DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 44 —


Zapisnik o sjednici uprarljaj udeg odbora iirr.-slav. šumarskoga
družtTa obdržaTane na 37. kolovoza 1903. pod predsjedanjem


II. podpredsjednika vel, g. Josipa Havasa [kr. šumarskog ravnatelja, te
p. n. gg. odbornika: V. Banaka, M. de Bone, A. Borošića, R. Fischbacha,
D. Laksara, D. Mocnaja, J. Partaša, SI. Slapničara, D. Trotzera
i družtv. tajnika A. Kerna.
Pr e d m e t i V i eć a n j a:
Točk a 1. Čita se zapisnik ođborske sjednice od 29. lipnja 1903.
Ad 1 Ovjerovljen je bez primjetbe.
Točk a 2. Pretres proračuna za g. 1904 i zaključnog računa za


g.
1902.
Ađ 2. Prima se prema predlogu predsjedničtva i to proračun sa
prihodom od 24580 K. — fil., te razhodom od 21600 K. — fil.


Točk a 3. Riešenje tekućih posala:


a) Pošto je dosadanji stipendista družtva g. Velimir pl K6r6škeny
svršio nauke na šumarskoj akademiji, to se družtveni jubilarni štipendij
za polazak šumarske akademije u Zagrebu u iznosu godišnjih 600 K.
i 80 K. za ekskurzije, učila i t. d. ima ponovno podieliti.


Pravo na taj štipendij imaju samo sinovi družtvenih članova. Rok
za predloženje molbah bio je ustanovljen do 25. o. mj.
Stigla je samo jedna molba, i to slušatelja šumarske akademije
Vilima Piršića iz Mrkoplja.
Ad III. a) Molba akademičara Vilima Piršića ne može se uvažiti,
jer nije sin družtvenog člana.


b) Umirov. šumski procjenitelj Dragutin Kadić, zatim šum. vježbenici
Gradiške imov. obćine Teodor Georgijević i Andrija Petračić mole
da se prime za članove I. razreda.


Ad b) Gosp. D, Kadić ne prima se, dočim ostala dvojica gospode
primaju se za članove.


c) Umirovljeni kr. šumar povjerenik Vatroslav Rački poklonio je
družtvu za knjižnicu 68 knjiga, većim dielom šumarsko znanstvenoga
sadržaja.


Ad c) Uzeto sa zahvalom do znanja.
d) Ada Ciganović udova šumara, moli za novčanu podporu, da
može dalje izobraziti dati svoju kćer.
Ad d) Ima se uzeti u ponovni pretres, kada se budu u mjesecu
prosincu dielile podpore.


e) Glede izleta u Bosnu i Dalmaciju obratilo se je družtveno predsjeđničtvo
dne 17. srpnja t. g. pod brojem 98, obzirom na to, što po
prvom po vis. zemaljskoj vladi u Sarajevu priobćenom programu ne bi
izletnici vidili u šumskom pogledu interesantnih objekta, ponovno na