DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 45 —


rečenu vis. vladu sa zamolbom, da bi se program nadopunio ili razširio
tako, da budu izletnici barem jedan veliki objekt vidili, odnosno prolazili
šumom i sječinama.


Tu zamolbu je vis. bosansko-hercegovačka vlada dobrostivo uvažila,
te je dopisom od 31. srpnja t. g. broj 122.810;!. priobćila noviu šumarskom pogledu mnogo zanimiviji program, koji je u cielosti
usvojen i objelodanjen.


Popuste za vožnje podielilo je kr. ugar.-lirvat. ministarstvo trgovine,
te ugarsko-hrvatsko pomorsko parobrodarsko družtvo, dočim prometna
uprava c. k. austrijskih državnih željeznica u Trstu glasom dopisa
od 24. srpnja t. g. broj 8226/G. nije podielila popust za vožnju
na prugi Knin —Spljet.


Ad III. e) Uzeto do znanja.


f) Cesko šumarsko družtvo se je iz svoje skupštine brzojavno zahvalilo
na brzojavnom pozdravu odposlanom po družtvenom predsjedničtvu
skupštine toga družtva.


Ad
III. f). Prima se do znanja.


g) Vis. kr. zem. vlada odpisom od 28. srpnja t. g. broj 58647
doznačila je petnajstorici šumarskih tehničara kod političke uprave u
kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji podporu od a 100 K. za sudjelovanje kod
izleta šumar, družtva u Bosnu i Dalmaciju. Odnosni novac doznačen je
predsjeđničtvu tim, da ga dotičnim tehničarima izplati kad budu došli
k glavnoj družtvenoj skupštini u Zagreb.


Ad
III. g) Uzeto do znanja.


Toč. IV. Predloži gg. skupštinara:


G. odbornik D. Lakša predlaže, da se u skupštini stavi predlog, da
obzirom na to, što se jubilarni štipendij za polazak šumarske akademije
nije za naučnu godinu 1903./4. mogao podjeliti radi pomanjkanja
pravo imajućih molitelja, zaključi, da se odnosni iznos od 680 K. ove
godine podieli u ime podpora djeci sadanjih i bivših članova.
Tim bje dnevni red izcrpljen, a ovaj zapisnik pročitan i ovjerovljen
u odborskoj sjednici dne 10. prosinca 1903.


F.
Zikmundo\vsky. A. Kern, tajnik.
Fischbach. V. Benak.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo :
V, Ilački: Hrvatski šumarski koledar za g. 1094. Izašao je nakladom
knjižare I. Kuglia u Zagrebu. Ovo je već dobro poznati stari