DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 22 —


Jednokračna promjerka.


Za mjerenje debljine stabala u prsnoj visini imademo, hvala
Bogu, sprava i na pretek, naročito mjerače šestilo, mjeraču
vrpcu, dvokračne promjerke, raznoga sistema i t. d., nu da bi
gdje u praksi poznata bila ili se rabila jednokračna promjerka
na taj način, kako ću to malo niže opisati, to mi nije
poznato.


Pa ipak zaslužuje takova jednokračna promjerka medju
najboljim i najvrstnijim praktičnim spravama, te vrsti obzirom
na jednostavnu svoju konstrukciju, obzirom na jeftinodu, tačnost
radnje, a po gotovo na golemu prištednju vremena i radnih
sila, bezuvjetno prvo mjesto. Imade doduše i ona svojih slabih
strana i nedostataka, nu oni se sastoje jedino u tom, sto se
ona ne da sa probitkom upotrijebiti za mjerenje jačih stabala
od 40 cm. i to stranom zato, jer bi uslijed potrebne veče dimenzije
krakova postala za nošenje u jednoj ruci preteškom,
stranom zato, što bi i u tačnosti izmjere prema dvokračnim
promjerkama zaostajala. S toga se poraba te promjerke ograničuje
samo na mjerenje stabala do prsnog promjera od 40 cm.,
gdje če nam vrlo dobre usluge činiti, a naročito će izvrstno
služiti kod mjerenja i izbrajanja stabalaca u mladim gustim
sastojinama (kod proredjivanja i čišćenja), gdje će uz inače
jednake prilike s tom promjerkom jedan radnik izmjeriti i sjekiricom
ili štemplom, obilježiti barem toliko stabala, koliko ih
mogu sa dvokračnom (malom, a ne velikom) promjerkom izmjeriti
i obilježiti dva radnika.


Kad sam pred dvije godine mjerio i Izbrajao stabla u nekoj
privatnoj sumi, izmjerio mi je s tom promjerkom i obilježio
svaki pojedini radnik na dan oko 3000—3500 stabala i to ne
u gustom sklopu, nego u oredjoj sastojioi, prem se je i prelaženjem
sa jedne parcele na drugu, jer zu one bile jako razštrkane,
gubilo puno vremena. Pošto sam ovako u kratko i u
glavnim crtama označio korist jednokračne promjerke prelazim
na opis.
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 —


Jednokracna promjerka u svojem najjednostavnijem sastavu
sastoji se iz dvaju nejednakih ravnala, koja su (manje ili vise
jednostavnim mehanizmom) na jednom kraju spojena tako, da
sačinjavaju pravi kut.


Krade ravnalo iznosi u dužini oko % vedega ili glavnoga
ravnala, široko je 4 cm., a debelo 8—10 mm., pak je bez
ikakova razdijeljenja, dočim je duže glavno ravnalo oko 40 cm.
dugačko, 4—5 cm. široko, a debljinom nešto jače ili barem
isto tako jako kano manje ravnalo, koje ćemo nazvati krakom,
Ovo duže ili glavno rtivnalo, koje demo od sada u kratko,
zvati samo ravnalom, razdijeljeno je prema potrebi i stupnju
tačnosti, koji se pri mjerenju traži, ili na centimetre ili na
veće razdjelke, od 2 do 2, ili još vede od 4 do 4 centimetra.


Za običnu praksu dostatno je razdijeljenje od 2 do 2 centimetra,
dapače kod manje tačnili radnja zadovoljava i razdijeljenje
od 4 do 4 centimetra.


Oboje ovo razdijeljenje može se vrlo shodno spojiti u jedno,
te na jednoj te istoj strani ravnala napraviti, bez da bi to smetalo
kod očitavanja debljine i bez da bi se tim išta gubilo u
preglednosti i jasnodi. Valja samo razdijelbene crte, odnoseće
se na razdijelke od 4—4 cm. krupnije i preko cijele širine, a
razdijelbene crte razdijelenja od 2—2 cm. nješto tanje i do
^4 širine ravnala izvudi, odnosno u ravnalo urezati. Sve razdijelbene
crte moraju biti istosmjerne sa nutarnjim bridom
kraka, odnosno okomite na podužni nutarnji brid ravnala Dužina
ravnala može biti vrlo različita, nu najshodnije takova od
40 cm. za duže, a 24 cm. za krade ravnalo. Promjerka vedih
dimenzija gubi od svoje praktične vrijednosti, dočim se za tanju
šumu preporuča dapače i manja promjerka n. pr. takova od
12 cm. za krak, a 20 cm. za ravnalo.


Sto se nadalje tiče spoja kraka sa ravnalom, to je primjetiti,
da ovaj može biti ili pomičan ili nepomičan. Za promjerke
najjednostavnije konstrukcije bolje je, da je krak sa
ra,vnalom nepomično spojen, dakle, da se neda sklapati i raz
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 26     <-- 26 -->        PDF

24


klapati, jer
takova udezba znatno poskupljuje


4 cm.


promjerku. U ostalom je ta promjerka već sama
po sebi tako neznatnih dimenzija, da je svako
umjetno spajanje kraka si ravnalom u svrhu


Krak


A
lagljega transporta posvema suvišno. Izgled promjerke
kano i razdijelenje na ravnalu bolje će
razjasniti sliedeća slika.


Slika 1.


40 cm.


S0^, 1 9 111 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 3o 37 39
10 14 22 26 30 34 .H8


Ravnalo


U toj slici je nepomični krak označen sa A, a ravnalo
sa B. Kavnalo spojeno je sa krakom pod pravim kutem.
Krak A ima 24 cm., a ravnalo B 40 cm. dužine, dočim je
krak 4, a ravnalo .5 cm. široko.


Ravnalo B ima dvostruko razdijelenje; jedno (gornje) od
2—2 cm., a drugo (dolnje) sa dužim potezima od 4—4 cm.
Prvi razdjelak gornjega razdijelenja obilježen je sa 1, drugi sa 3,
treći sa o, četvrti sa 7 i t. d. tako, da svaki slijedeći raste
za 2.


Svaki razdijelak ima 2 cm., pa bi prema tomu prvi razdijelak
iia gornjem razdijelenju morao biti ozuačen sa 2, drugi
sa 4, treći sa 6, četvrti 8 i t. d., a ne sa 1, 3, 5, 7, 9 i t. d.
Nu tomu nije tako, a zašto? Zato, jer izmedju stabalaca, koja
debljinom svojom padaju u prvi razdijelak, ne će imati svako
upravo 4 cm., već će ih medju njima biti takovih, koja ć?
ih imati debljinu od 1—2 cm., popriječno dakle 1*5 cm. S toga
označen je prvi razdijelak gornjeg razdijelenja sa 1, a analogno
tomu slijedeći razdijelci sa 3, 5, 7 i t, d. Isto tako odnosi se
stvar sa dolnjim razdijelenjem, koje skače od 4 do 4 centimetra.


Dužina razdijelbenih crta treba da je po mogućnosti čim
veća, 8 toga se i protežu razdijelbene crte gornjeg razdijeljenja
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 25 —


preko ^4 cijele širine (ravnala), a razdijelbene crte dolnjega
razdijeljenja preko cijele širine ravnala. Pošto je ravnalo 5 cm.
široko, to de razdijelbene crte gornjega razdijeljenja imati dužinu
od prilike 4 cm., a dolnjega takovu od 6 cm. Ovo je
nuždno, jer se po ovim razdijelbenim crtama pri mjerenju debljina
gleda (vizira) na obodnicu (periferiju), odnosno po njima
ustanovljuje promjer, koji će se tim točnije ustanoviti, čim su
duže razdijelbene crte.


Poraba.
Jednokračna promjerka (kako sam ved nuzgredice spomenuo)
rabi se sa uspjehom samo za mjerenje debljina od
0—40 cm. Kod mjerenja većih debljina gubi ona stranom u
svojoj praktičnoj uporabivosti, stranom pako i u tačnosti. Nu
tim nije rečeno, da se takova jednokračna promjerka ne bi mogla
pri mjerenju jačih promjera barem istim uspjehom upotrijebiti
kano dvokračna, naročito u slučaju, ako se kod stabala od
40—70 cm. ne traži veća tačnost od 2 do 2 cm., a kod još
jačih takova od 4 do 4 cm. Pri samom mjerenju pako postupa
se na slijedeći naČin :
Radnik nosi promjerku u lijevoj ruci, a pri mjerenju ju
primi palcem i kažiprstom na mjestu, gdje su krak i ravnalo
spojeni i to tako, da krak pokazuje prema stablu, a ravnalo
sa razdijelenjem stoji manje više vodoravno, te prema prsima
radnika paralelno pokazujuć krajem prema desno.
Ovako držeć radnik promjerku, primakne ju u stablu tako,
da se unutarnji brid kraka i ravnala dotiču obodnice mjeriti
se imajućeg stabla, te gledajući smjerom razdijelbenih crta izvidi,
koja od tih razdijelbenih crta svojim produženjem tangira
obodnicu stabla na desnoj strani.
Brojka izmedju tangirajuće i njoj prediduće razdijelbene
crte označuje onda debljinu stabla. Razumjeva se samo po sebi,
da se pri dvostrukom razdijeljenju ne smiju očitavati brojke
sad na ovom sad na onom razdijeljenju, već uvijek samo one,
koje odgovaraju jednomu te istomu razdijeljenju i zahtjevanom
stupnju tačnosti. Ako želimo na 2 cm. tačno mjeriti promjere.
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


očitavati demo debljine na gornjem razdijeljenju, ako se pak
zadovoljavamo sa tačnosti od 4—4 cm., činiti ćemo to na
dolnjem razdijeljenju.


Uz mjerenje debljina pojedno će radnik moći i obilježiti
izmjerena stabla, jer mu je desna ruka prosta, te ju apsolutno
ne treba pri mjerenju. Ovo obilježivanje stabala obavljati će
ili sjekiricom ostrugnuv samo malo koru, ili šumskim čekićem
štempljujuć jača stabalca, ili kakovom god inom spravom, koja
se za obilježenje stabala u opće upotrijebljuje, ili napokon i
kredom. Ovakovo obilježivanje stabala ne će ni najmanje zadangubiti
radnika pri mjerenju debljina, te će jedan radnik sa
jednokračnom promjerkom izmjeriti i obilježiti naročito u gustom
sklopu barem toliko stabala, koliko 2 radnika sa dvokračnom
promjerkom, jer dok mjereći radnik dvokračnu promjerku otvori,
te s njom stablo obuhvati i promjer pronadje, već je radnik
sa jednokračnom promjerkom stablo izmjerio te skoro istodobno
i u desnoj ruci se nalazećom sjekiricom (štemplom, kredom
i t. d.) ostrugnuv ili } obijelivši koru, stablo obilježio.


Dakle dok radnik sa dvokračnom promjerkom promjeri
stablo, dotle je radnik sa jednokračnom promjerkom stablo izmjerio
i obilježio, tako da za obilježivanje stabala uz mjerećeg
radnika kod dvokračne promjerke treba jošte jedan radnik,
ako se želi, da posao kod dvokračne promjerke istom brzinom
napreduje, kano kod jednokračne promjerke. Sa jednokračnom
promjerkom može po jedan radnik u jednoj minuti, ako stabla
nisu odveć udaljena (već popriječno samo 3—5 m. razdaleka) izmjeriti
i obilježiti 9 —10 stabala tako, da u jednom satu premjeri
i obilježi 540 — 600 stabala, što čini uz 6 sati radnje na
dan 3240-3G00 stabala. Ja sam taki rezultat pri svojim radnjama
zaista i polučio, dapače mogu reći, da bi rezultat jošte
i puno povoljnije ispao, da nisam u rijetkim sastojinama radio,
koje su uz to bile na sve strane i dosta razdaleko raštrkane
tako, da se hodanjem puno vremena izgubilo.


Pravilo je, da na svakog procijenitelja otpada po dva mjerača.
Jedan procijenitelj apsolutno više mjerača zaposliti ne može.
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 —


Pri tom se jošte predpostavlja, da je manual tako priredjen,
da se u njega premjerena stabla samo po vrsti drveća i razredu


debljine na najednostavniji način i to piknjami unašaju.


Tačnost.


Sa jednokračnom promjerkom^ koja je razdijeljena na centimetre,
mogu se samo stabla od 40 cm. debljine na centimetar
tačno izmjeriti. Kod jaČih stabala od 40 cm. bi se doduše takodjer
mogla polučiti, ali bi se tačnim viziranjem po razdijelbenim
crtama nerazmjerno više vremena izgubilo, a tim i posao
zaostajao, te promašio donekle i cilj — brza radnja — čemu
imade jednokračna promjerka u prvom redu služiti.


U ostalom kod raznih praktičnih radnja kano što su izbrajanje
stabala u mladim sastojinama, kod proredjivanja i čišćenja
posvema je dostatno, ako se povaditi imajuća stabalca
promjere na jedan centimetar. Na milimetre tačno mjeriti zahtjeva
se samo pri znanstvenim istraživanjima.


Od valjane jedr>okračne promjerke se zahtjeva:


1. da je krak na ravnalo ili barem nutarnji brid kraka
na nutarnji brid ravnala potpunoma okomit;
2. da je razdijelenje tačno, a pojedine razdijelbene crte
paralelne sa bridom kraka, odnosno okomite na nutarnji brid
ravnala, te da su barem 3—4 cm. dugačke;
3. da je iz dobrog i lahkog materijala (jasena, javora,
jalše i t. d.)
Prednosti jeduokračne promjerke. Sastoje se u kratko u
slijedećem:


1. Jednokračna promjerka vrlo je laka, nosi ju radnik u
lijevoj ruci, a tako s njom i mjeri.
Uslijed toga mu je desna ruka posvema slobodna, pa
s njome obilježuje stabla, a time se kod svake promjerke prištedjuje
po jedna radna sila, sto kod dvokračne promjerke ne
može biti, jer kod njene uporabe treba obje ruke.


2. U gustim mladim sastojinama, gdje se radnik jedva
sam kreće, dvokračna je promjerka (pa imala i dimenzije jedno


ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 28 —
kračne promjerke) vrlo nespretna, jer sastojina smeta otvaranju
i zatvaranju krakova, što kod jednokračne promjerke otpada.


3. Jednokračna je promjerka vrlo jednostavne konstrukcije,
a uslijed toga i cijena vrlo neznatna.
Najednostavnije promjerke te vrsti može napraviti svaki
stolar.
Iz eamovine bez razdijelenja stojati 6e oko 60—80 filira.
Eazdijelenje pako na njoj može napraviti sam procijenitelj.
Fino izradjena takova promjerka, sa razdijeljenjem i nepomično
spojenim krakom, politirana, te iz jasenova ili javorova
drva napravljena, stajati će oko 3—4 krune. Mekanizam
za složenje kraka sa ravnalom ne de ju za više poskupiti nego
najviše za 2 krune. Prema tome bi najfinije izradjena takova
promjerka, koja se daje preklapanjem kraka na ravnalo složiti
u jedan komad, stajala najviše 6 kruna.


S toga ne mogu na ino, nego tu promjerku gospodi kolegama
najtoplije preporučiti, a uvjeren sam, da će ne samo svakoga
od gospode u svakom pogledu udovoljiti, nego im takodjer
i prištednjom vremena, te radnih sila vrlo koristiti.


Mirko Puk,


kr. žup. šum. nadzornik.


Prilog k procjeni naših jelovih i bukovih
sastojina.


Napisao Josip Majnsirić, kr. kot. šumar


Ne mislim u tom predmetu ništa novog iznjeti, tek se
kanim svratiti na opažanja u praksi, koja me je neriedko —
pa i tada, kada sam radio po tolikokrat prokušanim načelima,
čas dovela rekao bi skoro do idealno točnog rezultata — ali
me čas zatim gotovo razočarala.


Mislim kod toga, bar u naših gorskih stranah naše najautoritativnije
pomagalo, skrižaljke za procjenu pojedinih stabala,
koje je izdala državna šumska uprava i koje su po mom