DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 109     <-- 109 -->        PDF

— 487 —


odsjecima u opipu šuma ili u skrižaljci dobnih rai´.reda. Eventualoo
može se opis sastojina slcriželjka dobnih razreda i obća
porabna osnovu izraditi prama obrazcu 15, koji je propisan za
sastavak gospodarstvenoga programa.


Konačno uzimlje se u tim zaključnim ustanovama još i
obzir na okolnost, da može biti i takovih slučajeva, gdje bi
možda bilo uputno odstupiti od načina izračunanja prihoda, koji
je ovim naputkom propisan i možda poći u obće kojim drugim
putem (poznato je da ima još i mnogo inih do sele u praksi običajnih
i vratnih načina izračunanja prihoda, koji se od ovoga u ovom
naputku ustanovljenog razlikuju). U takovom slučaju, koji
može biti uvjetovan posebnimi mjestnimi, stojbinskimi i sastojinskimi
odnošaji ili osobitimi potrebami šumoposjednika, treba
za to naročito izhoditi dozvolu kr. zemalj. vlade, odjela za
unutarnje poslove.


Navoded pojedine ustanove ovoga naputka, iztakli smo naročito
i osebine istoga. Ipak čemo još na koncu povući malu
paralelu izmedju ovoga naputka i naputaka, koji nas najviše
zanimati moraju i mogu, a to su: ugarski naputak valjan i za
naše državne šume; naputak izdan za uredjenje šuma naših
krajiških imovnih obćina i — novi naputak propisan za uredjenje
austrijskih državnih i zakladnih šuma.


Ugarski naputak i naputak za im. obćine, kao i ovaj novi
naš naputak, idu za osjeguranjem periodičke odnosno godišnje
potrajnosti u užitcima ne samo za neko vrieme, već za čitavu
obhodnju, pak s toga i traže obću porabnu osnovu za cielu
obhodnju, odnosno uredjajuo vrieme. Tomu nasuprot pošao je
austrijski naputak više stopami Judeichovog sastojinskog gospodarenja
— odnosno ustanova mjerodavnih za uredjenje
šuma u Saksonskoj nn koje su tharandska škola u obće, a
Judeich" napose imali najveći uticaj — tako, da se porabna
osnova samo za dvie periode izradjuje. Mi ovo posliednje ne
držimo shoduim, napose ne u ovom našem slučaju, gdje se
ima urediti gospodarstvo u šumama stojećim pod osobitim
javnim nadzorom; pače osnove sastavljene u smislu Judtichove