DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 17     <-- 17 -->        PDF

15 —


im sama priroda pruža, ulažud nešto malo truda, srede i koristno
upotrebe, ostaviti će potomstvu vječiti spomen, državi
veliku korist, a blagostanje naroda i^ekonomski razvitak zemlje
znatno ee popraviti i podići. DivjaJc.


Nacrt izpravka priloga D) šumskomu zakonu
od god. 1852.


Sravnjujuć pobliže obračun odštete za šumski kvar kod
drva za ogriev i kod drva sposobna za gradju ili cjepivo naročito
kod uvjeta za poldrugi put, dvostruko, odnosno dva i pol
puta, opaža se, da se odšteta za ogrievno drvo zaračunava i
do 150%, dočim za gradjevno i cjepivo drvo samo 2 do GC/O
od jednostrukog iznosa, kako se iz pregleda A) vidjeti može.
Uslied toga prieka jest potreba, da se prilog D) šumskog
zakona od godine 1852. u tom pogledu bezodvlačno izpravi i to:
U §. 3. k točki 1. iza rieči »jednostruko« ima se dodati


»sa povišicom od 20\«.
U §. 3. točka 2. umjesto »poldrugi put« ima biti »jednostruko
sa povišicom od SO^/g.
U §. 3. točka 3. mjesto »dvaput ili dvostruko« ima biti
>jednostruko sa 40Vo.
Zatim u zadnjoj alineji §. 3. izpustiti izreku: »Ciene po
po tarifi — do rieči — najbolje vrsti gorivih drva«.
U §. 4. mjesto rieči: »oštećenoga drvlja« imaju biti rieči:
»prisvojenoga drvlja sa povišicom od 20´´|o«.


U §. 4. drugoj alinei, trećem redku, mjesto rieči: »poldrugi
put« ima biti: „gore odmjerenu cienu sa povišicom od
30"io«, a mjesto rieči u istom redku: »dvaput ili dvostruko«
ima biti: »gore odmjerenu cienu sa 40"|o«; na koncu ovog
paragrafa dodati: »sa povišicom od 20\ .


U §. 5. iza jednostruko ima biti: »sa povišicom od 20"/„« ;
a mjesto poldrugiput ili dvostruko ima biti: »jednostruko sa
30 \ ili jednostruko sa povišicom od 40´´|g«.
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 16 —


U §. 6. mjesto »osobitu naknadu« ima biti: »naknadu po
§ 4.«


U §. 7. iza riečih »jednostruko« ima biti- »sa povišicom
od 20´*|o«, mjesto »poldrugi put« ima biti: „jednostruko sa
30°|o«. a mjesto riječi »dvostruko« ima biti: »jednostruko sa
40" 0«.


U §. 8. iza riječi »svoje promjene« ima biti: »sa povišicom
od 20*´[o", a mjesto »poldrugiput — ili dvaput« ima biti
»cienu sa SO^´o — ili 40"lo«.


U §. 9. iza riječi »dostojnija« ima biti »sa povišicom od
20°lo«; iza rieči »jedan novčić (odnosno po novom: pet i pol
novč. a. V.)« ima biti sa povišicom od 20":o«- (Ovdje se ta
povišica može izračunati: sa 7 nč. a. v.).


U istom paragrafu mjesto »pol drugi put« ima biti »jednostruko
sa SO"!,,«, a mjesto »dvaput pako ili dvostruko« ima
biti: jednostruko sa 40"!^.


U §. 10. mjesto »višestruko« ima biti: »sa povišicom«.
Sa ovimi izpravci imao bi se prilog D) šumskoga zakona
na novo tiskati.


Gornji izpravak obrazlažem sliedećim: Uzmimo n. pr. da
je po štetočincu posječeno viš e stabala u riedko m sklopu,
koja imadu sadržaj 1 m^ te da je drvo u I. slučaju sposobno
za ciepivo, u II. slučaju za gradju, u III. slučaju za ogriev,
to iznaša za sve razrede šumske vriednosti u području riečkomodruške
županije posredna šteta na temelju točke 2 i 3. §. 3.
priloga D) š. z. kako pokazuje skrižaljka A.


Posredna šteta izražena jest i u postotcima u okruglim
brojevima, te se vidi, da je za tehnički sposobno drvo kod
bukve posredna šteta veća, kod jele manja, a kod hrasta najmanja.


Nije dosliedno, da kod jele i hrasta postaje manja, buduć
je vriednije drvo, te bi razmjerno prema bukvi imala biti posredna
šteta veća.


Što je tako posredna šteta za jelu i hrast nizka, proizlazi
od tuda, što se posredna šteta proračunava po cieni ogrievna
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 17 —


drva, koja je kod jele i hrasta rad slabe gorivosti mala i manja
od bukovog gorivog drva.


Nu i onda bi posredna šteta bila manja kod jele i hrasta,
da ju računama i po cieni bukovog ogrieva, jer su ciene jeli
i hrastu za tehničko drvo opet veće od bukovog.


Vriednijem drvu, ko što jeli i hrastu (za tehničku porabu),
pripadala bi i vriednija najme veda posredna šteta, nego
li kod bukve, a iz navedenog primjera vidi se, da jela i hrast
premda vriednija drva od bukve (za tehničku porabu), imadu
manju posrednu štetu od bukve.


To će reci, da je neumjestno u obće po ogrievnom drvu
posrednu štetu za tehnički sposobna stabla obračunavati.


Iz toga razloga imadu se izostaviti rieči u §. 3. točka 3 :
»Ciene po tarifi smiju se u ostalom za drva gradivna i tvorivna
upotrebljavati samo pri plaćanju jednostrukom, a kad se
što plaća u iznosku poldrugom ili dvostrukom, imadu se izvišci
računati samo po cieni najbolje vrsti gorivih drva.«


Buduć je glasom previšnjeg riešenja od 27. V. 1867., odnosno
okružnice glavnog zapovjedničtva u Zagrebu od 13. VI.
1870. odsj. VII. br. 6621. preinačen §. 3. priloga D) šumskog
zakona od god. 1852. tako, da se imade umjesto jednostruke
odštete zahtievati odšteta za poldrugi put, mjesto odštete za
poldrugi put dvostruka, a mjesto dvostruke dva i pol struka,
to se ta opravdana preinaka, premda je propisana samo za
krajiške šume, može — uzev u obzir gornje izpravke — upotrebiti
za sve bez iznimke šume.


Posve je opravdano, da štetočinac već i kod slučaja §. 3.


1. plati stanovitu povišicu, jer kad to ne bi bilo, štetočinac bi
neovlašteno si prisvojio takova debla, znajuć, da ga više ne
stoje, nego kad bi ih prije kupio. Dapače je nuždno, da se
ciena u §. 3. 1. povisi.
Pošto nije shodno posrednu štetu, kako je gore dokazano,
računati po ogrievnom drvu za tehnički sposobna debla, to će
biti najpraktičnije, da se odnosne povišice izraze u postotcima.


2
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 —


Ali ne smije ostati kao do sele niti zaračunavanje posredne
štete za samo ogrievno drvo, jer posredna šteta po
višekratniku §. 3. pr. D) š. z. dolazi do 160°o i to svagdje
gdje se 2\ puta ima računati, a n. pr. posredna šteta za hrastovo
tvorivo jest popriečno lO´o, za jelovo 22%, a za bukovo
43´´!n. To je nerazmjerna razlika*. Buduć imade najviše štetočinaca,
koji si ogrievno drvo prisvajaju, to oni to ogrievno drvo
nerazmjerno skupo, prama drvu sposobnom za tvorivo plaćaju,
a nije ničim opravdano, da bude posredna šteta za ogriev toliko
veda od one za gradivo.


Višekratnici propisani u §. 3. pr. D) povod su tom posve
krivom računanju, te se imadu i kod obračunavanja posredne
štete za ogrievna drva napustiti i zamieniti sa postotci.


Iz sličnih razloga mogu se odnosni višekratnici zamieniti


sa postotci i u zaračunavanju posredne štete kod inih nuzgrednih
šumskih proizvoda i šteta iztaknutih u §§. 4. do 9.
pr. D).
Nu sad nastaje pitanje, koji su to postotci?
Oni u skrižaljci izračunati za ogriev ue vriede za to sto


su višekratnici, te su previsoki i nerazmjerno veliki za obračunavanje
posredne štete gradjevnog drva, a previsoki su i za
samo ogrievno drvo.


Oni jele, a naročito hrasta za tvorivo drvo jesu premaleni
uslied previsoko udarene ciene tim vrstim.


Prema tome bi najsgodniji bili za podlogu obračunavanja
posredne štete, srednji postotci izračunati za posrednu štetu
kod bukve sposobne za tvorivo glasom skrižaljke A).


Taj srednji postotak jest u okruglom 30´´:o. Pošto je to
srednji postotak, to valja za drugi stupanj t. j . k. §. 3. točka 2.
i odgovara prvobitnom izrazu »poldrugi put«.


Iz ovoga jest sad lahko proračunati odpadajući postotak
za jednostruko k §. 3. t. 1. i to je 20",,, a za dvostruko od
ovoga k §. 3. točki 3, jest 40°lg. To su po prilici srednji postotci
kod bukve u skrižaljci A.


* Sravni kvote u skrižaljci A. i u ostalim stupnjevima.


ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19
A) Posredne štete


prema cienama glavnijih vrstih sa postotcima, koji se pribrajaju jedno


strukom iznosu polag pril. D) š. z.


— -
—-
-»-J . -^— — —


o
Posredna šteta po 1 m´ drva
Cieiia
> od koja se pribraja kod plaćanja za


"u.


m
1 m´ Opazka


sposobna


g


3
os


> jedan i pol dvostruko dva i pol puta
-a ´3 za


K fil. K fil. 7o K fil. /o K i fll.


>


´


1
_


9 Ciepanje 17-7 ) ! 35-5 53


I.
8 — Gradju 1 60 20 3 20 40 80 60
3 20 Ogriev 50 ) 100 f ´^ 150
8 — Ciepanje 16-6 \ 32´2 49-8
11.
7 Gradju 1 33 19 66 38 f ^ 99 57
´2 66 Ogriev 50 . 100 150
o 7 Ciepanje 15-1 30-2 45-3
III.
6 Gradju 1 06 17-5 12 35-18 62 5
( ^


2 12 Ogriev 50 100 150


o
6 Ciepanje 13 26 39
IV.
5 Gradju 80 16 \ 1 60 32 40 48
^ 1 60 Ogriev 50 100 150
5 Ciepanje 10-5 1 21
\ ^
315
V.
4 Gradju 53 13 1 1 06 26 59 39
1 1 1


m 1
06 Ogriev (~ 50 101) 150


)


4 Ciepanje 8 16-5 24-5


1


VI.
3 Gradju ´— 33 11 — 22 99 33
1— \—


66 Ogriev 5´J 100 150
— — — — — — —


Ciepanje
1 Po


\ 15-6 1 31-15 |46-3


Gradju
J priečno


— — — — ) — —i — —


— — Ogriev — — 50 — — 100 — —iIP.O J bukva
15 — Ciepanje 8 \ 16 24
i I-13 Gradj u [ 1 20 9 40 18 60 27


50
1 ^


i i! 40 Ogriev 100 150
13 40 Oiepanj e 7 1 14 21


I.r.
11 40 Gradju 1 1 00 8-5 00 17 00 25-5
1 ^


r


2 Ogriev 50 100 150


o 11 80 Ciepanje 6-5 \ 13 19-5
III.
9 80 Gradju 80 8 60 16 40 24
f ^


1 60 Ogriev 50 100 150
10 20 Ciepanje 5-5 11 16-5


o )
[ 1
IV.
1 9 80 Gradju 60 7 20 14 80 21
1 60 Ogriev 50 100 160
8 60 Ciepanje 4-5 9 14
V.
6 60 Gradju 40 6 80 12 20 18
^-:>
80 Ogriev 50 ir 100 [ 1 150
7 Ciepanje 8 1-i


^ 1


VI.
5 Gradju j — 27 5-5 ! 1 54 11 ( — 81 16-5
54 Ogriev 50 100 100
1


— — Ciepanje — — — — — 1 Po


1 6-6 113-24 1 19-8


Gradju
[ priečno


Ogriev 50 100 150 ) jela
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 22     <-- 22 -->        PDF

20


—^—


tn


O
Posredna šteta po 1 m´ drva


a


Ciena
od koja se pribraja kod ilaćanja


>


1 m´


Opazka


sposobna


a


o3 jedan i pol dvostruko dva i pol puta
TS TS za


>m >


CD
1


02 K. ^ fil. K. ;fii. /o K. fil. /o K. fil. /o
i


32 Ciepanje 1 4 1 7-5 1 12


I.
24 Gradju 20 5 40 10 60 15
2 40 Ogriev 50 100 15028 80 Ciepanje 1 4 1 7 11


II.
21 60 Gradju 00 5 — 9 ( — 14
2 Ogriev 50 100 150
]´ h 1´


0 25 60 Ciepanje 3 1 6-2 1 9


III. >
19 20 Gradju \-80 4 1 60 8 2 40 12
1 1 60 Ogriev 50 100 150
o< 22 40 Ciepanje 11 3 11 5-4 1 8


IV.
16 80 Gradju -60 4 1 20 7 80 11
-tJ


1 20 Ogriev 50 100 1´ 150


I 1


02 19 20 Ciepanje 2 4 6


V. 03
14 40 Gradju 40 3 80 5-5 20 9
80 Ogriev j 50 |-
1
100
]r 150
" 16 Ciepanje 2 1


H-4 5


\


U

.


VI. 12 Gradju
M .—


54 Ogriev


27 2 54 4-5 81 6


) 50 100 150


J 1


—1 3-2 — -—Ciepanje
Gradju


] Po


\


priečno


1 6-4


1 9-6


— —


Ogriev 50 100 150 J hrast


— — — — — — —


1 Popriečno


Ciepanje


— — — —1 8-5 — —] 17 —125-5 1 bukva


Gradju
j
-
jhrast i jela


— — — — — — — —


Ogriev 50 100 i150 j zajedno


Time što dolazi povišica i k izrazu jednostruko sa 20 ,0
udovoljava se ujedno previšnjem riešenju i odnosnoj okružnici
gore pomenutoj, jer je i bila svrha toj preinaci §. 3., da se
posredna šteta već kod jednostrukog iznosa povisi.


Kad je već povišena kod § 3., može se iz istih gore iztaknutih
razloga povisiti i kod drugih §§.


Dakle uz jednostruko se imade svagdje dodati 20´´o; mjesto
»poldrugiput« ima biti: »jednostruko sa 307o; ^ mjesto dvostruko
: jednostruko sa 40´´o- (Za obračunavanje u Krajini prema
gornjem previšnjem riešenju stoji: 1. za poldrugiput: jednostruko
više 20°´o; 2. za dvostruko: jednostruko sa povišicom
30%; 3. za dva i pol struko: jednostruko sa 40´´:o).
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 21 —


Kod računanja olahkoduje se posao, ako su čimbenici je


dnostavni, a time je i tome doskočeno.


Osim toga polučiti će se time, da ne de štetočinci pladati


za ogrievno drvo 100 i ISO^j^ posredne štete, kad to ne pladaju


za gradjevno drva, ved de pladati 30"|o odnosno najviše 40´´[„.


Za sve vrsti drva biti de jednaka povišica u postotcima
i umjerena, da ne de oblasti nazirati u zaračunatim iznosima,
da sumovlastnici zabtievaju dvaput i dva i pol struku vriednost,
s bog česa se ne brinu za utjeravanje dužnih šumskih šteta,
jer drže, da su to zbilja sve dvostruki iznosi, a kad tamo, to
se dogadjalo samo kod ogrieva, i inih u §. 4, 5, 7, 8, i 9
pril. D) navedenih oštećenja, dočim kod gradjevnog ili tvorivog
drva bio je i dosada tek neki postotak posrednom štetom.
I laiku pako biti de po gornjim postotcima račun shvatljiv.


Razumieva se, da se tada nit oblovina, kojoj je ciena po
komadu, ne treba u metre pretvarati rad izračunavanja posredne
štete, ved se posredna šteta prema cieni i zadatku u
postotcima iznese i jednostrukom iznosu pribroji.


Cienik sam imao bi se svakih pet godina izpraviti tako:
da stari cienik ostane radi nuzgrednih vrstih kao basis; zatim,
da se prama kupo-prodajam od posliednjih pet godina ustanovi
poprieČna ciena glavnih vrsti, koje sa tada u eieniku izprave,
te prema izpravljenim cienam glavnih vrstih u razmjeru, da
se izprave sve ostale nuzgredne i savezne vrsti i ciene. T. j ,
cienik za obračunavanje šteta imao bi se temeljiti na kupoprodajnim
cienam, od kojih bi se prema gore ustanovljenim
postotcima imala obračunavati posredna šteta.*


Mijo Krišković,


nađšumar.


* Biti će nam drago budemo li o tom predmetu još koju iz kola naših stručara
čuli; ako ne, osvrnut ćemo se i sami na misli u ovom predlogu iznesene.
Dređnićtvo.