DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 580 —


Xadsavjetnik: U prvih 5 godina plaća K, 7900, od 6.´—11. go


dine K. 8420, službeni doplatak K. 2100, stanarina K. 1000, iza svakih


5 godina doplatak K. 210.


Savjetnici: U prvih 5 godina plaća K. 6400, od 6.—11. godine
K. 6900, službeni doplatak K. 1400, stanarina K. 1000, iza svakih
5 godina doplatak K 210.


Šumarnici: U prvih 5 godina plaća K. 4980, od 6.—11. godine
K. 5400, službeni doplatak K. 900, stanarina K. 705, za svakih
5 godina K. 210 doplatak.


Nađšumari kao upravitelji ureda: Plaća u prvih 5 godina
K. 4260, od 6.—11. godine K. 4680, službeni doplatak K. 705, stanarina
K. 570, za svakih 5 godina K. 210 doplatak.


Upravitelji ureda (nađšumari, šumarnici) dobivaju osim ovih beriva,
još i putni paušal i paušal za uzdržavanje konja K. 2100 do


K. 3000, godišnje, i to po veličini kotara.
Promaknuće šumskih tehničara na prave nadšumare i t. d. ovisi o
izpunenju svih uvjeta, potrebitih za višje državne šumske upravne činovnike,
uz položenje praktičnog državnog izpita sa osposobljenjem I. i


II. note.
Za promaknuće na šumarskog assistenta i srezkoga šumara potrebno
je, da je položio državni izpit za samostalno šumsko gospodarstvo sa
osposobljenjem I. i II. note.


Dovoljnim uspjehom položeni državni izpit izključuje promaknuće
na asistenta i srezkoga šumara.
Prvo namještenje sliedi natječajem i to u svojstvu kao šumarski
pomoćnik.
(Polag notice u „Oesterreichische Forst- u. Jagdzeitung
priobćio A. Ugrenović).


Broj 76579 ex 1903.


Ogl


Od strane kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje po.slove, stavlja
se ovime do sveobćega znanja, da će se u smislu normativne naredbe
od 18. listopada 1886. broj 33094 i od 21. svibnja 1890 broj 12782
državni ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja u jesenskom
roku godine 1903. obdržavati dne 23. i sliedećih dana mjeseca studena
1903.
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 83     <-- 83 -->        PDF

- 581 —
Odnosne u smislu citirane naredbe pod brojem 33094 ex 1886
sastavljene i propisno biljegovane molbenice imadu se neposredno upraviti
na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gospodina Roberta
Fischbacha kr. zemaljskog šum. nadzornika I. razr. u Zagrebu najkasnije
do 7. studenoga 1903.


U Zagrebu, dne 29. rujna 1903.


Kr. hrv. - slav. - dalm. zem. vlada odjel za unutarnje
poslove.


fl: Broj 2496. ex 1903.


7005 jelovihi 280 omoHkovih


18077 bukovih, 995 javonovih320
borovih, 14 javora rebraša.


Osim toga u šumi Krasnici za veliku prodaju izlučenoj površini od
3072 jutra:


28680 jelovih, 1888 omorikovih,
32966 bukovih i 2635 javorovih


stabala, prodavati će se na dne 29. listopada 1903. u 11 sati prije
podne kod podpisanoga ureda putem pismenih ponuda u ukupno
procienbenoj vriednosti od 927.944 K. 86 fil.


Prodavat se imajuća stabla razporedana su u 24 hrpe.
Sva na prvom mjestu spomenuta stabla vidljiva su u šumi obilježena
i to u redovitih sječina šumarije Ogulin, Plaški, Brinje, Kriviput.


Pobližji dražbeni uvjeti mogu se svaki dan za vrieme uredovnih
sati kod podpisanoga ureda, koli u pisarnah područnih šumarijah, izim
toga dostaviti će podpisani ured svakom interesentu bezplatno točan
izkaz prodat se imajuće količine uz obće dražbene uvjete.


Kup stabala u Krasnici uvjetuje izgradnju parne pile u Plaškom.


Šumsko-gospodarstveni ured ogulinske Imovne obćine.


Broj 7661 ex 1903.
810 šum.


Oglas prodaje stabala,


koja će se obdržavati dana 6. listopada 1903. u 11 sati prije podne u
uredu kr. kotarske oblasti u Vrbovskom. Zemljištna zajednica Kom.
40
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— 582 —


Moravice prodaje temeljem zaključka skupštine ovlaštenika od 16, kolovoza
1903. i na temelju po veleslavnom županijskom upravnom odboru
u Ogulinu odpisom od 13. lipnja 1903. broj 1250 u. o. odobrenog
drvosječnog pređloga za godinu 1903. dolje naznačene drvne kolikoće:


ci


Ciena po Ukupna


a


Tehnički


3 Vrst Broj jedinici vriednost


uporabiva


šumski predjel sta03


drvna N


drva bala 03


OJ m gromada K. f. K. f.
OH


1 IV. Ponori kod Tomić-100 ´260-67 9 60 2502 43
2 V. drage 03 100 288-02 j ^ ,, 2764 99
3 I. 1 .-TS 100 283-40 ,, „ 2720 64
4 II. o 100 280-50 . 2692 80
5 III. S 100 261-68 ,, n 2512 13


/ Lazine


7 IV. Q 100 253-44 2433 50
6 V. 03 100 246-82 2360 47
8 VI. ´oi 100 276-37 2653 15


75


9 I. ^ 100 298-88 n 2869 25


\ Kosica


10 II. 160 488-35 n n 4688 16


Ukup 10 . 1050 2038-18 9 60 28196 52


1. Dražba obavlja se pismenim ponudama, te iste imadu biti predane
na dan dražbe kod kr. kot. oblasti u Vrbovskom do 11 (jedanajst)
sati prije podne, sa točnom oznakom skupine na koju se želi dražbovati.
2. Svakoj ponudi, koja imade biti zapečaćena i propisno biljegovana,
imade dražbovatelj priložiti 10% žaobinu ukupne vriednosti svake
pojedine skupine na koju želi dražbovaLi, i to buđ u gotovom bud u
državnim vriednostnim papirima.
3. Na ponude, koje bi kasnije toga roka stigle kao i one, ma i
pravodobno predane nu bez žaobine, ne će se uzeti u obzir.
4. Ponudbena ciena imade glasiti na jedan kubični metar surovine.
5. Ponude izpod izklične ciene ne će se uvažili.
6. Položena lO"/^ žaobina povratiti će se nedostalcu, dočim će se
u protivnom slučaju smatrati jamčevinom.
7. Rokovi izradbe i izvoza te načini uplate, sadržani su u posebnim
dražbenim uvjetima, koji se za vrieme uredovnih sati mogu uviditi
u uredovnici kr. kotarskog šumara u Vrbovskom.
Kralj, kotarska oblast.


u Vrbovskom, dne 21. rujna 1903.


K. kotarski predstojnik :
Radančević v. r.
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 85     <-- 85 -->        PDF

— 583 —


Br. 6095. ex 1903.


Oglas dražbe.


Kod pođpisanog kr. ´šumarskog ravnateljstva prodavati će se dne


7. listopada 1903. u 11 sati prije podne lih putem pismenih ponuda u
II. i VIII. sjekoredu kr. šumarije u Ivanovuselu u godinama 1903—1907.
izrabiti se imajuća drvna gromada od 59.898 m´, koja se sastoji poglavito
iz bukovih i grabovih, ter nješto cerovih i drugih stabalah od podredjenih
vrstih drveća.
Izklična cijena iznosi (56,787) petdesetišesthiljada sedamsto i osamdeset
i sedam kruna.
Pobliži dražbeni kao i ugovorni uvjeti mogu se dobiti kod pođpisanog
kr. šumarskog ravnateljstva i kod kr. šumarije u Ivanovuselu.


Kr. šumarsko ravnateljstvo


u Zagrebu, u rujnu 1903.


Broj 6301. Bx 1903.


Natječaj.


Temeljem naredbe visoke kr. zemaljske vlade od 28. kolovoza
1903. broj 51.928, kojom se odobrava zaključak gospodarstvenog odbora
od 12. lipnja 190. toč. 13. sjedničkog zapisnika, imadu se u obsegu ove
imovne obćine popuniti dva mjesta šumarskih vježbenika sa godišnjom
pripomoći od 800 K. uz pravo zaračunanje stegnutih paušalnih dnevnica
2a vanjsko službovanje po postojećih propisih.


Molitelji imadu svoje molbenice obložiti:


b) Krstnim listom


b) Svjedočbom o svršenih šumarskih naucih


c) Svjedočbom o dosadanjem službovanju


d) Liečničkom svjedočbom, da su zdrava tjelesna sastava i za šu


marsku službu sposobni.
Molbenice imadu se uključivo do 20. listopada 2903. pođpisanom
uredu propisanim putem predložiti.


Gospodarstveni ured imovne obćine gjurgjevaeke


u Belovaru, dne 28. rujna 1903.


Uređjuje Ivan Partaš, prof. .5um. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albrecht (J. WIttasek).
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 86     <-- 86 -->        PDF

V


SADRŽAJ.


Toplotni efekat drva. Piše Prof. M. Urbany
Šumarstvo u Srbiji. (Nastavak)
Šume zaštitnice (§§. 6. i 7.), i šume zabranite (§. 19. š. s.).


Piše V. Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru. (Nastavak)
Naučno putovanje članova hrv.-slav. šumarskoga đružtva u
Bosnu i Dalmaciju god. 1903.
Listak: Osobne viesti: Imenovanje


Družtvene viesti: Zapisnik o sjednici hrv.-slav. šumar,
družtva, obdržavanoj dne 29. lipnja 1903. — Zapisnik
XXVII. redovite glavne skupštine „Hrv.slav.
šumarskog družtva, obdržavane u Zagrebu
dana 27. kolovoza 1903. — XXVII. redovita
glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva .


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: -
Promet i trgovinaIz upravne prakseRazličite viesti: Ekskurzija našega šumarskoga družtva


u Bosnu i Dalmaciju. — Državni izpit za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šumarsko
učilište u Bieli. — Transport drva iz šume.


— Pravni odnošaji i beriva šumarskih činovnika
Thurn i Taxisa.
Oglasi i natječaj .


Strana
501—506
507—519


519—540


540—553
553—554


554—572
572—573
573—575
575—576


576—580
580—583