DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 366 —


Uz vrlo povoljno tržište, a i nastojanjem samih producenata, đa
se procjene surovina, ako ne snize, jer žrtava od vlastnika šuma niti je
tko hotio, niti je mogao tražiti, a to bar svedu u granice mogućnosti i
prave vriednosti, a koje je nastojanje urodilo i nekim plodom, postala
je ta grana produkcije vrlo dobrim i zdravim poslom.


Nije s toga nikakovo .čudo, da se je na nju bacilo s velikim marom
i sa strane onih, koji su na tom polju već bili ustavljeni, kao i to, da
je pridošlo i novajlija. Posljedica pak te navale bila je ta, da se je kod
razprodaje — dražbovanja — šuma silno natjecalo, jer je svaki, tko je
samo mogao, hotio da bude dostalcem bar kojeg šumskog diela.


Jedan dio producenata opet, koji je radi visokih prvašnjih procjena
šuma u Hrvatskoj i Slavoniji bio napustio naša produktivna
mjesta, počeo je, i to u velikim količinama, kupovati surovinu u ino
zemstvu, osobito u Rumunjskoj, gdje su se medjulim bile popravile i
prometne i kreditne prilike, te i sigurnost vlastničtva stala na čvršće noge.


Veliku i važnu ulogu u cienama izradjene robe, igralo je i radničko
pitanje


Nepovoljni odnošaji u Hrvatskoj, pomanjkanje izdašnije zarade,
slab mar državne vlasti, pokrenuo je u Hrvatskoj izseljivanje u
prekomorske krajeve.


Dok je to izseljivanje bilo ograničeno samo na onaj dio naroda,
koji u domovini nije mogao nalaziti zaslužbe, nije to na drvarsku produkciju
bilo ni od kakvog utjecaja.


Kad je ali izseljivanje postalo nekom spekulacijom, kakovom se
na žalost u sve većoj mjeri pokazuje, onda su stali seliti i oni radnici,
koji su se prije bavili produkcijom duge, a to je bilo uzrokom silno m
povišenju ciena za radnika, dakle je poskupilo izradbu, a tim i
robu samu.


U takovima dakle prilikama ušla je naša produkcija duge u campagnu
god. 1901./02.


Svatko, tko je samo malo šire hotio pogledati, lako je mogao
predvidjeti, da reakcija mora nastupiti, dok ne stane onih nepovoljnih
odnošaja, koji su ovakovo stanje izazvali .. . U campani god. 1901/02.
ta reakcija je i nastupila!


S prije opisanih razloga, prem je bilo vrlo mnogo robe na skladištima,
i prem bi se je vlastnici bili vrlo rado riešili, kad se je godina
1902. za jematvu u Francezkoj pokazala manje povoljnom, niesu
tog mogli činiti, jer kupci niesu hotjeli, a niti mogli plaćati ogromnih
ciena, koje su bile zahtjevane, a producenti, ako niesu hotjeli, da izgube
kapitala, niesu mogli, da robu prodavaju.


Tako se je god. 1902. doista prodalo dosta robe, jer su se desortirana
skladišta u Francezkoj morala upodpuniti, i jer je preobilna je