo troje,
postiglo bi se ono, što se želi postići ovim projektom, kojim
se radi baš obratno, jer se šume predaju na milost i nemilost
čuvarima, pošto policijske vlasti, obterećene svojim stručnim
poslovima, ne mogu voditi o čuvarima ni toliko računa, koliko
vodi današnji mali broj šumskih uprava.


Na trećem mjestu, pogrješno je stanovište i onih, koji drže,
da su šumske uprave povod velikim globama, koji narod plaća
radi bespravne sječe gora i ostalih šumskih krivica.


Nije tome uzrok šumska uprava, nego neograničene šume
i zakon o šumama.
Kad bi se šume ograničile, kad bi se znalo sta je čije,
tad bi odpao veći dio bezpravnih gorosječa iz neznanja


Svaki bi tada znao, šta je seosko, šta državno a sto privatno,
i ne bi sjekao tamo gdje ne smije. Danas na izvjestnu
šumu položi neko pravo svojine, ono bez dokaza, al on tek
drži da je njegova svojina. Država mu osporuje to pravo i
uzima u svoju svojinu. On držeći da je vlastnik, izvrši sječu,
čuvar ga tuži i tad nastaje globijenje, kome nije kriva šumska
uprava, nego neograničena šuma i neraspravljeno pitanje o svojini.


Uzrok bespravnoj sječi je takodjer oskudica na drvetu,
zato treba zakonom regulisati, kako će se svaki gradjanin snabdjeti
sa najpotrebnijim mu drvetom, da ne dodje u položaj
bespravne sječe. To se neda postići ukidanjem šumskih uprava,
ali so može dočekati nešto obratno tome, da će se šume upropastiti
i nastati zbog neraanja drveta faktična oskudica u drvetu,
dok je današnja samo umišljena koja se pomoću šumskih
uprava i uredjenja šuma dade odkloniti.


Treći razlog globljenje je, preveliko odmjerena i nepravedna
kazna po današnjem zakonu. Ni to se neda odkloniti
ukidanjem šumskih uprava, nego izmjenom toga dijela zakona


o š a mama.


ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 252 —


Kazne treba da BU manje i pravednije, jer se ne može
8tati bespravnoj sjeei gore na put, što 6e se pojedincu prodati
kuća i kućište. Na taj način odista se stvara proletarijat u
narodu.


Sumu treba Čuvati tako, da se sječa spriječi prije, nego
što je učinjena, a za to treba povećati broj čuvarskog osoblja;
a kad je šteta već učinjena, tad treba kazna da odgovara faktičnoj
šteti, a ne da se za nekoliko bukava načini, preko noći,
od najboljeg domaćina, slijepac bez kuće i kućišta.


Konačno su na pogrešnu putu i oni, koji žele na ovaj
način steći popularnosti u narodu. Nijedan čovjek, koji zrelo
razmisli o važnosti šuma, ne će im odobriti njihov postapak,
a tražiti popularnost mase, na štetu države, na štetu svoje rodjene
zemlje, nije dostojno.


Najveću popularnost u masi stekli bi onda, kad bi dokinuli
porezu i ostale daždbine, a bili to bilo koristno i pametno,
neka nam odgovore sami oni, koji tu popularnost traže!


Spomenuti nam je konačno, da je ovaj zakonski projekt
osudjen od sviju srpskih kako ekonomskih tako i političkih
listova, bez razlike kojoj partiji pripadaju, da je osudjen i od
strane vladinovećine, i da je najžešćom vatrom napadnut od strane
srpskih šumara.


Mi od svoje strane želimo, da se ni on, ni slični njemu
nikada ne uzakone, a kako će se svršiti borba mladih srpskih
šumara, protiv moćnih, i danas u vlasti, sebičnih špekulanata.
izvjestiti ćemo naše cjenjene čitatelje u svoje vrijeme.


Dao Bog, da pobjede naši mladi drugovi, koji se znanjem


i naukom bore perom u ruci, protiv sebičnih ljudi, a u
korist svoje domovine.
Bivjak.