DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 138 —


Uredjajni podatci iz preborne šume.


Pod ovim naslovom objelodanio je g. šumarnik M. Hladi k
u Ljubljani članak veoma zanimiv i poučan, naročito za one
naše stručnjake, koji u našim prebornim kraškim šumama gospodare,
8 toga isti sa svim skrižaljkama u gotovo doslovnom


— samo neznatno skradenom — prevodu donosimo. Članak
glasi:
Od mnogobrojnih zadada, koje si je šumarstvo na polju
iztraživanja stavilo, svakako je jedna od najznamenitijih i najvažnijih
ona, iztražiti zakone prirasta sastojina. Pa ako vec i
ima osobito vriednih radnja, sastavljenih uz mnogo muke i
oštroumlja, a odnosećih se na jednolične sastojine pojedinih
vrsti drveča: ipak još nije izcrpljeno to polje, a rast i prirast
naših sastojina skroz osvietlien.


Kako ima znatnijih praznina u iztraživanju sastojina
jednake dobe, nije čudo, da nam još gotovo nikako nije
osvietljen prirast sastojina nejednake dobe, kakove u prebornoj
šumi nalazimo. Kako se ta iztraživanja još na takove šume
protegla nisu, to smo obzirom na takove šume gotovo bez ikakovoga
izkustva u tom pogledu.


Da je tomu tako nije najmanji razlog sama narav preborne
šume i njoj sličnih visokih šuma. Govoreo o tim sumama —
imajuć svagda pred očima takove šume u Kranjskoj — moramo
reći, da su to šume, koje su svoje prvotno lice promienile
donekle samo time, što se je u njima mjestimično sjeklo,
kako su već iziskivale potrebe vlastnika i onih, koji su imali
pravo servituta. Sjeklo se je, gdje se je prikladno drvo našlo, a
nije ga bilo pretežko iz šume odpremiti. Pravo uredno gospodarilo
se s tima šumama nije,´ a šumski užitci crpili sve pod dojmom,
da ima šume i drva na pretek. Tako se je sva skrb za pomladjivanje
prepuštala naravi i slučaju. Pomladak došao je do
više života samo onda, kad je ili koje staro stablo od naravi
pi´opalo ili sječom izvadjeno. Ovako se je stvorila neuredna
preborna šuma, gdje se po cieloj površini može naći uz staro
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 139 —
zrelo i prezrelo drveće pomlađka, a i stabalja srednje dobe.
Drvede raslo je u početku vrlo polagano, što svjedoče mnogobrojna
stabla na kojima je mehanička analiza provedena. Istom
onda, kad se je ovdje ondje pokazao neki manjak na vriednijim,
naročito čttinjavom drveću, koje se je kasnije samo iz
više ležećili i nepristupnijih šumskih dielova vadilo, nadalje,
kad su se poboljšala prometila a tim i prodaja drva omogućena,
došlo je vrieme, da se je počelo i ovim šumama više
pazke posvećivati.


Kako intenzitet svakoga gospodarstva ovisi o mogućnosti
unovčenja šumskih proizvoda, tako se je i u prebornim šumama
u Kranjskoj u kojima još sveudilj manje vriedni sortirnenti
a poimence bukovina slabo unovčuje, moglo uredno
šumsko gospodarstvo istom polagano razvijati. To se je gospodarstvo
počelo uvoditi tako, da se je ponajprije počelo paziti
na šumsko-uzgojne mjere kod sječe šuma, nu uza sve to, to je
gospodarstvo ostalo nekako empiričko odnosno samovoljno, kod
kojega se sječa nije toliko obazirala na drvnu gromadu i prirast,
već su glede iste u prvom redu odlučivale: potreba na drvu,
novčani prihod, a i subjektivni momenti.


Razlog takovomu gospodarstvu ima se u prvom redu potražiti
u tom, što je sa znatnim potežkoćama skopčano uredjenje
preborne šume, a u njezinim razoolikim sastojinskim
prilikama težko ustanoviti drvnu gromadu i prirast osobito
onda, kad je i sam terrain brdovit i težko prohodan, a mnogo
tomu doprinosi i malen prihod takovih šuma, zbog kojega se
nije moglo ni htjelo u svrhe uredjenja mnogo na te šume


— do najnovijega vremena — trošiti, konačno i okolnost, da
i sama praksa i znanost nije pružala mnogo pomagala, jer se
je na uredjenju takovih u obće manje radilo.
I danas se još razmjerno malo zna o tom kolika bi morala
biti zaliha prebornih suma u obće, speeialno za pojedine
konkretne slučajeve i iz kojeg bi se ona drveća po dobi i
debljini sastojati morala, te koji joj je periodički i poprečni
prirast. Prenosili su se s toga na tu šumu podatci dobiveni u
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 140 —


sastojinama jednake dobe, nu da li oni za preborne šume odgovaraju
i danas je još neriešeno pitanje a ne ima sumnje, da
će još i dulje vremena potrajati, dok se bude u vladajuća
tamu u tom pogledu unielo više svjetla.


Nakon ovog uvoda držimo, da de biti od interesa kad
evo donosimo točne uredjajne podatke iz dvih prebornih šuma,
u kojima su u tu svrhu sva stabla izklupirana, opisav obćenito
cieli postupak oko taksatornih radnja preduzetih u svi´hu
uredjenja tih šuma. Ovi podatci nek budu skroman prinos
za upozoanje prebornih šuma ovoga kraja, prem de još dalnja
iztraživanja pak točno vodjene gospodarske knjige istom omogućiti
sigurno poznavanje razvoja preborne šume. (U istom časopisu
u kojem je ovaj članak objelodanjen, objelodanio je dva
članka o prebornim šumama u godinama 1892. i 1893. ravnatelj
Hufnagl).


Obći opis.
Ova dva predjela, iz kojih potiču ovi podatci, leŽe u
Kranjskoj, jedan do drugoga,, a samo su iz formalnih razloga
u dva gospodarska područja podieljeni. Oba ova predjela zajedno
obuhvaćaju površinu od 2045 hektara, u brdovitom
kraškom kraju punom draga, uvala i vrtača; drage i doline
leže oko 500 m. nad morem, dočim najviše točke dosižu visinu
od 1100 m.; srednja visina glavnih šumskih dielova iznosi
oko 700 metara nad morm. Popriečna godišnja temperatura
iznosi 8° C, množina godišnje oborine 1950 mm. a podnebje
se može — izuzam najvećih glavica — nazvati umjerenim,
u kojem sve domaće vrsti drveća dobro uspievaju.
Zima je u ovomu kraju obično trajna, ali nije osobito
stroga. Podnebne prilike u glavnom su odvisne od sjeveroiztočnjaka
— bure, koja nosi suhu studen i jugo-zapadnjaka
(sirocco), koji donosi kišu i toplinu; oba ova vjetra — akoprem
Često vrlo žestoka — zbog dobroga obrasta šuma pogibeljnija
su šumi samo na vrlo eksponiranim položajima.
Glavno kamenje pripada triaskoj formaciji a sastoji od
vapnenaca, koji u manjim i većim komadima izbijaju na po
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 35     <-- 35 -->        PDF

~ 141 —


vršinu nosed obilježje pravih kraških vapnenaca u kojima se
voda odmah gubi u podzemne dubine, pa su zato i vrela vrlo
riedka; samo u dubokim sniežnim jamama nadi je i u ljetu
sniega i leda.


Zemlja, koja izpunjava pukotine i rupe u kamenju, čvrsta
je ili pjeskovita ilovača, koja je u dragama ili položitijim obroncima
nešto manje plitka; dosta debela naslaga humusa naatalog
iz listinca i stelje gotovo se svagdje nalazi i osjegurava uz
znatnu množinu oborine a pod zastorom šumskog drveča tlu
onu množinu vlage, koja mu je nuždna. To je za kraške predjele
od osobite važnosti, pak se za to i ne smije odabrati
druga vrst uzgoja sastojina, nego takva, kod koje je tlo svagda
zastiđeno.


Sastojinski odnošaji i obrast.
Dosadanji način gospodarenja neurednom prebornom sječom,
koja se je uslied brojnih servituta svagdje vodila, stvorio je
sastojine, koje svagdje nose značaj preborne šume; ne ima
8 toga polag dobnih razreda različitih površina, ved sve sastojine
više ili manje pokazuju sve dobne ili bolje debljinske
razrede pojedince ili hrpimiČno izpremješane.
Glavna je vrst drva jtla, koja se nalazi ili sama ili s bukvom
izmješana, pa je u ovim sumama ona ne samo najvriednija ved
i zbog svoje žilavosti za prebornu šumu najsposobnija vrst
drva. Na jelu zajedno sa smrekom, koja se je obično podsadjivala
na onim mjestima, koja su ostala prazna, odpada ovdje
8S°lo sveg obrasta, dočim na bukvu, koja ovdje drugo mjesto
zauzimlje, zajedno sa pojedinim javorima, briestima i t. d. samo
127o sveg obrasta odpada. Spomenut se mora, da mali procent
odpada na stare kržljave bukve, dočim je ona nešto bolje zastupana
u mladjim dobnim razredima u kojima dobro napreduje.
Mogla bi se dakle redi: od sveg obrasta odpada kojih
807o na jelu (četinjače u obde) i oko "^O^/o na bukvu (li-tace
u obde). Ova se smjesa neka i uzdrži, dapače bukva digne na
25—3u7o jer ako i danas znatno manje vriedna od jelovine,
U
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 142 —


ipak je od osobite važnosti za Kras svojimi svoj´stvi, a, i jer
ovdje dobro raste.


Unutarnje po die ljenje.
Oba ova diela, koja jednu cielinu tvore, podieljena sa,
kako bi ved spomenuto samo s formalnih razloga u dvie gospodarstvene
jedinice, od kojih se svaka dalje u odjele i odsjeke
razpada.
Gospodar, jedinica I. razdieljena je mrežom prosjeka u
odjele, docim su odsjeci putevi i vlakami odieljeni. Ovo podieljenje,
koje baš ovdje nije podpunoma svrsishodno, pridržano
je s toga, što je ono već prije provedeno.
U gospodarstvenom dielu II. provedeno je unutarnje podieljenje
tako, da su kao medje odjela odabrani glavni a kao
medje odsjeka pokrajni putevi i vlake, kojih dosta ima. Ovo
razdieljenje sasvim je shodno, jer u terrainu punom glavica
draga, uvala i vrtača nije bez velikoga troška moguće osnovati
i podržavati takovo umjetno podieljenje, koje bi se terreinkim
prilikama prilagoditi moglo, doČim putevi, kao jedino
sredstvo za odpremu drva iz šume, ujedno i propisuju smjer
sječi, Ipak se priznati mora, da će se neki putevi morati preložiti,
jer ne odgovaraju. Pokrajni pako putevi doista su i najbolje
medje pojedinih odsjeka, jer sastojine se inako primjet-
Ijivo ne razlikuju mnogo jedna od druge. Sve naime sastojine
nose karakter prave preborne šume, samo ovdje ondje nalaze
se omanje površine, koje znatnijih razlika u sastojini pokazuju
Kako su i onako sve sastojine izklupirane, svrha je izlučenju
pojedinih odsjeka više ta, da se laglja orientacija omogući, nego
što drugo. Odjeli (okružja) sa poprečno 66 hektara veliki.


Procjena sastojina.


Da se dobije skroz jasna slika sastojinskih prilika sve su
tako procjenjivane, da su se sva stabla promjerkom izmjerila.
Velik je to doduše i mučan posao, nu nije prekomjernimi potežkoćami
skopčan, kako se je od početka mislilo. I onako
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 143 —


morala bi se najdeblja stabla po cieloj površini mjeriti, da su
se još i tanja stabla, do neke stalne minimalne debljine, morala
mjeriti, nije prekomjerno poskupilo taj rad, koji je za to
napladen skroz pouzdanim! rezultati. Tim vise ovo vriedi, što
se je kanilo ovim postupkom doći do sjegurnih podataka za
preborne šume i tako stvoriti temelj za dalnja iztraživanja ove
vrsti šumskoga uzgoja.


a) Izbrajanje stabala.


U tu svrhu u svakom su odsjeku sva stabla od 20 cm.
u prsnom promjeru dalje mjerena, te razvrstav ih u četinjače i
listače uvrštena u debljinske razrede od 10 do 10 cm. Stabla
od 11—20 cm. debela, kao i podmladak do 11 cm. u svakom
je odsjeku na desetine obrasta ocienjen, i tako mu približno
nadjena površina odnosno drvna zaliha.


Obzirom na vladajuće prilike izltičeno je pet debljinskih
razreda, te je
u I. deblj.razr. uvršteno je od oka ocienjeno drveće od 11—20cm.
u II. deblj. razr. premjerkom izmjereno stabaljeod21 — 30cm.
u III. deblj. razr. promjerkom izmjereno stabalje od 31—40 cm.
u IV. deblj, razr. promjerkom izmjereno stabalje od 41—50 cm.
u V. deblj. razr. promjerkom izmjereno stabalje od 51 cm. dalje.


Posliedci ovoga jesu
sliedeci:


Gospodarstveni odio I. površina 525 ha.


Četinjače Listače


II. deblj. razr. 21 — 30
cm. 36.405 stabala 6.358 stabala
III. deblj. razr. 31—40 cm. 23.631 stabala 4.004 stabala
IV. deblj. razr. 41—50 cm. 13.700 stabala 1.887 stabala
V.
deblj. razr. preko 51 cm. 3.770 stabala 447 stabala
Ukupno 77.506 stabala 12.733 stabala
Gospodarstveni
odio II., površina 1520 ha.
Četinjače Listače


n . deblj. razr. 21—30
cm. 76.386 stabala 11.918 stabala
III. deblj. razr. 31—40 cm. 53.648 stabala 7.798 stabala
IV. deblj. razr. 41—50 cm. 34.457 stabala 2.855 stabala
V.
deblj. razr. preko 51 cm. 13.215 stabala 787 stabala
Ukupno 177.706 stabala 23.358 stabala


ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 144 —
Prihodna skrižaljka za jelova stabla.


I. boniteta II. boniteta III. boniteta
03


1 C3


a


73 ^1
CD
o ´—3


o3 03 03


"a´ _g Y a .9 .9


a


OJ


o > o Q > o >
PM Is


´a.a ´3.3


> 0 ta.


O S o
cm. m´ m. cm. m^ m. cm. m´ m.


16 0-15 13-6 0-54 16 0-12 11-0 0-58 16 0-10 9-5 0´53
18 0-20 14-8 0-53 18 016 12-2 0-51 18 0-14 10-6 0-52
20 0-26 16-0 0-52 20 0-22 13-4 0-50 20 0-18 11-7 05 0
22 0-33 16-8 0-52 22 0-28 14-4 0-50 22 0-22 12-7 0-48
24 0-41 17-6 0-52 24 0-34 15-3 0-49 24 0-28 13-5 0-46
26 0´50 18-5 0-51 26 0-41 16-1 0-48 26 0-34 14´4 0-45
28 0´61 19-5 0-51 28 0-50 17-1 0-47 28 0-40 15-2 0-43
SO 0-73 20-5 0-50 30 0-60 18-0 0-47 30 0´47 16-0 0-42
32 0 86 a-4 0-50 32 0-70 19-0 0-46 32 0-,´^,6 17-0 0-41
34 1-01 22-3 0-50 34 0-84 20-0 0-46 34 0-66 17-9 0-41
36 1-17 23-1 0-50 36 0-98 20 9 0-46 86 0-78 18-7 0-41
38 1-33 23-8 0-49 38 1-13 21-7 0-46 38 0-90 19-4 0-41
40 1-50 24-5 0-49 40 1-29 22-5 0-46 40 1´02 žiO´O 0-41
42 1-67 26-1 0-48 42 1-44 2:i-l 0-45 42 1-14 20-6 0-40
44 1-84 25-7 0-47 44 1´60 23-7 0-44 44 1-28 21-2 0-40
46 2´00 26-8 0-46 46 1-75 24-3 0-43 46 1-42 21-8 0-39
48 218 26-9 0-45 48 1-91 24-9 0-42 48 1-55 22-4 0-38
50 2-36 27-5 0-44 50 2 07 25-5 0-41 50 1-67 28 0 0-37
52 2-52 — — 52 2-23 — — 52 1-81 — —
54 2-69 54 2-41 54 1-96


—. — — — — .—


56 2-91 — — 56 2-60 — — 56 2-18 — —
58 3-17 — — 58 2-80 — — 58 2-32 — —
60 3-43 — — 60 3-00 — — 60 2-50 — — t


Stablimicna prihodna skrižaljka za bukvu.


Boniteta Boniteta


Promjer Promjer


I. II. III. I. II. III.
cm. m´ cm. m´


16 0-16 0-14 0-13 40 1-42 1-32 1-20
18 0-20 0-18 0-15 42 1´60 1-50 1-36
20 02 5 0-22 0-19 44 1-80 1-70 1-52
22 0-33 030 0-25 46 204 1-91 1-68
24 0-41 0-38 0 33 48 2-82 2-13 1-84
26 0´61 0-46 0-41 50 2-60 2-35 2-00
28 0-61 0-55 0-49 52 2 88 2-57 2-20
80 0-71 0-66 0 58 54 3-16 2-79 2-40
82 0-83 0-77 0-68 56 8-44 3-02 2-60
34 0-95 08 9 0´79 58 3-72 8-26 2-80
36 1-10 1-02 0-92 60 4-00 3-60 3-00
38 1-26 116 1-06
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 145
Četinja Listača


Zbroj teZbroj
te


Broj staDrvna
Broj staDrvna


Debljiiiski razred meljnica meljnica


bala gromada bala gromada


stabala stabala
komada komada
Gospodarstveni odio I. (525 hektara).


I. (11—20 cm.) 5.244
II. (21—30 cm) 36.405 1.839-3 16.105 6.358 327-3 2.951
III. (31-40 cm.) 23.631 2.379-5 24.899 4.004 404-2 4.190
VI. (41—50 cm.) 13.700 2.238-2 25.233 1.887 301-5 3 526
V. (preko 50 cm.) 3.770 915-1 10.351 474 121-0 1-516
Suma 77..50G 7.372-1 81.832 12.7Ž3 11540 12.183


Po hektaru 148 14-04 156 24 2-20 23
Gospodarstveni odio II. (1520 hektara).
I. (11—20 cm.)
II. (21-30 cm.)
III. (31—40 cm.)
IV. (41—50 cm.)
V. (preko 50 cm.)
76.386
53.648
34.467
13.215
3.688-6
5.110-1
5.365-1
3.188-6
13-935
28-144
47.620
55.622
32.718
11.918
7.798
2.855
787
588-3
733-4
435-8
193-2
4.962
7.166
4.794
2 303
Snma 177.706 17.362-3 178-039 23.368 1.950-7 19.219


Po hektaru 117 11-42 117 15 1-28 13


b) Procjena drvne gromade.


Da se ustanovi drvna gromada izklupiranih stabala, to su
osim toga sto su se pravila mnogobrojna iztraživanja na oborenim
i još stojećim stablima, odabrana i posjećena 224 jelova
stabla u debljinama od 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50
cm. kao uzor-stabla i to u svim odjelima gospodarstvenoga
diela II. Ta su stabla podieljena u običajne sortimente, a i
kubatura sve debljevine (Derbholz) izračunana. Na temelju ovih
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 146 —


iztraživanja, interpolirav manjkajuće članove, sastavljena je sliedeća
stablimiČna prihođna skrižaljka za 3 bonitetna razreda.
Iz ove skrižaljke vidi se kolika je drvna gromada stabala od
15 do 50 cm. promjera, a sadržaje i oblične brojeve za debljevinu
(Derbliolz). Za stabla iznad 50 em. popunjena je skrižaljka
polag inih skrižaljka uzev u obzir ovdjesnje prilike.


Za bukvu nisu se sastavljale nikakove posebne skrižaljke,
jer su gotovo sve bukova stabla deblja od 31 cm. nekuda
abnormalna, ved su se druge skrižaljke rabile i opet uzev u
obzir ovdjesnje prilike.


Na temelju skrižaljkah, na stranici 76. izračunana je
drvna gromada svakoga debljinskoga razreda i to polag pojedinih
odsjeka; po tom razvrstana je drvna gromada u onu
listača i četinjača i konačno izkazana sveukupna drvna zaliha
za svaki gospodarstveni dio napose i za oba zajedno. Za prvi
debljinski razred (od 11—20 cm.) uzeta je polag ocjenjene
površine — bez obzira na vrst drva i boniteta — popriečno
mala drvna zaliha od 35 m^ po hektaru i pribrojena zalihi
četinjača; zaliha sitnog podmladka od 1—10 cm. sasvim je
iz računa izpuštena.


Zajedno s gornjim poslom obavljeno je izračunavanje kružne
plohe za svaki debljinski razred.
Skrižaljka na stranici 78. daje pregled vrhu broja stabala,
kružne plohe i drvne gromade svakoga debljinskoga razreda.
(Svršit će se.)


HiIST-AJS:.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: šumar, vježbenika imov. obćine ogulinske Stjepana
Š i m i ć a šumarskim pristavom iste imov. obćine sa sustavnim berivima.


— Član našeg đružtva, Josip Hefner, prije šumar čabarskoga vlastelinstva,
imenovan je nadšumarom vlastelinstva grofa Witzlebena u Varpaloti
u Ugarskoj.