DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 116     <-- 116 -->        PDF

— 494 —


Razloz i vrhovne rješitbe su slieđeći:


Prema naredbi kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 21.
travnja 1883 br. 11.959., častriici i činovnici se ne imadu smatrati pravoužitnici
krajiških imovnih obćina, makar su i prije njihovog imenovanja
živili u pravoj vojničkoj zadruzi.


Molitelj je umirovljeni učitelj, te je po tom, u smislu §§. 3. i 110.
zakona od 31. listopada 1888. o uredjenju školske nastave i obrazovanja
pučkih učitelja u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, javn i činovnik .


Pošto javni činovnik umirovljenjem ne gubi svoj značaj, već i
nadalje ostaje činovnikom, to ne ima dvojbu, da se spomenuta naredba
proteže i na umirovljene činovnike.


Za to je valjalo molitelja odbiti njegovim molbenim zahtjevom.


(U „Mjesečniku" pravničkoga družtva priobćio Dr. A. Goglia.)


Različite viestl.


Sastojina crnoga oraha stara 83 godine. Napisali smo već u
ovom listu članak, kojemu je bila svrha iztaknuti činjenicu, da polag dosadanjih
opažanja ima nekih inozemnih vrsti drveća, koje bi bilo vriedno
u većoj mjeri i u našim šumama gojiti. Jedna takova vrst je američki
crni orah (Juglans nigra), kojega se drvo mnogo u Evropu uvozi i vrlo
skupo plaća, te ima od njega ovdje ondje po našemu kontinentu i starijih
stabala, koja pokazuju, da se ta vrsta drva vrlo dobro drži. Sad piše
0 jednoj takovoj 82 godine staroj sastojini crnoga oraha u Moravskoj


g. Wichle u „Oestereichische Forst u. Jagd zeitung", te veli, da se je
ta sastojina, u kojoj ima još i hrasta i javora mlieča, vrlo liepo razvila.
Crni orah da je još napredniji od hrasta i javora, a stabla da imaju
popriečno 2´6 m^. Sastojina da je uzrasla u malome dolcu na svježoj,
humoznoj, dubokoj ilovači. — Vriedno bi bilo, da se ovomu skupomu
drvu i kod nas što više pažnje posveti.
t F. Schivackhofer, dvorski savjetnik i profesor kemijske tehnologije
na c. kr. visokoj školi za zemljoteštvo u Beču, na kojoj je preko
30 godina uspješno djelovao, umro je u 61. godini dobe svoje. Pokojnik,
koji je slovio kao vrstan stručnjak svoje struke, bio je medju slušačima
zbog vrlo Ijubeznog susretanja vrlo obljubljen, a sahranjen je uz
mnogobrojno učešće 20. pr. mj. u Beču. „Slava mu".


Novi zali:on za zaštitu šuma u Švedskoj. Švedska, poznata sa
svojih krasnih i prostranih crnogoričnih šuma, iz kojih se silna šumska
roba izvozi u susjedne države, naročito u Englezku, uviđila je, da su
se šume počele prekomjerno izcrpljivati, s tog je bila prisiljena izdati