DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 3     <-- 3 -->        PDF

mamU Ilsf.


Br. 2. u ZAGREBU, 1. veljače 1904. God. XXVIII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´A stranice 8 K.; za ´/a stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


O gospodarstvenom ili unutarnjem podie-
Ijenju šuma.


Uredjenje šuma igra u modernome šumarstvu veliku ulogu.
Gotovo sve naprednije države idu za tim, da se sve veće
šumske površine urede i za njih sastave šumsko-gospodarstvene
osnove, pa tada po tim osnovama gospodariti počne, kako bi
se te šume što bolje kao takove očuvale i što veću korist vlastnicima
donosile. Dočim su se u prijašnje vrieme uredjivale
samo šume državne, pak šume onih posjednika latifundija
koji su do racijonalnoga šumarenja više držali: počinju se sada
uredjivati ne samo šume obdinske, već sve češće i šume omanjih
veleposjednika.


S ovih se razloga i sama nauka o uredjenju šuma sve
više usavršuje, a sve brojnijima bivaju djela šumarskih pisaca,
u kojima oni samo čistu nauku o uredjenju obradjuju. Uz ova
djela izdavaju se sve češće i posebni naputci za uredjenje šuma,
koje takodjer u literaturu nauke o uredjenju suma ubrojiti možemo.


I kod nas postalo je od g. 1894. pitanje o uredjenju šuma
važnije, od kako je naime izrečeno, da se imaju urediti sve
šume stojeće pod osobitim javnim nadzorom, po gotovo pako
od vremena, kad je vis. kr. zemalj. vlada izdala poseban naputak
za uredjenje tih šuma, o kojemu je u ovomu listu već
govora bilo. Mislimo s toga ugoditi mnogim našim cienjenim čitaocimatime,
što ćemo se u ovom članku pozabaviti jednim od najvažnijih
dielova nauke o uredjenju šuma, naime onim, koji se odnosi
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 54 —


na gospodarstveno podieljenje šuma. Na to nas je ponukala
okolnost, što se mnogi naši stručari do sele praktički uredjenjem
šuma bavili nisu, a sad se najednoć baviti moraju; osim
toga i okolnost, što se naputci za uredjenje šuma izdavaju obično
u tako stegnutom obsegu, da se iz njih jasno razabira samo
odredbe, što se učiniti mora, a ne i način kako bi se nešto
najzgodnije učiniti moglo; konačno i okolnost, što se brojna
njemačka djela, koja govore o uredjenju, ne služe jednakim
nazivljem na iste pojmove. Ovo mnogo smeta one naše stručare,*
od kojih se jedan ovim, a drugi drugim djelom služi. Kad
se makar samo dvojica takovih stručara zajedno nadju i koje
pitanje tičuče se uredjenja šuma pretresivati počnu, opazit će
se često, da jedan pod jednim nazivom, koji se u uredjenju
šuma rabi, ovo, a drugi ono razumjeva, pa su tada nesuglasice
na dnevnom redu. Svaki od njih drži da drugi krivo ima;
jedan se stavlja za jednoga, a drugi za drugoga od priznatih
pisaca — pa do sporazumka nikako.


U tom pogledu dođi de naročito ponajprije do nesuglasica
kad se počne govoriti o gospodarstvenom ili unutarnjem podie-
Ijenju šuma. Eazpravljajuć o takovom podieljenju šuma osvrnut
čemo se na tu okolnost naročito. —


Kod nas smatra se nekom jedinicom kod uredjenja šuma
»gospodarstvena jedinica ili ured ja j ni razred« (nekoj
puta i gospodarstveni razred zvan). Pod tim se razumievaju šume ili
dielovi većih šuma u kojima će se polag istih principa gospodariti,
i za koje se posebna porabna (sječna) osnova sastaviti, a etat napose
opredieliti mora. Na tom stanovištu stoji ne samo naputak,
koji vriedi za uredjenje šuma naših krajiških imov.
obdina od g. 1881., već i novi naš naputak od g. 1903,, po
kojem se imaju sastavljati gospodarstvene osnove i programi
za šume stojeće pod osobitim javnim nadzorom. Oba ova naputka
postavila su se na stanovište većine njemačkih pisaca,
naročito na stanovište poznatoga kapaciteta na tom polju pokojnoga
Judeicha, koji za taj pojam rabi izraz »Betriebsklasse«
ili »Wirthschaftsclasse«. Nekoj puta mnogi kod nas zamienjuju
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 55 —


pojmove »gospodarstvena jedinica« sa pojmom »gospodarstvena
cielina" (Wirthscliaftsganzes) pod kojim se imaju razumjevati sve
šume jednoga vlastnika n. pr. sve šume jedne krajiške imovn.
obcine. Kod manjih posjednika obično se oba ova pojma pokrivaju,
te je gospod. cielina ujedno i gosp. jedinica n. pr. kod
većine naših zemljištnih zajednica.


Kad se uredjuju sume ovakovih manjih šumoposjednika


— kakove su malom iznimkom primjerice naše zemljištne zajednice
— najshodnije de biti, da ciela šuma takovog vlastnika
bude i jedna gosp. jedinica ili uredjajni razred, dapače i
u onom slučaju, ako uz glavnu visoku šumu ima možda i komada
sitne šume. Takovu malu sitnu šumu izlučiti kao poBebnu
gosp. jedinicu ne bi bilo uputno, već ju je najshodnije pripojiti
— možda kao posebni sjekored — visokoj šumi, a još najbolje
tako, da joj se dade obhodnja takova, da bude obhodnja
visoke šume višekratnikom obhodnje sitne. N. pr. da ima uz
visoku hrastovu šumu još i jedan manji jalšik, to bi se moglo taj
jalšik pripojiti hrastiku. Da se za hrastik propise primjerice
120 g. obhodnja, mogla bi se za jalšik odabrati 30 ili 40 god.
obhodnja, te dok bi se tečajem 120 godina hrastova šuma
jedanput posjekla, posjekao bi se jalšik 4 ili 3 puta. Sve da
se samo jedna sječina vodi, ne bi bilo druge razlike izmedju
površine hrastika i jalšika, van što bi se jalšik 4 ili 3 puta
za sječu propisati imao tečajem jedne obhodnje. Kad bi taj
jalšik bio znatne veličine, tada bi bilo shodnije stvoriti dvie
gosp. jedinice: hrastik sa 120 g. obhodnjom bila bi jedna, a
jalšik sa 30 god, obhodnjom druga jedinica, a u svakoj od
ovih jedinica težilo bi se za tim, da se gospodari strogo potrajno
i tečajem vremena uzpostavi normalno stanje. U tom
slučaju bile bi u toj šumi u pravilu dvie godišnje sječine;
jedna bi se vodila u hrastiku, a druga u jalšiku.
Spomenuli smo već prije, da se ovako vi dielovi šuma: za
koje se sastavlja posebna porabna osnova, u kojima se vodi
neko zasebno gospodarstvo i želi obično polučiti i što prije
neko normalno stanje, zovu polag spomenutih ovih naših do
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 56 —


maćih naputaka za uredjenje šuma gospodarstvenim jedinicami
ili uredjajnimi razredi. Po tom je ovim naputcima ne samo
točno označeno, da je gosp. jedinica i uredjajni razred jedno
te isto, već i jasno označen pojam što se gosp. jedinicom ili
uredjajnim razredom kod uredjenja gore spomenutih suma smatrati
ima. Za nas, ili bolje, za one koji uredjuju šuma gore
spomenutih kategorija posjeda, ne mogu s toga biti ni mjerodavna
ina mnienja, nazori i nazivi, tako oni, koje u tom pogledu
zastupaju razni naročito njemački autori, koji pišu o
uredjenju šuma, ili razni naputci izdani za uredjenje šuma u
raznim zemljama, i to tim više, što se ta mnienja, nazori i
nazivi medjnsobno podpunoma ne slažu´. Kada ved ne bi našim
naputcima bilo jasno izrečeno, da je gosp. jedinica i uredjajni
razred jedno te isto, te ujedno izrečeno što se pod ovim pojmom
razumjevati ima: mi bi najvolili dati uredjajnomu razredu nešto
širi, a gosp. jedinici nešto uži pojam i to bar za one slučajeve


— u praksi do duše dosta riedke — kad se radi o uredjenju
vanredno velikog šumskog kompleksa, kojeg su odnošaji skoro
sasvim jednaki, te se može u cielom kompleksu po istim načelima
gospodariti, nu ipak se hoće — ma i bila jedna te
ista vrst drva, obhodnja, način sječe i pomladjivanja — taj
veliki šumski kompleks razdieliti u pojedine dielove u kojim
će se dielovima ipak u toliko zasebno gospodariti, što će se
etat za svaki takav dio napose opredieliti i normalitet u njem
napose uzpostaviti htjeti. U tom slučajn mogli bi smatrati taj
cieli kompleks jednim uredjajnim razredom a pojedini mu dio
— u kojem će za sebe etat opredieliti i normalitet uzpostaviti
— gospodarstvenom jedinicom. U tom smislu rabili smo
izraze uredjajni razred i gospodarstvena jedinica u našem izvještaju
priobćenom u ovom listu o prošlogodišnjoj ekskurziji
hrv.-slav. šumarskoga družtva u Bosnu, a na onom mjestu,
gdje smo govorili o uredjenju čitavoga ogromnoga šumskoga
kompleksa »Crne gore«.
Ovakovi se dielovi (gosp. jedinice) unutar jednog velikog
šumskog kompleksa, u kojem se inače po istim načelima go´
Guttenberg: Forstbetriebseinrichtuag. Strana 172.
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 57 spodari
i uredjenje provadja (uredjajni razred), izlučuju više s administrativnih
razloga, ponajpače obzirom na lugarsko osoblje
(ovakova je gosp. jedinica u pravilu jedan lugarski srez) kako
je to i u naputku od g. 1881., mjerodavnom za uredjenje šuma
naših krajiških imov. obdina, naročito naglašeno. Razlika je
samo ta, što ovaj naputak ovakove gospod. jedinice i uredjajnim
razredima zove, tako, da su po obim našim domaćim naputcima,
kako već napred spomenusmo, gospod. jedinica i uredjajni
razredi jedno te isto, naime: veći dielovi šuma za koje
će se etat napose izračunati, porabna osnova napose sastaviti
a neki se normalitet polučiti hoće.


Kada se uredjuju šume manjih posjednika, biti će pravilo,
da šuma pojedinog vlastnika bude jedna gosp. jedinica ; inače
neka se — u smislu domaćih naših naputaka — izluči više
posebnih gospodar, jedinica ili uredjajnih razreda, ali ipak
samo u slučajevima prieke nužde, kada se doista veliki šumski
kompleksi uredjuju. Treba naime na to misliti, da bi svaka gosp.
jedinica morala u pravilu imati i sve dobne razrede prilično
normalno zastupane. Inače moralo bi se, vodeć potrajno gospodarenje,
u svrhu postignuća normaliteta doprinositi prevelikih
gospodarskih žrtva t. j . sjeći možda premlade sastojine ih otezati
sječom starih sastojina.


Kod većih površina vjerojatnije je, da će na njima biti i
sastojina razne dobe, nego kod manjih površina. Ovo vriedi naročito
za visoke šume. Manje mogu biti gosp. jedinice u sitnim
nego u visokim šumama; manje ako se preborno gospodari a
veće kod sječinskoga gospodarenja i duljih obhodnja. Osobit o
u onom slučaju, gdje se gospod. jedinice razpadaju
u sjekorede mogu ovakove gosp. jedinice
i po više tisuća rali velike biti. Primjerice spominjemo,
da su kod imov. obćine križevačke svekolike šume ove
imov. obćine podieljene u 43 gosp. jedinice ; prosječna je veličina
jedne jedinice nešto preko tisuću rali; ima dakako jedinica
koje su jedva nekoliko stotina rali velike, nu ima s druge
strane i takovih, koje su daleko veće od iztaknute prosječne
veličine.
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 58 —


Shodno zaokruženje gospodai´skih jedinica kod velikih
šumskih kompleksa, osobito onih, koji su obteredeni služnostima
ili u koje se ušumljuju pravoužitnici, iziskuje veliki oprez
od strane onih kojima je uredjenje šuma povjereno. Kod omanjih
šuma, kakove su one naših zemljištnih zajednica, ne će to
u pravilu biti s nikakovim većim potežkoćami skopčano, jer
kako već spomenusmo, bit će s malim iznimkami pravilo, da
će ciela šuma takove zajednice biti ujedno i jedna gospodarska
jedinica ili uredjeni razred. Da jedna gospod. jedinice ne mora
biti jedan susvislio komad šume, već se ona može i od više
medjusobom odieljenih šumskih parcela sastojati, samo se po
sebi razumieva.


Da se stvori okvir u kojem će se moći polučiti buduće
normalno stanje šuma, nadalje, da se šuma užini preglednijom,
eventualno pristupnijom, valja svaku oveću gosp. jedinicu, koja
nije sastavljena od manjih odieljenih parcela, već se sastoji od
jednog ili samo nekolikih većih komada, podieliti u manje die-
love zvane odjeli (okružja) ili još možda i u sjekorede.


Podieljenje samo u »odjele« — kod naših imov. obdina
zovu se odjeli okružja ili distrikti — mnogo je važnije nego
ono u sjekorede, jer se pojedina gospod. jedinica u svakom
slučaju i kod svih metoda uredjenja dieli u odjele, dočim se
svagda takove jedinice ne diele još i u sjekorede. Mnogi stariji
naputci za uredjenje šume ne zahtjevaju nikakovu podjelu
gosp. jedinica u sjekorede i odjele, već samo u odjele. Tako
primjerice naš naputak za uredjenje šuma krajiških imovnih
obćina od g. 1881. U novije vrieme ipak se i podielenju gosp.
jedinica u sjekorode pripisuju ne samo veća, već često i vrlo
velika važnost. S tog razloga i naš naputak od g. 1903. izdan
za uredjenje šuma stojećih pod osobitim javnim nadzorom, traži
podieljenje gosp. jedinica u sjekorede i odjele, a tako i naputak
po kojem se imaju uredjivati naše državne šume.


Kako je shodno podieljenje pojedine gosp. jedinice u
odjele u svakom slučaju od nužde, to ćemo ponajprije o tom
podieljenju koju spomenuti, prem bi neki mogo reći, da bi valjalo
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 59 —


prije progovoriti o sjekoredima, koji su veći nego odjeli, jer
pojedini sjekored obuhvada obično po više odjela. Uza sve to
mi demo ipak prije progovoriti o podielenju šuma u odjele,
jer nam je ponovno naglasiti, da podieljenje šuma u sjekorede
nije od prieke potrebe, pak i nije s toga svagdje propisano i
običajno.


Podieljene neke gosp. jedinice u odjele provadja se u pravilu
gtako, da se kao medje pojedinih odjela odaberu po
mogućnosti naravne medje a kad takove nedostaju, neka se
odjeli razstave prosjecima. U ravnici, gdje obično ne ima dosta
naravnih medja, kao što su: potoci i stalni putevi, moraju se
prosjeci prosjeci i tako takove jedinice u odjele podieliti.


U brdovitom terrainu nekoj puta će dostati naravne medje
kao: drage, sljemena, potoci i putevi; ipak će u pravilu i ovdje
biti nuždni pojedini prosjeci, saniošto se oni kod velikih strmina ne
će u čitavoj širini prosjeci, već samo uzko tracirati. Putevi ne
će se u svakom slučaju moći odabrati kao medje pojedinih
odjela i to s toga, jer bi se više puta dobili previše nepravilni
odjeli, a tomu se nastoji izbjeći. Ne moraju odjeli baš pravilni
biti, a rabeć pretežno naravne medje ni ne mogu biti skroz
pravilni -— zatim se je doduše nekada čak i u brdskim predjelima
težilo — nu ipak treba gledati, da ne budu previše nepravilni;
naročito da se ne budu svršavali u šiljatim kutovima.


Veličina samih odjela ravna se obično polag veličine šume,
intenziteta gospodarstva, duljini obhodnje, vrsti sječe. Jedno se
može reći: nekada su bili odjeli znatno veći, nego li danas.
Tako su mnogi stari odjeli danas i kod nas podieljeni na dva
ili više odjela u našim državnim i imovno-obćinskim šumama.
I Prusi su svoje stare velike odjele — koji su nekada u lovne
svrhe izlučeni i »Jagen« (pogon) nazvani — podielili u [manje.
Kod naših imov. obćina glasom naputka od g. 1881. ne bi
smjeli pojedini odjeli (okružja) biti manji od 5, a veći od 20
normalnih čistih sječina. Primjerice kod sume 2000 rali velike
a kod 100 god. obhodnje, ne bi oni smjeli biti manji od 100
a veći od 400 rali; kod gosp. jedinice, koja bi bila 4000 rali
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 60 —


velika kod iste obhodnje 200—800 rali. Ovo su svakako pre


veliki odjeli. (Naš naputak od g. 1903. veli neka ne budu u


visokim šumama u pravilu vedi od 100 rali).


Preveliki odjeli imaju vrlo mnogo mana. Ponajprije vjerojatno
je, da će u takav odjel pasti razni odsjeci (sastojine),
koji se polag dobe previše razlikuju, a to je zlo, jer je odjel
takov dio šume u kojem se nastoji po mogućnosti — dakako
bez velikih žrtva — stvoriti vremenom jedan odsjek t. j .
jedna sastojina. Dakako da se to ne će htjeti provesti pod svaku
cienu, kako se je nekada postupalo, te uz stare sastojine sjekle
u istom odjelu, kad je sječa unj došla, i mlade sastojine. Danas
će se premlade sastojine preskočiti kad stigne sječa u takav
odjel. Ipak valja tomu po mogućnosti izbjegavati; jedno od
najsigurnijih sredstava da se tomu predusretne jest, da se stvore
manji odjeli. Osim toga prednost je malenih odjela, da se sječa
može laglje prenositi iz jednog diela šume u drugi. Tim pako
načinom moguće je sječom pravodobno stići do pojedinih odjela
u kojem ima starih za sječu zrelih sastojina. Uslied manjih
odjela postaje dakle šumsko gospodarstvo u obće elastičnije.


Kod izlučivanja pojedinih odjela nije se nekada na sastojinske
prilike upravo nikakav obzir uzimao, ne uzima se u
pravilu ni danas, nu ipak je dobro gdje je to moguće ipak
nekakav obzir uzeti. Neki vidjeni noviji pisci toga su nazora,
a tog smo nazora i mi; nu dakako ne vriedi to kao pravilo,
već kao iznimka. Ako dakle današnji sastojinski odnošaji, kao
prolazni, ne mogu u pravilu uticati na unutarnje podieljenje
šuma, tim više valja kod podieljenja šume u odjele (okružja)
paziti na stojbinske prilike i to na važna dva stojbinska faktora
: na tlo i ekspoziciju.


Gdje ne ima velikih razlika u tlu, pazi se u brdovitim predjelima
mnogo na ekspoziciju. Tako neka se po mogućnosti
nastoji, da ne bude primjerice pojedini odjel s južne strane
brda segnuo i preko vrha brda na sjevernu stranu istoga ili
obratno. To bi se lahko dogoditi moglo kad bi provadjali unutarnje
podieljenje za brdsku šumu samo pomoćju katastralnih
karta, neznajuć gdje su vrhovi, sljemena i drage, kako se je to
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 61 —


u prijašnje vrieme češde dogadjalo. Kod unutarnjega podieljenja
dobro je predočiti terrain isohjpsami, ili se služiti vojničkimi
kartami u mjerilu 1 : 25000. Ove se karte doduše ne prodaju
u trgovinama — kao one sastavljene u mjerilu 1 : 75.000 —
ali se za službenu potrebu mogu uz oblastnu potvrdu naručiti
od vojno-geografskog instituta u Beču uz razmjerno malu cienu.


Kod manjih šuma, ili takovih, šuma, gdje ima mnogo naravnih
crta, koje mogu služiti kao medje pojedinih odjela, kao
što su: putevi, sljemena, potoci želj. nasipi i tomu slično, modi
će se i čitava izmjera šumskoga detaila, naročito pojedinih sastojina
(odsjeka), obaviti prije provedenog unutarnjeg podieljenja
šuma u odjele. Kod većih šuma, i gdje takovih naravnih crta
ne ima, morat će se podieljenje u odjele, bar djelomično, još prije
provesti, nego se pristupi izmjeri pojedinih sastojina i čistina t. j . odsjeka
u obće. Ovo vriedi pogotovo za mnoge šume u ravnicama,
koje su iz neuredne preborne sječe proizašle, gdje i
medje pojedinih odsjeka nisu lahko primjetljive. U ovakovom
slučaju bar bez nekoliko glavnijih prosjeka ne bi u obće moguće
bilo izmjeru pojedinih odsjeka obaviti, ili samo uz osobiti
trud i muku. Ako je već unutarnje podieljenje šume u odjele
sasvim ili bar djelomično provedeno, mogu se te radnje puno
laglje i brže obaviti. Prosjeci samij mjesta gdje se oni sieku
ili gdje ih sieku putevi, potoci ili gdje se oni dotiču tudjih
parcela ili čistina ili takove sieku, sve su to točke, koje ne
samo što omogućuju lahku orijentaciju, već omogućuju i lahku
provedbu mnogih geometrijskih i taksatornih predradnja, naročito
izmjeru i procjenu pojedinih odsjeka. —


Već smo prije spomenuli, da se u novije vrieme obično
provadja unutarnje podieljenje šuma tako, da se pojedina
šumsko-gospodarstvena jedinica ne podieli samo u pojedine
odjele, već i u sjekorede i odjele. Osobita se važnost pripisuje
podieljenju brdskih šuma u sjekorede, naročito smrekovih šuma,
koje od udarca vjetrova najviše stradaju. Nu i u šumama koje
od vjetrova mnogo ne stradaju, a takove su šume u kojima raste drveće
duboko ukorienjeno, pak šume po ravnicama, počinju u no
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 62 —
vije vrieme izlučivati posebne sjekorede. U prvim poglavito
s toga, da se na rubovima sjekoreda razvije snažno stabalje,
koje će moći odoljeti udarcu vjetra, ma da se i posieku sastojine
bližeg sjekoreda, koje su do sele sastojine ovog sjekoreda
od navale vjetra štitile: u drugim naročito zbog toga, da se
omogući sječu prenositi iz jednog kraja šume u drugi, a i
mjesto jedne sječine u šumi voditi i po dvie ili više sječina
istodobno ili izmjenice.


Sjekoredi nisu dakle drugo nego dielovi šuma u kojima
sječa u jednom smjeru teče. Sjekoreda ima razne veličine. Mali
sjekoredi obuhvaćaju samo po 2 — 3 odjela. Najmanji sjekored
mogo bi se sastojati samo od jednog odjela. Najveći sjekored
bio bi onaj u kojemu bi bilo toliko sječina, koliko je u obhodnji
godina. Ovake sjekorede zovu podpunimi sjekoredi.


Velika prednost podieljenja šume u sjekorede sastoji i za
nizinske šume u tom, što se moŽ9 sječa istodobno, ako je od
nužde, voditi i na više mjesta u jednoj gospod. jedinici; ali
ako te nužde ne ima ili je ne stane, koncentrirati u jednom
sjekoredu. Prvo omogućuje to, da se ne mora predugo otezati
sječom sastojina, koje su za sjeČu ziele, a nalaze se na više
mjesta po cieloj šumi (gosp. jedinici) raztrešene; time omogućuje
se sjeći pojedine sastojine u najprikladnijoj dobi, dakle se
utire put pravom »sastojinskom gospodarenju", pak s toga Judeichova
metoda uredjenja osobitu pomnju posvećuje podieljenju
suma u sjekorede. Drugi slučaj, kad ])i naime trebalo sječu
opet koncentrirati na jednom mjestu, mogao bi u praksi nastupiti,
kad bi se primjerice u jednoj gospod. jedinici u koju
su ušumljena 2—3 sela, u početku vodile 2—3 sječine svaka
što bliže dotičnom selu; kasnije kad bi se obje ili sve tri sječine
od sela udaljile, mogla bi se sječina koncentrirati u sredini
šume, a u jednom sjekoredu, na kojoj bi sječini sada i sva tri
sela participirati mogla, a da bi gotovo svima jedaako daleko
bilo ići po drva. Danas se u tom pogledu češće grieši, te
mnogo puta moraju ljudi iz sela A. i B. ići u sječinu blizu
sela C, kasnije opet sela B. i C. možda u sječinu, koja je
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 63 —


blizu sela A., konačno opet po vremenu sela A. i C u sječinu
koja se u blizini sela B. vodi.


Ne ima sumnje, da vodjenje sječe u dva ili više sjekoreda
istodobno, može uz velike prednosti imati eventualno i velikih
mana, s tog se u tom pogledu ne smije predaleko poći Vodi
li se u jednoj gosp. jedinici po više sječina iste godine, otežčat
će to u velike službu lugarskomu osoblju, jer je mnogo teže
čuvati i nadzirati šumu u kojoj se na više mjesta sječa vodi,
nego kad ima samo jedna sječina. Isto vriedi i glede nadzora,
nad kulturnim radnjama. Nu često rastu time i troškovi, jer
se mora istodobno i po više puteva uzdržavati, da bude izvoz
iz svake sjeČine moguć; po gotovo ne vole to drvotržci, jer je
njima i njihovim radnicima najdraža jedna — i što veća sječina.


Kad se gospod. jedinice diele u sjekorede često je običajno,
i preporučuje se, koncentrirati godišnju sječinu na jednoj
površini u jednom sjekoredu, ali ju shedeće godine prenesti u
drugi sjekored i t. d. pa se za kojih 4—5 godina, dok je kultura
iza posljednje sječe već uspjela, opet vratiti sječom u prvi
sjekored. Ovako rade često u četinjavim smrekovim i borovim
šumama, gdje se plaše zareznika, naročito borovoga kljunka.


Pošto se danas shodnomu podieljenju gosp. jedinica u sjekorede
sve veća važnost pripisuje, izrečeno je novijim našim
uredjajnim naputkom (od g. 1903.), da valja pojedine gosp. jedinice
ne sama u odjele ved i sjekorede podieliti, te je u istom, kao
i za gospod. jedinice (uredjajne razrede), i za sjekorede rečeno,
što se pod tim imenom razumjevati mora. Nisu naime ni definicije
za sjekorede svakuda skroz iste, kao i za gosp. jedinice,
a tako i nazivlje za taj pojam. U njemačkoj šumarskoj
literaturi najobičajuiji je izraz »Hiebszug« (odavle i naš »Sjekored
«), nu često se za taj pojam rabe i rieči »Hiebstour«,


»Schlagreihe«, »Schlagtour«, a odavle i naš »Sječni poredak«.


Nadamo se, da će iz ovih naših navoda moći koristi crpsti


oni, koji će se od sele imati češće baviti uredjenjem šuma a


ne dospievajiT u tolikoj se mjeri baviti teorijom nauke o ure


djenju šuma; a upravo shodno provedenom unutarnjom podie
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 64 —


ljenju šuma posvećuje se kod uredjivanja šuma osobita pomnja,
pače muogi drže ovo, a ne opredjeljivanje god. etata, najvažnijim
podom olco uredjenja šuma. Prof. I. Partaš.


Pripomenci k naredbi o sastavku gosp. osnova
za šume podvrgnute osob. javn. nadzoru.


Piše Viiiiu DojkOTi<5, kr. šum. nadzornik u miru.


»Die gute Einrichtimg eines
Waldes ist gew6hnlich viel \vichtiger,
als đessen Ertragsbestimmung
«. H. Cotta.


1 znanost te nauka žive. Ona žive preko svojih predstavnika,
predavača. A pošto se ljudske generacije usljed svog porastka
i razvijaju, to je jasno, da se i nauka tim evolucijam
prilagodjuje. To mienjanje, razvijanje, koje se obavlja u granicama
temeljnih zasada same nauke, zovemo napredkom. Cesto
puti su promjene u zasadama jedne nauke toli znatne, da nove
spoznaje jedva pridrže stare okvire, dočim sama sućnost znanstvene
istine dobije sasma novo lice. Ovakove promjene snažna
je da izvede ona novija škola, koja je refleksivnim iztraživanjem,
iztraživanjem posljedaka, djelovanje staze nauke umjela kritički
obraditi, ter temeljem pozitivnih pomoćnih znanostih znala
si za svoju novu dogmatičnu tvrdnju pribrati stranom neoborivih
zasada, stranom umjela nove principe zaodjeti u toli uvjerenja-
punu formu, da nam isti lahko prelaze u krv ter postanu
našom duševnom svojinom i onda, kad im se u prvom
početku, već po zakonima prirođjenog nam konservatizma, donjekle
i opiremo.


To opiranje biva sve to slabije u onoga, koj zanimajuć se
za stanovitu partiju znanosti ili stručne svoje nauke, njen
razvoj u svakdanjoj literaturi živo prati, ter s tim razvojem
usporedo koraca. U takovog čitatelja preljevaju se prelazi i posljedci
znanstvenih razvoja poput male doze otrova tako, da
on, preradiv u sebi kritički znanstvene temelje novog smjera