DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 445 —


nismo u tom družtvu, i bolje i mi i stvar napredujemo. Kije
li nam naime to dokazala i sama država, kad je kreiranjem
samostalnih šumarskih ravnateljstva, šumskih ureda i šumarija
posve prekinula vezu izmedju naših kolega ondje i financijaJnopravnih
organa, kojim su ujekoć naši bili podredjeni? Ne pokazuju
li nam takodjer od pravničkog svieta odieljene krajiške
imovne obćine takodjer zdravog rada i napredka? (Konačno
pošlo se je u Ugarskoj zakonom od g. 1898 , kojim su stavljanje
šuma urbarialista, komposesorata i t. d. pod državnu
upravu istim putem, te su za upravu istih ustrojene samostaln e
kotarske šumske uprave i šumski uredi poput onih za upravu
državnih šuma. Ur.)


Ta kad toga kod tih imovnih obdina bilo ne bi, zar ne
bi već tolikogodišnje izkustvo pokazalo, da je štetno po stvar,
što je tamo šefom ovog bureaua šumar, a ne pravnik?


Ne smijemo nadalje zaboraviti, da su naše zem. zajednice
i krajiške imovine i po svom značenju, obliku, zadaći i svrsi


— jednom rieČju u svemu i u bitnosti istovjetne. Pa kad je
tomu tako, kako se to slaže, da su u njih čak centrale, da
niti ne govorim o šumarijama, samo u našim rukama, dok u
nas nije niti jedan šumarski organ, od najmanjega do najvećega,
u ni jednom smislu vlastan, ma da i najmanju sitnicu
sam provede, pa bilo to strogo i izključivo i samo tehnička
stvar, koju će, ako radi ničesa, a to radi formaliteta vidirati
nadležni pravnik?
Moje je nemjerodavno mienje, da ne bi trebalo mnogo, a
eventualno i ništa povisiti trošak, koji današnja organizacija
iziskuje, kada bi ju u gore nabačenom smislu preustrojiti htjeli,
ipak mi čednost brani, da i tuj kao do sada stavim predlog
našemu družtvu, jer uvidjam da tu moju misao još proučavati
treba — a za to treba Ijudih izkusnijih i većih od mene, koje
8 toga molim po onoj latinskoj: Videant consules !


(Svršit ee se).


31