DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 616 —


u kojim Blučajevim de se i pitanje ob odšteti, ako ne ra.zpravnim
putem, a to svakako putem »postojećih zakona«, dakle
po redovitom sudu, svom riešenju privesti.


Pomognemo li se mi propisa, kakovih potrebu gore pod
točkami 1.—3. naglasili, tad je izvan svake dvojbe, da će se
šum. tehničarom polit, uprave pružiti za unapredjenje i podignuće
gospodarstva u sukromnim šumama tako sigurno
djelujući instrumenat, kakovog niti jedna od ustanova našeg
š. z. sada ne podieljuje, pa će tada i prestati potreba, da se
cilj i svrha — sami po sebi plemeniti — nastoje postidi manjkavim!
sredstvi. Objasniti i ukriepiti će se tada i djelovanje
tih organa, ter steći priznanje i šire publike, jer će se odnositi
njihove odredbe na popravak takovih manjkavostih u sukromnom
šum. postupku, koji će biti shvatljiv i svakomu laiku.
A tada de i prestati potreba, da se šume zaštitnice i ondje
traže, gdje im niti po njihovu sastavu niti po zak. propisima


— mjesta ne ima.
Neke crne točke u uzgoju i njezi sastojina na
kraškom tlu.


Iz sadanjeg stanja šuma bivše gornje Krajine razabire se,
da su šume kr. državnog erara, krajiških imovnih obćina i
zemljištnih zajednica do pred koji decenij bile uživane većim
dielom neredovitom prebornom sječom, siekuć pri tomu liepša
i zdravija, a ostavljajući, naročito u odaljenim i nepristupnim
predjehma, stara prezrela i nagnjila stabla.


Uz bezbroj takovih starih, debelih i nezdravih stabala
bilo je, a na žalost i daaas još mjestimično ima, veoma mnogo
jelovih i smrekovih stabala, koja su inače najliepših dimenzija,
nu koja su nebrojeno puta zasječena po Krajišniku, koji je na
taj način kušao saznati koja stabla se dadu dobro ciepati za
krovnu dasku. Usljed toga zasiecana su [takova stabla obično
u svom najljepšem dolnjem djelu gnjila na više metara, te ta
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 617 —


gnjiloća ide svake godine sve to dalje, dok stablo konačno
sasvim ne sagnije.


Nakon ustrojstva krajiških imovnih obdina imale su se
pripale im šume urediti gospodarstvenom osnovom, što je doista
i učinjeno. Pri tomu se je išlo sa načela, da se obzirom na to,
što te šume leže na kraškom tlu i u oštrom podneblju, imadu
urediti na temelju redovite preborne sječe. Načelo je bilo dobro,
jer se u tim šumama, akoprera bi se mjestimično mogla preborna
sječa veoma uspješno zamjeniti sa čistom, a osobito sa oplodnom
sječom, doista u većem dielu ne smije gospodariti van samo
redovitom prebornom sječom; nu u samoj provedbi toga načela
učinjena je po mom sudu velika pogrieška u tomu, što se nije
uzeo dovoljan obzir na stanje sastojina, naročito na spomenuta
stara, debela i nezdrava stabla, i na bezbroj od vječnog zasjecanja
veoma boležljivih stabala.


U mjesto, da se je uzela što kraća obhodnjica, možda
samo 10—15 godina (vidi ustanovu §. 32. naputka za sastav
gospodarstvenih osnova i programa, što je izdana naredbom
vis. kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 23. travnja
1903. broj 23.152.), te za to vrieme užio etat na taj način,
da su se vadila najprije samo ta stara i boležljiva stabla, a
tek kada bi takovih stabala bilo nestalo, da se je išlo polagati
redovite sječine po načelima redovitog prebornog sieka,
htjelo se je odmah gospodariti najmodernije. Uvela se do 40
godina visoka obhodnjica, tako da se niti još danas nisu sve
površine obašle sa sječom. Položile su se u nacrtima liepo urisane
a u naravi sa silnimi humkami označene sječine, te se na
njima sjeklo navodno po pravilih redovitoga prebornoga sjeka
tako, da su se uz po koju staru jelvetinu sjekla i liepa, zdrava
te u dobrom prirastu se nalazeća stabla.


Posljedica taliovoga gospodarenja bila je ta, da stara prezrela
i usljed zasjecanja nagnjila jelova i smrekova stabla
usljed previsoke obhodnjice još niti danas nisu sva došla do
sječe, nego su većim dielom sagnjila i propala bezkoristno,
dočim bi, da su bila posječena pravovremeno, bila dala šumoposjedniku
znatnu novčanu korist. 43
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 618 —


Medjutim to je prešlo, a na čast hrvatskom šumarstvu
mogu reći, da je ta pogrieška već nazad 10 — 15 godina opažena,
te se je, u koliko je to moguće bilo, izpravilo mjestimično
tim, da se je nastojalo takova stabla užiti izvanrednimi sječami
na račun izvanrednoga prihoda.


S toga danas mjestimično takovih stabala u obće više ne
ima, ili ih ima veoma malo, te će ih u brzo * sasvim nestati
izuzam one slučajeve, gdje se ona usljed udaljenosti od prometila,
ili usljed pomanjkanja istih ne mogu u obće unovčiti.


Dalnja pogrieška u gospodarenju sa prebornim šumami
učinjena je kod samoga provadjenja prebornoga sieka. Nije
naime bila dovoljno proučena narav redovitog prebornog sieka,
te se s toga osobito uzgoju i njegi sastojine nije posvećivala
dovoljna pažnja.


Kod obilježbe onih stabala, koja su se imala iz sastojine
izvaditi, postupalo se je tako, da se je uzelo e su jelova i smrekova
stabla sa 50 cm., a bukova i javorova stabla sa 40 cm.
prsnog promjera za sječu dozrela, pak su se iz sječine vadila,
u koliko je to sklop dopuštao, samo stabla počam od te debljine
naprvo, dočim bi se smrtnim griehom bilo smatralo, da
se je izvadilo i koje tanje stablo, makar ono i bilo u sasvim
pregustom sklopu, prelomljeno, jako ozledjeuo i slično.


U novije doba opaža se i u tomu kod nas napredak, jer
se sada kod obilježbe stabala u prebornim šumama uzimlje
obzir i na potištena, prevršena, prekobrojna stabla; nu nasto
se kod nas još malo ili ništa ne uzimlje obzir je to, da se njezi
sastojina iza sječe ne posvećuje dovoljno pažnja, čemu je dokazom
to, da možemo više manje u svim skoro sječinama naći
tamo zaostalih prevršenih, polomljenih, nagnutih, obaranjemizvozom ozledjenih i t. d. stabala, za koja se može stalno uztvrditi,
da ne će moći zdrava dočekati druge obhodnjice, koja
je, kako već rekoh, većim dielom ustanovljene do 40 godina,
što je po mom sudu u svakom slučaju uzeto vanredno visoko.


Uz najpomnije obaranje, izradbu i izvoz ne da se usujetiti.
da ne bi koje od onih stabala, koja su imala ostati na sječini,
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 619 —


bila na koji od gore navedenih načina ozledjeua. Takova sječina
prvih godina iza sječe usljed ozleda na preostalim stablima,
zatim usljed preostalih panjeva, otrožina, ovršaka, izrezaka i t. d.
te naročito usljed prelomljenih i ozledjenih na sječini ostavljenih
stabala, pokazuje veoma žalostnu sliku.


Nakon njekoliko godina pocrne panjevi, ovršci, izrezei i
ozlediena mjesta na preostavšim stablima, preostala stabla se
uslied pristupa zraka i svjetla ponješto razgrane, podmladak se
bujnije razvije i t. d., te sječiua dobije prijatnije lice, nu ozledjena
stabla su ipak ostala na sječini, i ona budu prije nego
li do njih red za sječu, bezkoristno propala


Da takav postupak, pri kojemu propadaju neupotrebljena
stabla ponajviše tanjih dimenzija, koja bi se dala krasno upotriebiti
za svakovrstnu sitniju seosku gradju, nije niti sa gospodarstvenog,
niti sa uzgojnog stanovišta uharan, mnijem, da
će mi svaki stručnjak priznati, a kad je tomu tako, tad držim,
da nam je dužnost poraditi o tomu, da se taj gubitak odstrani.
To pako držim da bi se dalo polučiti tim, da se u prebornim
šumama nakon glavne sječe, vodi njeka vrst dovršnog sieka,
kojemu bi imala biti svrha, da se njim izvade još sva ona
stabla, koja su prigodom obaranja, izradbe i izvoza stabala doznačenih
prigodom glavne sječe, tako ozledjene, da ne ima
nada e bi mogla bez osobitog gubitka uztrajati do buduče obhodnjice.


Biti će slučajeva, da će usljed takove dovršene sječe nastati
mjestimice omanja čistina, nu to ne smeta, jer takova čistina
će se od preostalih stabala naravnim načinom naploditi,
a gdje to iz ma kakovih razloga ne bi bilo moguće, pomoći
će se umjetnim načinom. Ta svakako je bolje, da na takovim
mjestima uspjeva bujan i snažan podmladak, nego li njekoliko
polomljenih stabala, koja će i onako prije nego li dodju do
sječe sagnjiti, dočim će ih sada ovlaštenici vanredno rado pi´imiti
za sitniju gradju.


Doduše, da usljed takovog načina provadjanja sječe ne
ćemo imati prebornu sastojinu t. j . sve debljinske razrede na
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 620 —


najmanoj površini, Nu to nije ni potrebno, dapače ovakov
zahtjev je u protuslovju sa današnjim stanjem šumarske nauke
0 prebornoj sječi. —


Naš narod ima zao običaj, da on obično radje okreše debelu
bukvu, umjesto da ju posječe. Taj zao običaj vlada osobito
u gornjoj Krajini, a razlog će mu biti u tomu, što Gornjokrajišnik
još niti danas nije naučen, da se prije nastupu zime
obskrbi sa ogrievnim drvom. Tek kada snieg zapadne te studen
pritisne, onda se sjeti da treba drva. Nu pod sniegom ne može
se naći leževina, a za posjeći i kući dovesti cielu bukvu ne
ima vremena. S toga hajde na bukvu, okreši dvie tri grane,
s njima ne šančiće, pa hajd brže bolje kudi.


Posljedica toga je, da se osobito u onim šumama, koje
su bliže sela, nalazi mjestimično puno bukovih nebrojeno puta
okresivanih kreka. Takove kreke, inače i bakilje zvane, imaju
obično veliku i nizko nasadjenu krošnju. Dok je pod takovom
krekom još mlad podmladak, nastoji obično šumar, da bi se
čim prije uklonila iz sastojine, jer zna, da će mu posije smetati
razvitku podmladka, S toga se takove bukve po šumarima
najradje doznačuju za ogrievna drva ovlaštenicima. Nu ovi takove
bukve obično ne posieku, jer su preveć čvorave, te se
vanredno težko ciepaju, nego ih samo okresu. To se tako godine
i godine ponavlja, podmladak odraste, a bukova kreka još
uviek stoji uzprkos toga, što su se u njezinu krošnju zapleli
vršci od mladih bukvića i jelića. U takovom stadiju je već i
okresivanje pogibeljno za podmladak, pak s toga se obično
pusti neka raste i podmladak i bukova kreka, te neka se medjusobno
bore kako znadu.


Tu je očito, da je takova bukova bakilja na štetu razvitka
sastojine. Šumar to obično i sam uvidja, te je nastojao, da tu
bakilju odstrani na gore navedeni način, nu kada mu nije uspjelo,
da ju tim načinom odstrani iz sastojine, propustio je, da
ju radi uzgoja i razvitka podmladka, dade na trošak šumoposjednika
pravodobno posjeći, odnosno, ako to već nije dopustivo
radi štete, koja bi se tim nanjela podmladku, da ju je
dao prstenovati, da se osuši.
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 621 —


U takav kulturni posao uloženi novac ne nosi odmah kamate,
te se 8 toga iz štednje ua nepravom mjestu, a često iz
veoma tjesnogrudnog shvaćanja službene dužnosti, rado izbjegavaju
takovi troškovi, sve na veliku štetu šumoposjednika, a
na sramotu dotičnog šumarskog upravitelja. —


Imati puno bukovih šuma je obično velika neprilika i za
šumoposjednika i za upravljajudeg šumara, jer se iz takovih
šuma usljed slabe prodje i nizke ciene bukovine, često ne mož
izvaditi niti toliki dohodak, da bi se mogli pokriti barem godišnji
troškovi. S toga šumari obično nastoje da bukvu što
većma izkorjene, te da uzgoje što više crnogorice. Dok se to
čini u njekom razmjeru, ne može tomu biti prigovora, osobito
ne kod privatnih šumoposjednika, kojima je u prvom redu
pred očima povećanje šumske rente nu kada se to čini u tolikom
stupnju, da se nastoji bukovinu u obće sasvim rabiti,
kako je to prije više godina nastojalo učiniti jedno vlastelinstvo
u Gorskom kotaru, i kada se zatim povadjaju i šumari,
koji upravljaju sa šumami krajiških imovnih obćina i zemljištnih
zajednica: tada se ne mogu s tim izjaviti suglasnim.


Ne ću govoriti o prednostima mješovitih šuma, niti o velikom
svojstvu bukve za poboljšanje tla, jer to je svakom šumaru
dovoljno poznato, nego želim upozoriti na onu svrhu,
što ju šume krajiških imovnih obćina i zemljištnih zajednica
imaju izpuniti naprama ovlaštenicima, kojim treba da daju
u prvom redu ogrievnu i gradjevuu drvariju. Bude li pako čitava
šuma po vremenu sastojala iz samih jelovih i smrekovih
stabala, to ovlaštenici ne će imati ogrievne drvarije i to s razloga,
što jele i smreke imadu u obće slabu ogrievnu vriednost,
i što ovlaštenik ne bude nikada jelu i smreku, koja mu je
sposobna za svaku vrst gradje, te koju može u svako doba
dobro unovčiti, izciepao na ogrievna drva.


Držim s toga da nije opravdano, da radi načela nastojimo
bukvu u svakom slučaju izkorieniti, nego da ju moramo
nastojati uzgajati u smjesi sa jelom i smrekom tako, da u onim
predjelima, koji su ovlaštenikom bliži i pristupniji, te u ko
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 62a —


jima moramo u prvom redu nastojati podmirivati potrebe ovlaštenika
na ogrievnem drvu, gojimo više bukovinu, a naprotiv
u odaljenijim predjelima da gojimo više jelu i smreku za gradjevnu
drvariju i za prodaju, da budemo mogli namaknuti
sredstva za pokriće godišnjih izdataka šumske uprave.


Sličnu tendenciju nu samo na drugi način, opazio sam
mjestimično i kod uzgoja hrastovine u Slavoniji. Vidio sam
naime, da se na veoma malim šumskim površinama malenih
zemljištnih zajednica, ponovno uzgajaju visoke hrastove šume
ne misledi na to, da će tim ovlaštenici ostati kroz decenija bez
Ogrievnih drva. O tomu možda dogodice više.


Ista pogrieška, koja se kako sam spomenuo, čini kod hrastovine
tim, da se i na najmanjim šumskim posjedima uzgaja
visoka šuma, čini se i kod svih šuma na Krasu gornje Krajine,
Gorskoga kotara i Primorja.


Imadu tu mjestimično krajeva, koji su na drvu u obće, a
na ogrievnom osobito siromašai, gdje bi se dakle u prvom redu
moralo pomišljati na uzgoj drva za ogriev, a kad tamo vidimo
da se uzgajaju same visoke šume sa glavnom produkcijom
gradjevnoga drva.


Tomu će biti po mom mnienju razlog u tomu, što su se
tamo prije, dok je bilo šume i šumskoga tla u izobilju, uzgajale
samo visoke šume, jer su one uz vriednije ogrievno drvo
davale takodjer gradju, a konačno i stabala za trgovinu.


Nu kako je svakako bolje imati dovoljno drva makar
samo i oblica, nego li liepih debelih cjepanica ali premalo, to
držim, da bi se u onim krajevima Krasa, koji trpe oskudicu
na ogrievnom drvu, moralo ići za tim, da se u prvom redu
uzgaja što više drva za ogriev.


U nekim kraškim krajevima u kojim još i danas hrast,
pitomi kostanj, bagrem i t. d. dobro uspievaju, morao bi se
zavesti uzgoj nizke šume sa čistim sjekom, nai´očito bi u tim
krajevima trebalo svagdje tamo, gdje je uzgoj bagrema moguć,
isti radi njegovog osobito velikog prirasta, i inih dobrih svojstava,
uzgajati što moguće više. Gdje pako radi oštrine pod
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 623 —


neblja te osobite kršovitosti tla ne ide sa spomenutim vrstima
dryeča, tamo bi se moralo pokušati sa uzgojem nizke bukove
šume, nu ne sa čistim BJekom, jer kod takovog se, kako je
poznato, neda bukva uzgajati, nego sa prebornim siekom.


Biti će mjestimično dovoljno takovih sastojina, koje bi se
mogle lahko pretvoriti u nizku prebornu šumu, nu kako ne
imamo glede toga još dovoljnog izkustva, imali bi se učiniti
pokusi Takovi pokusi mogli bi se učiniti bez osobitog troška
najprije na manjim površinama a posije kaka bi se u tomu
steklo dovoljno izkustva, moglo bi se preči na prcvadjanje u
većem obsegu.


Navedenim mnijem da sam dovoljno dokazao, da je potrebno,
da u mnogom pogledu prekinemo sa dosadašnjim! tradicijami,
te da moramo nastojati što bolje proučiti osebine i
potrebe našega šumarstva a i žiteljstva pojedinih krajeva, te
prilagodjivati se s jedne strane novijim stečevinama šumarske
znanosti, a s druge strane promjenjenim odnošajima i potrebama
ovlaštenika, nastalih usljed pomnoženja pučanstva, diobe
zadruga i sve to većeg nestajanja šumskog tla A. Kern.


Upliv šume na podnebje i vrieme.


Stručna mnienja ob uplivu šume na podnebje i vrieme se
razilaze, jer dok jedni sude, da je taj upliv bitan, drugi ga
niječu, dok opet njeki ga samo djelomice i donjekle priznavaju.


Geograf Wojeikoff tvrdi, da je šuma od znatnog upliva za
podnebje i vrieme, dočim je profesor Dr. Paul Schreiber protivnog
mnienja, on bo misli, da je upliv šume po uzdušnu
temperaturu toli neznatan, da nije od bitne praktične važnosti.


Wojeikoff pripisuje uplivu šume, da se temperatura u obče
povisuje — često prekidno — od morske obale prama velikomu
kontinentu, ili samo usporito raste, no profesor Schreiber
priznaje tu činjenicu drugim okolnostima, a naročito obćenitim
razlikama temperature, kao primjerice izmedju šumom bogate
Bosne i na šumama oskudjevajuće Hercegovine.