DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 452 —


Držimo, da ne trebamo govoriti dalje o iztaknutoj činjenici,
no osvrnut demo se na djelovanja upliva, o kojim ovisi
uzpravnost i smjer rastu stablike lužnjakove.


Ne ima skoro sjemena, koje ne bi srčanicu žilu spuštalo radialno
u zemlju, ne nalazi li zaprieka, kojoj ne bi mogla sila
rasta odoljeti. Korienak sjemena traži sam sebi uviek taj položaj,
pak nikada skoro ne dolazi slučaj, a da bi se inako
spuštao.


Ne ima dvojbe, da će volja geotropisma naidi kad i kad
na zaprieke; kojim ce se imati uklanjati na svoj vlastiti gubitak,
ali biva li podloga povoljna korjenu, ne de imati nikakovog
dalajeg upliva na razvoj biline, jer ce odgovarajući inače
vrsti tlo nadoknaditi bilini ono, što je ona u klicanju izgubila.
Naprotiv pako ne demo govoriti o onom slučaju, gdje podloga
ne odgovara vrsti, jer tu nije bilina u svojem, pak ne de tu
no eventualno životariti. O takovoj biljci ne možemo tu govoriti,
ved moramo imati na umu, da podloga odgovara biljci,
koja se razvija.


Borba korjena na stoji u direktnom snošaju sa razvitkom
stablike. Zaprieke, koje spriečavaju korjen u geosferi i njemu
daju stanoviti smjer, ne čine ovisnom stabliku u atmosferi, a
da bi ona stog razloga zadobila stanoviti ini smjer. Stablika
de eventualno biti slabija radi gubitka suage i materije, upotrebljene
za razvoj korjena, ali de smjer njenog rasta tek biti
ovisan o prilikama, koje se nalaze pri klijanju i kasnije oko
nje same i u njoj samoj. Zadada je bo korjena jedna, a stablike
druga u životu biline. Mediji života su njihovi razni, pak
premda stoje u savezu uzpravnost, ne mora uplivati od korjena
na stabliku ili obratno. Da je tomu tako, sjetiti ćemo sve na
stabla uzrasla na strmim obroncima, a još bolje na strminama
samim, gdje najbolje vidimo razliku smjerova korjena i stablike.
Tu dapače nisu eventualno ni korjen ni stablika došli na zaprieke,
koje bi im smjer rasta sprječavale, pa ipak ne ćemo
nadi u produljenoj osi stablike os korjena niti obratno. Naprotiv
pako imade slučajeva, gdje ovaj prema onoj stoji u
pravom kutu.