DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 715 —


ne znamo što je na našem Krasu zadnjih godina radjeno: kolike su
nove branjevine zagajene, koliko je biljka za nasadjivanje potrošeno
kojim troškom su te kulture izvedene i t. d. Dočim mi takovih sličnih
podaka nalazimo za mnogo druge države i zemlje, naši se nigdje ne
objelodanjuju, te nam je laglje pisati o šumarskim prilikama Austrije,
Ugarske, Francuzke i t. d. nego li o našima. Bilo bi dakle skrajne
vrieme, da se i kod nas slična izvješća, kakovo je gore spomenuto, već
jednoć izdavati počnu.


Šumski požari u držav. šumama u Pruskoj, nisu prošle godine
osobite štete počinili. Polag viesti sadržane u listu „Zeitschrift f.
J- u. F-W.´´ dogodilo se je na čitavoj 2554334 ha. (dakle blizu pet milijuna
rali) velikoj površini samo 15 slučaja požara, od kojega je nastradala
površina od 144 ha.; od toga sasvim je izgorilo drveća na površini
od 131 ha., djelomično na površini od blizu 8 ha. dočim je prizemni
požar samo stelju uništio na površini od 5 ha. Najviše požara
sbilo se je u mjesecu travnju i svibnju, naime 12, dočim ostala 3 odpadaju
na mjesec lipanj i srpanj.


Broj 93 633.


Ogl


Kr. hrv.-slav.-dalm, zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove,
prodaje sa zemaljskog dobra Božjakovine šarane za prigoj, i to;
I leglo g. 1903. 8—15 cm. veliki uz cienu od 1 krunu 50 filii-a
po 100 komada;


II. leglo g. 1902. 20—25 cm. veliki uz cienu od 10 kruna po
100 komada;
III. leglo iz godine 1901. 25—35 cm. veliki uz cienu od 30 kruna
po 100 komada.
Ribu za mriestenje (matičnjaci) težke 1—2 klgr., po 1 klgr. za
1 Krunu 20 filira.
Po stizajućim naručbama razašiljat će se ribe uz sve moguće mjere
opreznosti i uz shodnu uputu željezničkog osoblja kao brzovoz u drvenim
posudama na trošak i pogibelj naručitelja. Naručbe valja upraviti pismeno
na kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljsku vladu, odio za unutarnje poslove, ili
ih podnieti kratkim putem gospodarstvenom odsjeku kr. zemalj. vlade
(Zagreb, Opatička ulica broj 6).


Kupovnina se namiruje pouzećem.


U Zagrebu, 26. studena 1903.


Kr. hrvat.-slavon.-đalm. zemaljska vlada, odjel za
unutarnje poslove.
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 716
Ogl


Podpisano predsjednictvo razpisuje ovim natječaj za podjelenje


podpora za g. 1903.:
a) iz družtvene pripomoćne zaklade ;
b) iz redovitih družtvenih prihoda.
Pravo na podpore pod a) imaju samo udove i malodobne sirote


bivših članova navedene zaklade, dočim na podpore pod b) imaju pravo
udove i malodobne sirote bivših družtvenih članova.
Izkaz članova družtvene pripomoćne zaklade objelodanjen je u


XI.
broju „Šumarskoga lista" i „Lugarskog vjestnika" za g. 1902.
Nebiljegovane molbenice imaju se podnjeti podpisanom predsjedničtvu
najkasnije do 9. prosinca t. g.
U Zagrebu, 23. studenoga 1903.


Predsjednictvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Broj
1742. — 1903.


Dražba hrastovih stabala.


Kod podpisanoga ureda obdržavati će se dana 2. prosinca 1903.
u 11 satih prije podne dražba hrastovih stabala, koja su na sječnoj
površini za godinu 1903./4. obilježena u srezu, i to u:


1. Dvojanima 989 hrastova, sa 4173 m^ lijesa, procjenjena na
98.461 K. i
2. Nartaku 739 hrastova, sa 791 m^ lijesa, procienjena n 8952 K.
Obćeniti uvjeti su:
Dražba će se obaviti jedino putem pismenih ponuda.
Ponude se budu uzele u razpravu samo one, koje budu do 11 satih
dana 2. prosinca 1903. ovdje predane.
Ponuda veže nudioca odmah, čim ju je predao.
U ponudi mora nudioc navesti, da su mu dražbeni uvjeti pođpuno


poznati,
i da se na iste bezuvjetno obvezuje.
Ponudi ima biti priložena b°ig žaobina od iznosa ponudjene svote,
koju će dostalac imati na 10% nadopuniti u ime jamčevine.
Pobližji uvjeti mogu se uvidjeti ovdje, ter kod kotarske šumarije
u Dubici.


Šumsko-gospodarstveui ured imovne olbćine 2. banske.


u Petrinji, dne 5. studenoga 1903.
UredjujelTan Partaš,prof.šum. akademije uZagrebu. TiskaraC. Albrecht (J. Wittasek).
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 55     <-- 55 -->        PDF

K ovogodišnjoj ekskurziji našega iružtva


u Bosnu i Dalmaciju.


Udovoljujuć našem obećanju u zadnjem broju našega lista priobćujemo
u sliedećem imena one gg. članova, koji su kod ove ekskurzije
udioničtvovali. Od strane družtvenog predsjeđničtva: pođpređsjednik


J. Havas i tajnik A. Kern; od strane družtvenog upravljajućeg odbora:
I. Partaš, D. Mocnaj, S. Frkić i V. Dojković. Nadalje družtveni članovi :
A. Hercl, Š. Pere, R. Schmidinger, Gj. Gesarić, M. Kolibaš, D. Lasman,
M. Krišković, B. Hajek, V. Potočnjak, V. pl. Peičić, A. Renner, Gj. Gjurić,
0. Dremii, A Šajnović, I. Vlahović, J. Benaković, F. Ivić, A. Matijević,
1. Grčević, A. Mark, J. pl. Rukavina, V. Malin, S. Brosig, 1. Beck, G Lach,
A. Buneta, D. Wiethe, V. Fuksa, L. Kadefavek, M. Grdinić, N. Grdinić,
M. pl Mihaljević, J. Vraničar, D. Malizović, B. Kranjc, M. Weiner, R.
Maksić, A. Resz, R. Erny, B. Svoboda, L. pl. Szentgy6rgy, G. Vae,
S. Sutlić, D. Nanicini, G. Kovačević, M. Matičević, J. Stanić, B. Neškovič,
V. Pačnik.


ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 56     <-- 56 -->        PDF

SADRŽAJ.


Šumarstvo u Srbiji. (Nastavak)


Šumarska služba kod političke uprave nakon provedene organizacije
i lugarsko pitanje zem. zajednicah. Napisao
Josip Majnarić, kr. kot. šumar (Svršetak) ..... .


O šumarstvu u Francezkoj


Moj odvrat g. nadzorniku Borošiću. Piše Vilim Dojković, kr.
žup. šum. nadzornik u miru


Listak. Zakoni i normativne naredbe: Naredba kr. zemalj.
vlade, odjela za unutarnje poslove od 8. lipnja
1903. br. 13678., glede sabiranja šumarske statističke
gradjeŠumarsko i gospodarsko knjižtvoPromet i trgovinaRazličite viesti: Državni izpit za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarstva. ^ K zaključku trgovačkih
ugovora. — Jela-duglazija, borovac i japanski ariž.


— Silna šteta od tuče u šumi. — Popriečni prihod
žiteljstva Ugarske i Hrvatske. — Iz izvješća kr. ug.
ministarstva za poljodjelstvo, — Šumski požari u
držav. šumama u Pruskoj
Oglasi


Strana
665—673


673—683
684—^697


697— 705


706—707
707
708—709


709—715
715-716