DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— 466 —


Time sam sa g. D. svršio, pak bi mu preporučio, da bude
u buduće objektivniji i da iz riečih ne izvodi ono, što se u
obde iz njih izvesti neda.


Obzirom na njegovu kritiku dovoljnom mi je zadovoljštinom
izjava jednog odličnog i starijeg člana našega dvužtva, koji
se je sam dugo godina bavio taxaciom a i dobro pozna naše
prilike, te mi reče: »Baš Vam hvala za onaj članak, znate,
da ste mi ga iz duše izpisali.«


Andrija Borošić,
kr. zem, šum. nađzornilc.


0 nedavno izašlom „naputku za sastavak gospodarstvenih
osnova odnosno programa", za naše
šume, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom.


Zajedno sa »naredbom kr. hrv.-slav.-dalm. zem al j.
vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23. travnja
1903. br. 23.152. glede sastavka gospodarstvenih
osnova i programa, te godišnjih drvosječnih i
ogojnih predloga po zakonu od 26. ožujka 1894.,
kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u sumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom« (Sbornik 1894. kom. IX., br. 29.), a koja je
naredba u cielosti otisnuta u br. 6. »Šumarskoga lista« od


0. g. izašao je kao prilog C. k §. 29. spomenute naredbe »Naputak
za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno
programa«. Izdanjem ovoga naputka konačno je udovoljeno
samomu zakonu, koji ide za tim da se osjegura potraj
no gospodarenje u ovim šumama, koje stoje pod osobitim
javnim nadzorom, a jedva je dočekalo izdanje tog naputka šumarsko
osoblje naše političke uprave, jer se sad istom moći u
podpunoj mjeri posvetiti zadatcima zbog kojih je namješteno.
Sam naputak, koji obsiže u svem 52 paragrafa, dieli se
u glavnom na pet poglavja, od kojih govori: I. o sastavku
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 89     <-- 89 -->        PDF

— 467 — .
gospodarstvene osnove; II. o sastavku gospodarstvenoga programa
; III. o očevidnosti i kontroli gospodarstvene osnove
(programa); IV. o reviziji gospodarstvene osnove i konačno ;
V. 0 zaključnim ustanovama. Uz to sadržaje naputak obrazce
skrižaljka i to za: 1. opis medja; 2. izkaz površina; 3. opis
sastojina za visoke šume čiste i oplodne sječe; 4. opis sastojina
za visoke preborne šume; 5. opis sastojina za srednje
šume; 6. skrižaljku dobnih razreda i obću porabnu osnovu za
visoke šume čiste i oplodne sječe; 7. izkaz o proračunanju godišnjeg
prihoda; 8. obću porabnu osnovu za visoke preborne
šume; 9. obću porabnu osnovu za srednje sume; 10. posebnu
osnovu na glavni i medjutimni užitak i kontrolnu knjigu o
šumskih užitcih za desetgodište ; 11. osnovu steljarenja
za vrieme od ; 12. gojitbenu osnovu i kontrolnu
knjigu o gojitbenih radnja za desetgodište ; 13. gospodarstveni
program za desetgodište Da budu svi gospodarstveni
nacrti jednolično sastavljeni pridan je naputku i posebni
»obrazac znakova za gospodarstveni nacrt« a šteta je, da
nije takov posebni obrazac znakova za sastojinske nacrte izradjen
i propisan. Pomanjkanje tog zadnje spomenutog obrazca
samo je mali nedostatak; ipak takovi sadržaju primjerice svi
sadai)ji — pak i najnovi — naputci za uredjenje austrijskih
državnih i zakladnih šuma, prem neobhodno nuždan nije. Ipak
držimo, bilo bi dobro takav obrazac makar naknadno sastaviti
dati i propisati. Ovakovi obrazci znatno olakšaju posao ne
samo onomu koji takove nacrte izradjuje već i onim organima
kojima je zadaća šumsko-gospođarstvene osnove preizpitivati.


Naveli smo već iz kojih se poglavja naputak sastoji. Ta
poglavja nisu ni jednako važna ni jednako velika. Najvažnije
i najobsežnije je prvo poglavje, koje svojim obsegom
sva ostala zajedno nadmašuje. U slieđećem nastojat ćemo,
da u kratko, al ipak po mogućnosti izcrpivo, predočimo
glavne ustanove svakoga od spomenutih poglavja naputka,
obazriev se naročito na one ustanove, koje su nešto detailnije
a i nešto drugačije obradjene, nego li ih obično u sličnim naputcima
nalazimo.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 90     <-- 90 -->        PDF

— 468 I.
Sastavak gospodarstvene osnove.
Ovo najvažnije i najobsežnije poglavje (§§. 1.—42.) dieli
se u 6 podpoglavja, koja obuhvaćaju: A) Predradnje; B) Opis
šuma; C) Ustanovljenje načina budućeg gospodarenja; D) Ustanovljenje
prihoda za buduće desetgodište; E) Sastavak osnova
za
buduće desetgodište; F) Uskladbu gospodarstvene osnove.
A) Predradnje (§. 1 —12.). Ovdje je ponajprije govor:


o ustanovljenju šumske površine i uredjenju medja. Temelj
svemu leži u glavnom u već postojećoj zemaljskoj izmjeri,
8 toga se ima površina ustanoviti pomoćju gruntovnice, zemljarinskoga
katastra, segregacionalnih operata i eventualno postojećih
gospodarstvenih osnova, a po tom valja obići sve medje
i pregledati medjašne znakove. Prerise i sve ine podatke iz
gruntovnih mapa i operata vlastan je sastavljač osnove u
gruntovnom uredu sačiniti ili crpiti. Posjednik dužan je medje
šume u naravi označiti dati a obavit će to sastavljač osnove;
jedino kod vrlo velikih potežkoća valja to daljnje odredbe radi
prijaviti zemalj. vladi. Razlike u medjama polag mapa i pravoga
stanja valja izpraviti, šumske medje trajno vidljivo označiti
a kod uredjenja medja još nastojati, da se iste po mogućnosti
izravnaju. Po tom ima se sastaviti za svaku šumskogospodarstvenu
jedinicu posebni »Opis medja«. Sume, koje
medje drvljem obraslim pašnjakom, imaju se 4 m. širokimi
prosjeci od takovih odieliti, nu to ne vriedi za one šume, koje
su u ime pašničke pripadnosti prigodom segregacije izlučene.
Sume imaju se podieliti u gospodarstvene jedinice (uredjajne
razrede), u sjekorede, pod kojima se razumjeva suvisli
niz sječina a sječa može podieliti na više mjesta, i odjele
(okružja).


Kod podieljenja u odjele ima se uzeti što veći obzir na
oblike tla, prometila a i sadanje medj e s a s t o j i n a; gdje naravnih
medja ne dostaja, rabe se prosjeci. Glavni prosjeci, koji su
medje sjekoreda a neka imaju u pravilu smjer povoljan za izvoz,
imaju širinu od 6—10 met., a pomoćni 2—4 met. Pravilni
odjeli neka imaju oblik pačetvorine sa omjerom stranica 1 : 2
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 91     <-- 91 -->        PDF

— 469 —


ili 2 : 3. Duljina odjela je ujedao širina sjekoreda. Polag ustanova
novoga austrijskoga naputka za uredjenje državnih i zakladnih
šuma i u ovom je naputku izrično rečeno koja ima biti
maksimalna veličina pojedinih odjela, te je propisano neka
takovi ne budu u pravilu veći od 100 kat. rali. Novomu stanovištu
nauke o uredjenju šuma udovoljeno je time, što nuz
podjelu u gospod. jedinice pozna ovaj naputak i podjelu u sjekorede,
koju pozna naputak za uredjenje naših drž. šuma, ali ne
pozna naputak za uredjenje šum.a naših imov. obdina. Unutarnje
podieljenje šuma mora se i u naravi trajno označiti, a i
prema tomu u nacrtima obilježiti, obilježujud u potonjima gospod
jedinice rimskimi, odjele arapskimi brojevi, a odsjeke malim
latinskim slovima, dočim za sjekorede uikakova druga oznaka
propisana nije, već se oni samo u sastojinskim i preglednim
nacrtima strielicom označiti imaju, koja siže preko ciele
duljine sjekoreda. Naročito je propisano, da se kod umjetnoga
podieljenja šume prosjecima, smiju takovi u čitavoj širini prosjeci
tek nakon odobrenja gosp. osnove (programa).


Glede izmjer e šume spomenuto je već, da se zemalj.
katastr. izmjera ima u pravilu smatrati temeljem svakoj daljnoj
izmjeri, te se unutarnja izmjera nadovezuje na vanjske
medje, koje se imaju prije točno u naravi i u mapi ustanoviti.
Za izmjeru neka se u pravilu rabi teodolit ili
busola, a kod prerisavanja mapa neka se uzima obzir na stezanja
papira, a sam papir neka se na risaću dasku ne napinje.
Izlučivanje odsjeka neka se obavlja istodobno sa izmjerom crta
unutarnjega podieljenja ili se na ovo nadovezuje. Kod izlučbe
odsjeka (sastojina) neka se ne ide izpod 1—4 rali, a posebno
se neka izluče prosjeci u sitnim šumama preko 2, a u visokim
preko 4 met. široki. — Šumski gospodarstveni nacrti
neka se sastavljaju za šume izpod 400 rali velike svagda u
mjerilu katastralnom (1" = 40") a za veće šume dozvoljava se
mjerilo 1" = 80" ili 1" = 100". Sastojinski nacrti sastavljaju
se sam o na zahtjev šumoposjednika i to u mjerilu
1´´ = 160", 1" ^ 200" ili 1 : 25000 ili u inom povoljnom mjerilu.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 92     <-- 92 -->        PDF

— 470 —


Kada su se površine proračunavale imadu se izjednačiti
sa površinom izkazanom po katastru, a vrhu izračunatih površina
pojedinih odjela i odsjeka ima se sastaviti »Izkaz površina
«. Jedinica površine jest jedna kat. ral (1600rj").


Glede »Opisa sa stoj ina«, koji inače sadržaje sve one
podatke, koje u obće u takovom opisu sastojina (često zvanom
»naposebnom opisu sastojina« ili »specialnom sastojinopisu«) nalazimo,
važan je propis ovoga naputka, da se taj za razne vrsti
šumskoga uzgv^ja ne sastavlja jednako, pak su s toga i tri različne
skrižaljke za »Opis sastojina« propisane. Jedna od ovih
skrižaljka (obrazac 3) vriedi za visoke šume koje se sieku
čistom i oplodnom sječom; ista ski´ižaljka ima se upotriebiti
kad se izradjuje opis sastojina i za sitne šume. Karakteristično
je za ovu skrižaljku to, što se zahtjeva, da se označi
i srednja visina i sbroj temeljnica po rali i da sadržaje opazku :
»0 sječi i uzgoju, te inih gospodarstvenih odredaba«, a da se
ujedno može i popuniti još eventualno nuždnim stupcima u
koje će se unieti podatci za postotke prirasta i postotak zrelosti
(Weiser-procent), ako se ima godišnji prihod ustanoviti
na temelju financijalne obhodnje. Glede preborn e šum e zauzimlje
taj naputak u obće skroz moderno, a doista izpravno
stanovište, da u toj šumi ne imaju dobni razredi već debljinski
razredi pravu važnost. U obće posvećuje naputak osobitu
pomnju prebornim šumama, a to je jedna od velikih prednosti
istoga, jer gotovo svi naputci s razmjerno malo rieči i ustanova
prelaze preko preborne šume, a ipak je gospodarstvo
s prebornim šumama najteže. Obaziruć se na znatnu važnost
preborne šume i njezinih osebina, propisuju naputak od prije
spomenute sasvim različnu skrižaljku za »Opis sastojina za
visoke preborne šume« (obrazac 4.) te zahtjeva, da se u njoj
za svaki debljinski razred izkaže: sbroj stabala, sbroj temeljnica
i drvna gromada u m^ po rali i za čitavi odsjek, pa tekući
godišnji u "/o i m^, nadalje popriečni godišnji prirast u
m^ po rali za normalno stanje debljinskih razreda.


Za srednju šumu propisuje naputak takodjer posebnu
skrižaljku za opis sastojina (obrazac br. 5). Pak ako i naputak
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 93     <-- 93 -->        PDF

— 471 —


smatra, da nadstojno drvede srednje šume ne reprezentira ništa
drugo nego li prebornu visoku šumu, što je skroz izpravno,
ipak ne razlikuje za visoko drveće debljinske već dobne razrede.
Veći prostor na kojemu se mogu slobodno razvijati nastojna
stabla u srednjim šumama razlogom je, da se debljinski
razredi slažu s dobnima, dočim to za sličnu prebornu šumu
često ne vriedi, pak je i sklonilo praksu, da u novije doba odstupi
u visokim prebornim šumama od izlučivanja dobnih razreda,
već se obazire na debljinske razrede.


Glede pro računan ja drvne zalihe i prirasta zahtjeva
naputak, da se prva nadje u praviha za mladje sastojine pomoću
prihodnih skrižaljka, a za sve starije pomoću pokusnih ploha,
dočim izbrajanjem stabala valja ustanoviti drvnu zalihu
samo sasvim nejednolično obraštenih starih sastojina, zaostalih
sjemenjaka ili osobito vriednih starih sastojina; glede prirasta
traži se, da se opredieli popriečn i god. prirast za sječnu dobu,
a u prebornim i srednjim šumama tekuć i prirast ciele drvne
gromade.


Skrižaljka dobnih razreda sastavlja se za visoke
šume, koje se cistom i oplodnom sječom sieku (tako i za sitne
šume) a spaja se sa obćom porabnom osnovom tako, da je za
sastavak jedne i druge propisana jedna tiskanica (obrazac (5.)
te se u istoj nalievoj strani ova skrižaljka dobnih razreda nalazi (kod
naših krajiških imov. obćina spojena je skrižaljka dobnih razreda sa


* Opisom sastojina«.) Odjeci unašaju se u tu skrižaljku u pravilu
svojom sbiljno m površinom a iztaknuti valja, da se kod
I, dob. razreda još naročito unesti ima, je li površina dovoljno
ili slabo obrasla. Kod sastojina u kojima se vodi oplodna
sječa, imaju se iste, ako je više staroga drveća već izvadjeno, u dva
dobna razreda u omjeru svoje drvne zalihe unieti, osim toga ima se
čitava ta površina unieti u još jedan posebni stupac za pomladni
razred, što je vrlo shodno Ima li koji komad šume u
kojoj se vodi preborna sječa, a taj komad ne sačinjava posebnu
gospodarstvenu jedinicu, uvrsti se ciela površina toga komada
u stupac koji nosi glavni naslov »preborna sječa«. Sve
ovo dobro odgovara odnošajima mnogih naših šuma, u kojima


ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 94     <-- 94 -->        PDF

— 472 —


još vladaju primitivniji odnošaji obzirom na uzgoj, sječu i t. d.


— Za preborne šume, koje su izlučene kao posebne gospodarstvene
jedinice, ne sastavlja se u obće nikakova skrižaljka
dobnih razreda.
B) Opi s šuma. Za ovo podpoglavlje, koje sastoji samo


od §. 13., ne imamo ništa osobita spomenuti, jer se taj opis


sastaviti ima i polag ovoga naputka načinom u obće običajnim


i poznatim.


Cj Ustanovljenje načina bududeg gospodarenja
. U ovom važnom podpoglavlju ocrtana je ponajprije
svrha gospodarenja, te izrečeno da je glavna svrha gospodarenja,
uvaživ naročito potrebe šumoposjednika, ta, da se
uzdrži produktivna snaga tla i crpe što veči po trajni prihodi.
U koliko već možda postojeće gospodarstveno razdie-
Ijenje šume svrsi odgovaralo ne bi, valja ga preinačiti, odnosno
upodpuniti. Glede izbora vrsti uzgoja i drva zagovara
se u prvomu redu uzgoj visokih šuma, a u pravilu da se pridrži
dotadanja vrst drveća — ako odgovara svrsi gospodarstva.


Svagda se naglasuje, da se potrebama i željama šumoposjednika
nastoji udovoljiti, na što je svojedobno prvi C.
Hejer naročito upućivao a česa se uredjivači i kasnije često
držali nisu, pa tako i samo uredjenje šuma često nije rodilo
onimi rezultati, koji su se od tog posla punim pravom očekivati
morali. Glede izbora obhodnje traži naputak u
prvomu redu za v i s o k e šum e t. zv. ekonomsku obhodnju,
nu nisu izključene ni ine obhodnje, pak se naročito i t. zv.
financijalua obhodnja odabrati može ako to gospodarstvene
prilike posjednika dozvoljuju; a može se uspjehom upotriebiti
za izračunanje najprikladnije obhodnje i stanje dobnih razreda,
ako isto niji previše abnormalno, te naputak takovo izračunanje
i primjerom objašnjuje. Izračuna se naime t. zv. „srednja
doba ciele šume obzirom na površinu« i umnoži sa 2. Tako
rade kod opredieljivanja obhodnja često Francuzi, i doista je
to vrlo zgodno. — Glede visokih prebornih šuma
napose traži naputak, da se mjesto obhodnje ustanovi t. zv.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 95     <-- 95 -->        PDF

— 473 —


obhodnjica (Umlaufszeit), koja se može : ili po volji ustanoviti
ili proračunati. Za taj posljednji slučaj propisuje naputak izrično
ovo: »Prije svega ima se ustanoviti prsni promjer, koji
moraju imati stabla u dobi sječe. Nakon toga valja u tipiekih
sastojinah preborne šume i po mogućnosti tamo, gdje najdeblji
razred stabala odgovara izabranom prsnomu promjeru, položiti
više pokusnih ploha, te na većem broju pokusnih stabala
zadnjeg debljinskog razreda ustanoviti onaj broj godina, što ih
prosječno trebaju stabla izabranog predzadnjeg razreda debljine,
da urastu u najdeblji razred, u kojem polučuju za sječu ustanovljeni
prsni promjer. Taj broj godina predstavlja
traženu obhodnjic u«. U naputku je ovo računanje
objašnjeno jednim računskim primjerom. Ima li u toj prebornoj
šumi raznih vrstih drveća i raznih stojbina, pak samo za jednu
vrstu drveća i stojbina izračunana obhodnjica za sve odgovarala
ne bi, to za taj slučaj naputak opet naročito veli: »Pošto
obliodnjica za sve vrsti drveća i za sve stojbine nije jednaka,
to se mora u mješovitih šumah, odnosno ua različitih stojbinah,
obhodnjica posebice ustanoviti za pojedine vrsti drveća i stojbine,
te ju tada valja izabrati ili prema vladajućoj vrsti drveće
odnosne stojbine, ili ju za drugu vrst drveća odnosno
stojbine valja uzeti još jednom tako visokom, odnosno za polovicu
nižom, ili valja povećati odnosno sniziti broj debljinskih
razreda jedne vrsti drveća prema drugoj«. Kada se radi na
spomenutim pokusnim plohama u tipičkim sastojinama preborne
šume valja ujedno ustanoviti po rali i broj stabala, sbroj temeljnica
i drvnu zalihu napose za svaki debljinski
razre d za normalno stanje šume i prije i poslie sječe. — Za
srednje i sitne šume valja odabrati obhodnju, koja najviše odgovara
potrebam šumoposjednika; specialno za srednje šume,
veli naputak, neka t.ikova u pravilu ne iznosi više od 25 godina
za sitno drveće. — Obhodnja dieli se u gospodarstvena
razdoblja, za sitne šume 5 —10, a za visoke — izim prebornih


— 10—20 godišnja, a ta se diele u 2 podrazdobja.
Glede vrsti same sječe može se odabrati takova, kakova
najbolje prilikama odgovara. Ako je površina tako malena,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 96     <-- 96 -->        PDF

— 474 —


da se potrajno uživanje samo prebornom sječom osjegurati aio?e,
neka se takova i uvede. Inače neka se prebornom sječom sieče
ondje, gdje ju §§. 6. i 7. šum. zakona odredjuju. Poredjaju
sječina pripisuje se velika važnost; naročito u sitnim i srednjim
šumama treba paziti, da budu panjevi zastiđeni od pozebe.


Glede uporabe nuzgrednih užitaka valja držati na
umu, da se šumskom pašom ne nanose štete a isto je rečeno
glede žirovine i sabiranja stelje.


Obzirom na gojitba šuma nema naročitih propisa več se
od slučaja do slučaja postupak ustanoviti ama, nu potanje se
govori 0 njezi sastojina. »Konačno imaju se ustanoviti glavna
načela o obaranju, izradbi i o izvozu šumskih proizvoda, te
staviti predloži, glede eventualnog nuždnog gradjenja šumskih
cesta i puteva, odnosno melioracija tla i t. d.« veli naputak.


Što se pako prihoda i sastavka osnove za buduće
deset godište tiče, ima se razjasniti način na kojem
je proračunat godišnji prihod na glavnom užitku i kako se ima
postupati s možda pronadjenim vanreduim prihodom odno-no
predhvatom, isto tako konačno izkazati vrieme trajanja gospod.
osnove i rok kad ju valja podvrći reviziji.


D) Ustanovljenje prihoda za buduće desetgodište
. a) Visoke šume. Za one visoke šume, koje se sieku
čisto m i oplodno m sječom, obavlja se ii-račnnanje prihoda
u pravilu na temelju predhodnog razvrstanja površine i drvne
gromade pojedinih odsjeka u gospodarstvena razdobja obhodnje
(uredjajnoga doba), te eventualnoga izjednačenja razdobnih
prihoda. U tu svrhu sastavlja se obća porabna
osnov a (obći sječni red), kojemu je svrha osjegurati potrajno
uživanje šuma — što je i zakonom naročito propisano — »te
da se ustanovi, da li će se u sliedećem gospod. razdobju uživati
samo redoviti ili možda još kakov vanredni prihod, odnosno
predhvat na prihodu šume budućih gaspodarstvenih razdoblja«.
Upravo time se razlikuje samo izračunavanje prihoda od onog
polag Judeichovog sastojinskog gospodarenja i ustanova novoga
austrijskoga naputka za uredjenje državnih i zakladskih šuma.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 97     <-- 97 -->        PDF

— 475 —


Kod sastavka obće porabne osnove postupa se tako, da
se u pravilu za prv a tr i gospodarstvena razdobja svak i
odsje k dopita svojom sbiljnom površinom odgovarajućoj periodi,
dočim se sva daljna razdobja, dakle u pravilu IV., i V.
i t. d. perioda, nadieli čitavim odjelima.


Kod toga mogu se neke površine izpustiti, a neke i po
dva ili više puta za sječu tečajem jedne obhodnje odrediti. Da
takove odredbe ne mogu vodili do zlouporabe, to naputak taksativno
navadja s kojim se površinama tako postupati smije.
Ujedno zahtjeva se ved kod sastavka obće porabne osnove, da
se I. perioda u dva podrazdoblja (I.´ I.^) podieli, te da se
svakom takovom napose površine za sječu dopitati moraju.
Kad je taj postupak proveden, tada se sbroje površine dopitane
pojedinoj periodi i uzporede s normalnom. Pokažu li se
pri tom znatnije razlike, a stanje je sbiljnih dobnih razreda u
obće prilično normalno, tad se ima provesti izjednačenje površina
dopitanih pojedinim^ periodama prema normalnom stanju
ali ipak tako, da to ne bude skopčano s prevelikim žrtvami.
Od toga izjednačenja samo se u nekim slučajevima odustaje.
Kod pi´evelike razlike u obrasta pojedinih sastojina ili njihovih
stojbina, te se dodieljivanjem sbiljnih površina ne bi moglo
potrajnosti u uživanju šuma udovoljiti, tad se ima operirati sa
stegnutim površinama i to da se one stegnu na normalni obrast
ili jednu stojbinsku dobrotu ili na obje zajedno. U tom se
slučaju unašaju u skrižaljke stegnute površine crvenilom kao
brojnik, a sbiljne crnilom kao nazivnik. — Kod opredieljivanja
godišnjeg prihoda za buduće desetgodište uzimlje se u pravilu
obzir na svekoliku drvnu gromadu dopitanu prvim trim
periodama.


Ova 86 drvna gromada želi tako razporediti,
da se osjegura jednakost periodičkih odnosno godišnjih
prihoda tečajem prvih trih perioda. Dakle
je to ona vrsta periodičkog razšestarenja obzirom na drvnu
gromadu (Massenfachwerk), koju zovu Harligovom, ali u pravilu
samo za prve tri periode, dočim su sve kasnije periode
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— 476 —


iiadieljene po mogućnosti jednakim površinama kao kod Cottinog
periodičkog razšestarenja obzirom na sjt´čnu površinu (Fliichenfachwerk)
— prem to naputak naročito ne kaže — i tim potrajnosti
podpnnoma udovoljeno. Izjednačivanja drvnih gromada
izmedju pojedinih perioda provadja se onda, ako iznosi
razlika preko lO^/o Sastojinama, koje su dopitane I. periodi,
pribraja se prirast od V2 periode i t. d. ako sastojine doista
jošte priraštuju. Na koncu obde porabne osnove ima se godišnji
glavni prihod za buduće desetgodište izkazati, a izračtna se
tako, da se sa 10 podieli prihod I, desetgodišnjeg podrazdobja. Ovako
izračunani prihod može se — kako je slično propisano za naše
državne šume — uzporediti s godišnjim prihodom izračunanim
polag koje formule.


Za šumCj koje se sieku preborno m sječom, sastavlja se
obća porabna osnova za cielu obhodnjicu, te se ima svakt) gospodarstveno
razdoblje nadieliti odgovarajućom sječnom površinom.
Postupak je kod toga takov, da se računa samo s onim
površinama, u kojima će još za prve obhodnjice biti za sječu
zrelih stabala. Ta se površina najednako podieli na pojedina
gosp. razdoblja, i to tako, da se prvomu razdobju daju one
površine na kojima ima najviše sječivih stabala. Po tom se
prelazi na proračunje one drva gromade, koja će se u pojedinom
razdobju posjeći. To se pako tako izračuna, da se sadanjoj
drvnoj gromadi pribroji odgovarajući prirast (odsjecima
dopitanim I. periodi, prirast za 7^ periode i t. d.) a nakon
toga odbije se od ovako dobivenog sbroja ona drvna gromada,
koja, prema obavljenom iztražive.nju, ima preostati iza sječe,
pazee pri tom da se ne smanji u pravilu broj stabala ili
sbroj temeljnica, koji je kao normalan ustanovljen za dotičnu
šumu nakon sječe. U prihod I. periode stavljaju se još i ona
pojedince se nalazeća stara stabla, kojih možda ima na takovim
odsjecima, koji u obće ni jednoj periodi dopitani nisu.


Pokazuju h pojedina gosp. razdoblja prevelike razlike u
sječnom prihodu, nastoji se provesti izjednačenje izmedju pojedinih
perioda. Prihod izračunan za pojedino razdoblje a podieljen
sa godinama koliko razdoblje traje, daje godišnji prihod.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 99     <-- 99 -->        PDF

— 477 —


Ima li u šumi maogo prezrelih i već bolestnih stabala —
raztresenih po cieloj površini — ili ako nisu u dotičnoj šumi zastupani
debljinski razredi u razmjerju nuždnomu za vodjenje
redovite sječe, tad se može visina obhodnjice unapried ustanoviti
i godišnji prihod izračunati pomoćju užitnog postotka ili
ine koje formule. Za porabnu osnovu sa preborne visoke šume
propisan je obrazac br. 8.


Obča porabna osnova za sitne šume sastavlja se polag načela
izrečenih za visoke šume, koji se sieku čistom ili oplodnom
sječom, pak se može ili obrazac za te šume (obrazac 6) rabiti
ili se rabi obrazac sadržan u naputku pod br. 13. (isti vriedi
za gospodarstvene programe).


Za srednj e šume sastavlja se obća porabna osnova
»shodnom uporabom načela propisanih za visoke preborne šume
s tom razlikom, da se umjesto obhodnjice ima ovdje uzeti za
podlogu obhodnja sitnoga drveča«. Za porabu propisan je posebni
obrazac (br. 9.). Godišnji prihod u sitni m šumama
jednak je drvnoj gromadi, koja se nalazi na dotičnoj godišnjoj
sječini; a u srednji m šumama isto takovoj gromadi sitnoga
drveda i nadstojnog drveća, kojega se prihod izračuna onako
kao za preborne šume. Površina godišnje sječine u pravilu je
jednaka desetom dielu one površine, koja je obdom porabnom
osnovom opredieljena za sječu u budućem desetgodistu.


I glede pretvorbe u vrsti uzgoja govori naputak,
te veli, ako se imaju šume koje su proizašle iz neuredne preborne
sječe, a pričinjaju se oku kao neke srednje šume, pretvoriti
u visoke šume, tada neka se odabere shodno »uredjajno
doba« u kojem se ta pretvorba obaviti ima. Utanačujue
to vrieme najvedi se obzir uzeti ima na to, da se nakon provedene
pretvorbe bude mogla voditi sječa u šumama, u kojim
de stabla bit bar donekle za sječu zrela i u dobi, da se saetojine
naravnim načinom, a dakako iz sjemena pomladiti mogu.


— Kod pretvorbe iz visoke u srednju ili sitnu šumu odmah
se čitava površina podieli u sječine odgovarajude obhodnji
sitne šume, odnosno sitnoga drveda srednje šume.
3;}
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 100     <-- 100 -->        PDF

— 478 —


Važna je daljua ustanova naputka koja govori o «vanrednom
prihodu i predlivatu« u šumama. Ponajprije
nabraja se sto sve spada u vanredni priliod. Taj sastoji od
drvne gromade: dobivene kad se prosieku prosjeci (koji su izluceni
kao posebni odsjeci) na površinama šumskoj kulturi otudjenim
i što je osobito važno, sav onaj ustanovljeni prihod, koji je
veći od normalnoga.


O ovom posliednjem naputak toČno kaže, kako se može
pronaći. Za visoke šume, koje se sieku čistom i
oplodnom sječom, pak za sitne šume proračunat će se
taj vanredni prihod tako, da se pošumljena površina gospod.
jedinice svede na jednaku stojbinsku vrstnoću, već prema odabranoj
vrsti drveća i uzgoja, i ovako stegnuta površina umnoži
sa normalnim poprieČnim godišnjim prirastom po rali, koji se
izvadi iz skrižaljke prihoda a odgovara dotičnom stojbinskom
razredu i odabranoj obhodnji. Odbiv ovako proračunani normalni
godišnji prihod od prihoda, koji je ustanovljen obćom
porabnom osnovom, dobiva se taj vanredni prihod. Za pre-
borne i srednje šume može se taj prihod na taj način
proračunati »da se od godišnjega prihoda ustanovljenog obćom
porabnom osnovom, odbije popriečni godišnji prirast za cielu
gospod. jedinicu i za ustanovljeno normalno stanje svih razreda
debljine prije sječe, odnosno svili dobnih razreda; ostatak
predstavlja tada vanredni prihod«. I kod pretvorbe prebornih
šuma u šume, koje će se sjeći čistom ili oplodnom sječom,
ima se po istim načelima taj prihod izračunati, uzev za podlogu
računa onu obhodnju i vrst drveća prema kojima će se
gospodariti nakon pretvorbe. Slično postupa se kad se visoke
šume u sitne ili srednje pretvaraju. Osobito onda, kad nije
provedeno izjednačenje razdobnih prihoda, imat će se normalni
prihod sravniti sa prihodom ne samo prvog već i daljnih razdobja
te kod toga paziti : da li razlika izmedju normalnog i
sbiljnog prihoda prvog razdobja doista predstavlja vanredni
prihod ili se možda mora smatrati predhvato m na redovitom
prihodu daljnih gospodarstvenih razdobja. U naputku
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 101     <-- 101 -->        PDF

— il9 —


je ovaj način računanja predhvata posebnim računskim primjerom
objašnjen. U našim odnošajima i gledom na šurae za
koje je ovaj naputak izdan, ova je ustanova glede vanrednog
prihoda i predlivata po našemu mnienju od osobite važnosti,
da se naime ne oštete kasnije generacije na korist sadašnje —
a bilo je takovih slučajeva, pak možda i najviše s toga — jer
nije bilo shodnih ustauova.


E) Sastavak osnova za buduće desetgodište.
U ovom se podpoglavju ponajprije gotovo o tom što se ima
smatrati glavnim a sto raedjutimnim užitkom, a tad
se istom razlaže, kako se ima sastaviti posebna porabna
osnova za glavni i medjutimni užitak.


Ista se sastavlja na temelje obde porabne osnove, a m buduće
desetgodište tako, da se za svaku godinu izkaže napose
koja će se površina posjeći i koju će drvnu gromadu dati. U
toj osnovi valja posebice naznačiti veličinu redovitog i vanrednog
prihoda i to: po vrsti drveća i drvnoj zalihi, a osim toga
još i propisati način sječe.


I za medjutimni užitak sastavlja se porabna osnova, ali
ipak tako, da se za obje ove osnove rabi jedna tiskanica polag
obrazca 10. Za uporabu nuzgrednih užitaka u pravilu se ne
pravi nikakova posebna osnova; samo sa stelarenja, ako se u
većoj mjeri izvršuje, neka se sastavi pcsebna osnova za buduće
desetgodište. Gojitben a osnov a sastavlja se takodjer
lia buduće desetgodište i to na temelju: opisa saatojina, posebne
porabne osnove i gospodarstvenog nacrta, a sastavlja se
običajnim načinom, te se ima za to upotriebiti skrižaljka polag
obrazca 10.


Osim ovih običajnih osnova još propisuje naputak, šLo


vrlo shodnim držimo, a svojedobno smo i u ovom listu zago


varali, sastavak posebne osnove za gradnju šumskih


puteva, sgrada i inih gradjevina u kojoj se ima pro


pisati red, kojim će se one u budućem desetgodištu izvesti, a


k tomu naznačiti i kojim od prilike troškom.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 102     <-- 102 -->        PDF

— 480 —


F) Uskladba gospodarstvene osnove. U ovom
(§. 42.) u kratko se nabrajaju oni dielovi iz kojih se ima
svaka šum. ^osp. osnova sastojali, a ti su bitni dielovi: 1. Ure djajni
zapisnik, a taj se dieli u: a) »opis šuma« koji
ima da sadržaje: 1. fizičke odnosaje, 2. pravne odnošaje,


3. gospodarstvene odnošaje; i p) »buduće šumsko gospodarenje
« . Nadalje sadržaje kao priloge:
2. Opis šumskih raedja.
3. Izkaz površina.
4. Opis sastojina.
5. Skrižaljku dobnih razreda i obću porabnu osnovu.
6. Izkaz 0 proračunanju godišnjeg prihoda.
7. Posebnu porabnu osnovu.
8. Gojitbenu osnovu.
9. Osnovu za gradnju šumskih puteva, sgrada i inih
gradjevina.
10. Prepis rabljenih prihodnih skrižaljka.
11. Pregledni izkaz o rezultatih pokusnih ploha.
12. Gospodarstveni nacrt, a kod šuma preko 6000 kat.
rali površine i pregledni nacrt.
Kao novo je, da se zahtjeva pod točkom 11. navedeni
»pregledni izkaz o rezultatih pokusnih ploha« te smo naročito
i mi nastojali da bude propisan, posto smo se osvjedočili,
da je to osobito svrsi shodno, jer se time ne samo lahko kontrolirati
mogu u opisu sastojina izkazane drvne gromade, ved
je polag tog izkaza moguć najdetailniji uvid u odnošaje pojejedinih
sastojina.


II. Sastavak gospodarstvenoga programa.
Ovo poglavje (§. 43.) govori o gosp. programu, koji nije
nego mala jednostavna gosp. osnova. Gospodarski program
sastavlja se samo za budućih 10 godina, a u glavnom
po načelima koja su propisana za sastavak gosp. osnove. —
Ako su odnošaji šume skroz jednostavni može se
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 103     <-- 103 -->        PDF

— 481 —


takav program sastaviti u formi uredjajaoga zapisnika i bez
svakih skrižaljka, a samo treba da se:


1. prikaže sadanje stanje šume obzirom na položaj, površinu,
tlo, vrst drveda i uzgoja, drvnu zalihu i prirast, to pravne
i posjedovne odnošaje;
2. učine odredbe, koliko de se, gdje i kojim načinom crpiti
šumski užitci odnosno izvadjati šumske gojitbe.
Ako je šumska površina tako velika, da se može
uvesti potrajno i pravilno gospodarenje, tada se ima za visoke
šume koje se sieku Čistom i oplodnom sječom, pak sa sitne
šume upotriebiti obrazac 13., dočim za preborne i srednje šume
obrazce, koji su propisani za gospod. osnovu.


Kod sastavka ovakovoga programa treba ovako postupati:


1. Ponajprije se ustanovi šumska površina, za tim se
urede medje i po tom priredi gospodar, nacrt i to na temelju
kopije katastralne mape; tada se provede eventualno unutarnje
podieljenje šume, razdieliv istu u odjele i to samo kod većih
suma, dočim kod manjih šuma već same medje odjela
mogu služiti medjama unutarnjega podieljenja.
2. Opis sastojina stegne se samo na najnuždnije opazke
glede: stojbine, vrsti drveda, obrasta, drvne zalihe, dobe i tekućeg
prirasta.
3. Gdje je mogude neka se sastavi i skrižaljka dobnih
razreda, dočim u obdoj porabnoj osnovi valja predočiti smjer
bududeg gospodarenja i zajamčiti potrajnost užitaka.
4. Po tom valja ustanoviti godišnji redoviti ili vanredni
prihod, odnosno predhvat.
5. Konačno valja opredieliti i ustanovitu površine na
kojim de se sjedi glavni prihod na drvu i površine koje de se
proredjivati.
Za posebnu porabnu i gojitbenu osnovu za budude desetgodište
neka se rabe obrazci propisani za gospodarstvenu osnovu.
U uredjajnom zapisniku ima se samo u kratko opisati sadanje
stanje šuma i budude šumsko gospodarenje.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 104     <-- 104 -->        PDF

— 482 —


III. Očevidu ost i kontrola go 3 po lar stvene osnove
(program a).
Da se uzmogne voditi očevidnost o gospodarstvenoj osnovi
(programu), kao i u svrhu da se mogu svrsi shodno provesti
revizije gospodarstvenih osnova, odnosno sastaviti ponovni gospodarski
program : treba za sve šume jednoga šumoposjednika
i to šume koje leže u istom upravnom kotaru voditi »Očevidnik
o gospodarstvenih osnova (programa). — U takov se
očevidnik za svaku gospod jediničnima: 1. uuieti sve promjene
nastale tečajem jedne godine u samoj šumskoj površini; 2. zabilježiti
sve one dogodjaje, koji mogu biti od važnosti po
šumsko gospodarstvo; 3. zabilježiti kako se je razpoložilo s onim
utržkom, koji je dobiven predhvatom ili vanrednim užitkom.
Sama kontrol a gospodarstvene osnove i li programa obavlja
se tako: 1. da se kcd sastavka posebne gosp. osnove ili programa
unesu sječine u gosp nacrt samo olovkom ; istom kad
osnova ili program bude konačno odobren, smiju se i moraju se izvući
crvenilom i providiti brojem one godine za koju su odredjene.
Osim toga imadu se godišnje sječine i u naravi izkolčiti
i obilježiti; i to, ili za svaku godinu napose ili — kao što
kod oplodne i preborne sječe — za više godina zajedno. 2. Kod
sastavka godišnjih drvosječnih predloga imaju se u obzir uzeti
eventualna prekoračenja ili jM´ištednje na odredjenom godišnjem
prihodu, te po tom eventualni manjak izravnati. 3, Konačno
imaju se voditi gospodarstvene kontrolne knjige o šumskim
užitcima i kulturama. Ove knjige već su sadržane u obrazcima


10. i 12. (obrazac 10. propisan je za »porabnu osnovu« a 12.
na »gojitbenu osnovu«). Ovaj je spoj sgodno udešen i podpunoma
svrsi shodan. U ove kontrolne knjige unašaju se faktični uspjesi
sumarno. Prihodi od nepredvidljivih užitaka imaju
se u kontrolnu knjigu unieti crvenilom. — Na izmaku desetgodišta
ili kod zaključka gospod. kontrolne kiljige, koji se
sbog eventualne revizije još prije obaviti ima, ;mora se kod
oplodnih sječa, glje još dovršna sječa provedene nije,
površina koja odgovara posječenom starom drveću, unesti u


ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 105     <-- 105 -->        PDF

~ 48B —


knjigu u obliku čestnika crvenilom. Kad se užitci putem dražbe
unovčuju, ima se utržak u kontrolnu knjigu upisati, inače
upiše se ona vriednost, koja odgovara postojedim rajestnim cienama.


Kod visokih šuma koje se sieku čistom ili oplodnom,
za tim kod visokoga drveća srednjih šuma, ima se gospodarstvena
kontrola protegnuti na kontrolu glavnog užitka obzirom
na površinu kao i drvnu gromadu, dočim se kod sitnih šuma,
pak sitnoga drveća srednjih šuma, a medjutimnog užitka u
obde, prihodi kontroliraju u pravilu samo polag sječne površine
a jedino sbog očevidnosti o visini prihoda izkazuje i drvna
zaliha.


Kod visokih prebornih šuma i kod pretvorba u vrsti uzgoja,
kontroliraju se prihodi i po sječnoj površini i po ukupno m
prihodu na drvu. Kod oplodnih sječina obalja se kontrola zajednički
za sve dotične odsjeke, a prihodi na drvu obračunaju
se na koncu sječe.


V. Revizija gospodarstvene osnove.
Prema ovomu nazlikuju se dvie vrsti revizija i to:
A) Obična revizija, koja se u pravilu obavlja svakih 10 godina
B) Glavna revizija koja se obavlja nakon dva ili više
desetgodišta.
A) Obična revizija. Već kod ove revizije može se
sastaviti nov a obća porabna osnova za one šume, koje se sieku
čistom i oplodnom sječom, a tako isto i za sitne šume eventualno
prema obrazca 13 (to je obrazac za gospod. program)
i to tako, da se prvi stupac opredieli za prihod budućeg desetgodišta,
dočim da se u minulom desetgodištu posječene površine
uvrste iza zadnjega razdoblja kao užitci u budućoj obhodnji.
— Posebna porabna i gojitbena osnova za buduće desetgodište
imaju sastaviti prema obrazcima 10. i 12. (obrazac


10. nosi naslov: »Posebna porabna osnova za glavni i međjutimni
užitak i kontrolna knjiga o šumskih nžitcih za desetgodište
... . a obrazac 12. »Gojitbena osnova i kontrolna knjiga
0 gojitbenih radnja za desetgodište . . . .)


ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 106     <-- 106 -->        PDF

— 484 —


Sam postupak kod revizije ima biti sliededi:


a) Ponajprije se imaju na temelju »očevidnika« (§. 44 )
unieti u gospodarstveni nacrt sve promjene koje su gledom na
šumsku površinu i medju još nastale tečajem minulog desetgodišta.


b) Iza toga imaju se izmjeriti i u nacrt urisati svi odsjeci,
koji su na novo nastali uslied sječe i gojitbe. U samo
unutarnje podieljenje šuma neka se tom prilikom nikako ne
dira. Novo nastavši odsjeci označuju se starom oznakom slomljenom
sa arabskim brojevima (n. pr. a/,, b/,, cA i t. d. —
Ako je uslied sječe ili gojitbe posve nestalo dosadanje razlike
izmedju dva ili više odsjeka, onda se oni moraju zajedno stegnuti
i skupno označiti starim oznakama (n. pr. ab, abe i t. d.)
Ako bi se površina šume umnožala novim odjelima, imaju se
takovi označiti novim tekućim brojevima (polag §. 4. imaju se
odjeli označiti arapskim brojevima) a iza toga ima se opis sastojina
dovesti u sklad sa sadašnjim stanjem šume. U tu svrhu
valja obići šumu i to od odsjeka do odsjeka, te opisati novo
nastale odnosno zajedno stegnute odsjeke, eventualno izpraviti
očevidne pogrieške koje su se podkrale u stari opis sastojina
kao što i zabilježiti sve promjene, koje su nastale uslied možebitnih
raznih šteta. Doba odsjeka unaša se u ovaj revidi ran
i spis sastojina tako, da se dobi, navedenoj u opisu sastojina,
pribroji toliko godina, koliko je sastavka istog proteklo.


Drvna gromada opredjeljuje se kako je već prije rečeno,
a uz pripomoć gospodarstvene kontrolne knjige o šumskim
užitcima. Osobito točno treba pronaći drvnu gromađu onih
stabala, koja su nastala na starim sječinama, dočim se za sastojine,
koje će u daljnim razdobljima do sječe doći, imati zaliha
tako naći, da se k zalihi izkazanoj u opisu šuma pribroji
prirast za minule godine.


Odredbe za buduće gospodarenje valja stegnuti na najnuždnije
odredbe.


4. Nakon svega toga ima se sastaviti nov a skrižaljka
dobnih razreda, nov a obća porabna osnova, a po tom prora


ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 107     <-- 107 -->        PDF

— 485 računati
prihod za daljnih 10 godina, na isti način, kako je izračunan
za minulo desetgodište. Kod visokih prebornih šuma,
pak kod srednjih šuma mjerodavni su za taj posao §§. 30—34.
naputka.


Kod sastavka novih osnova za buduće desetgodište i to
ponajprije kod sastavka posebne porabne osnove za
glavni i medjutimni užitak imaju se za sjeČu odrediti u prvom
redu zaostatci na sječinama koje su već pomladjene, a tad istom
sastojine, koje su polag prijašnje obće porabne osnove odredjene
za daljnu sječu, nadalje eventualni predhvati (kod oplodnih
sječa) u sastojina budućeg desetgodišta, nu ti ne smiju biti veći
od drvne zalihe zaostale na starim sjeČinami, konačno, sastojine
koje se imaju prorediti.


Kod sastavka nove gojitbene osnove imaju se u
prvom redu odrediti za pomladjenje: one iz minulog desetgodišta
zaostale nepošumljene površine, za tim površine ; koje se
uslied buduće sječe pošumiti moraju i s njima u savezu stojeće
šumske čistine ; nadalje popravci starih kultura i pošum-
Ijenje ostalih čistina; te konačno ine možebitne gojitbene radnje.


U slučaju potrebe valja sastaviti i novu osnovu za
stelarenje kao i novu osnovu za gradnju šumskih
puteva, sgrada i inih gradjevina.


Revidirana gospodarstvena osnova ima se uskladiti. Takova


osnova ima se sastojati: a) iz revizionalnoga zapisnika i
2) ostalih (§. 42. naputka) spisa i nacrta.
U samom revizionalnomu zapisniku treba navesti:
1. Sve promjene nastale u minulom desetgodištu i to


obzirom na površinu šume i šumske medje, i uvrstiti, koji
su bili povodi tih promjena, pak stanje medjašnjih znakova;
nadalje valja spomenuti, da li su gospodarstvenom osnovom
propisani prosjeci doista prosječeni, i u kojem se stanju nalaze
šumski putevi važni za izvoz; konačno neka se navedu predloži
kako bi se dale prometne prilike poboljšati.


2. Promjene koje su nastale u sastojinama; ventualni izpravci
u starom opisu sastojina i konačno sadanje stanje dobnih
razreda uzporedjeno s normalnim.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 108     <-- 108 -->        PDF

- 486 —
3. Uspjeh, koji se je dosadanjom osnovom pokazao, i to:
a) obzirom na polučeni prihod prema onom u osnovi izkazanom;
b) obzirom na količinu izsječenih i pošumljenih površina
prema posebnoj porabnoj i gojitbenoj osnovi, uz izkaz
vrhu eventualnih pristednja i predhvata, a uz predlog, kako da
se te prištednje potroše odnosno predhvati prištednjami izjednače
; c) obzirom na ustanovljeni način gospodarenja te predlogom
glede eventualne promjene načina dosadanjeg gospodarenja,
da se postavljena svrha gospodarstva što bolje polučiti
uzmogne.
4. Način, kako je izračunan prihod za daljne desetgodište i
to na glavnom i medjutimnom užitku, te koliko od tog prihoda
odpada eventualno na vanredni prihod ili na predhvat*
5. Način, kojim je obavljena procjena drvne gromade,
pak razlozi, koji su bili odlučni kod sastavka posebne porabne
osnove i gojitbene osnove za dalnje desetgodište,
6. Vrieme, kada je revizija gospod. osnove obradjena uz
naznaku roka do kojega ovako revidirana osnova vriedi.
Glavna revizija osnove poduzimlje se samo onda, kad
80 misli, da sadanja osnova više pravoj svrsi ne odgovara, te
se ima više radikalnih promjena u gospodarstvu provesti, tako:
kad valja unutarnje podieljenje šume promieniti, promieniti
način uzgoja, odabrati drugu obhodnju ili ako u obde dosadanjoj
osnovi za temelj uzeta gospodarstvena načela više ne
odgovaraju potrebama šumovlastnika. Takova glavna revizija
obavlja se sasvim po načelima koja su u obće za sastavak nove
gospod. osnove propisana.


V. Zaključneustanove.
Ovo kratko poglavlje (§U 52. i 53. govori ponajprije
samo 0 tom, da se za jednostavne gospodarstvene odnošaje može
ciela gospodarstvena osnova ujednostručiti. U tom slučaju može
sasvim odpasti opis medja, te se glede toga nuždni podatci
mogu navesti već u samom opisu šuma; može nadalje
odpasti i izkaz površina, te se takove ili izkažu po odjelima
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 109     <-- 109 -->        PDF

— 487 —


odsjecima u opipu šuma ili u skrižaljci dobnih rai´.reda. Eventualoo
može se opis sastojina slcriželjka dobnih razreda i obća
porabna osnovu izraditi prama obrazcu 15, koji je propisan za
sastavak gospodarstvenoga programa.


Konačno uzimlje se u tim zaključnim ustanovama još i
obzir na okolnost, da može biti i takovih slučajeva, gdje bi
možda bilo uputno odstupiti od načina izračunanja prihoda, koji
je ovim naputkom propisan i možda poći u obće kojim drugim
putem (poznato je da ima još i mnogo inih do sele u praksi običajnih
i vratnih načina izračunanja prihoda, koji se od ovoga u ovom
naputku ustanovljenog razlikuju). U takovom slučaju, koji
može biti uvjetovan posebnimi mjestnimi, stojbinskimi i sastojinskimi
odnošaji ili osobitimi potrebami šumoposjednika, treba
za to naročito izhoditi dozvolu kr. zemalj. vlade, odjela za
unutarnje poslove.


Navoded pojedine ustanove ovoga naputka, iztakli smo naročito
i osebine istoga. Ipak čemo još na koncu povući malu
paralelu izmedju ovoga naputka i naputaka, koji nas najviše
zanimati moraju i mogu, a to su: ugarski naputak valjan i za
naše državne šume; naputak izdan za uredjenje šuma naših
krajiških imovnih obćina i — novi naputak propisan za uredjenje
austrijskih državnih i zakladnih šuma.


Ugarski naputak i naputak za im. obćine, kao i ovaj novi
naš naputak, idu za osjeguranjem periodičke odnosno godišnje
potrajnosti u užitcima ne samo za neko vrieme, već za čitavu
obhodnju, pak s toga i traže obću porabnu osnovu za cielu
obhodnju, odnosno uredjajuo vrieme. Tomu nasuprot pošao je
austrijski naputak više stopami Judeichovog sastojinskog gospodarenja
— odnosno ustanova mjerodavnih za uredjenje
šuma u Saksonskoj nn koje su tharandska škola u obće, a
Judeich" napose imali najveći uticaj — tako, da se porabna
osnova samo za dvie periode izradjuje. Mi ovo posliednje ne
držimo shoduim, napose ne u ovom našem slučaju, gdje se
ima urediti gospodarstvo u šumama stojećim pod osobitim
javnim nadzorom; pače osnove sastavljene u smislu Judtichove
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 110     <-- 110 -->        PDF

— 488 —


metode i propisa novog austrijskog naputka, kosile bi se


8 ustanovama našega »zakona od 26. ožujka 1894. kojim se


uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah sto


jećih pod osobitim javnim nadzorom«.


Sto se pako usvojenja modernih principa šumarske znanosti
tiče, može se reći, da naš novi naputak ne zaostaje iza
novoga austrijskoga naputka, a znatno je u tom pogledu napredniji
— što je sasvim razumljivo — od starijih naputaka:
ugarskoga i imovno-obćinskoga Uz to je novi ovaj nas naputak
jednostavniji od ugarskoga, polag kojega ima gospod.
osnova sastojati iz sijaset priloga — a koji baš nisu neobhodno
nuždni — tako, da se je prošle godine profesor uredjenja
šuma u kr. ug. ščavničkoj akademiji g. Feketa našao ponukanim
staviti predloge, kako bi se uredjajni elaborati, koji se
polag loga naputka izradjuju, ujednostaviti mogli (bila je o
tom donesena kratka viest u »Šum. listu).


Još je jedna velika prednost ovoga našega novoga naputka
i to ta, da njegove norme nisu tako krute, kao ostalih naputaka,
te ostavlja češće izlaza tako, da u pojedinim slučajevima
može uredjivač šuma i samostalno postupati, kako mu to
primjerice §§. 32., 52. i 63. zajamčuju. Nu i same osnove sastavljene
u smislu novoga naputka, mogu biti jeftinije nego li
su primjerice one sastavljene u smislu krajiškoga naputka za
šume imovnih obćina i to s toga, jer nije nuždna tako točna
procjena drvne gromade svih ?astojina. Računa se naime kod
opredjeljivanja etata samo sa sastojinami koje su dopitane najviše
trim periodami, pak je s toga bezuvjetno nuždno samo
ove sastojine točno procieniti, dočim se ostale ne moraju tako
točno procieniti: nasuprot kod imovnih obćina moći će se valjana
osnova sastaviti samo onda, budu li sve sastojine točno
procienjene, jer se kod opredjeljivanja etata s v e u obzir uzeti
moraju.


Radi ovih velikih prednosti novoga naputka, naročito njegovih
već prije spomenutih i uvaženih osebina, veseljem pozdravljam
izdanje ovog novog naputka, pa i ako je isti kasno izašao,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 111     <-- 111 -->        PDF

— 489 -ipak
je pomno sastavljeno djelo, koje našem domaćem šumarstvu
na diku služiti može, kao i svim onim, koji su se oko sastavka
i konačnog redigiranja istog trudili; u prvom redu referenta
za sastavak ovoga naputka g. zem. šumar, nadzorniku A. Borošidu.


Izdanjem ovoga naputka, izpunjena je ne samo osjetljiva
praznina u zakonu od 26. ožujka 1894 . vec i u obće u našem
domadem šumarstvu, a sam naputak ne samo da de biti kriepki vodj
našim šumarima službujudim kod političke uprave, ved i mnogim
drugima; ponajpače može on to biti i šumarima u Srbiji, a i onim
u Bugarskoj, kojima naš jezik nije tudj. Dapače tog smo mnienja,
da bi šumarske uprave u tim zemljama — za koje znamo, da
još ne imaju posebnih naputaka na uredjenje šuma — najbolje
učinile, da uz male preinake, ved prema svojima zakonima,
taj naputak usvoje ili uzmu za temelj kod sastavka
vlastitog naputka; odnošaji tamošnjih šuma i onako su u velike
slični odnošajima onih naših šuma za koji je ovaj naš
naputak izdan. Proi /. Partaš,


Osobne viesti.


Osobna viest. Preuzviženi gospodin pokrovitelj našega družtva
Dragutin grof Khuen-He dervary, do sele ban kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije, imenovan je ugarskim ministrom-predsjednikom,
a novim banom kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovan je
Preuzvišeni gospodin dr. Theodor grof Pejačević , vlastelin našički,
bivši do nedavno mnogogodišnji veliki župan županije virovitičke.


Premješten je i potvrda. Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo obnašao
je kr. šumarskog računarskog protustavnika Desidera Diossy-a
premjestiti od kr. računovodstva pridieljenog kr. šumarskom uredu u
Otočcu, kr. računovodstvu, pridieljenom kr nadšumarskom uredu u
Vinkovcima, i to u svojstvu predstojnika potonjega računovodstva, te
definitivno potvrditi dosadašnjeg privremenog kr šumarskog oficijala
Dragutina Orenčaka u Otočcu.