DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 152 —


nabavljala mnogo gradje i drva od nas; od sada ju moramo smatrati
opasnom takmilicom, kojoj smo za volju bili već usiljeni u njekim
vrstima na uzmak u cienama za IO"/,, i više.


Pogledom na pojedine vrsti šumske produkcije klad e zadavaju
brigu produceniima. U gorskom kotaru produciralo se je manje nego
obično uslied slabih prodaja; pram kraju godine njekoji su producenti
sasvim obustavili ovu radnju. Na moru su skladišta puna. Tražnje ne
ima nikakve, ciene 24—27 kruna po kub. metru. Iz senjske luke izvezlo
se je klada i greda u splavima na Rieku 3526 kom. u izmjeri 4062 m^,
brodovima izravno u Italiju 5206 kom. u izmjeri 1826 m^


Piljena roba jelova izlazi ponajviše iz gorskoga kotara,
gdje su g. 1902. od zamjerne poduzetne volje u današnjim okolnostima
domaćega drvotržtva postale dvie nove pilane na paru i to u Gerovu
i Skradu, ali raditi još nisu započele. Uslied visokih ciena prošle godine
vlastnici su pilana gorskoga kotara nakupovali mnogo liesa uz dosta
visoke ciene. Produkcija se je u daskama umnožala najviše u merkantilnoj
robi, jer za rezanje druge robe tanke i letava lies baš nije jako
sposoban. Ciena po kub. metru 24—28 kruna.


Od jelovih dužica bila je bolja prodja ribaricama iz Senja
preko Rieke ili Hvara u Portugal i za Afriku uz cienu od 44 krune po
1000 komada. U pintaricama radilo se je malo. Bačvarska duga tražena
prije ovdje, danas sve ide iz Dalmacije.


Piljena bukovina izradjuje se više u gorskom kotaru, gdje
se je osobito testona i tavoletta narezalo puno radi povoljnijih prodajnih
prilika. Traže se takodjer dobre daske, ali stabla su potrebne kakvoće
poriedka, razsijana i pomješana s drugom šumom, da je izradba i kirija
skupa za tu produkciju. Za dobru se je robu nudjala ciena 40 kruna
po kub. metru. Testoni su iz Senja išli 100 kom. in monte bez otrebka
za vatru po 42—45 kruna za Italiju.


Od bukovih vratila prolazila su najbolje &*l^, i roba in
monte, zatim ponješto 12^/g, tražena za Španjolsku; dočim se druge
omjere ne pitaju. Ciena po komadu 2 K do 2 K 20 f. za 12^/,, 1 K
16 f. do 1 K 22 f. za 67,.


Produkcija bukovih vesala, kako smo lani izvjestili,
sasvim prestaje.


Bukov e dužic e imaju jaču produkciju u zaledju senjske
luke nego u gorskom kotaru, gdje nestaje sposobnih šuma za dužice i
za vratila. Uz bolji prolaz nego već njekoliko godina tražene su za Grčku
i Francuzku i prodane 1000 kom. po 40—48 kruna. Prodaje su izcrple
stare zalihe te nakon trajnijega zastoja nukaju na ovu produkciju.


U bukovim o g r i e v n i m drvima zapela je tražnja radi
manje potrošnje u mletačkim staklanama, koje su ograničile fabrikaciju