DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 684 —


0 šumarstvu u Francezkoj*.


1. Općenita opažanja.
Statistika.


Sume zapremaju u Francuzkoj površinu od 9,550.000 ha
ili 187o ukupne površine. Procenat pošumljenog zemljišta manji
je od onoga u Austriji (32%).


Bogatstvo u vrstima drveća jeste mnogo znatnije uslied
prevelike raznolikosti klime. Tako se nalazi u toploj zoni na
sredozemnom moru, koje je pojavom masline označeno, primorski
bor (Pinus lialepensis) i obični morski bor (P. maritima), pinije
i uvjek zeleni kameniti i plutasti hrast. U oceanskim predjelima,
izmedju zaljeva gaskonskog i Pireneja, javlja se pretežno
primorski bor, kojemu se pridružuju različiti vrsti hrasta,
čim se razmjerno više od mora udaljujemo.


U srednjoj umjerenoj zoni, koja obuhvada ravnice, brežuljke
i niže gorske dijelove, te je najprostranija, nalazimo kitnjaka,
lužnjaka, kameniti hrast bukvu, jasen, johu, topolu,
brezu i dr. i običnog bora, koji je ovdje umjetno uveden.


U hladnoj zoni, t. j . u pravom gorskom predjelu, u kojoj
baš najpovoljnije ne uspijevaju listače, nego samo još bukva i
bijeli javor, susredemo u istoj prave četinjare kao: smreku,
jelu, različite vrsti bora i ariž.


U opde može se uzeti, da listaČe tri četvrtine, a četinjače


jednu četvrtinu sveukupne šumske površine zapremaju.


Prema pravu vlastničtva odpada od naprijed spomenute


šumske površine i to :


1. na državne šume 1,140.000 ha
2. na šume podvrgnute osobitom šumskom
državnom nadzoru, naime koje pripadaju opdinama
i javnim fondovima 1,030.000 ha
* Izvadak iz izvješća podnesenoga austrij. ministarstvu poljoprivrede od povjerenika
šumarskog nadzorničtva Rudolfa Fischera, prilikom jednog naučnog putovanja u
Francezku godine 1901. objelodanjenog u listu „Oesterreichische Vierteljahresschrift
ftir Forstwesen«, pa kako može u velike zanimati i naše šumare, dadosmo ga prevesti
za naš list. Uredničtvo.


ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 685 —


3. na privatne i takove općinske šume,
koje ne podleže osobitom šumskom državnom
nadzoru 6,480.000 ha
Državnim šumama i onima, koje podpadaju pod osobiti
državni šumski nadzor, naime općinskim i javnim šumama,
upravlja državna šumska uprava (Administration des Eaux et
Forets). Sto se tiče uprave ostalih šuma, ne pripada državi nikakova
ingerencija. Podpuna slobodna uprava pojedinca sa
svojim šumskim posjedom u toliko je samo ograničena, u koliko
je na izvjestnim položajima (u gorju, na strmim stranama
i dr.) krčevina zabranjena.


Premda je kao šuma katastrirano, ipak domene, kojima
šumska državna uprava upravlja, nisu sasvim pošumljene. Pod
nazivom kao »državna šuma« ubrajaju se naime i znatne
površine, koje su skoro ili sasvim gole, kao: bujična područja,
koja se u uredjenju nalaze, gorski pašnjaci i dr.


Ne uzimajući u obzir neproduktivna zemljišta, koja oko


250.000 ha zauzimaju, odpada od prave državne šume po načinu
gospodarenja na:
a) šumu, koju sijeku čistom i I


oplodnom sječom 360.000 ha J 460.000 ha.
b) sa prebornu šumu . . . 100.000 ha |
srednju šumu 120.000 ha
nizku šumu . 310.000 ha.
890.000 ha.


Od šuma, koje spadaju pod osobiti državni šumski nadzor,
a pripadaju općinama i javnim fondovima, sadržaju cjelokupno
neproduktivnog zemljišta, te odpada prema tome na:


Visoku šumu :


a) na šume, koje sijeku |
čistom i oplodnom sječom . . . 180.000 ha > 540.000 ha.
b) sa prebornu šumu . . . 360.000 ha j
srednju šumu 20.000 ha.


nizku šumu _^_A^^M2^^_]^
1,820.000 ha.
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 686 —


Godišnji sveukupni prirast cijeni se na 26 milijuna kubnih
metara drva, od kojih odpada na:


I. državne šume
2,900.000 fre.
II. šume pod osobitim državnim šumskim
nadzorom, a koje pripadaju opdinama i javnim
fondovima 4,800.000 frc.
III.
ostale šume 18.300.000 frc.
23,000 000 frc.
Od ovoga sveukupnog prirasta odpada na tehnički uporabivo
drvo 6 milijuna kub. metara, na gorivo drvo 20 milijuna
kub. metara, koji se brojevi opet na gore označene tri kategorije
šuma dijele, kako slijedi:


I. 1,080.000 frc. tvorivog 1,820.000
frc. ogrievnog drva
II. 1,250.000 » » 1,550.000 »
III. 3,670.000 ^ » 14,630.000 „
Francuska ved dugo ne proizvadja onu količinu tvorivog
drva, koju potrebuje. Za vrijeme petgodja od 1894. do 1898.
prekoračuje uvoz tvorivog drva izvoz i to u okrugloj sumi
98 milijuna franaka* Naprotiv izvoz ogrijevog drva bjaše nješto
veći, nego uvoz istoga.


Državna šumarska služba i njena organizacija.
Administration des Eaux et Forets (državna šumska uprava)
bavi se naročito upravom i eksploatacijom državnih šuma i
onih šuma, koje pripadaju opdinama i javnim fondovima, a
podvrgnute su osobitom šumskom državnom nadzoru (soumis
au regime forestier), nadalje učvrstom pjeskulja na morskoj
obali, pošumljivanjem zemljišta i goljeti, uredjenjem bujica,
uredjenjem uživanja paše na općinskim pašnjacima, i koristnom
upotrebom vode u ovim područjima, napokon nadziranjem ribarstva
i ribogojstva u svima neuredjenim vodotocima.
Centralnu službu vrši Direction des Eaux et forets* (šumarsko
ravnateljstvo) kod ministarstva poljoprivrede u Parizu.
Vanjsku služu u departmanima, koja se opet dijeli na
čisto upravnu službu (service de V amenagement), na službu,


* Sada Direction gćnćrale des Eaux et forets.


ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 687 —
koja se bavi uredjenjem bujica (service de reboisement), obavljaju
32 konzervacije, koje se opet sa svoje strane raspadaju
na nadzorne oblasti (iaspections ili schefferies), te se dalje u


gospodarske kotare (cantonnements) a ovi opet u čuvarske
srezove (triages) dijele.
Šumarsk o ravnateljstv o u Parizu .
Na čelu istoga ravnateljstva stoji direktor* (ravnatelj),


koji sa trojicom generalnih nadšumarnika »Conseil d´administration
des Eaux et forets« sačinjava, čiji je predsjednik ministar
poljoprivrede.


Ovo šumarsko ravnateljstvo raspada se na tri odsjeka
(Bureaux), a na čelu svakoga tih odsjeka stoji po jedan generalni
nadsumarnik. U agende prvoga odsjeka spada: Procesualni
predmeti i razni utoei, nabavljanje zemljišta, šumarska nastava,
izdavanje i tumačenje službenih propisa i izrada proračuna.


U departman II. spada: Uredjenje i eksploatacija šuma.


U departman III. spada: Uredjenje bujica, podizanje šuma,
uredjenje opčinske paše i opredjeljivanje općina, koje su istom
uredjenju podvrgnute, učvrsta pjeskulja, šumsko graditeljstvo,
ustupanje zemljišta za izgradnju željeznica i cesta, i držati na
evidenciji državno šumsko dobro.


Zatim posebnom odjelu povjerena je skrb za melioracije
gorskih pašnjaka, za koristnu upotrebu vode u ovom području,
i napokon za ribarstvo i ribogojstvo.


Konzervacije i djelokrug nadšumarnika.


Na čelu svake konzervacije stoji nadšumarnik (Conservateur
des Eaux et forets), kojemu je jedan ili više pomodnih
organa (podredjenih činovnika) za obavljanje službe dodijeljeno.


Nadšumarnik je za svoje službeno područje ne samo vrhovni
šef za šumsku upravu, već i s obzirom na uredjenje
suma i zagradnju bujica; on ima voditi kontrolu nad činovni


* Sada generaldirektor.


ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 688 —


cima, koji su u ovim odjelima dodijeljeni, on izpituje poslove
oko uredjenja šuma i projekta za uredjivanje bujica,
prije nego li ovi radovi budu ravnateljstvu (direkciji) u Parizu
predloženi.


Nadšumarniku^ nadalje 8pada u dužnost, da se sefovima
odjela za uredjenja šuma i bujica traženi iznosi, a iz kredita
odobrenog po ministru poljoprivrede, razmjerno Jzplate; on ima
pri nabavljanju zemljišta kao zastupnik države posredovati i
spise, koji se na to odnose, u ime državne šumske uprave podpisivati.


Upravna služba (service ordinaire).


Ovoj ponajprije spada sve ono u zadatak, što je u savezu
sa gospodarstvom i eksploatacijom šumskih objekata, osim toga
imadu činovnici ovom odjelu dodijeljeni takodjer vršiti policajni
nadzor nad šumarstvom, lovstvom i ribarstvom.


Kako je već gore iztaknuto, ne pripada državi ingerencija
na privatne i one obćinske šume, koje nisu podvrgnute
osobitom državnom nadzoru, osim samo jednoga slučaja (zabrana
krčevine na izvjestnim položajima). Šumsku policiju dakle
vrše šumarski državni organi napose samo u onim šumama, sa
kojima oni upravljaju.


Zakleto nadzorno osoblje konstatira samo prekršaje i predaje
vrhu toga sastavljene zapisnike (Proces verbaux) mjestnom
šumarskom nadzorniku, koji u pogledu onih prekršitelja, za
koje misli, da ih ne bi trebalo sudbeno progoniti, podnaša
svoj predlog nadšumarniku, a sve ostale zapisnike predaju sudu.
Kadšumarnik tada ustanovljuje naknadne iznose, koje dotični
tuženici u izvjestnom roku moraju podmiriti, a u protivnom slučaju
budu predani sudu.


Ako je ustanovljen sudbeni progon^ tada zastupa kod dotične
razprave mjesto državnog odvjetnika mjestni šumarski
nadzornik, gdje on stavlja iznose za kaznu obtuženika. Državna je
šumska uprava u Francuzkoj jedina, koja u svojim odnosima
pred sudom javnoga tužioca može zastupati.
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 689 —


Ako je sud osudu izrekao i kaznu ustanovio, tad još ima
nadšumarnik pravo, da ovu naknadninu izravnanjem ublaži, šta
više nadšumarnik može prekršitelja sasvim od svake kazne osloboditi.
Njegova je vlast dakle u stvarima šumarske policije gotovo
neograničena.


U bujičnim područjima vrši se policajni nadzor pomoću
organa postavljenih u blizini, a iz upravne službe. Zapisnici se
predaju mjesnom šumarskom nadzorniku na dalju upotrebu, a
organi oko uredjenja bujica samo se o prestupima obavještavaju,
a da ne imaju prava, da na progon prekršitelja uplivisu.


Isto se dogadja, kada i organi iz odsjeka za uredjenje
šuma prestupe primjete. I tada se zapisnici predaju mjestnom
šumarskom nadzorniku.


Služba za uredjenje šuma (service de l´amenagement).


Za ovu službu obstoje za sada dvanajst povjerenstava, pri
čem službeni djelokrug takovog jednog povjerenstva jednu ili
više konzervacija obuhvada.


Na čelu svakog ovog povjerenstva stoji šumarski nadzornik,
kojemu je po potrebi više podnadzornika t. zv. Gardes generaux
pridjeljeno.


Ovi organi ljeti vrše poslove u šumi, zimi pak izradjuju
samo vani dobivene podatke (operate), koji se, pošto ih nadšumarnik
odobri, predaju ministarstvu poljoprivrede na potvrdu.


Ako se radi o općinskoj šumi, tada se operat, pošto ga
odobri nadšumarnik, najprije Conseil municipal, a zatim Conseil
general dotičnoga odsjeka na potvrdu podnaša.


Troškove oko uredjenja šuma za državne šume nosi država,
kod općinskih šuma nosi dijelom država, dijelom općina,
pri čem se pripadni dio, koji odpada na općinu, od nje po
prihodu šumskoga objekta traži.
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 690 —


Služba za uredjivanje bujica (Service du
reboisment.)


Kao što za službu oko uredjenja suma, tako isto opstoji
i za službu za uredjivanje bujice nekoliko povjerenstva. Ima
ih na broju za sada šest.


Na čelu svakoga povjenstva stoji šumarski nadzornik ili podnadzornik,
kao šef ureda, kojem je više podredjenih. Činovnika
kao zemljomjera i risača pridijeljeno.


Djelovanje imenovanih povjerenstava proteže se na sljedeće
:


1. na sveukupne poslove oko pošumljivanja, dakle sadjenje,
sijanje i školovanje biljaka u šumskim vrtovima;
2. na sveukupne poslove oko zagradje bujice, kao popravke
putova, puteljaka, čuvarskih koliba, ograda;
3. na sve pripreme proti lavinama;
4. na uredjenje opdinskih pašnjaka prema odredbama zakona
od 4. travnja 1872., popravljanjem gorskog zemljišta;
5. na sve radove, koji se imadu pobudom opdina ili javnih
zavoda izvesti, i to na t. zv. stručne radove oko pošumljenja
i izgradnje; i napokon
6. na sve poslove oko popravka naplava.
Svakomu od dodijeljenih činovnika jest izvjestno, jedno ili
više područja radnoga prostora povjereno, u kojemu dotičuik
pod nadzorom Chef de service ima, da potrebne radove i projektiranja
provadja.
Što se izvadjanja pojedinih radova tiče, postoji za to pravilo,
da se, osim pošumljavanja i drugih manjih poslova za
uzdržavanje, svi ostali objekti, kao pregrade, drenaže, putevi,
kolibe i dr. putem poduzetniČtva izvadjaju.
Mnogobrojno nadzorno osoblje ima vidjeti, da se poduzetnici
pri izradi strogo pridržavaju projektiranog plana.
Nekim povjerenstvima je i nabava nuždne količine za pošumljavanje
sposobnog sjemena i sušenje i orunenje istoga u
sušionama povjereno.
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 691 —


Proizvedeno sjeme služi ponajprije za pokride vlastite potrebe,
a ostali se razpoloživi dio putem šumarskog ravnateljstva
razašilje u druga područja.


Kako se iz naprijed predočenoga provadjanja vidi, postavljeni
su za pojedine službene odsjeke i posebni činovnici. Medjutim
ne dolazi rijetko in praxi (u praksi) da se napose u
onim konservacijama, gdje jedan ili drugi službeni odsjek prema
ostalima ustupa , jednom te istom činovniku primjerice služba
oko uredjenja šuma i bujica, ili samo oko uredjenja bujica i
upravna služba istovremeno povjerava.


3. Državno šumarsko osoblje i njegova organizacija.
A) Činovnici.
Naslov »Agent des Eaux et torets«* (državni šumarski činovnici)
pripada samo nadšumarnicima (Conservateurs), šumarskim
nadzornicima (Inspecteurs), šumarskim podnadzornicima
(Inspecteurs adjoints), zatim Gardes generaux i Gardes generaux
stagiaires.
Ovi se čicovniei sastoje:


1. od absolvenata višeg šumarskog učilišta u Nansiju;
2. od šumarskog nadzornog osoblja (Preposes), koje je
svršilo niže šumarsko učilište u Barres-u;
3. od »Brigadiers forestiers«, koji su navršili 15 godina
službe, i to da su najmanje 5 godina u aktivnoj službi proveli,
te budu pronadjeni sposobnima, da im se mogu povjeriti
funkcije, koje vrši Gardes general stagiaire.
Svima činovnicima, bez razlike njihove prednaobrazbe, jesu
i viša mjesta pristupna; ali svi u vrijeme, kada prvi put namješteni
budu, moraju 25, godinu starosti navršiti, jedino se
mo´gu absolventi višeg šumarskog učilišta u Nansiju od ovoga
osloboditi.


Ako se uzporedi sa francuzkim vojnim Častima, odgovora
stupanj jednoga Gardes gćneral stagiaire onom podporučnika


* Dodatak „đes Eaux" imađu državni šumarski činovnici napose radi toga,
što im je i nadzor nad ribarstvom i ribogojstvom povjeren.


ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 692 —


(Souslieutenant,) jednoga Gardes general onome poručnika, šumarski
podnadzornik ima čast satnika, šumarski nadzornik čast
majora, a nadšiimarnik ima čast podpukovnika.


Sljededi tabelarni sastav daje nam pogled o broju i plaći
činovnika:


Plaćevni razredi


Cin i naslov I. II. III. IV.


OJ a


franaka


32 Nadšumarnici . 12.000 10.000 9 000 8.000


200 Šumarski nadzornici . 6.000 5.000 4,500 4.000


216 Šumarski podnadzornici 4.000 3.500 3.000


260 Gardes generaux . 2.600 2.300


Gardes generaux sta


40 giaires ..... 2.000


747


Da se postave u trajno stanje mira, imaju pravo nadšumarnici
tražiti, kada navrše 60. godinu života i poslie tridesetgodišnje
službe; svi ostali činovnici sa navršenom 50. god. života
i poslije 25 godina službe.


Uživanje mirovine za nadšumarnike ođmjeruje se tako, da
se za svaku isluženu godinu uzima ´Ao srednje plaće za posliednjili
šest godina, ali najveći iznos ne smije biti veći od
6000 franaka.


Za sve ostale činovnike računa se uživanje mirovine, kako
slijedi:


Za svaku od prvih 30 godina službe uzi ima se V30 najviše
mirovine onoga častnika, koji je u istom rangu, a za svaku
od slijedećih službenih godina V20 od razlike izmedju najvećeg
i najmanjeg iznosa ove mirovine. Tako obračunato uživanje
mirovine ne smije u principu prekoračiti sumu od tri četvrtine
one zadnje plaće, koju je za vrijeme najmanje dvijuh godina
imao.
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 693 —


Isto tako imadu oni podnadzornici, Gardes generaux i
Gardes generaux stagiaires, ako su postigli pravo na mirovinu
u iznosu od tri četvrtine one plaće, koju su za poslednjih
dvijuh godina imali, u tom slučaju, ako preko 65. god. života
i dalje služe, tada za svaku isluženu godinu još pravo na V30
tako izračunate mirovine.


Na ovaj način može mirovina u najpovoljnijem slučaju
devet desetina zadnje place dostignuti, koju je dotični najmanje
kroz dvije godine vukao.


B) Nadzorno osoblje.
Ovo se sa,stoji iz državnoga i občinskog šumskog nadzornog
osoblja.


a) Državno nadzorno šumarsko osoblje (Pr^poses
domaniaux).
Ovo se sastoji iz ;


1. Brigadira i Gardes domaniaux, čiji su čuvarski srezovi
izključivo iz državnih šuma sastavljeni;
2. Brigadira i Gardes mistes, čiji su čuvarski srezovi dijelom
iz državnih, dijelom iz općinskih i onih šuma, koje pripadaju
javnim zakladama, sastavljeni;
3. iz Gardes cantonniers i
4. Brigadira i Gardes sedentaires.
U ovo se osoblje prima:
Do tri četvrtine slobodnih mjesta izmedju onih podčastnika,
koji su najmanje deset godina — i to Četiri godine u
svojstvu podčastnika — u vojsci služili, a najmanje 40 godina
stari. U pomanjkanju ovakovih molioca, primaju se takodjer i
takovi podčastnici, koji su pet godina — i najmanje dvie godine
kao podčastnici — u vojsci služili i najmanje 35 godina
stari.


Za ostali dio slobodnih mjesta:
a) iz najmanje 35 godina starih sinova državnih šumarskih
službenika ;
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 694
p)) iz Gardes communaux, koji su najmanje četiri godine
u službi i najmanje 35 godina stari (ili 40 godina, ako se izkažu,
da imadu pet godina vojne službe);


y) iz pitomaca niže šumarske škole iz Barrea, koji su naj


manje 35 g. stari.
Ove organe postavlja ministarstvo poljoprivrede.
Slijedeća skrižaljka daje nam pregled o broju i plaći dr


žavnih šumskih nadzornih organa:


Plaćevni razredi


Izvan
Broj Kategorije razI.
II. III. Opaska


reda


franaka


695 Brig. dom. i mistes 1200 11001000 900 Kod onih or


gana, koji po


2050 Gardes .... 800 700
sjeduju Medaille
fore


255 Gardes cantonniers 800 700


stiere, povi


265 Brig. Ifedentaires . 1300 12001100 1000
suje im se godišnja
plaća


35 Gardes sedentaires 900


za 50 franaka.


3300


Pravo, da se postave u trajno stanje mira, imadu ovi organi,
kada navrše 50. god. života i poslije 25. godine službe.


Njihova se mirovina slično uredila, kao i onih činovnika
od nadzornika na niže, te mogu istu u najpovoljnijem slučaju
devet desetina od one plaće postići, koju je dotičnik najmanje
zadnjih dviju godina u službi imao.


b) Općinsko nadzorno šumarsko osoblj e (Pr čpos čs
communaux.)


Isto se sastoji iz Brigadira i Gardes communaux, čiji su
čuvarski srezovi isključivo sastavljeni iz općinskih šuma i onih
koje pripadaju javnim zakladama.


Ovo osoblje ima u glavnom iste dužnosti, kao i nadzorni
državni organi i jeste, kao i oni, istim činovnicima podredjeno.
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 695 —


Ovo osoblje postavljaju prefekti na predlog nadšumarnika.


Molioci imaju dokazati, da su upućeni u osnovno znanje i da
su najmanje 25 godina stari, ali ne smiju pak prijeki 35. godinu,
Pri primanju imaju prednost isluženi podčastnici.


Imade od prilike 3750 takovih nadzornih organa. Nji


hove se plaće mijenjaju po veličini i važnosti euvarskoga sreza.


Takodjer i oni imadu pravo na neku opskrbu u starosti.


4. Šumarska učilišta i iijiliOTa organizacija.
U Francuskoj ima samo tri šumarska naučna zavoda i to:
više šumarsko učilište u Nansiju (Ecole nationale des Eaux
et forets), niže šumarsko učilište (Ecole secondaire d´enseignement
forestier professionelj i praktična šumarska škola, (Ecole
pratique de silviculture) i to oboje u Barres-u kod Nogent


sur Vernisson.


a) Više šumarsko učilište u Nansiju.


Ovo je osnovano godine 1824., a imade svrhu, da na


obrazi kandidate za viša mjesta u državnoj šumarskoj službi.


U isto se primaju redoviti i izvanredni slušatelji, kako Fran


cuzi, tako i inozemci.


Redoviti se slušatelji primaju:


1. izmedju apsolvenata sa Institut nationale agronomique,
koji su stekli diplomu »Ingenieur agronomique«, a najmanje
su 23 godine stari;
2. Iz absolvenata sa politehnike, koji ^su za javnu službu
sposobnima pronadjeni.
Sveukupni broj godišnje primljenih slušatelja ne smije
prekoračiti 18.
Slušatelji spavaju u zavodu i u njemu najveći dio dana
provode.
Objed naprotiv uzimaju u varoši, te su i na večer slobodni
Svaki redoviti slušatelj, čim nastupi u zavod, odmah prima


na sebe i obavezu trogodišnje vojne službe, od koje prve dvije
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 696 —


godine provede u zavodu, dočim tredu godinu ima odslužiti kao
Sous-lieutenant (podporučnik) u aktivnoj vojnoj službi.
Nastava traje dvije godine, te se odmah teoretički kao i
praktički provadja, a obuhvaća sliedede predmete:


Uzgoj šuma, upotrebu, uredjenje šuma, botaniku, mineralogiju,
geologiju, zoologiju, ribogojstvo, uredjivanje bujica, hidrauliku,
zakonodavstvo, njemački jezik, vojnu službu i jahanje.


b) Niže šumarsko učilište u Barres-u.


Utemeljeno je godine 1882. sa tom svrhom, da nadzorno
osoblje lakše postigne stupanj Garde general stagiaire. U ovaj
se zavod uzimaju samo nutarnji pitomci. Naprotiv može se dozvoliti
i oženjenima ili udovcima sa djecom, da borave u
Nogent sur Vernisson.


U jednoj godini može se samo njih devet u zavod primiti.


U pogledu na primanje imaju se kandidati iskazati, da su
tri godine najmanje služili u aktivnoj službi, i da nisu stariji
od 35 godina.


Nadalje imadu se podvrći pismenom i ustmenom prijamnom
ispitu, koji se, i to pismeni kod pripadne konzezvacije, a ustmeni
u Parizu obdržavati ima.


Primljeni kandidati imaju stupanj i plaću jednoga Brigadira.
Oženjeni ili udovci (sigurno sa djecom) dobijaju osim
toga još potpore 300 franaka godišnje.


Nastava traje dvije godine, a provadja se teoretičkipraktički.
Po svršetku i položenom zaključnom ispitu imenuju se za
Gardes generaux stagiaires.


C) Praktična šumarska škola u Barres-u.


Osnovana je godine 1888. i to u prvom redu za to, da
spremi šumarsko osoblje za privatnu službu.
Pitomci jesu u zavodu ili sasvim besplatni ili plaćaju polovicu.
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 697 —
S obzirom na primanje, imaju se kandidati iskazati, da
su navršili 17., odnosno, da nisu prešli 35. godinu, i imaju se
osim toga podvrći prijamnom izpitu kod pripadne konzervaeije.


Nastava traje dvije godine, te se u isto vrieme teoretički
i praktički naobražavaju i obuhvaća osim općenitih i čisto šumarskih
predmeta, takodjer i neke gospodarstvene.


Apsolventi dobivaju konačnu svjedočbu, na osnovu koje
se, za slučaj potrebe za Gardes domaniaux TI. razreda, imenovati
mogu.


Moj odvrat g. nadzorniku Borošiću.


u »šum. listu« za kolovoz o. g. izvoljeli ste g. nadzornice
reflektirati na moj »osvrt o reviziji gospod. osnova«. Da
ste u svom odgovoru bili samo stvarni — ja se ni maknuo
ne bi. No pošto iz cielog članka razabirem, da ste pišue isti
stajali pod dojmom skroz osobnih utjecaja, to moram da se na
njeke Činjenice obazrem, te da ih svedeni na stanovište i —
nazora.


Nije Vam pravo što nisam zagrizao u materialni dio Vaše
razpravice, u »revisiju«. Nisam to učinio iz dva razloga. Jedno
zato što sam taj dio članka držao samo za preludij »taksacionalnom
uredu«-, a drugo zato ne, jer sam odlučio bio, da o
samom predmetu izjavim svoje mnijenje onom prigodom, kad ću
se osvrnuti moći na uredjajni naputak za sastavak gospod.
osnova u šumama zem. zajednica, što sam medjutim do danas
već i učinio*. Na raspravni predmet odnoseću se literaturu
nisam naveo u tu svrhu, da Vas g. nadzornice ma o čemu
podučim, jer Vas smatram odviše ozbiljnim stručarom, a da
biste se upustili u razpravu theme, o kojoj ne bi prije svestrano
teoretično orientirani bili. Učinio sam nasuprot to zato,
da mladje sudrugove, koji se za predmet zauzimlju, na studij
potaknem, te da ih upozorim, gdje će o samom predmetu što
naći. Učiniti ću to i u buduće svakom danom mi zgodom. Iz


* Taj smo članak već primili, ali ga zbog inog gradiva još objelodaniti mogli
nismo. Uredničtvo.
48