DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 369 ~
Iz upravne prakse.


P ravouži tni kom užitaka u šum ah krajiških imovnih obćina
može biti samo onaj žitelj, koji s tanuj c u područj u
bivše vojne krajine.


Rješilbom kralj. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od


3. veljačo 1903. br. 101.520. ex 1902. potvrdjono su dolnjomolbene odluke
kr. kot. oblasti u V. od 1. studenoga 1900. br 17.881 i upravnog
odbora županije s. od 16. siečnja 1092. broj 439., kojima je odbijen I.
P. iz N. zahtjevom, da bude uvršten u pravoužitni katastar b. imovne
obćiue.


Razloz i vrhovne rješitbe su sliedeći:


Iz § 18. krajiškog temeljnog zakog od god. 1850 i §§. 68. i 70.
pravilnika za šumsku službu u c. kr. vojnoj krajini od g. 1860. proizlazi,
da su dionici šumskih užitaka u erarskih šumah vojne krajine
mogle biti samo one krajiške zadruge odnosno obitelji, koje su stano val
e u području vojne Krajine.


Zakonom od 8. lipnja 1871. i naputkom od 30. prosinca 1871.
izdani su propisi za izlučenje prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih
proizvoda, što ih krajiški stanovnici imadu u državnih šuma nalazećih
se u vojnoj Krajini.


Nadalje okružnica c. kr. glavnog zapovjedničtva u Zagrebu kao
jiške zemaljsko upravne oblasti od 16. srpnja 1881. br. 2314., kojom se
oglašuje odobrenje zakona od 11. srpnja 1881. (kojim se razjašnjuju odnosno
preinačuju neke ustanove zakona od 15. lipnja 1873. o imovnih
obćinah u hrv.-slav. vojnoj Krajini) i k istom izdanih naputaka, spominje,
da je Naputak A. izdan za uredjenje zajedničkog uživanja šuma
i šumskih zemalja, izlučenih za pzavoužitnike krajiškog područja.


Napokon naputak A. u §. 1. nabrajajuć vrsti pravoužitnika pozivlje
se na jur citirano §§. 68. i 70. pravilnika šumskog.


Iz svega spomenutog dakle proizlazi, da su u erarskih šumah vojne
Krajine mogli biti i da kašnje u segregiranih šumah, pripalih krajiškim
imovnim obćinam mogu biti pravoužitnici samo oni žitelji, koji stanuju
u području bivše vojne Krajine


To načelo zastupano je i u naredbi kr. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 19. srpnja 1888. br. 23.550. (kojom se tumače njeke
ustanove cit. naputka A).


Pošto J. P. ne stanuje u području bivše vojne Krajine, već u N.,
to ne može biti dionikom užitnih prava u šumah b. imovne obćine.
(U „Mjesečniku" pravničkoga družtva priobćio Dr. A. Goglia.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 64     <-- 64 -->        PDF

~ 370 —


Kako valja proračunavati štetu, počinjenu po divljači u
šumskoj branjevini. — Prinos k tumače nj a §§. 32., 37. i 39.
zakona o lovu od 27. travnja 1893.


Kr. županijska oblast u O. izdala je dne 23. ožujka 1902. pod
brojem 1130/1902 ž. o. na kr. kotarsku oblast u D. sliedeću iješitbu;


Na tužbu zemljištne zajednice urbarske obćine K. protiv zakupnika
lovišta upravne obćine S. Vjenceslava S. i drugova za odštetu štete, počinjene
po visokoj divljači na mladicama u šumi K., izdala je ta kotarska
oblast temeljem §§. 32., 37. i 39. zakona o lovu od 21. travnja 1893.
odluku od 26. rujna 1901. broj 14,920. da su tuženi dužni nakna dit
i zemljištnoj zajednici K. u im e štete, počinjene po divljači u
šumi K. na površini od 9^2 jutara, zasadjenoj hrastovim stablima od
l´/j godine, iznos od 1311 kruna i nositi trošak postupka u iznosu
od 38 kruna 60 fil. u roku od 14 dana pod pratnjom političke ovrhe
s razloga, što je izvidima na licu mjesta ustanovljeno da su hrastove
mladice u branjevini K. po divljači u površini od 7 jutara sasvim, a na
površini od 2V2 jutra u stegnutoj površini uništene, a ovu štetu nije
mogla počiniti seoska marva, pošto u branjevinu pristupa nema, a niti
je mrazom počinjena, pošto su oštećene biljke očito ogrižene, a isto
tako nije uvažen navod tuženičkog vještaka Mile M., da veći dio ozleda
sastoji u brstenju krajnih grančica; jer su oštećene biljke jednogodišnje
koje imaju vrlo malo pokrajnih grančica, već su vrhovi poodgrizani tako,
da je dalnji razvoj biljke nemoguć


Protiv ove odluke uložili su Vjenceslav S. i dr. utok.


Tim povodom nalazi kr. ova županijska oblast, vidiv, da su vještaci
i procienitelji Andrija T. i Mile M. različitog mnienja i saslušav
s toga analogno §. 207. g. p. p., trećega vještaka Slavoljuba K., odlučiti
temeljem §. 37., zakona 0 lovu, kako sliedi:


Tuženi lovo-zakupnici V. S. i drugovi dužni su platiti zemljištnoj
zajednici K. u ime štete, počinjene po divljači, iznos od 309 kruna
65 fil.


To pako iz razloga:


Branjevina K. graniči samo sa sjevero-zapadne strane sa K-čkim
poljanama, s ove strane ogradjena je plotom od trnja, pa s toga seoska
marva štetu počiniti nije mogla.


Divljač je postrane izbojke i vršike mladica na 2—3 cm, duljine
ogrizla i tim je bezuvjetno šteta počinjena. Obračunavanje odštetne
stavke po vještaku kot. šumaru F. prema §. 5. priloga D) obćeg šumarskog
zakona neizpravno je.


Ako se uzme, što je i sa protivničke strane priznato, da je odgrizivanjem
hrastovih mladica uništen samo jedan dio jednogodišnjeg
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 371 —


prirasta, jer su jednogodišnji izbojci samo na 2 do 3 cm. ogriženi; ako
se nadalje uzme, da taj dio jednogodišnjeg prirasta po jutru 1 kubični
metar iznaša, to bi na čitavoj oštećenoj površini izgubljen bio prirast
od 9-7 jut. 1 m^ = 9-70 in^


Sadanja je vrieđnost tog izgubljeno prirasta 9´7 m´ . 3 K. (1 m´


srednjeg goriva za hrastovinu polag postojećeg cienika) = 29.20 K. Taj
dakle iznos predstavlja odgrizivanjem jelena uništeni prirast ili prihod
sa površine od 9´70 jut. u sadašnjosti.


Sada nastaje pitanje, koliku bi u nazadn u vrieđnost (Naeliwerth)
imao taj izgubljeni prirast ili prihod (P.) sa samo S^/g (p) nakon 80 godina,
naime minimalne obhodnje, koja će se predstojećim uredjenjem
branjevine zavesti?


Koncem osamdesete godine iznašati će unazadna vrieđnost glavnice
od 29-10 K. polag formule: P X 1.0 p°. ili 29.10 X 1.03*« =
29 10 . 10.6409 (sa činbenikom iz jur obračunatih skrižaljka) == 309 K.
65 fil., koji iznos lovo-zakupnici zemljištne zajednice K. platiti imadu.


Povodom dalnjeg utoka Vjenceslava S. i drugova i zemljištne zajednice
K. odputila je kr. zem. vldda. odjela za nutarnje poslove, rješitbom
od 27, prosinca 1902. br. 61.679. utok zemljištne zajednice, a
uvaženjem utoka Venceslava S. i drugova drugostepenu odluku
preinačila , te izrekla, da su tuženici dužni tužiteljici u ime štete naknaditi
iznos od 102 krune 92 fil. i postupovni trošak od 38 kruna 60 fil
u roku od 14 dana pod ovrhom sve s ovih razloga:


Vještačkim očevidom od 20. travnja 1901. dokazano je, da je u tužiteljičinoj
branjevini K. visoka divljač na dvim mjestima počinila štetu
i to tako, da je na jednom mjestu ogrizla hrastova mlada stabla od IV^
godine sasvim u površini od 7 jutara, a na drugom mjestu u stegnutoj
površini od 2^^ jutra. Tim je tužiteljici počinjena šteta od 102 krune
92 fil., koja je obračunana sliedećim načinom:


U nazočnom slučaju imade se u ime odštete računati, i to: razlika
izmedju troškovne vriednosti 7.- i 6-godišnje sastojine, pri.
brojiv k tomu troškove, koji su potrebni za sječu ogriženih stabala
na panj.


Troškovna vrieđnost njeke sastojine izračuna se po formuli
za jedno jutro:


c. 1, 0 pn + (B + F) {1, 0 pn — i), ako je ^ = F;
za
upitnu šumu, koja ima površinu od 453 jutara 1337 " iznaša:
c = kulturni troškovi po rali = 30 kruna,
Ji ^ vrieđnost šumskog zemljišta
po rali = 29 „