DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 868
Ovogodišnje campagne imademo dakle zalihu na gotovoj dugi


od prilike 14 milijuna od prošlogodišnje izradbe


a „ _,, _26.5 „_ „ ovogodišnje


ukupno dakle 40.5 milijuna komada.


Taj kvantum i ako se odbije prodanih od ovogodišnje izradbe
circa ž´/a milijuna i ako nije enorman, to je prema prilikama ipak
velik, ako uzmemo na um, da se je u dobrima prilikama u god.
1900. i 1901. prodala godišnje poprečno oko 45 milijuna komada.


Ciene su tim položajem dakako prema onima zadnjih dviju godina
znatno deprimirane, jer dok se je plaćalo bilo za 1000 komada
monte ^^/j—*/|. i do K. 6o0, paritet Sisak, prodana su gore spomenuta
circa 2^/^ milijna komada ove godine — kako čujemo — uz cienu od


K. 540. Valja još spomenuti, da je ta prodana roba bosanske provenience,
dakle najbolja!
Kako će se razvijali potra/.ba, dakle i ciene na dalje, težko je za
sada još kazati.
Francezki vinogradi bili sa početkom treće dekade mjeseca travnja
znatno oštećeni mrazom, pa sad i kupci i producenti čekaju, dok mine
doba cvatnje, da prema tomu udese svoje držanje. — Prema viestima
što ih donašaju francezki vinogradarski listovi, daje cvatnja francezkih
vinograda ipak još uviek nade, da bi ovogodišnji prirod mogao biti za
25% bolji od običnog srednjeg priroda.


Obistini li se ta predmnjeva — što će se u nalkraćem vidjeti —
mogle bi se ciene dugi, ako ne povisiti, a to svakako ne sniziti, uzevši
u obzir onu cienu, uz koju je već posao učinjen.


0 razvitku ću Vam javiti.
Čitava zaliha izradjene duge leži na skladištima i to u Sisku od
od prilike 13´/.^ milijuna komada, izvan Siska od prilike 27 milijuna
komada.
U Sisku je dakle od prilike 3.´5´7o sveukupne zalihe, što se dakako
prema izradbi u Hrvatskoj, Bosni i Slavoniji, pokazuje još većim postotkom,
ako uzmemo u oči znatnu izradbu u Rumunjskoj, koja ne
ide preko Rieke, već na Galac.
Spominjemo taj odnos, a da pokažemo, kakov bi centrum bio
Sisak tek onda, kad ga ne bi ubijala željeznička tarifalna politika i kad
bi Savu učinili onakim prometnim putem, kako i po važnosti i po
svom prirodnom položaju zaslužuje.


-p -k.