DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1904 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 211 —


u zaledju gor. Krajine, u susjednoj Bosnoj, počelo u veliko šumu izcrp-
Ijivati a šumske proizvode novom željezničkom prugom prevažati u
Knin i odavle dalje dalmatinskom željeznicom u Šibenik, a i Spljet.
Polag uzora bosanskoga bit će projektirana lička željeznica uzkotračna
pruga, a prva naša uzkotračna državna željeznička pruga u obće. To ne
smeta, jer su izkustva stečena u susjednoj Bosnoj o uzkotračnimi željeznicami
vrlo povoljna. Bila ta željeznica normalna ili uzkotračna jedno
stoji, da će ona biti za tamošnji kraj od znatne važnosti u obće, naročito
pako za trgovinu s drvom i za šumarstvo tog kraja.


Što se ostalih prilika našega drvarskoga tržišta tiće, možemo reći,
da su iste još sveudilj povoljne. Doduše nastupio je neki mali zastoj u
prodji rezan e robe za Francusku, nu ciene nisu pale. Ta slabija prodja
šumskih proizvoda u Francusku dovodi se u savez s rusko-japanskim
ratom ; ne zna se naime, ne će li možda Francuzka, kao saveznica Rusije,
biti primorana takodjer stupiti u akciju, pak se time tumači veća
suzdržljivost francuzkih trgovačkih krugova. Ipak ta bojazan nije tolika
a da bi do sele djelovala na ciene drvne robe, koja se iz naših strana
u Francuzku uvozi.


Ostale vrsti naše šumske robe nalaze normalnu prodju. Osobito je
povoljna prodja njemačke bačvarske robe, a već se počinje pitati
i za francuzku dužicu, koje je u campanji 1903J4. vrlo malo izradjeno,
obzirom na hvperprodukciju predjašnjih godina. Da francuski trgovci
s ovom vrsti robe u većoj mjeri iz svojo reserve ne izstupaju,
razlog leži u tom, jer oni svagda čekaju do konca svibnja, kako će
proći doba proljetnih mrazova, koji su u glavnom odlučujući po prirod
vinograda u Francuskoj. Po malo diže se i ciena bukovini . Da se
ciene i bukovoj robi ne mogu znatno dići, razlog leži u tom, što zemlje,
u koje jedan dio naše bukovine ide, i same bukove šume dosta imaju,
.a uz to lošija svojstva bukovine donekle onemogućuju veću uporabu
iste. I u mekanoj , četinjavoj, robi nije prodja loša, a u savezu je to
donekle s ratom rusko-japanskim, jer se zbog tog rata ne može toliko
te robe u ruskim šumama izraditi, a po gotovo ne izvesti, te baciti na


svjetsko tržište.


Kako će se šumska trgovina dalje razvijati, ne može se, obzirom


na ratne prilike na dalekom iztoku, reći, jer bi mogle nastati kompli


kacije od kojih bi ona mnogo stradati mogla; nu ne budu li nastale,


možemo već sada reći, da ima nade, da će ona ostati još i dulje vre


mena tako povoljna, kako je i sada.


Različite viestl.
Tisa i šiuišir dvie su plemenite vrsti šumskoga drveća, kojih je
negda i u našim šumama više bilo, ali ih nestaje, ili ih je gotovo već
ŠUMARSKI LIST 4/1904 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 212 —


nestalo. Potonje tiče se naročito šimšira. Još prije kojih dvie stotinepetđeset godina bilo je u našim šumama na primorskom, sada žalibože
skoro sasvim golom Krasu, u priličnoj množini šimširovine (Buxus sem
pervirens, Buchsbaum), kako to spominje u svom poznatom i glasovitom
djelu barun Walvasor. I u našim narodnim pjesmama spominje se šimširovina
opetovano. Medju ostalim veli naša narodna pjesma, da je sedlo


kraljevića Marka bilo od šimširovine. Sve je to dokazom, da je šimšira
u našim šumama negda bilo. Nu baš zbog svojih izvrstnih svojstava


šimširovine je nestalo, jer ju nitko gojio nije — a i ne izplati se gojiti,
jer previše polagano raste. Tisovine nasuprot ima još i danas u našim
šumama, ali daleko manje nego li je nje nekada bilo. Gdje je ima, ljudi
ju i danas vrlo vole za pravlenje bukara, zdjelica, žlica i tomu slično.
Nu kako se i tisovinu zbog previše polaganog rasta ne izplaćuje naročito
gojiti, to i nje sve više ne staje, pa će po vremenu i ona izčeznuti
iz naših šuma, kako je izčeznuo i šimšir. Germani i njihovi kasniji potomci
u Njemačkoj, Njemci, negda su u velike cienili tisovinu a gotovo
ju izključivo rabili za lukove, s kojih su ubojite strielice odapinjali na
neprijatelja, ili zvjerad i divljač. Tisovina ima danas u nekim austrij.
alpinskim krajevima vrlo veliku vriednost, te ju u tamošnjim krajevima,
kako smo se sami osvjedočili, prodavaju danas već na kilograme. Bilo bi
s toga vriedno, da i naši šumari svoju doprinesu, da se tisa bar donekle
u našim šumama uzčuva od posvemašne propasti — u koliko je to
moguće.


0 prošlogodišnjoj skupštini kranjsko-primorskosja šumarskoga
družtva, koja je održana dne 27.—29. lipnja u Idriji referirali
su medju ostalim gg. kr. šumarki nadsavjetnici V. Gol i i J. Pucic h
0 prilikami važnimi po šumai-stvo i lovstvo, a naročito i o uspjesima o
pošumljenju Krasa u družtvenom području. Polag referata objelodanjenoga
u listu „Centralblatt fiir das gesamm. Forst\vesen" spomenuli su u
glavnom ovo:


„U političkim kotarima Loitsch-u i Ađelsberg-u može se zabilježiti
prostor od prilike 2200 ha. koji je na šumi oštećen usljed poznatih
jakih zračnih struja t. zv. bure (bore), koja je oborila drveća do 1400 m´.
Mjestimično su pretrpljele štetu i mlađe jele. Naređeno je, da se najprvo
ukloni slomljeno drveće.


U pojedinim pošumljenim kraškim područjima pojavili su se borov
zavijač, borova pilatka i borov prelac, ali se oko njihovog uništenja za
vremena pobrinulo.


U godini 1902. bilo je 14 slučajeva požara, koji je oštetio ukupno
šumske površine do 1004 ha u vriednosti od 1535 kruna.
U godini 1902. odobreno je krčenje šume u 106 slučajeva sa površinom
od 99´27 ha.
ŠUMARSKI LIST 4/1904 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 213 —


Kako u ranijim godinama, tako su i u godini 1902. bili namješteni
državni organi, da vode strogi nadzor i pazku, da pojedini šumski
posjednici provađaju pošumljavanje, koje im je oblast naložila, nadalje
da se pridržavaju dati im posebnih gospodarskih propisa za šume sa
nepovoljnim stojbinskim odnošajima, a osobito da primjereno zakonu
uzdržavaju i njeguju šume, te se je u tom pogledu pokazalo 364 prestupa.


Iz središnjeg šumskog vrta u Ljubljani i iz ostalih 60 u Kranjskoj
postojećih vrtova, koje srezkih, obćinskih i privatnih, izdano je u prošloj
godini oko 7 milijuna biljki.


Na temelju zakona za pošumljivanje Krasa od 9. ožujka 1885. g.
pošumljeno je iz nova u ´godini 1902. u mnogim obćinama političke
oblasti Adelsberg 116´6 ha pašnjaka i neproduktivne površine.


Sveukupna površina, koja se od godine 1876. u Kranjskoj na
Krasu pošuraila iznaša 2182 ha, na koju je potrošeno 33,550.300 raznovrstnih
četinjastih i listnatih biljka i 4798 kg. šumskoga sjemenja.


Trošak oko pošumljavanja za 1 ha iznaša okruglo 215 K. skupa
sa troškom jednoga ces. kr. nadlugara i 6 lugara, koji su bili potrebni,
da vode nadzor oko posla, a isto tako sa troškom potrebnih ograda iz
suhozida i ograda sa žicom.


U lovačkom pogledu može se spomenuti, da je među drugim ubi


33 komada jelena, 4100 srna i 2 medveda.


Ces. kr. šumarski nadsavjetnik Josip Pucić iznio je po šumarstvo i
lovstvo i pošumljivanje Krasa u Primorju vrlo važne slijedeće podatke:


Kao osjetljivi štetnici u kraškim kulturama pojavljuju se, borov
savijač, borov prelac i borova pilatka. U kulturama podignutim na pjesku-
Ijama kod Grado-a jako napada lisnato drveće njeki mali bijeli pužić
a osobito trpe od njega još zelene bagremove mladice.


Pokušaj, da se sabiru ti pužići, pokazalo se kao sredstvo vrlo skupo.
Naprotiv mnogo ih uništavaju pure (ćurke) iz susjednih seljačkih kuća.
Također su štetne za ove pjeskovite nasade mnogo i ličinke od Melolontha
fuUo.


Od gribova spomenuti je: Opadanje iglica u kulturama bijeloga
i crnoga bora u sudbenom kotaru Flitsch i Volosca, Aecidium
abietinum u sudbenom kotaru Flitsch i gljiva na žilju Rhizoctonia strobi
u sastojinama borovca kod Straussine.


Kao elementarni slučajevi mogu se označiti štete od lavina u sudbenom
kotaru Flitsch; štete od tuče, smrzelji, od pritiska snijega u političkom
kotaru Volosca. U njekim djelovima sjedinjenog područja bila
je tromjesečna suša, koja je vrlo štetno na pošumljanje djelovala.


U godini ovoga izvješća desio seje u sjedinjenom području 51 šumski
požar i prouzrokovao je štetu od 14250 K.; pri tome su mladi nasadi
na površini od 28*33 ha većim dijelom poništeni. 16
ŠUMARSKI LIST 4/1904 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 214 —


Uzrok požara u 8 slučajeva bio je iz zlobe, podmetnut, u 2 slučaja
neopreznost, u 6 slučajeva usljed iskre iz lokomotive, u 5 slučajeva iz
malih zrakoplova, a u 30 slučajeva uzrok je ostao nepoznat. U godini
1902. iznova se pošumila površina od 655´95 ha, za to je upotrebljeno
5,749.000 komada biljka i 582 kg. sjemena, a za popunjivanje (poboljšavanje)
starih kultura potrošeno je 2,348.600 biljka.


Osim toga utrošilo se za sjetvu 80 kg. sjemenja esparsete i 80 kg.
engleske zubace (Festuca mvurus) za vezu ronjivih površina na bujici
Rečici kod Pinguente, odnosno za poledinenje umirenih pjeskulja kod
Građo-a.


Podsađivanje jele i bukve u najstarijim pošumljenim područjima
tršćanskog teritorija dalje se nastavlja i sadnice vrlo dobro uspijevaju.


U pjeskuljama od Grado-a iznova je ir 5 ha pošumljeno, starije
su kulture popunjivane, odnosno s gušćivane, 2´4 ha učvršćeno je sa
morskom travom sijanom na kupove, a duž morske obale za osiguranje
iste u dužini od 1´2 km. presađeno je 11.000 ključića tamariske.


Osim toga za zaštitu kultura proti morskih uslova podignut je
120 m. dugi i 1 m. visoki nasip.
Sveukupna pošumljena površina do konca godine 1902. iznaša
8975´21 ha, od koje 7400 ha na kraško područje odpada. Preveo V. V.


Borovac (Pinus strobus, Weymouthskiefer) doista je takova strana
četinjača, koja bi zaslužila, da se i u našim šumama u nešto većoj
mjeri goji, nego li se je do sele gojila. Da je ova eksota već odavna
našla mnogo prijatelja u Njemačkoj, najbolje to posvjedočavaju ne samo
mnogobrojna stabla borovca po raznim parkovima, već i mnogobrojne
mladje i starije sastojine borovca po njemačkim šumama. Prigodom
prošlogodišnje skupštine elsasko-lotrinžkoga šumarskoga družtva i s njom
spojenoga razgledavanja šuma u okolini Kaiserslauterna, imali su članovi
skupštine izletnici prilike vidjeti mnogo mladjih, srednjedobnih a
i starih sastojina borovca. Sve te sastojine dojmile su se izletnika vrlo
povoljno, naročito oveća čista 104 godine stara sastojina sa 951 m^
drva po hektaru i druga jedna, isto tako čista sastojina borovca, stara
68, godina sa 718 m´ po ha. Stabla ovih sastojina vrlo su liepo razvila,
debela su u prsnom promjeru i do 80 cm., a visoka i do 30 metara.
Tehničko drvo borovca u ovom se kraju vrlo dobro plaća, bolje nego
ono smreke, bora i ariža, a stare se sastojine vrlo dobro prirodnim
putem pomladjuju ; isto tako lahko kao i jelove sastojine, a to je velika
prednost.


Mandžnrija, danas toliko spominjena zemlja, puna je raznovrstne
divljači i zvjeradi, pa od kako su ju okupirali Rusi, već je više evropskih
lovaca u nju došlo, da ju u lovnom pogledu iztraže, a i svojoj lo