DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 119     <-- 119 -->        PDF

— 497 —


lenu zemlju ne može i ne smije biti velik, nu da je sada možda i nešto
manji nego bi baš i mogao bit, ovisi to o prilikama, koje danas vladaju.
Izgledi naime u šumarstvu u obće nisu osobiti, napose danas su
prilike glede unapredjenja nešto slabije, jer je i u zemaljskoj službi a i kod
imov. obćina većina mjesta zapremljeno mladjimi silami; uz to nisu još sve
do danas riešene molbe onih nekih slušača koji su prvi svršili, a moli
za namještenjc kod uprave državnih šuma još prije — dvie godine.


izkaz
0 uplaćenoj članarini za vrieme od 1. travnja do Iconca
lipnja 1S03.


Kr. šumsko ravnateljstvo 98 K.; V. Tolg 10 K. za g. 1903; D.
Lasman 5 K. za g. 1903.; T. Stojčević 2 K.; Kr. nadzorničtvo za pošumljenje
krasa Senj 24 K.; V. Pere 10 K. za g. 1903.; D. Laimer
10 K. za g. 1902.; St. Brkić 2 K.; M. Krišković za lugare 14 K.; Šumarija
Kloštar-Ivanić 26 K.; A. Klarić 4 K.; P. Knežević i J. Fiirle
8 K.; Gosp. ured II. ban?ke im. ob 122 K. 22 fil.; J. Vraničar 10 K.
za g. 1903.; M. Žibrat 10 K. za g. 1902.; T. Stojčević 2 K.; D. Lasman
5 K. 1903.; Kr. nadzorničtvo za pošumljenje krasa 4 K.; Gj. Koča
20 K. za g. 1902. i 1003.; D. Lahner 10 K. za g. 1903 ; Šumarija
brodske im. obć. Otok 32 K.; V. Dojković 10 K za g 1903.; A. Hercl
10 K. za g. 1903; M. Smolčić 5 K.; 1903.; M. Krišković za lugare
4 K.; Šumarija gradiške im. ob. Oriovac 46 K.; R Brosig 10 K. za g.
1903.; M. Mijatović 6 K ; Gosp. ured II. banske im. obć. 39 K. 64 fil.;


J. Kadleček 10 K. za g. 1903 : R. Lang 10 K. za g 1903,; V. Bonel
10 K. za g. 1903.; E. Slapničar 10 K za g. 1 ,.03.; D. Staničić 11 K. 50 fil.;
D. Lahner 10 K za g. 1904.; Lugari šumarije Garešnica 16 K.; Gosp,
ured II. banske im. obć. 38 K. 16 fil.; Felix Krejčar, Bednja 22 K.;
I. Vlahović 10 K. 1903 ; J. Svlvester, Srbija 39 K. 05 fil.
Broj-5!iL 1903.


Oglas prodaje stabala


koja će se obdržavati dana 10. kolovoza 1903. u 11 sati prije podne
u uredu kr. kotarske oblasti u Vrbovskom.


Zemljištna zajednica Vrbovsko prodaje temeljem zaključka skupštine
ovlaštenika od 22. ožujka 1903. i na temelju po veleslavnom
upravnom odboru u Ogulinu odpisom od 13. lipnja 1903. broj 1307


n. 0. odobrenog drvosječnog predloga za godinu 1903. dolje naznačene
drvne kolikoće:


ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 120     <-- 120 -->        PDF

— 498
., c«


o c
Oiena
Tehnički
šumski uporabiva po je


o
Pu. Ukupna
^4 vriednost
predjel drvna


=3
Vrst drva dinici


J4 o=


gromada
H M K.´fil. K. lil,


SH


1 1 bukva 13 10 68 85
2 Tisnva kosa javor 1 2T9 21


^


3
jela i omorika 186 403-17 3628


1


Ukupno 200 416-04 -3735


4 1 bukva 9,3 99-70 — 797
5 II. Tisova kosa javor 16 50 54 5l!5
6 jela i omorika 91 197-53 1777


I


Ukupno 200 347-77 — 31)80


7
bukva U 6-58 52 64


}in. Tisova kosa


8
189 336-76 — 3030 84


jela i omorika


2:i0 343-34 -3083 48


Ukupno


9 1 98 87-71 701 68
10 IV. Tisova kosa bukva 3 12-04 — 120 40
11 ) javor 99 293-69 268 21


jela i omorika 20:) 893-44 — 3465 29


12 1 Ukupno 84 136 10 1088 80
13 V. Tisova kosa 11 49-30 493
14 bukva 105 31-55 — 2821 95


1


javor
200 498-95 — 75
jela i omorika
15 VI. Kozarac 234 343-75 3437 50
16 VII. Gluhedrage Ukupno 74 83-82 — 2819 88
17 Kosica 6 i 94-48 755 84


rt ´^


|viii.
o °


18 Dubrave javor 111 331-40 3314


rebraš s a-^ bukva 173 425-88 — 4069
jela i omorika


19
Ukupno 3 6-68 53 -d I .2


}IX. Tisova kosa


605-84 10 — 6058 ^ C3


bukva


^ O ´-´


170


g ^S


jela i omorika 612 62 -6111


173


— -PM
Ukupno 3501-44 34838 1654


Sveukupno


1. Dražba obavlja se pismenim ponudarai, te iste iniadu biti predane
na dan dražbe Ivod kr. kotarske oblasti u Vrbovskom do U sati
prije podne sa točnom oznakom skupine na koju se želi dražbovati.
2. Svakoj ponudi, koja imade biti zapečaćena i propisno biljegovana,
imade dražbovatelj položiti 10´´/o žaobinu ukupne vriednosti svake
pojedine skupine na koju želi dražbovati i to bud u gotovom bud u
državnim vriednostnim papirima.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 121     <-- 121 -->        PDF

— 499 —


3. Na ponude koje bi kasnije loga roka stigle kao i na ove mapravodobno predane nu bez žaobine ne će se uzeti obzir.
4. Ponudbena ciena imade glasiti na jedan kubični metar surovine.
5. Ponude izpod izklične ciene ne će se uvažiti.
6. Položena 107o žaobina vratiti će se nedostalim, dočim će se
u protivnom slučaju smatrati jamčevinom.
7. Rokovi izradbe i izvoza te načini uplate sadržani su u naposebnim
dražbenim uvjetima, koji se za vrieme uredovnih sati mogu uviditi
u uredovnici kr. kotar, šumara u Vrbovskom.
Kr. kotarska olblast.


Vrbovsko, dne 22. srpnja 1903.


Radančević, v. r.
kr. kotarski predstojnik.


Poziv.


u savezu s ovogodišnjom ekskurzijom hrv.-slav. šumarskoga družtva
primili smo od našega člana g. Dragutina Nanicini-a, nadšumara biskupije
djakovačke, sliedeći poziv uz molbu, da ga u idućem broju našega
lista uvrstimo. Udovoljujuć molbi g. Nanicini-a uvrštujemo taj poziv
doslovno, koji glasi:


Štovani drugovi!


Štovani upravni odbor našega šumarskoga družtva odredio je
pravac, kamo ćemo ove godine na poučni izlet.
Učestnici ovog poučnog izleta iz Slavonije mogu svoj put uđesiti
i ovako:


Večernjim vlakom dodje se u Brod n/S pa se odma nastavi put
od Broda bos. do Travnika, kamo se stigne u 9 sati 80 min. Odavle se
može u Jajce u 11 sati prije podne i u 4 sata poslie podne, pa se
tamo stigne na konak.


Iz Jajca vozi se kolima u Banjaluku (oko 40 kim.) odakle se prilično
brzo stigne u Dobrlin, gdje je ročište učestnika.
Ovim putem naumio sam ja putovati na ekskurziju, ako je još
koj od gg. drugova spreman tim pravcem putovati, molim da mi to javi.


Put bi bio nešto veći i skuplji, ali bi za to imali putem za viditi
takove prirodne krasote, koje stranci (pa i mi domaći) gledaju najvećim
čudom i troše mnogo, da se tih krasota naužiju.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 122     <-- 122 -->        PDF

— 500 —


Umolio sam već slavni odbor, da nam izposluje polakšicu na bos.
željeznicam.


Preporučam drugovima iz Slavonije, da nas bude na ovoj nuzgrednoj
ekskurziji čim više.


U DJakovu, dne 19. srpnja 1903.


Drag:. Nanicini.


Natječaj.


Ovime se razpisuje natječaj za popunjenje jubilarnog stipendija
hrv.-slav. šumarskoga družtva za polazak šumarske akademije na kr.
sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu u iznosu od godišnjih 600 K
(šest stotina kruna) i 80 K. (osamdeset kruna) za ekskurzije, učila i dr.


Pravo na ovaj štipendij imaju samo sinovi članova hrv.-slav. šumarskoga
družtva.


Molbenice obložene sa krstnim listom, svjedočbom zrelosti gimnazije,
realne gimnazije ili realke, te liečničkom svjedočbom, da je molitelj
tjelesno podpuno sposoban za šumarsku službu, imadu se najkasnije
do 25. kolovoza t. g. podnjeti podpisanom predsjedničtvu (Zagreb,
Markov trg broj 3.).


U Zagrebu, 30. srpnja 1903.


Predsjeđničtvo hrv.-slav. Šumarskoga družtva.


Na znanje.


P. n. gg. članovi družtva, koji žele prisustvovali ovogodišnjoj
glavnoj skupštini, koja će se obdržavati na 27. kolovoza t. g. u Zagrebu,
upozoruju se ovim, da u smislu §. 13. družtvenih pravila imaju pravo
glasa samo oni članovi, koji su svoju članarinu za prijašnje, kao i za
tekuću godinu podmirili.
U Zagrebu, 30. srpnja 1903.


Predsjeđničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Uređjuje Ivan Partaš,prof.šum. akademije uZagrebu. Tiskara C. Albreclit (J. U´ittasek),