DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 83     <-- 83 -->        PDF

- 461 —
tanju progovori«, pak je prema toinvi i stavio svoje predloge,
0 kojima će još biti govora. — Kao da sam ja hotio nješto
drugo. — Takovu misao ja od sebe najodlučnije odbijam, jer
mi dobrobit naših kr. kot. šumara i vježbenika, kao i promicanje
njihovih interesa te usavršivanje njihovo u svakom pogledu
svakako više na srcu leži i ležati mora nego g. D., jer
sam pozvan, da s njima — ako Bog dade — još mnogu godinicu
zajedno poradim na dosta trnovitom putu oko unapredjivanja
i šumarskih prilika i staliških interesa. G. D. bacio
je pako već davno koplje u trnje i izišao iz naših redova, pak
mu je osporovano pravo, da se sada iz svojega mira krivim
tumačenjem rieči mješa u poslove, koji su naša interna stvar.
Jer na koncu konca držim, da je pitanje: kako se ima organisovati
taxacionalni posao za sastavak gospod. osnova u šumah
zem. zajednica, koje su predale upravu svojih šuma u ruke
zem. šumarskih urednika, intei´na stvar aktivnih zem. šumarskih
činovnika. (S ovim se mnienjem mi ne slažemo. Ur.)


To sam morao u prvom redu iztaći, da prebijem oštricu
»osvrta«, koja bi po mojem mnienju bila kadra u naših kr.
kot. šumara pobuditi misao, da bi se oni kod tako važnog
posla, kao što je sastavak gospod. osnova, u njihovom vlastitom
kotaru imali bili mimoići.


Sada ću se na kratko zabaviti prigovorima i predlozima


g. D.
G. D. prigovara u principu taxacionalnom uredu, jer da
bi to bila kopija tudjih odnošaja i osebina državne i šumske
uprave. Pri tom se ali g. D. nije osvrnuo na onu stavku mojega
članka (str. 15!).), gdje sam naveo za primjer susjednu
kraljevinu Ugarsku, u kojoj je država preuzela u svoju upravu
šume zem. zajednica, imov. obćina itd. u površini od 1,972.156
jut. i osnovala radi istih posebni »taxacionalni ured«, neposredno
ministarstvu podčinjen. Ili je možda tamo »pravna,
upravna i posjedovna osebina« zem. zajednica tako bitno drugačija,
nego li kod nas, da se ne opire takovoj organizaciji
rada? U ostalom je g. D. morao doći do krivih posljedaka, jer