DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 28 —
kračne promjerke) vrlo nespretna, jer sastojina smeta otvaranju
i zatvaranju krakova, što kod jednokračne promjerke otpada.


3. Jednokračna je promjerka vrlo jednostavne konstrukcije,
a uslijed toga i cijena vrlo neznatna.
Najednostavnije promjerke te vrsti može napraviti svaki
stolar.
Iz eamovine bez razdijelenja stojati 6e oko 60—80 filira.
Eazdijelenje pako na njoj može napraviti sam procijenitelj.
Fino izradjena takova promjerka, sa razdijeljenjem i nepomično
spojenim krakom, politirana, te iz jasenova ili javorova
drva napravljena, stajati će oko 3—4 krune. Mekanizam
za složenje kraka sa ravnalom ne de ju za više poskupiti nego
najviše za 2 krune. Prema tome bi najfinije izradjena takova
promjerka, koja se daje preklapanjem kraka na ravnalo složiti
u jedan komad, stajala najviše 6 kruna.


S toga ne mogu na ino, nego tu promjerku gospodi kolegama
najtoplije preporučiti, a uvjeren sam, da će ne samo svakoga
od gospode u svakom pogledu udovoljiti, nego im takodjer
i prištednjom vremena, te radnih sila vrlo koristiti.


Mirko Puk,


kr. žup. šum. nadzornik.


Prilog k procjeni naših jelovih i bukovih
sastojina.


Napisao Josip Majnsirić, kr. kot. šumar


Ne mislim u tom predmetu ništa novog iznjeti, tek se
kanim svratiti na opažanja u praksi, koja me je neriedko —
pa i tada, kada sam radio po tolikokrat prokušanim načelima,
čas dovela rekao bi skoro do idealno točnog rezultata — ali
me čas zatim gotovo razočarala.


Mislim kod toga, bar u naših gorskih stranah naše najautoritativnije
pomagalo, skrižaljke za procjenu pojedinih stabala,
koje je izdala državna šumska uprava i koje su po mom
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 29 skromaom
mnienju odviše obćenite, dotično, da bi u nje valjalo
interpolirati još razmjerno dosta mnogo lokalnih opažanja. Služio
se najme čovjek ma kojom tih ^križaljaka, u ueriedkom slučaju
ne će ih mcći upotrebiti. Dolazi pak to najviše od toga, što u
brdinah na udaljenost tek kojih stotinu metara, računajud od
podnožja k vrhuncu, nastaje tako znatna razlika, da se je gotovo
za čuditi.


Osobito se to primjećuje u bukovih sastojinah.


Zato nije čudo, da je gdjekoji šumar, računajući po tih
tabelah drvnu gromadu došao kod izračunavanja godišnjeg eteta,
dotično odnosne drvne godišnje gromade, a čas do prevelikih, a
čas do premalenih iznosa.


Jfe mogu stoga dovoljno svakom nas preporučiti sada,
gdje je nastalo vrienie, da sastavljamo gospodarstve osnove za
šume zemljištnih zajednica, da prije nego li prodjs na samu
procjenu, da bi si sastavio lokalne skrižaljke drvnih gromada i
da prama podatcima ovih sastoj ine, dotično gospodarstvene
jedinice u odjele i pođodjele sekcionira. Jer evo ja imam n. pr.
u »Lugarekom lugu« kod prsnog promjera od 50 i centimetara
jelova i smrekova stabla 28—^46 metara visokih, dok su nješto
dalje u „Mrkovcu" istovrstna stabla kod jednakog promjera
18 te najviše do 30 metara visoka. A oba su ta predjela razdaleko
poprilično oko 300 mt. horizontalne udaljenosti, a na
oko je tek neznatna stojbinska razlika, ali zato više okolnost,
da je potonji predjel nad prvim nješto oko 100 metara viši
nad morem.


Ako kroz to ne možemo radi razmjerno preneznatnih povr


šina sastavljati toliku množinu lokalnih skrižaljaka, što bi u


ostalom bilo i odviše skupo, a i nepraktično, to bi svakako


neobhodno nuždno bilo, da kod istih promjera u ovećih šum


skih cjelinah uvažavamo vise visinskih stablenih razreda, a kroz


ove i više raznoličnih kubatura kod istih promjera.


Time će se ujedno, po mom skromnom mnienju, ugnuti


netočnim rezultatima, koje bi nam inako procjena polag „uzornih


stabala" podavala i koja uzor-stabla po tom niti ne će biti u
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


buduće od potrebe sjedi za ustanovljenje drvnih gromada. Koliko
bude taj posao kroz to skuplji, ne^o li bi to od zgode do
zgode jednostavno obaranje „uzor-stabala" bilo, toliko će se to
nadoknaditi u budućnosti, jer će takove lokalne skrižaljke imati
trajnu vriednost i time odkloniti potrebu obaranja uzor-stabala,
koja su inače bez valjanih skrižaljaka drvne gromade gotovo
svaki čas nuždna, najme svake godine kod sastava godišnjih
drvosječnih osnova.


Ovdje moram odmah primjetiti, da mi se kod većine sadanjih
tabela ne svidja to, što za svaki promjer izkazuju drvnu
gromadu. To je suviše rigorozno, te upravo možda zato pobudjuje
u praktičnog šumara u njeke i nješto nepovjerenja.


Kada najme vidim u spomenutima državnima skrižaljkama


I Stojbina II. Stojbina III. Stojbina IV. Stojbina


ci x^


^


-5 a


-3 a


3


PH > 3 M M


50 30-0 2-57 29-0 2-39 26-5 2-18 24-5 2.00
5T 30-0 2-69 29-0 2 51 26-0 2-30 24-5 2-11
52 30-5 2-81 29-5 2-64 27-0 241 24-5 2-21
53 31-0 2-94 29-5 2-76 27-5 2-53 25-0 2-33
54 31-0 3-06 30-0 2-81 27-5 2-65 25-0 2-43
55 31-5 3-20 30-5 3-02 28-0 2-77 26´5 2-55
56 31-5 3-33 30-5 3-15 28-0 2-89 25-5 2-66
57 32-0 3-46 31-0 3-29 28-5 3-02 26-0 2-78
58 32-5 3-60 31-0 3-42 28-5 3-10 26-5 2-90
59 38-0 3-74 31-5 3-56 20-0 3-30 26-6 3-03
60 33-0 3-88 31-5 3-70 29-5 3-42 27-0 3-15
61 33-5 4-04 32´0 3-84 29-5 2-58 27-0 3-27


i t d.


moram doći do zaključka, da me se kani uvjeriti kako u
istinu u zbiljnosti eto upravo idealno visine i kubature s promjerima
rastu, pa sve do sitnice samo za 1 cmt. deblje stablo
i sve napred, kao da je nemoguće, da i u najidealnijih nor
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31
malnih sastojinah ne može n. pr. stablo od 55 eentm. prsnog
promjera biti niže za 2—3 metra, a možda za 0´20—0"oO m^
vede sadržine, nego li ovo od 57 centimetara.


Nije s toga druge, vee se odlučiti na sastavak skrižaljaka
ne za pojedine promjere i visine, ve6 za njeke skupine istih,
eime će sastav skrižaljaka postati jednostavniji, jeftiniji i jer
ne de briljirati svojom rigoroznosti, ali u praktičnjaka pobuditi
više povjerenja, pa kroz to za praksu u istinu podati točne
rezultate. Konačno primjećujem, da mi se u dojakošnjili praktičnih
tabelah nesvidja: stablo 50 cmt. prsnog promjera 2o metara
visoko ima 2-18 m.^, kano da je radi onih 0´18 m.** xylometrički
točno odredjeno, pa sam zato, da se drvne usebine


izrazuju od 0´05 - 0-05 m.^ sadržaja.


Ja si dakle umišljam za jelove sastojine n. pr. takovu
skrižaljku :


I. II. III. IV. V.
Stoj bina Stojbina Stojbina Stojbina Stojbina
-)-» l +-i -1-3 -*J ^ P


2<1> O
I go oa a0
1 a
OJ S 1 d S 3 0 u3


a


"i" a .9 .9


o .9
f a m´ a ´> a m´ a p a m^ a > a m´ a V a m^ a


T—1


OJ 3 CD 3


.9 O a o g 3 O 0 0 3 c


P^


3 TS -a "3 Ti 4^ 0 4^ TT
oS "03 0 0


o 3S o IS C3 rt
m ^ H OH H PL, H p-( H ^ H !^


10—13 13-0-10 1 10— 0-07 1 8— 0-06 1 — 0-05 1 0-04 1


64´A


15 12 10 8
14—17 16— 0-15 1 11-0 07 1 10— 0 08 1 9— 0-07 1 —6 0´07 1


13 13 11 8
18—20 itđ.
21-24 itd.


i tako dalje,
te zatim:
50—53 27-2-85 IVs 25— 2-65 2 22— 2-60 2 20-2-30 2V. -2-10


172´A


30 27 25 22 20
54—56


57—60 37 -8-20 2 32— 7-70 2´A 26— 7-20 2V2 22— 6-90 3 20— 6´30 3´A
80—85 42 37 32 26 22


Opazka . 1. Glede »pada promjera« pronalazka istog
biti će kasnije obširnijeg govora.
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


2. Kubature neka se izrazuju u decimalnih razmacih na
količnike 0´05, O´IO ili kod vedih promjera 0´25, dakle kao u
skupini promjera 50—53 gore u I. st. 2 85, II. 2´65, III. 2-50
i t. d., jer dojakošnji n. pr. 2*89, 2*73, 2.51 i t. d. bivaju
neprikladni i za praktične razultate jedva vjerojatniji za točnost
od ovih, kako ju predlažem.
Tim sam u glavnim potezima naveo sve ono, što mi se
je činilo shodnim za sastav u govoru stojećih lokalnih skriža-
Ijaka drvne gromade, kako ih pako najzgodnije sastaviti kanim,
0 tom malo niže.


* *
Sad, kada sam polag tih skrižaljaka sastavio procjenu,
zahtjevati će se od mene, već prema svrsi za koju bude dotična
drvna gromada ili čitavi etat dotičnog sjekoreda opredjeljen,
da tu drvnu gromadu i sortiram i prama sortiranju
procjenim.
Predpostavimo, da sam tima skrižaljkama naračunao etat,
kako je n. pr. faktično i propisan 1000 m.^ drvenine; nu pošto
je ta drvenina n, pr. opriedjeljena (kao što je u naših zem-
Ijištnih zajednicah pravilo):
a) da 86 580 m.^ na panju unovči;
b) a preostatak od 420 m.^ medju ovlaštenike podieli,
izvan svake je dvojbe, da nastaje za provedbu tako važnog zadatka
pitanje koliko je u toj ukupnoj masi sadržano drvenine
za gradnju, a koliko za gorivo.
Do nedavna običavalo se najme kod nas po prilici na
svu drvnu gromadu ustanoviti 7o gradje i Vo ogrieva, pa se je
redovno kazalo: Od tih lOOO m.^ ima 70"/o ili 60% gradje,
a SO^/o dotično 407o ogrieva i po tom imate 700 odnosno
600 m.^ gradje, a 300 doticao 400 m^ ogrieva. Kod starijih
i izkusnijih procjenitelja, naročito onih, koji su dulje vremena
u jednom sjekoredu uredovali nije bilo tom metodom „od oka"
mnogo razlike, naročito su dapače takovi u četinjavih sastojinah
unatoč te originalne i slabo na prvi mah povjerljive procjene,
dobivali za praksu neobično točne rezultate. Dakako, da
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 33 je
kod toga gdjekad, što no rieč i »šarlatana zmija ujela,«
nu redovno se je to izpravljalo time, što se je kod nas do
nedavna, i sada još, pretežno prodavalo nz naknadne premjerbe,
tako da u najgorjem slučaju nije bilo nikomu kvara, do li kad
tad za šumara, procjenitelja, nješto blamaže.


Puno žalostnije je zato prolazio mnogi siromah ovlaštenik,
pa to i tada, kada je takova procjena bila inače točna i to
evo zašto:


Procjenitelj je doista posve točno ustanovio n. pr.


a) sveukupni etat sa 1000 m.^


b) od ovog takodjer točno „od oka", gornjom ocjenom


600 m.´ gradje i 400 m.´ ogrieva, ali ukupn o u svih 1000
m.^ Pošto je pako procjenitelj izbacio "/o gradje i ogrieva n e
stablimično, već u poprieko na sva stabla, jasno je, da je
trgovčeva gromada dosta točno i dobro procjenjena, prispodobiv
njezin dio prama ukupnosti (od 1000 m.^ ukupno 580 m.^)
drugačije je sa ovlaštenici. I za nje je najme drvna gromada
ukupn o uzet a točno procjenjena, nu kad se stablo po
stablo na pojedinca dieli, očito je, da će svi dobiti doduše
jednako na kvantitetu, ali 6e ujedno nastati silne razlike, a to
je važno, u kvaliteti.


Odatle su onda pojmive tužbe na »nepravde«, koje se u
istinu, volens, nolens dogadjaju, a i moraju dogadjati, j e r
stabla nisu individualno po kakvoći procjenjivana
bila. Ako se još ovamo subsumira, da na temelju
skrižaljaka, koje ne odgovaraju svim našim prilikam, kako uvodno
spomenuh, bude i na množini samoj pogriešeno, onda si možemo
predstaviti dispoziciju prikraćenog ovlaštenika.


Napokon i po vremenu napustimo posve procjenu polag


pogodjanja na Vo, te se odlučismo na procjenu, kako je to ne


davno kr. šumarski nadzornik g. Kern u "Šumarskom listu"


broj 8. od godine 1903 razložio.


Tim načinom primakli smo se, pa i oni, koji se ne razumiju


u pogadjanje na %, doista i vrlo znatno točnosti u glavnom
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 —


UipMPNHiiiiU


mmmmim mi^mmm^mm´


svakako time, da ćemo bar znati prilično točno gradjevnu


zalihu, dok još uvjek medjutim ne znamo za množinu goriva.
Čitava se dakle zadada postavlja sada na to :
1) da se na način, kako je g. Kern razložio u »Šumarskom


listu« broj 8. od g. 1903, ustanovi drvna zaliha gradjevne drvarije ;


2) ustanoviv točno lokalne skrižaljke, kako uvodno razložih,
ustanovi ogrievna drvarlja tako, da se od ukupne drvenine,
ustanovljene za pojedino stablo ili skupine istih, odbije
načinom pod 1. navedenim obračunato gradjevno drvo.


U tu svrhu upriličih si procjenbeni manual po sljedećem obliku
(gdje sam ujedno, kako se vidi i izradio njekoliko primjera). Medjutim
držim nuždnim obrazložiti taj procjenbeni manual, kako sijedi:


Kako se odmah vidi, prva je polovica manuala Ijeva strana,
odredjena za vanjsko uredovanje, koja se dakle ima izpuniti u
šumi, doČim de se desna polovica na temelju podataka Ijeve
izpuniti kod kude.


Stupci 1—3 jasni su sami po sebi, dočim se glede načina
ustanovljenja visina, stupac 4-—5 pozivam na topoglednu gore
spomenutu razpravu g. Kerna.


Stabls L Uporabivost:


03 Za gradju za ogriev


o po ođpad
pro


c´ prikladna odpad bitl^u ne-Opazka


C3 mjera


a ´3 duljina otražine upora


u cmt.


K3 o bivosti


3 +i


Cu H


0)


>


H cmt. cmt. me ara cmt. mtr.


7o
1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 Jela (;o 31 18 2
2 58 33 14 — 2´/. — —
3 Smreka 61 35 (i 5 a´A — španjeno*
4 57 26 10 3 2´A — rak
5 ri 55 22 12 4 2´A — pridružak
6 Bukva 54 25 8 5 2 — trulo
7 48 24 — — — 21)
8 49 24 — — 25
9 Jela 36 23 8 2 —


10 » 32 23 — — — pođbjeglo


* Ovdje držim za shodno razložiti ovdašnje pućke nazive za bolesti i manjkavosti
jelovih stabala:


ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 37     <-- 37 -->        PDF

wmmmmmm


35 —
Kubi čni sadržaj stabla
Cjelokupni

Od
G
Tehničke
duljine
mt.
ovog uknjiženog sadržaja ima
radn i
Srednji
promjer
cntm.
e
Sadržaj
Ogrieva
čisto po odbitku
7„
m^
Opazka
10 11 12 13 14
4-00
4-10
4-40
3-50
2-30
3-00
1-80
1-80
0-95
0-75
26-60
18
14
6
10
12
8


8

42
40
4237
30
36


282-50
1-75
0-85
1-10
0-85
0 80


050

8´35
1´50
2-35
355
A-iO
1-J5
2-20
1-45
1-35
0-15
0-75
17-45
za prodaju
za ovlast, gradju
za prodaju
za ovi. gradju
za ogriev ovlast.
Za prodaju
Za ogriev


Glede stupca 6. „odpada otražiue" iztaknuti mi je najprije,
da pod tim »odpadom otražine" razumjevam onu dolnju duljinu
stabla, od tla do njeke izvjestne visine, koja nije prikladna za
tehničku porabu.


Pod »padom promjera«, u 7. stupcu razumjevam za koliko
prosječno na čitavoj tehničkoj duljini pada promjer u centimetrima
po svakom tekudem metru dotične tehničke duljine.


Ustanovljenje ovih dvih olina, stupac 6. i 7. ima biti što
točnije, hoće li se postići točna procjena tehničke gradje.


Ustanovljenje one prve oline, odpada otražine, držim, da
će biti i manje vještijem lahko, jer takove redovno nisu toli
znatne, a da bi mogao i manje vještiji procjenitelj na oko
mnogo pogrješiti.


„špan, španjeno-jelovo stablo" nazivlju ono, koje je po Sunioštetniku zasjtčeno
navodno u prsnoj visini u svrhu, da iz izkalanog komada drva ustanovi, je li
je dotično stablo cjepko za krovne daske.


„Rak jeie", poznata i nama bolest u stručnoj literaturi pod tim imenom.


„Piiđružak" abnormalno izbila oveća jelova grana, koja raste mal´ne paralelno
f-a stablom, a uraštuje do srca stabla, te usljed toga dielovi stabla oko srca nisu
posve za tehničke svrhe.


„Podbjel" oguljena kora od pođnožišta do prsne visine, te usljed toga trune
doluji dio stabla, te nije nikako za tehničke svrhe prikladan.
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 —


Ustanovljenje druge oline, pada promjera, jest mnogo težje,
te du se s toga s tim niže nješto više pozabaviti.


Stupac 8. rabi se samo tada, ako je cielo stablo izključivo
samo za ogriev prikladno, te se nadalje rabi samo tada, ako
izvjestni dio, a to je neki 7o stabla, nije niti za gorivo bud s kojega
mu drago razloga prikladan.


Kad je tako procjena redigirana vani, sastavlja se ista,
vidi drugu stranu manala, kako sijedi:


U stupcu 10. uzeti će se čitava drvna gromada pojedinog
stabla iz lokalne skrižaljke, koje su sastavljene na netom gore
opisani način.


Radi lagljeg i preglednijeg računanja prenasa se vani ustanovljena
tehnička duljina iz stupca 5. u 11.
Sada valja obračunati u stupcu 12. navedeni srednji promjer


tehničke gradje.


Kod toga mogu nastati dva slučaja, i to:


a) uzimljud u račun samo pad promjera i


b) uzimljud u račun i pad promjera i pad otražine (ako
je takova najme vanjskom procjenom ustanovljena.)


Dolazi li u račun samo „pad promjera" — onda se postupa
ovako:
ad a) N. pr. vani je ustanovljeno:
Prsni promjer = 60 cmt.; tehnička duljina = 28 mt. te
pad promjera = iVa cmt. po 1 mt. onda je srednji promjer:


60 + (60—28. IV2)


^-^ = 39 cmt. ih


ad b) N. pr. vani je ustanovljeno:
Prsni promjer = 60 cmt.; tehnička duljina = 22 mt.
odpad otražine = 6 mt. te pad promjera = IV2 cmt. onda je
srednji promjer:


(60 — 6 . 1 Y) + [(60 — 6 . 1 Y) — 22.1 ^ = 35 cmt.


Ovi obličci mogu se medjutim i obdenito izredi, najme,
ako znači p prsni promjer, t tehničku duljinu, (ž pad promjera
0 odpad otražine:
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 37


ti -1-i7) t SJ\


ad a) Srednji promjer 5^ = ^ — odtud
2 S ^ p + p — t d
2S=2p — td — i


o = |) —p— — u tom slucaju
najme srednji promjer se nadje, ako od prsnog odbijemo polovicu
umnožka tehničke duljine i pada promjera.


c (p— od-^p — od—td
ad b) bred. promjera o = ^


odkud 2 S = p — 0 d + p — od — t d
2 8 = 2-p — 2 0 d — t d — i


8 =^ p — d y 2 I — 11 tom slučaju najme srednji


Be promjer nadje, ako od prsnog promjera odbijemo umnožak
pada promjera i polovice zbroja tehničke duljine i odpada otražine.
Na temelju tako ustanovljenih olina, stupac 11. i 12.
lasno je ustanoviti u 13. stupcu kubični sadržaj dotične teh


ničke gradje ( = Z>* —j^ , ako je najme I) srednji promjer


a Ji tehnička duljina.)


Napokon uporedbom stupaca 8. i 10. ustanoviti če se u
stupcu 14. polag lokalnih skrižaljaka usebina stabla samo za
ogriev, a uporedbom stupaca 10. i 13. usebina ogrieva kod
stabla, koja imadu i tehničke gradje.


Uvažujud prednavedena, moram iztaknuti prednost takovog
manuala, što de nam bez dolnjeg:
a) konačni zbroj stupca 10. pokazati ukupnu drvnu gromadu,
po tom i propisani etat dotičnog sjekoreda;
b) konačni zbroj stupca 13. sadržinu tehničke gradje od
čitavog tog etata;
c) konačni zbroj stupca 14. sadržinu ogrieva od čitavog
tog etata.
Time odpada sasvim potreba pogadjanja % ogrieva i gradje,
a ako je kome baš stalo, da taj "/o ustanovi, naći će ga iz
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 38 —
gornjih rezultata matematičkim putem, odkloniv dakle toli problematično
»pogadjanje« % posvema.


d) pomodju opazke u stupcu 15. izlučiti će se stabla i
točno dotična drvna gromada po kvaliteti za svrhe, kako
opriedjeljeno bude.


Takvim demo se nadalje manualom znatno približiti pravednom
zahtjevu ovlaštenika sa 420 m´, od kojih neka bude
300 m.^ gradje, a 120 m.^ ogrieva. Jasno je, da ću prije diobe


420


moći ustanoviti, da svakog zapada po možini -^ = 8*4 m.^


, ,. . 350 ,^ ,. 120
a od tog po kvaliteti -L^T ^^ ^ m. gradje te ^^ = 2"4 m.


ogrieva, a stupci će mi 13. i 14. gdje izkazana sortirana usebina
za svak o stabl o omogućiti, da zgodnom kombinacijom
i kvantitativino ikvalitativn o svakog pravedno podmirim,
tim pravednije, ako u vanjsku opazku stupac 9. točno
označim ne samo manjkavosti stablo, već i pristupačnost i nepristupačnost
istih za izvoz, što će mi i opet dalje omogućiti
zgodne i pravedne kombinacije.


Ne tajim, da takova procjena iziskuje nješto više vremena
i požrtvovnosti, što sve izčezava prama glavnom zahtjevu: da
točno i pravedno radimo.


Ovu okolnost morao bi interesent uvažavati i prama tomu
naposeb honorirati, tim prije sve to, jer i sam u zadnje doba,
od kada tako u njekih zemljištnih zajednicah odpočeh ovlaštenicima
drvo djeliti, čujem veće zadovoljstvo i zabacivanje
topogledne prošlosti, koja se je u oči takove procjene po mom
skromnom muienju posvema i u svakom smislu preživjela.


Kod zemljištnih zajednica dioba drva je naime za kr. kot.
šumare normirana posve kano preneseni njihov djelokrug, ili
bolje kao »izvanredni posao«, kog imadu zemljištne zajednice
posebno naplatiti, pošto se naime predmjeva, da individualnu
podjelbu drvarije može obaviti bud šumar, bud nestručno zastupstvo
dotične zemljište zajednice. Dielio pak do sada jedan
ili drugi — šumar ili zastupstvo — polag sadanjih metoda niti
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 89 —


je jedan, niti drugi mogao svrsi shodno ocjeuiti, kako će se
pojedinac ovlaštenik prama ostalim pojedincima pravedno namiriti.


Na temelju pak razloženog do sada scjenim, da je nestručaru
oduzeta mogućnost »diobe drvarije medju ovlaštenike«^
ako se prije nepredpostavi stručna procjena.


Pošto pak ova — stručna procjena — zahtjeva više truda,
troška i vremena, pravedno je, da ono, što se vise na to ulaže
i interesent — zemljištna zajednica — podmiri, pošto zemaljska
putna naklada nije dužna dalje ustanovljenja etata, bez obzira
na sortiranje istog, na kr. kot. šumare trošiti.


Za to bi bilo shodnije — ako se ova metoda uvaži —
da zemljištne zajednice prije same procjene i obilježbe etata
zaključe, tko de drvariju podieliti, da li šumar, ili zastupstvo
zemljištne zajednice.


U prvom će naime slučaju dotični šumar ustanoviti sve
što treba djelomice na račun zemlje i djelomice na račun zemljištne
zajednice, u potonjem pako slučaju ustanoviti če šumar
0 trosku samo zemlje — sve dakako puno brže i manjim
troškom — nu samo cjeloviti etat — a zastupstvo, ako zna i
može i želi li samo drvariju dieliti, neka računa i dieli —
kako znade.


Nije naime niti umječe po dojakošnjem računu drva dieliti,
a nije baš niti dnevnica, niti kilometrina podpuna naknada
onoga truda^ koji se oko diobe hoće — već se hoće i smije
punim pravom tražiti priznanje i za valjane operate, što
vidimo u svim strukama i u svim slučajevima izuzam do sada
osamljeni taj slučaj u našoj struci.


Tim se konačno znatno pokraćuju one razmirice i neprilike
oko diobe drvarije, koje dakako niti ovom metodom niti
hoće, niti mogu posve prestati, ali se za to mogu znatno
pokr atiti.
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 —


Izvan svake je dvojbe, da su za točnost rezultata gore
priloženog manuala, dotično procjene, najvažnije što točnije lokalne
skrižaljke te naročito u ovima :


a) cjelokupne visine stabala;


b) drvne usebine i


c) padovi promjera po 1 m. u centimetrima.


Za što točnije ustanovljenje ovih velevažuih faktora, po
mom će mnienju u naših gorskih predjelih jedva dostojati obaranje
uzor-stabala. Mnogo svrsishodnijim naime držim, da se u
tu svrhu bar još donjekle pridrže prodaje stabala uz naknadnu
premjerbu i da se što više posveti mara, pažnje i rada oko
premjerbe onih stabala, koje n. pr. ovlaštenici posieku za svoje
svrhe. Takove de nam premjerbe često moći obaviti i bolji
lugar, kad mu se za to shodne uputu dadu.


Izvan svake je sumnje, da ćemo iz razmjerno velike množine
takovih podataka modi i većom sjegurnosti računati na
točnost poželjnih rezultata, sve ovo tim prije, posto će se mjeriti
ona stabla, koja nisu za tu svrhu po našoj naročitoj odredbi
— kao uzor-stabla izabirana i koji je izbor često vrlo
problematičan, čak u prigodi i odvisan od momentane dispozicije
dotičnog procjenitelja.


Niti malo ne dvojim, da bi se ovim načinima pribavilo
vrlo probitačnih podataka, koji bi nas bez dvojbe doveli do
svrhe, tim vedma, što sam se imao prilike uvjeriti, da je priroda
naše gorske sastojine — jelike i bukvike — redigirala
tako, da kod iste stojbine, istih prsnih promjera i istih stablenih
visina praktično govoreć ne ima nikakove razlike u kubičnih
usebinah.


Tim bi bili glede tih kubatura prilično na Čistu — tek
nas po mom mnienju još mnogo izkustva i posla traži ustanovljenje
pada promjera. I ovi podatci dali bi se spomenutim
načinima prilično točno pronađi, osobito kada se uvaži, da su
me dojakošnja opažanja dovela do sliededih obćenitih pravila:


a) Stabla s veoma dugom tehničkom gradjom (tehničkom
duljinom), bez obzira na njihov prsni promjer, te stabla s ma
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 41 —


lenima prsnima promjerima (od 20—40 cmt.) bez obzira na
njihovu tehničku duljinu padaju prilično) jednolično po prilici
IV4—l^´i cmt. po 1 tekućem metru).


b) Stabla sa znatnijimi prsnimi promjeri (po prilici većimi
od 50 cm.) i kratkom tehničkom duljinom padaju redovno
više nego za 2 cm. po 1 mt., i to po prilici 2—3´/a cm.


c) Pad veći od 4 cm. po 1 mt. jest u naših jelicih veoma
riedak — te po tom padovi


d) u naših jelicih variraju izmedju 1—4 em., tako da se
može praktično uzeti: 1 za minimum, 2 kao najčešći a 3´2 za
maksimum (4 tek vrlo iznimno kod veoma debelih stabala).


Kad bi u prirodi na temelju ovih obćenitih pravila
prosliedili marljivimi točnim dalnjim izučavanjem, uvjeren sam,
da bi i tuj došli do izcrpivih praktičnih pravila i time se oteli
problematičnoj empiriji.


I sam još na tom učim i prokušavam — a želim, da to
proslijede i gg. sudruzi i da me što skorije u interesu stvari
objelodanjenjem toli poželjenih rezultata i rješenjem ovog zadatka
— preteknu.


Lišće platana.


Sadanje platane, koje na Zrinjevcu i Tuškancu, u ljetno
doba godine, pod svojim hladom šetajude obćinstvo ugodno
okrepljuju, posadjene su godine 1872. Nu prem su u drvoredu
još iste godine posadjene, nisu ipak jednako porasle, niti su
jednako debele, jer im podloga tla nije jednako prijala. |Podloga
je naime većinom mjestimice navežena ruševinom, a ta ne
prija platanama, što se vidi odtuda, jer one platane, koje
stoje na valjanom tlu imaju u obsegu debla t. j . u poprsju
visine 220 cm,, dočim su na lošem tlu, u obsegu postigle
jedva 96 cm.


Medju tim drvoredom mogao sam opaziti, da se od tog


roda četiri vrsti platana nalaze, koje su botaničari po obliku