DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 706 —


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. zemalj. vlade, odjela zu unutarnje poslove od


8. lipnja 1903. br. 13678. glede sabiranja šumarske statističke
gradje.
Pošto su uredjenjem šumarsko-tehničke službe kod političke uprave
u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji stvoreni uvjeti, da se šumarsk a
statistik a odgovarajuća zahtjevom znanosti i uprave uvesti može, obnašla
je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove odrediti, da se
imadu od sele podatci za šumarsku statistiku, koji će takođjer služiti za
zajedničke publikacije statistike zemaljah krune sv. Stjepana, redovito
sabirati i glede istih posebni izkazi priugotoviti i izpuniti prema priležećim
obrazcima, od kojih se dovoljan broj primjerakah dostavlja dalnje
porabe radi.


Spomenute statističke podatke imade sabirati šumarsko tehničko
osoblje političke uprave t. j . dotični šumarski izvjestitelji za svoje službene
kotare.


One političke oblasti, koje ne imadu šumarskog izvjestitelja, neka
se obrate na dotičnog kr županijskog šumarskog izvjestitelja, koje će im
imati potrebne upute davati kako upitne statističke podatke sabirati valja.


Na temelju izkazah, podnesenih od područnih kr. kotarskih oblastih
(grad. poglavarstva) imade ta kr. županijska oblast sastaviti sumarijum,
te jedan primjerak istog pridržati za vlastitu porabu, docira drugi primjerak
uz priklop svih pojedinih specificiranih izkazah, kr. kot. oblastih
(grad. poglavarstvah) na temelju kojih je dotični sumarijum sastavljen,
kr. zemaljskoj vladi odjelu za unutarnje priposlati na dalnje obradjivanje.


Za ovaj put pako imadu se izkazi glede podatakah za šumarsku
statistiku, u kojima treba da se predoči stanje počam od god. 1890.
sve do konca godine 1902. odnosno stanje koncem god. 1902., sastaviti
i ovamo podnieti do konca listopada 1903. dočim se u buduće
spomenuti izkazi sastaviti i predlagati imadu u roku, koji je na svakom
izkazu na prvoj strani naznačen i to, posebnim izvješćem izkazi broj
1, do uključivo 31., te broj 33., 34, 35. i 38., a posebnim izvješćem
izkazi broj 36., 37., 39. i 40.


Primjećuje se, da je podjedno zamoljeno kr. šumarsko ravnateljstvo
u Zagrebu, kr nadšumarski ured u Vinkovcih i kr. šumarski ured
u Otočcu, zatim, da su upućene sve imovne obćine bivše hrv.-slav.
Vojne Krajine, da pri sabiranju podatakah za šumarsku statistiku šu