DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 450 —


doticaj sa kiselinama, koje ih brzo troše. Dodaše podižu se
tvornice i sada, ali ih većina u Francuzkoj jedva nekako životari.


Zgodno bi se moglo takodjer upotrebiti impregnirano kestenovo
drvo za podvlake kod željeznica, kao što je to učinjeno
u Belgiji.


Neki vinogradari običavaju, da povise trajnost, staviti
kolje u peć, dok ga ne zahvati plamen; površno pougljenjivanje
djeluje kao antiseptično sredstvo i opaljeni dijelovi ne
podaju više substrata životu fermenata; kolje izvadjeno iz peći
odmah se meće u zemlju.


Impregnacija se obavlja kao i kod drugih vrsti drva sa
creosotom, bakrenim i zinkovim sulfatom i t. d. Profesori Bechi
i Haupt zamislili su impregnaciju uštrcavanjem bakrenog clorida.
Kolje, koje nije uštrcano, već je za 3 — 4 godine pokvareno
u onom dijelu, koji je u zemlji, pa se mora opet oštriti,
da se odstrani gnjiloba. Duljina kolja je 6 m., ako se misli
opet oštriti, a ako je uštrcano sa bakrenim cloridom, traje
12 godina i ne treba takove duljine.


Gotovo je obćenito, da se posječeno kolje ne upotrebi
odmah, već da bude godinu dana izvrženo atmosferilijama. Ima
ih takodjer, koji drže, da svježe kolje umanjuje prihod na groždju.


Ugljen od kestena je malene gustoće i slabe trajnosti, pa
se mnogo i ne cijeni. Lako se ugasi. Sto dijelova drva dade po
objamu 51´4 dijela ugljena, a po težini 37´8. Težina ugljena
iznosi 0"271 (spec. tež.).


Kesten se malo cijeni kao ogrijevno drvo, jer pucka, a pri
tom se šire iskre, naglo bukti plamen, a da se pri tom ipak
ne proizvadja mnogo topline. Dapače, ako je drvo bilo splav-


Ijeno, ugasi se posije kratkog gorenja. M. Budiselić,
stud. for.
0 klijanju žira.


Nijedna prirodna stvorba nije bez razloga, jer svesila prirode
daje eksistenciju prirodninama; brineći se za život žive
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 451 —


prirode, dajući joj uvjete života brine se, da ne ugine vrst, dok
to suvislost materije i života zahtjeva. Priroda daje životnoj
stvorbi takove oblike, kakvi neoporecivo odgovaraju njezinom
uvjetovanom životu.


Naravni dakle način oploda svega bilja pa i hrasta, bio
to i lužnjak, jest taj, da sjeme dozrjelo pada na podlogu i biva
pokrito obumrlim dielovima matice biljke. U naravnom procesu
širenja i eksisteneije vrsti ne nalazimo potrebu, a da sjemenka
dodje u obradjeno tlo.


Priredba tla, okupiranog po čovjeku, kao sijanje i sadnja,
jesu gradnja za većom dobiti na nekoj vrsti, za kojom ide čovjek
pomagajući prirodi i vraćajuć nješto od onoga, što je od
nje ubrao. Tamo naprotiv, gdje Čovjek ne ubire ništa od podloge,
nije od potrebe a da se išta radi, jer tu ina priroda uzdržava
potrebnu i načelnu suvislost organisma i tvari. Tu dozrije
žir. Žir po žir pada, padsi najširom se svojom stranom
skotrlja prema kutu kosine terraina, početnoj sili i gravitaciji.
Na mjestu, gdje stane, zauzme položaj legavši duljinom svojom
na zemlju tako, da mu mjesto, gdje stoji zametna kličica, bude
bliže k tlu. Horizontalni dakle položaj žira kod sadnje nije
produkat proučavanja klijanja, već naravi same.


Vanjski oblik žira jest takav, a da može samo onda drugi
položaj zauzeti, ako naiđje na zaprieke t. j . ako nanj djeluje
treća neka sila, kad dolazi na podlogu.


To nas uči narav u naravi samoj, to je nedvojbeno vidio
svatko, tko pozna žir, tko se je i naprečac naglednuo u lug,
kad pada i kad je pao žir sa hrasta. Slobodni smo naprotiv
uztvrditi, da nije Ije nitko vidio žir, gdje bi se pod hrastom
okomito razvrstao! ?


Velecienjeni gospodin nadzornik Ettinger proučavanjem dolazi
do gornjih zaključaka, koje nam pokazuje, kako no rekosmo,
sam oblik žira u prostoj prirodi, u naravnoj oplodi
hrašća, a da nismo trebali loncima zakrčivati si prozora kroz
dugo vrieme od listopada skoro do konca travnja, dakle ne
manje od šest mjeseci.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 452 —


Držimo, da ne trebamo govoriti dalje o iztaknutoj činjenici,
no osvrnut demo se na djelovanja upliva, o kojim ovisi
uzpravnost i smjer rastu stablike lužnjakove.


Ne ima skoro sjemena, koje ne bi srčanicu žilu spuštalo radialno
u zemlju, ne nalazi li zaprieka, kojoj ne bi mogla sila
rasta odoljeti. Korienak sjemena traži sam sebi uviek taj položaj,
pak nikada skoro ne dolazi slučaj, a da bi se inako
spuštao.


Ne ima dvojbe, da će volja geotropisma naidi kad i kad
na zaprieke; kojim ce se imati uklanjati na svoj vlastiti gubitak,
ali biva li podloga povoljna korjenu, ne de imati nikakovog
dalajeg upliva na razvoj biline, jer ce odgovarajući inače
vrsti tlo nadoknaditi bilini ono, što je ona u klicanju izgubila.
Naprotiv pako ne demo govoriti o onom slučaju, gdje podloga
ne odgovara vrsti, jer tu nije bilina u svojem, pak ne de tu
no eventualno životariti. O takovoj biljci ne možemo tu govoriti,
ved moramo imati na umu, da podloga odgovara biljci,
koja se razvija.


Borba korjena na stoji u direktnom snošaju sa razvitkom
stablike. Zaprieke, koje spriečavaju korjen u geosferi i njemu
daju stanoviti smjer, ne čine ovisnom stabliku u atmosferi, a
da bi ona stog razloga zadobila stanoviti ini smjer. Stablika
de eventualno biti slabija radi gubitka suage i materije, upotrebljene
za razvoj korjena, ali de smjer njenog rasta tek biti
ovisan o prilikama, koje se nalaze pri klijanju i kasnije oko
nje same i u njoj samoj. Zadada je bo korjena jedna, a stablike
druga u životu biline. Mediji života su njihovi razni, pak
premda stoje u savezu uzpravnost, ne mora uplivati od korjena
na stabliku ili obratno. Da je tomu tako, sjetiti ćemo sve na
stabla uzrasla na strmim obroncima, a još bolje na strminama
samim, gdje najbolje vidimo razliku smjerova korjena i stablike.
Tu dapače nisu eventualno ni korjen ni stablika došli na zaprieke,
koje bi im smjer rasta sprječavale, pa ipak ne ćemo
nadi u produljenoj osi stablike os korjena niti obratno. Naprotiv
pako imade slučajeva, gdje ovaj prema onoj stoji u
pravom kutu.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 453 —


Neka bude mimogredce spomenuto, da se na tom baš
osniva učvrstenje tla kod strmina i opuzina, na tom se osniva
rad Demontzey-a i Surelli-a, a kulturna tehnika s tim faktorom
ne malo računa.


Evo dokazasmo, da smjer i rast korjena ne može uplivati
na smjer rasta same stablike. Ne ćemo se upuštati, a to bar
ne za sada, u potankosti klijanja žira, jer se time ne bavi ni
velecienjeni gospodin pisac. Ne demo donašati probudjenja života
i prvo kolanje ugljičnih hjdrata u novom životu, pustiti
ćemo s vida fisioložke funkcije stvorbe korjena i stablike (jer
to je u istinu klijanje!), već ćemo se držati u glavnome onoga,
čega se je držao vrlo cienjeni g. Ettinger.


Prirodni je zakon bez iznimke, da je svaki rast objama
mjenjanje forme u mrtvoj, a ponajpače u živoj prirodi. Nitko
nije podvojio, da je utisak oblika prašine sasma drugi, nego li
kristala jednake materije, osobito onda, ako su istoga nešto
veće dimenzije, premda je i onaj molekul tvari ipak kristal.
Ako je rast mrtve prirodnine uveličanjem svojim razne utiske
oblika učinio na nas, to će svakako u živoj prirodi ne manje
biti, gdje u tom rastu ne biva samo kohesiono vanjsko djelovanje
homogene tvari, jer živa jedinica stoji pod raznim uplivima
ne samo vanjštine, već i nutrinje svoje.


U rastu biljke, ponajpače nježne i mlade, vrlo je uplivno
djelovanje topline, vlage, svjetla i propuha iz vana, a njen
odpor, elasticitet, savijanje i gravitacija u njoj samoj.


Toplina je prvi motor života sa vlagom. Samo klijanje


t. j . sposobnost stvorbe nove biline razvija se samo ovisno o
tim uvjetima. Ne trebamo ali spominjati, da je i toplina i vlaga
samo u stanovitoj mjeri potrebna, da život bude, a da prevelika
toplina i vlaga ubijaju život. Spomenuti ćemo naprotiv,
da je hrastu lužnjaku za stvorbu prvog zelenog lista 1556" C
potrebno sbrojenih maksimalnih toplina dana, 6236" C da donese
plod, a da vegetacijom dovrši sa 6979° C.
Da te brojeve topline izpuni biljka, boriti će se na svaki
način, kao što će se boriti i protiv toga, gdje bi joj taj upliv
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 454 —


prenagao bio. Svoj će dakle rast i smjer uzpravnosti prema
tome prilagoditi, gdje pako ne može više u borbi trajati, tu
podlegavši prestaje sa svojim životom.


O sadržini vode tla ovisna je sadržina vode u bilini, a o


ovoj imbibicijom prouzročena napetost kore i unutarnje stablike.


Hydrostatički tlak staničnih sastojina na kože u staničnih
sustava nemalo će djelovati na rast bili ne, a nejednakost tog
djelovanja djelovati će razno na pojedinim dielovima i stranama
stablike. Po tom je stezanje i raztezanje drvenine različito
tako, da je obično najjače na periferiji biline, slabije u
smjeru radiusa, a najmanje u longitudonalnom smjeru. Tako
je to mjenjanje u lužnjaka u mjeri osi za 0´40, u smjeru radiusa
3"90, a u smjeru periferije 7"55 na sto.


Isto se tako u lužnjaka primanjem vode za C/o napetost
povisuje po težini, a za 7-207o po volumenu. Pošto se ni ta djelovanja
ne razlievaju po čitavoj bilini jednako, to će o njim
biti ovisan nejednak rast stablike.


Gospodar našeg planetarnog sustava, ta sjajna zviezda
našeg obzorja, djeluje na bit čitavog tog sistema. I zadnji odpadak
tvari i najniži životni je eleoaenat o uplivu svjetlih zraka
ovisan, pak nije se tom uplivu odmetnuo ni hrast lužnjak.


Pozitivni heliotropizam u njega je velik, pak čim se promoli
stablika, traži svjetlo i pi´ilagodjuje smjer svog rasta tako,
da joj vrh blagom djelovanju svjetla izložen bude.


U početku, dok je ona sva zeljnata, dok nije još stvorila
si čvrstog nutarnjeg stupa, dok ona sva raste, raste takvim
smjerom, a da potrebno svjetlo na pojedinom svom kraju u
potrebnoj mjeri primiti uzmogne. Iz početka manje, jer ne treba
asimilirati, a više i više, kad strada i stvori prvo pravo hšće.
Baš uslied volje za djelovanjem svjetlih zraka stvara se u stablici
samoj nutacija rasta. Biljka se savija tako, da u početku
odkrene buduće organe asimilacije od obraza svjetla, a kasnije
pošto se razvijaju ili su razviti, traži, da ih čim više svjetlu
izloži, tu dakle pliva rast sad hvponastički, sad opet epinastički.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 455 —


Nemalo djduje mjeaina Eolova na rast stablike. Pušteni
iz nje vjetrovi promahuju savijajuć stabliku do odpornog momenta,
a elasticitet vraća joj dotle položaj, dok ne nastupi čas,
u kojem popušta prilagodivši si tielo, sagnuvši stabliku. Cim
je mladja biljka i promahu više izvržena, tim de na smjer uzpravnosti
rasta promah više djelovati.


Nije tu zaboraviti ni na povećanje transpiracije, o čemu
je ovisan takodjer rast i izpravnost stablike.


Vlastitu težinu stablike, dok raste iza kako je nikla, nabubren
i pun pup, a kasnije stvoreni postrani izboji gravitiraju
nejednako na resistenciju stablike, pak je uslied toga i o njoj
ovisna tizpravnost stablike.


Svi ovdje iztaknuti uplivi djeluju na smjer i uzpravnost
stablike bilja u obće, a naposeb na hrast lužnjak.


Pridržimo si spomen o onom, što smo sada rekli, ali —
revenons a nous moutons, rekao bi nam sudac u advokatu Pathelinu
— vratimo se dakle k našem predmetu.


Ako je žir slučajno tako proklijao, da de mu dio korjena
izvan zemlje stajati, tako da de se u zavoju spustiti do tla i
tada tekar isto prodrti, to de zavoj svršavati tamo, gdje počinje
stablika t. j . gdje se biljka drži kotiledona. Čitav taj zavoj
može da bude u najgorem slučaju u najvećoj periferijskoj duljini
3 cm. dug, što dvojimo. Biljka napuštajud kotiledone nije
još odrvenila, ona još sva raste, pak u neposrednom vremenu,
iza kako ih je napustila, nije više od njih sapeta, ona postaje
prosta, ona si tek tada stvori svoju uzpravnost, jer počinje tek
tada živiti o produktu svoje nove stvorbe. Postavimo naprotiv,
da smo se prevarili, pak da je biljka odmah drvenasta (recimo
ved u zametku ?!) to po našem sudu ne može djelovati na kasniju
uzpravnost stabhke, ako je dalnja stablika uzpravna jer
će 86 pribrajanjem godova najkasnije kod stabla 15 do 20 cm.
sasma izgubiti krivudasti dio na dnu stablike.


Slobodni demo biti zamoliti onoga, koji nam ne vjeruje,
da si izvoli grafički predočiti najvedi mogudi zavoj tako nastao,
pak neka si izvoli grafički pribrajati dalnje godove. Neka s§
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 78     <-- 78 -->        PDF

- 4F6 —
izvoli tako uvjeriti, je li je mogud slučaj, da bi to krivudanje
imalo upliva na uzpravnost stabla kasnije, a ponajpače u uporabnoj
dobi, predmjevajuć pri tom, da je ostila stablika uzpravna?!
Tako prouzročeni mogude savijeni oblik stablike tako
je neznatan, da se isti već u samom panju izgubi svojom minimalnom
veličinom.


Da li je žir prispio na zgodnu podlogu ili u nju u ovom
ili onom položaju, imade li tu potrebnu toplinu i vlagu to će
on proklijati. Uvjeti su tu i stvorba budude biljke mora da bude.


Rast same stablike ovisiti će naprotiv o uvjetima, o kojim
smo napred govorili. Sjećam se, da sam kao diete mučio grah,
sadedi ga u loncu, na kojekaki način, pak da sam uživao u
tom, kako su iz najkrivudastije izklicalih sjemenka izrasle liepe
i uzpravne biljke.


Ne ćemo poreći, niti možemo poreći, da će heliotropizam
korjena, a heliotropizam stablike našavši u samoj sjemenki zaprieke
nicanja, stvoriti stabliku slabijom, ali će joj odmah pomoći
dobra podloga i prijatni klimatički odnošaji na zgodnom
položaju.


Rečeni vanjski uplivi, elementarne sile, više puta i faune
(bila to i obična marva) i flore sa unutarnjim uplivima, koje
spomenusmo, djeluju na uzpravnost odnosno neuzpravnost hrastovih
stabala, a nikada klijanje samo kao takovo, bila sjemenka
ovako ili onako posadjena.


Kvrgavost panja uslied izvaljenog korjenja na površini
opaža se kod lužnjaka u normalnim prilikama većinom tek
onda, kad je napustio žilu srčanicu, a kad je počeo jačati postrano
žilje. Vrlo je riedko vidjeti tridesetgodišnji lužnjak, da
je korienje u njega tako na površinu izbilo, a da je uzdignulo
čitavo stablo.


Ako to biva, tome je podloga kriva, ona je slaba za njega.
Inače pri tom djeluje vanjska sila, koja mu odkrije korienje
primjerice: uslied labilnosti gornjeg sloja tla vjetar, u inudiranom
terrainu micanje vode, kadkada marva kopanjem, a svinje
rovanjem i t. d.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 457 —


Neka bude ovdje rečeno, da se pokusima u sobi, ua prozoru
i u loncu, nejednakog svjetla (bez graduirane vlage, topline
i t. d.) bez naznačenih i primjerenih prilika, ne može ni
iz daleka proučavati rast, a kamo li uzpravnost stablike, bilo
to lužnjaka ili ma koje mu drago biline. Najmanje se može po
tom zaključivati ravnoća budućeg stabla, tim manje onoga u
šumi. —


Konačno mi je reći, da sam ovaj moj neznatni člančić uzpisao
dobrom voljom radi našeg šumarskog lista, pak zato molim
vrlo poštovanog dojena hrvatske nam stručne knjige, da mi
ne bi zamjerio, ako se moje shvaćanje o životu hrasta lužnjaka
ne slaže sa njegovim. Begna.


Odgovor na „Osvrt na članak: ,,Revisija gospodarstvenih
osnova*´.


u broju 6. »Šumarskog lista« o. g. izvolio se je g. V.
Dojković, umir. kr. ž´ip. šum. nadzornik, osvrnuti na članak,
koji sam ja objelodanio u broju 4. Š. 1. 0. g. pod naslovom :
»Revisija gospodarstvenih osnova.«


Na taj osvrt odgovoriti ću što kraće.


G Dojković u svojem osvrtu u prvom redu prelazi suvereno
preko materijalnog diela mojega članka, gdje sam pisao
0 provedenju revisije gospodarstvene osnove, pak upućuje čitatelje
lista na postojeću stručnu literaturu, nabrajajuć pri tom
njekoliko stručnih knjiga i naputaka o tom predmetu.


Na mene je to učinilo dojam, kao da je hotio reći: „ta
to se nalazi u svakoj knjizi o uredjenju šuma, čemu da se o
tom još piše u S. listu?« Istina je, da u svakoj knjizi, koja
obradjuje nauku o uredjenju šuma, ima nješto i o revisiji gospodarstvenih
osnova. — Ali uza sve to, držim, da ovakovi
stručni članci nisu u našem Šum. listu suvišni. Ja bi dapače
rekao, da se oni uza svu postojeću stručnu njemačku literaturu
i kod nas rado čitaju. Bilo bi žalostno, kad ne bi tako bilo.