DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 636 —


U tom je tlak para u izravnom protuslovju prama temperaturi.
Odnošaji vodenim parama jesu osebujni i ravnaju se po
tom, da li je vodena smiesa atmosfere para ili vodeni plin.


Ako bi postojala porazdioba temperature kod uzduha sa
parama (sitog) punog, to se ne bi parna napetost umanjivala
proporcionalno visinom, ista bi se u dubljim slojevima bržje
razvijala, nego li u višjim.


Ako bi množina kiše ovisila, kako se obdenito sudi, od
sadržine vodenih para uzdušnib slojeva diljem zemaljske površine,
to bi se ista visinom umanjivala.


Od dana na dan iztiču se razlike u predtečama vremena,
a ponajviše o podne u uzduhu sa parom nezasidenom, dok po
nodi može užduh biti sit parama toli, da uzsliedjuje kondensacija.


Ako se indi uzduh o podne diljem zemaljske površine
giblje i dosegne visinu od 1000 m. i ako je nepromjenjena
specifična sadržina vode (težina u 1 klg. vlažnog uzduha nalazede
se pare), to bi se umanjila napetost parama po dokazu
iztraživanja za 0´83 mm., dočim u istinu umanjuje se za 1 03 mm ,
tako, da izlučenje vode svakako, a ne primanje, uzsliediti mora,
sto opet stoji u protuslovju sa dokazima računično-jednačbenim
utvrdjenima, po kojima se negiblje uzduh diljem zemaljske površine
uzduž, već uz strmiji (zaoštreni) kut.


Upravo ovi odnošaji parne napetosti morali bi sasma drugi
biti, kada bi omašniji prirast vodenih para sa polja, šuma, livada
i inih zemaljskih površina samo približno tako velik bio,
kako se to obdenito misli, ter izlaz tomu može biti jedino potanja
teorija toli važnog predmeta, koli sa stanovišta teoreticnog
toli i praktičnog.


Množine godišnjih oborina jesu posliedicom najrazlieitijih
pojava u gibanju atmosfere, koje se u vrlo mnogom pogledu
prosudjivati mogu, budud nakon godina velike razlike u pojedinim
predjelima nastati mogu, i u istinu nastaju.


Promatranje takovo možemo predočiti grafičkim načinom,
kojim demo se osvjedočiti, da u svim godinama na raznim po