DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 697 —
S obzirom na primanje, imaju se kandidati iskazati, da
su navršili 17., odnosno, da nisu prešli 35. godinu, i imaju se
osim toga podvrći prijamnom izpitu kod pripadne konzervaeije.


Nastava traje dvije godine, te se u isto vrieme teoretički
i praktički naobražavaju i obuhvaća osim općenitih i čisto šumarskih
predmeta, takodjer i neke gospodarstvene.


Apsolventi dobivaju konačnu svjedočbu, na osnovu koje
se, za slučaj potrebe za Gardes domaniaux TI. razreda, imenovati
mogu.


Moj odvrat g. nadzorniku Borošiću.


u »šum. listu« za kolovoz o. g. izvoljeli ste g. nadzornice
reflektirati na moj »osvrt o reviziji gospod. osnova«. Da
ste u svom odgovoru bili samo stvarni — ja se ni maknuo
ne bi. No pošto iz cielog članka razabirem, da ste pišue isti
stajali pod dojmom skroz osobnih utjecaja, to moram da se na
njeke Činjenice obazrem, te da ih svedeni na stanovište i —
nazora.


Nije Vam pravo što nisam zagrizao u materialni dio Vaše
razpravice, u »revisiju«. Nisam to učinio iz dva razloga. Jedno
zato što sam taj dio članka držao samo za preludij »taksacionalnom
uredu«-, a drugo zato ne, jer sam odlučio bio, da o
samom predmetu izjavim svoje mnijenje onom prigodom, kad ću
se osvrnuti moći na uredjajni naputak za sastavak gospod.
osnova u šumama zem. zajednica, što sam medjutim do danas
već i učinio*. Na raspravni predmet odnoseću se literaturu
nisam naveo u tu svrhu, da Vas g. nadzornice ma o čemu
podučim, jer Vas smatram odviše ozbiljnim stručarom, a da
biste se upustili u razpravu theme, o kojoj ne bi prije svestrano
teoretično orientirani bili. Učinio sam nasuprot to zato,
da mladje sudrugove, koji se za predmet zauzimlju, na studij
potaknem, te da ih upozorim, gdje će o samom predmetu što
naći. Učiniti ću to i u buduće svakom danom mi zgodom. Iz


* Taj smo članak već primili, ali ga zbog inog gradiva još objelodaniti mogli
nismo. Uredničtvo.
48
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 698 —


dva razloga: jer sam prijatelj stručne knjige i jer mi je duševni
razvoj sustručara i napredak šumarskog stališa — koj
se samo moćju intelekta pokrenuti i pridići dade — na srdcu.
Pa baš za to učim i ja sam rado svakom prilikom i od svakoga,
bez obzira na njegoj položaj i dnevni razred. I dok Vi
odklanjate moju, makar, i nepostojalu namjeru da Vam nješto
nova kažem, izjavljujem, da ču spremno recipirati svaku poduku,
pa došla ta i od Vas g. nadzornice. Nauka je universalno
dobro, nitko od nas nije je kašikom posrkao, a niti s njom
svjetlo svjeta ugledao. A dandanas gdje se svaka pojedina
disciplina u znanstvene tančine drobi i raztvara, mora i naučenjak,
da je pristupačan tudjem upozorenju, ako ne će —
da odpočne hrdjati. To je suverena razlika izmedju mojeg i
Vašeg stanovišta. Ja svoga ni za buduće u nijednu cienu u
tom predmetu napustiti ne ću.


I prištednje II. banske imovne občine imadu dva lica.
Jedno je ono, što ga prikazuje gospod. osnova, a drugo lice
predočuje konkretno stanje stvari. Nepoznavajuć samog stanja
stvari po osnovi, tvrdim ipak, da te prištednje kod II. banske
imov- obćine nisu nastale otale, što pravoužitnici
ciele druge banskeimov. obćine ne bi bili htjeli
ili trebali potrošiti tih prištednja, već otale: što ih
potrošiti nisu mogli, jer im ti etati pristupačni bili nisu. ^Te
prištednje nalaze se sigurno nedaleko korduna, gdje je pučanstvo
najriedje posijano, dočim tih prištednja ne bi bilo, da su
iste situirane u gušće napučenoj Posavini. Dok na kordunu
imadete prištednjah u starih sječivih bukovih sastojinah, morate
potrebu na ogrievnom drvu Posavačkog Banovca po svoj
prilici podmirivati iz proreda tankom jasenovinom, briestovinom
i joho vinom. Medjutim molim Ijepo za objašnjaj, odakle dolaze
te silne i ogromne šumske štete, kad je drva tamo za
svakdanje potrebe na pretek? Zar samo od ljudskog prkosa?
No tomu bi ipak mogle oblasti doskočiti. Ovako ali znamo,
da se je sa momentom šum. šteta u području bivše Vojne Krajine
već pomalo sve sprijateljilo, barem što se kažnjenja tiče,
jer šumoštetnika sve time izpričaje, što da ne ima dosta drva.
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 699 —


Ja se ne bojim suda, što no de ga potomstvo izricati
0 razlici naših nazora glede odpisa šumskih šteta i dispoziciji
stak o nastalim i pricuvnimi glavnicami. Kako se
meni čini, nije daleka budućnost, gdje <5e se morati u tu jabuku
zagristi.


Na to će s vremenom siliti razuzlanje narodn o gospodarstvenih
pitanja, koja će biti jača i odlučnija
od šablonski prikrojenih nazora o stanovitim institucijama.
Danas gdje narod a rodjene grude na nepovrat u Ameriku
bježi, danas gdje je težnja i čeznuće za individualnim razvitkom
toli moćna, da toj cieli podvrgava sve obzire i interese počam
od obiteljskih pa do državnih, nanudjavaju se ozbiljnu stručeru
i prijatelju naroda svom silom pitanja ob narodno-gospodarstvenim
odnošajima, ob ovlaštenosti eksistencije velikih povjerbinah,
kao sto su i naše imovne obdine, ter o shodnosti
njihovih administrativnih udesaba i onda — kad iz njih ne
izviru rukopipateljni probitci po ovlaštenike.


Kako izgleđje aktivnost bilance one zajednice, gdje mi zajedničari
s jedne strane na dug posudjujemo novac — šumske
štete — pa ga u blagajnu ulažemo, a s druge se strane u nju
ulaže i ono malo našeg dobra, što no nam ga od ustiju, ako ne
i namjerice a to silom okolnostih, odkinulo? Ta da, ot a zajednic
a imati će i aktivnih tražbina i gotovine, ali m i zajednic
a r i ostati ćemo i bez onog jamstva, što ga pod dug
dadosmo, jer ćete nam za šumske štete prodati pokretnine i
nekretnine. Odakle nam eto individualna materijalna propast,
a i propast fizična: jer ćemo s pomanjkanja oduzetih nam zalogaja
postradati morati, pošto se novac na hrpu i onda kupi,
kad bi okolnošću inih obzira valjalo istog pojedinom ovlašteniku
po pravu i razmjeru u korist privesti. Ako su te prištednje
nastale s nepružitih kamata, jer se u toj formi (kao
drvo) uporabi privesti dali nisu po sadanjoj generaciji, onda je
pravo, da se iste u korist ovoj ma na koji način privedu. Po
kojem zakonu sticanja i štednje moram ja danas stradati, a da
se sutra moj baštinik u tim prištednjama razmeće? Zašto se
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 700 —


zavelo dugoljetne amortizacije, van da se tereti i koristi pra vedn
o na generacije podiele?! Zaustavite se malo kod te
slike g. nadzornice, pa ćete lahko naći konac ideje o odpisu
šumskih šteta s naslova prištednjah, koje nisu nastale — naglašujem
— kao gospodarstveno producirani
8 u V i š c i, već kao prištednje samo zato, jer je njihova potrošba
— donekle nemoguća bila.


O taksacionalnom uredu ne ću dalje niti rieči. Sve ono
što sam 0 njem napisao proizteklo je iz mog dvadeset i sedam
godišnjeg izkustva, iz uredjajne prakse crpljene još u mladim
danima, a u šumama zem. zajednica.


Ja ću moj nadzor smatrati u tom predmetu pobijenim
onda, kad će taksacionalni ured sa »jednim do dva višja uredjajnika
« i sa svimi njegovimi šum. vježbenici prije urediti sve
šume zem. zajednica, no će to moći učiniti oko petdeset i osam
kr. kot. šumara zajedno sa 8 žup. šum. nadzornika.


Ta dandanas je i to moguće. Ele smo tek nedavna vidjeli,
kako se ogromni šumski kompleksi, što bi dlanom o
dlan plesnuo, u r e d j u j u. Od takovog ali uredjenja sačuvati
će dobri Sjlvanus naše paurske šumice i sikarice već i zato,
što će taj puta šumski krugovi stajati na strani sirotinje —
koju zaštićivati i očuvati ne samo sama dužnost, već i njezin
moral odlučno nalažu.


Prieći ću preko taksacionalnog ureda i zato, što će mi
najbližja uredjajna praksa pravo dati, jer ne dvojim niti časa,
da će se ona onako u život privesti, kako sam ja to — ne
poznavajuć jošte tada najnovijeg uredjajnog naputka — u mojem
članku, kao jedino praktičnim i — provedivim istaknuo.


Ali na nješto ću se osvrnuti. Ne skroz stvarna oštrina
Vašeg Članka, naročito zadjevica o »privatne šumske tehničare«
izazvala me je bila, te sam u mom osvrtu napisao stavak,
kojeg je g. urednik iz rukopisa eliminirao.


Ja sam se s njegovim sudom zadovoljio. Ali kad sam dočitao
Vaš odgovor g. nadzornice, tad sam se ponovno uvjerio
koli mi je krivo učinjeno bilo, jer ciela jedna stranica (pol
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 701 —


460 i 461) Vašeg odgovora nije ino van osobni »Schlag und
Ausfall«, za kakovi Vam ja Ije povoda ne dadoh.


Priznajem, da sam se ja nametnuo za branitelja naših kr.
kot. šumara u mom članku. To zato, jer sam vidio kako bi
ustrojen taksacionalni ured morao da i ono malo zaslužbinice,
što bi imalo iz ovršenja naravnog njihovog djelokrug
a kot. šumare da pripadne, sam pozobati. Ta znamo svi
da se tamo, gdje državni taksacionalni uredi postoje,
uredjajne pristojbe pladaju u državnu blagajnu, a taksacionalni
uredi da uredjajne radnje po svojim organima obavljati
dadu.


A što bi onda bilo od naših kr. kot. šumara, odnosno
kako bi oni utjecali na uredjajne poslove, kad bi iste ovaj
»jedan do dva višjih činovnika« sa svojima vježbenicima obavljali?
Meni za tu obranu naših kr. kot. šumara niti je trebalo
njihova poziva ni mandata, a niti se ja u toj obrani
dadem smesti ičijom zabranom. Moje nametnuče za obranu
proizteklo jest jedino iz obdeg interesa za stvar sama. Na taj
interes sam ja pako ovlašten i kao stručar, pa i jošte od onda,
kada me je predsjedniČtvo šum. družtva pozvalo bilo, da preuzmem
koreferat u razpravi ob onim načelima, po kojima bi
se imale urediti naše zem. zajedničarske šume. A jer nisam
imao prilike da o predmetu prije prozborim — to sam svoje
misli ob organizaciji samog uredjajnog rada, zgodom razpravice
»0 revisiji« izrazio.


Na onaj Vaš extemporee gospodine nadzornice, da sam ja
ved odavna bacio koplje i izišao iz vaših redova, mogu Vam
odvratiti samo to: da je mene iz službenog reda ili kruga sudrugova
iztisnula težko propaćena boljetica. I dok Vi to g.
nadzornice znadete, a i znati morate, onda ja tu Vašu meni
dobaćenu brukalicu ne žalim sebe, ved vas radi.


Dok staleži stojedi na mnogo nižjem stepenu naobrazbe,
djelovanje i sticanja no su to šumari, tja i m a t e r i a 1 n i m i
s r e d s t V i podupiru ne samo staležka nastojanja, ved i pojedinca
pripadnika, (radnički štrikovi!) dotle mi šumari sa pri
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 702 —


stigle nas zle kobi, ubiremo ciničke poruke naših, povoljnije
situiranih sudrugova! Takove činjenice osudjujem ja kao vanredno
žalostan pojav, jer takav nije u stanju, da izravnava,
izjednačuje i gladi ondje, gdje je potrebno, da se upravo timi
sredstvi sve sto je voljno pribere u jedno kolo, u kolo rada
oko unapredjenja staliških probitaka. Ako sam izišao uslied


zamoljenog umirovljenja iz reda aktivnih zem. šumarskih činovnika,
to nisam nikada prestao biti ono sto jesam po zvanju,
šumarem. A po zvanju svom imadem pravo, da kritički promatram
i javne čine, i javno izražene misli šumarskih stručnjaka
bez obzira na njihovo obitavalište i službeni čin. Na to se s vremenom
mora priučiti svatko ved i zato : što se javno izuštene
misli imadu ili usvojiti, ili oprovrdi. To je obće priznato
pravo javnosti, odatle njezina mod i jakost, kojoj se dandanas
sve pokorava. To je oslon i ovlastenost pravedne i stvarne
kritike , kojoj su podvrgnuta djelovanja i činjenja vlastih i
zakonodavnih uredjenja. Ne mogu s toga dopustiti, da je organizacija
ikojeg javno-vlastnog uredjenja toli interna stvar, da
se nezvanični krugovi na nju obazirati smjeli ne bi. To bi
dovodilo do absolutističnih posljedaka — koje sila za vrieme
podržavati može, ali duga vieka im osjegurati kadra nije. Internom
stvari možemo smatrati oblastne organizacije samo tako
dugo, dok se one nalaze u stadiju koncepta. Dovršene li su
i predane javnosti, da se njima ista služi, da li u obligatornoj
ili fakultativnoj formi, to ne mienja na stvari ništa, tad su te
publikacije postale javno dobro, a ovomu nitko i ništa spriečiti
i zabraniti ne može, da se — naravno samo doličnim načinom
i formom i esencijom — onim ne pozabavi, što na sebe
priudešavati mora.


I pravo je, da je tako. Jer što je dobra, kriepka, shodna
i valjana na takvim udesbama, to de kritika prihvatiti objeručke
(ovdje imadem pred očima stvarnu, realnu, ozbiljnu, od
svih osobnih natruha oslobodjenu kritiku), putem zakona o
razpravnoj slobodi odnosne udesbe sankcionirati, ter tako upravo
provadjajudoj vlasti podieliti mod, jakost i oslon, da te dielove
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 703 —


svojih udesaba na korist obce g dobr a provede i onda,
kada pojedincu godile ne bi. S druge pako strane proizilazi za
javnu vlast upravo dužnost, da ono što je kritika prorešetala,
nezgodnim pronašla i odklonila na sito i rešeto svojih razsudaba,
ter da takove odredbe preudesi i prilagodi o b d o j po treb
i i onda, makar su te odredbe kadkada i čije osobite
Lieblingsideje«. Tako se barem tja na zakonodavnom polju u
svim modernim državama radi, gdje je pravo razpravljanja o
vlastitim potrebama i probitcima, ter pravo peticija za promjenom
stanovitih naredjenja ne smatra i ne proglašuje protivničtvom,
ved ustavnim pravom. Pa baš zato žalim ja, da se
sudrugovi, koji dandanas više ne spadaju u red aktivnih šumarskih
činovnika, malo više i češde ne oglašuju u našem
stručnom glasilu.


Njihova praktična izkustva, razbistreni sud, obsežniji stručni
vidokrug svakako su svojstva, do kojih nam u vlastitom našem
interesu stajati mora. Ako je gdjekoga i možda po koji put
od takove namjere suzdržao ovakav način razpravljanja, na kog
ja evo reflektirati moram, to se ne valja i od takovog načina
borbe smutiti dati, dok je samo cilj i svrha za koju se bojak
bije uzvišen, plemenit, struci i stališu na uhar. U tu cienu
valja i krupnije ubrati i — pregorjeti. To je u tom predmetu
moje stanovište! Po djelovanje naše stručne vlasti moralo bi
biti svakako shodnije, kad se ne bi naš organ pretvoriti imao
lih u glasnik službenih nazora i mislih, ved i zato, što se
upravo u muževnom, slobodnom i doličnom izražaju strukovnih
mnienja i nazora mora potražiti onaj regulativ, koj mora da
je i zvaničnim krugovom dobro došao kao uporište za stotinu
odredaba, koje se često, ma s kojih razloga i obzira, službenom
inicijativom pokrenuti ne dadu.


Meni se je upravo na žao dalo: što niste bili voljni da
trošite »tinte i papira« o mojim uredjajuim predlozima. Ja du
svakako tomu dati jošte povoda u mojim osvrtima, koje sam
napisao o izdanom jur naputku za uredjenje šuma zem. zajednica.
I dok če biti prilike, da se o tom porazgovorimo drugom
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 704 —


zgodom, objasniti ću za sada samo one od mojih pređloga,
koje ste u svojoj analizi apostrofirati izvoljeli. »Uredjajni povjerenik
« poznat jest u šumskoj literaturi, pa sam ja govored
0 njemu u mojem članku, dotična mjesta — mislim — i
naveo.


Medjutim nastati će potreba, da se postavi »uredjajni povjerenik
« u našim prilikama, prvo onda, ako se danas silom
okolnostih, kakove često nastupaju usljed bolesti, vojničke službe
šumareve, mora uprava šumarije predati, recimo šum. vježbeniku
ili pristavu, koj je uživao samo administrativnu praksu*,
a drugo: i onda, ako u jednoj šumariji na jedno m dvie ili
više zem. zajednica zatraže, da se za njihove šume u najkraćem
vremenu sastave gospod. osnove. Ili zar će ove svojim gospodarstvenim
razvojem, od sastavka gospod. osnova ovisiti tako
dugo, dok na njih red dodje? Ta toga ne može niti najokoreliji
birokratizam suponirati. A da će do toga doći, predmjevam
već i zato, što se je tečajsm skoro sedam godina svako sastavljanje
gospod. osnova obustavilo bilo.


I one »privatne strukovne konkurencije« nije se trebalo
prepasti. Ta ona već i postoji. Ako sam dobro upućen, u dva
su već slučaja privatni strukovnjaci (jedan državni i jedan zemaljski
umirovljeni šum. činovnik) zaposleni oko uredjenja
šuma manastirskih. Medjutim se privatne strukovne konkurencije
nitko prepasti ne smije, jer dok [naši aktivni zvaničniei
rade i uredjuju šume velikih povjerbina, smije se zalogajić
zaslužbine i onim dobaciti; zašto se ne bi i oni tog posla latili,
koji i obsegom svoje strukovne naobrazbe i slobodnim
svojim vremenom na uhar šumoposjednika razpolagati mogu
Osobito onda, ako su radu skloni, a ma s kojih razloga na
nuzzaslužbu upućeni. Da ja na svoju osobu pri tome mislio
nisam, dokazuje ponajbolje okolnost, što u prelaznim mojim
strukovnim zanimanjima, meni vrieme za takove poslove niti
ne dotiče.


* Imađem sudruga, koj troz šest godina nije inog posla obavljao van šumske
štete obračunavao i ogrievno drvo doznačivao !


ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 705 —


V


Činjenica je, da je c. i kr. glavno zapovjednictvo u provedbi
segregacionalnog poslovanja osim svojih šumara, kod
izmjere i procjene šuma zaposlilo i u tu svrhu upotrebljive
častnike. Stoji, da se i u onim zemljama, gdje postoje državni
uredjajni uredi, osnivaju privatne šumsko-tehničke poslovnice.
Valjda ne ćemo samo mi kod nas podvezati mogućnost konkurenciji,
koja je sama po sebi neznatna, a koja je i po glasu i
smislu postojećeg zakona i moguća i dopustiva?


1 u buduće morat ćemo trošiti i tinte i pera o našim
stališkim i stručnim poslovima. Ne samo da time odamo visinu
stupnja našeg kulturnog nastojanja već i zato: da naše odnošaje
poboljšamo i unapredimo. A dok tintu i papir trošimo
objektivno, triezno u plemenite ciljeve i svrhe, i dok se pri
tome služimo onom elegancijom stila, kakovu sam s veseljem
u zadnjem broju našega lista primjetio u članku »o klijanju
žira« (str. 450), dotle me za našu dobru stvar i za pobjedu u
dobru nije strah! Tko će u borbu, na udar spreman biti mora.
Ta u boju se ne bije pojedinac za sebe, van za ideju, za cilj.
A dok je taj po našu struku i stališ koristan i idealan, stupati
ću u prvim redovima, ne mareć ni za ono što će, niti
odakle će doći.


Pa dok sam spreman da u svako doba objasnim — nejasno
možda u prvi tren izraženu misao, te da drage volje
priznam ono bolje, o čemu budem putem razpravljanja sa protivnikovog
(samo po mnienju i nikada osobnog!) stanovišta
upućen, izjavljujem podjedno, da se u buduće ne ću osvrtati
na članke pisane oštrinom osobne pointe, jer prevelikoj osobnoj
ćutljivosti, ne smije biti ondje mjesta, gdje se hoće, da se o
važnijim stvarima ozbiljno razpravlja.


Vilim Bojković,


kr. žiip. šum. nadzornik u miru.