DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 554 —


žavnih dobara u Aradu, Zoltana Jancsovicsa , privremenim kr. šum.
račun, oficijalom kod računovodstva pridjeljenog kr. šumarskomu uredu
u Otočcu.


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrr.-slar. šumarskoga
družtra u Zagrebu, obdržavanoj na 29. lipnja 1903. pod predsjedanjem
I. pođpredsjednika velem. g. kr. odsječ. savjetnika Ferde Zikmundovskoga,
te u prisutnosti II. pođpredsjednika velem. g. kr. šumar,
ravnatelja Josipa Havaša i p. n. gg. odbornika Roberta Fischbacha, Andrije
Borošića, Frana X. Kesterčaneka, Ivana Partaša, Vinka Benaka,
Alberta Rosmanitha, Dragutina Mocnaja, Stjepana Frkića i družtvenog
tajnika Ante Kerna, sa sliedećim dnevnim redom:


Toč. I. Čita se zapisnik o zadnjoj odborskoj sjednici od 7. travnja
1903


Ad I. Zapisnik se bez primjetbe ovjerovljuje.


Toč . II. Razprava glede obdržavanja ovogodišnje družtvene glavne
skupštine i s njom spojit se imajućeg izleta u Bosnu i Dalmaciju.
0 tom đruž. tajnik izvješćuje sliedeće:
Usljed zaključka toč. 3 odborske sjednice od 7. travnja 1903 je


predsjedničtvo svojim dopisom od 22. travnja t. g. obratilo se na visoku
zemaljsku vladu za Bosnu i Hercegovinu, te na bosansko šumskoindustrijalno-
dioničarsko družtvo Ote Steinbeisa u Dobrlinu, te istima
priobćilo, da šumarsko družtvo želi ove godine učiniti naučni izlet kroz
Bosnu, te umoljava da mu se pri tom ide na ruku.


Spomenuto družtvo je odmah odgovorilo, te se izrazilo pripravnim
izlet sa svoje strane u svakom pravcu podupirati, nu glede uporabe
njegove industrijalne željeznice upozorilo je, da se osobe na toj željeznici
mogu voziti samo uz izričnu dozvolu vis bosan.-hercegovačke vlade.
S toga se je družtveno predsjedničtvo glede te dozvole na 4. svibnja


t. g. obratilo molbom na spomenutu vis. vlada. Ista je brzojavom od
19. 0. mj. pi´iobćila uvjete uz koje će biti dozvoljena vožnja spomenutom
željeznicom, te uz opazku, da će sliediti pismeno obširno priobćenje
o izletu, priobćila sliedeći program izleta:
1. dan dolazak, boravak i noćenje u Dobrlinu;
2. dan kolima preko Novog i Krupe na konak u Bihać;
3. dan preko Petrovca na konak u Drvar ;
4. industrijalnom željeznicom do Knina u Dalmaciji.
Obširnije pismeno priobćenje nije još stiglo.
Ad II. Zaključeno, da se u drugoj polovici kolovoza t. g. imade u
Zagrebu održati ovogodišnja glavna skupština i to u 4 sata po podne.
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 555 —


Sliedeći dan ima se vlakom oko ^|^^.\ sati do podne odputovati
u Dobrlin. Od onud do Knina ima se izlet obaviti prema po visokoj
bosansko-hercegovačkoj zemaljskoj vladi priobćenom programu. Od
Knina ide se dalmatinskom željeznicom na konak u Spljet. Sliedeći dan
ima se upotriebiti za razgledavanje Spljeta i okolice, a po lomu parobrodom
povratak.


Detailne odredbe glede dana skupštine i izleta, te ino potrebno,
prepušta se predsjedničtvu.


Prihvaćeni sada program ima se priobćiti u sliedećem broju
„Šum. lista", te članove pozvati, da oni, koji žele izletu prisustvovali,
imaju to do 20. srpnja najkasnije prijaviti predsjedničtvu.


Ujedno se imaja članovi upozoriti, da se kasnije prijave neće uvažiti
i da su oni članovi, koji se prijave bezuvjetno dužni izletu prisustvovati,
jer će u protivnom slučaju imati platiti troškove, koje bi eventualno
moralo družtvo mjesto njih nositi.


Ravnanja radi ima se u oglasu priobćiti, da će troškovi izleta, računajuć
Zagreb kao točku polaza i povratka, iznositi oko 120 K.


Glede iznosa od 800 K. što su uvršteni u ovogodišnji proračun
u ime troškova za skupštinu, zaključuje se, da će se iz te svote imati
prema potrebi podmiriti podvozi i ini slučajni izdatci.


T 0 č. III. Riešavanja tekućih posala:
a) Udova bivšega družtvenoga blagajnika Leona Šipeka zamolila
je, da se njoj i dieci podieli podpora.
Ad III. a) Odobrava se.


Pošto se je bivši družtveni blagajnik Šipek pred svoju smrt upisao
kao član u đružtvenu Koroškenijevu pripomoćnu zakladu, to je predsjeđničtvo
usljed odborskoga zaključka od 7. travnja t. g. toč. VI. podielilo
moliteljici iz spomenute zaklade pođporu iznosom od 200 K.


b) U smislu zaključka odborske sjednice od 7. travnja t. g. alin.


3. toč. V. obratilo se je pređsjeđničtvo na preuzvišenoga g. bana predstavkom,
kojom se moli, da bi se šumarima kod političke uprave podielila
podpora za prisustvovanje kod izleta u Bosnu i Dalmaciju.
ad b). Primljeno sa zahvalnošću do znanja.
Odpisom vis. predsjedničtva kr. zem. vlade od 16. svibnja t. g.
broj 2453. Pr. je ta molba uvažena, te u rečenu svrhu kr. zem. vladi,
odjelu za unut. poslove doznačen iznos od 1500 K., te je podjedno odredjeno,
da se u budućih godina ima od dotacije u zem. proračunu pod
poglavljem III. naslov 13. stavka 5. tekući broj 4. primjerena svota
staviti na razpoložbu šumarskom odsjeku kr. zem. vlade, u svrhu
dalnje naobrazbe šumarskog osoblja političke uprave u šumarskoj struci.
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 556 —


c) G. kotar, šumar J. pl. Aue priposlao je šumar, družtvu za družtveni
muzej nadjenutu uralsku sovu, te moli, da mu se odšteti trošak
od 8 K. za nadjevanje iste.


Ad c). Prima se sa zahvalom i dozvoljava izplata od 8 K.


d) Slavonsko gospodarsko družtvo pozvalo je brv -slav. šumarsko
družtvo k svojoj na 9. o. mj. obdržavanoj glavnoj skupštini. Družtveno
predsjedničtvo umolilo je g. Gjuru pl. Ilica tajnika spomenutoga družtva,
da kod te skupštine zastupa šumarsko družtvo.


Ad d). Uzima se do znanja.


e) Isto tako pozvano je ovo družtvo na glavnu skupštinu kranjskoprimorskoga
šumarskoga družtva na 27.—29. o. mj., te je družtveno
predsjedničtvo umolilo zemaljskog šumarskog nadzornika za Kranjsku,


g.
Venceslava Golla u Ljubljani, da pri tom zastupa naše družtvo.
Ad e). Uzima se do znanja.
f) Kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove izvolila je vis. vlada
odpisom od 19. svibnja t. g. broj 23.502 priobćiti, da je na predlog
šumar, družtva namjestila na kr. šumarskoj akademiji još jedkog podvornika
počam od 1. lipnja t g., uz doprinos polovice plaće za istoga
po šumar, družtvu, tim, da će taj podvornik uz ino imati obavljati
službu u družtvenom šumarskom muzeju.


Ad f) Uzima se do znanja.


g) Cesko šumarsko družtvo poslalo je poziv i program za dne
10.—12. kolovoza t. g. obdržavat se imajuću godišnju skupštinu i družtveni
izlet.


Ad g) Predsjedničtvo se ovlašćuje, da spomenuto družtvo na dan
skupštine brzojavno pozdravi.


h) Gosp. kr. kot. šumar B. Svoboda u Draganiću prijavljuje kao
nove članove II. razreda lugare: Josipa Hezelu, Ferdu Mužića, Ivana
Kobe-a i Josipa Zdelara, te lugar, zamjenika Josipa Gojsića.


Primaju se kao članovi II. razr. u družtvo.
i) Izvješćuje se, da je u smislu zaključka odborske sjednice od


7. travnja t. g toč. III. d., od družtvene glavnice od 7122 K. 04 fll,
što je bila uložena u I. hrv. štedioni u Zagrebu, dignuto 5970 K., te za
tu svotu kupljene 4"!^ založnice hrvat.-slav. zemaljske hipotekarne banke
u Zagrebu, koje su na ime družtva vinkulirane.
Ad i) Uzeto do znanja.


j) Kr. računarski oficijal g. Vladoje Vardijan moli za nagradu, što
je pokojnom družt. blagajniku Šipeku, za vrieme bolesti istoga, pomagao
kod obavljanja blagajničkih posala.


Ad j) Dopituje se 50 K.
k) Priobćuje se, da je u smislu zaključka odborske sjednice od


7. travnja t. g. toč III, i) sa stolarskom udrugom u Zagrebu učinjena


ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 557 —


pogodba za lakiranje velikih ulaznih vrata, za bojadisanje velikog stola
u dvorani, te nabavu jednog velikog staklenog ormara od hrastovine za
smještenje knjižnice za ukupnu svotu od 201 K.


Ađ k) Odobrava se.


1) Gradsko poglavarstvo u Zagrebu dopisom od 23. o. mj. broj
20022 traži platež od 10 K. za dvie kućne tablice na družtvenoj sgradi.
Ad 1) Dozvoljava se izplata.
Toč. IV. Predloži gg. odbornika.
Pošto predloga nema, to je sjednica zaključena.
Ovaj zapisnik pročitan je u sjednici upravljajućeg družtvenog od


bora dne 27. kolovoza 1903. te je bez primjetbe ovjerovljen.


H a V a s, A. K e r n,


II. podpredsjednik. tajnik,
Fischbach. I. Partaš


Zapisnik XXVII. redovite glavne skupštine „Hrv.-slav. šumarskog
družtva", obdržavane u Zagrebu dana 27. kolovoza 1903.


Drugi družtveni podpredsjednik velemožni gospodin kr. šumarski
ravnatelj Josip Havas otvara sjednicu i priopćuje, da je prvi podpredsjednik
velem. gosp. F. Zikmundovskv bolešću zapriečen družtvu predsjedavati.


Pozdravlja sakupljene članove dobrodošlicam i zahvaljuje im, što
su se u ovako liepom broju sakupiti, što je najbolji znak, da se vodi
živa računa o interesima družtva.


Današnjoj skupštini stigli su brzojavni pozdravi od članova gg.


F. Zikmundovskog, Althalei´a, Adameka i Dugača.
Priopćuje, da galičko žum. družtvo kod današnje sjednice zastupa
član A. Borošić, a slav gosp. družtvo B. Kranje, nadalje ugarsko šum.
društvo zastupa sam gosp. predsjedatelj, doljno austr. šum. društvo A.
Kern, opće hrv. družtvo za gojenje lova i ribarstva g. R. Kogel.


Konačno imenuje predsjednik perovodjom današnje sjednice nadšumara
I. Metlaša, a za ovjerovljenje zapisnika članove Š. Perca, i I.
Kolara, te poziva tajnika, da pročita izvještaj o djelovanju upr. odbora
u g. 1902/3.


Družtveni tajnik gosp. Ante Kern, kr. šup. šum nadzornik, čita izvještaj
o djelovanju upravnog odbora u g. 1902/3.


Nakon pročitanog izvještaja, uzima riječ član g. Vilim Dojković i
primjećuje, da u izvještaju nije nigde spomenuto, da se umrlom
društvenom blagajniku Leonu Šipeku izrazi ovdje u sjednici počast
uzvikom „Slava", pa držeći, da se je to samo previdjenjem dogodilo,