DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 362 —


ĐJmitz, giiine Zeit und Streitfragen. In zwangsloser Folge gemeinverstandlich
besprochen. I. Uber Naturschutz u. Pflege des Waldsehonen.
Izašlo u Beču kod M. Perlesa. Giena 1 K.


Kessler, die Dienstlandwirthschaft der preuss. Staatsforstbeamten.
Izašlo kod M. Neumanna u Neudammu. Giena 60 fd.
Scliivappacb, Leitfaden der Holzmesskunde. II, umgearb. Auflage.
Izašlo u Berlinu kod J. Springera. Giena SV/^ odnosno 4*4 krune.


Hess, Leitfaden fiir die wirthschaftliche Behandlung des biiuerlichen
Kleimvaldbesitzes im Ennsthale. Izašlo nakladom pisca u Grazu 1903.
Kritika je ovu knjižicu vrlo pohvalila, jer sadržaje u kratko sve ono,
što je seljaku nuždno znati´o šumi a većinom je pisac gradju obradio tako,
da se ona sastoji od kratkih pitanja i odgovora.


Sclincider, dendrologische Winterstudien Djelo sadržaje u tekstu
224 slike. Izašlo kod G. Fischera u -Jeni li´03. Giena 9 kruna.
Roseiuout, la disparation du Ghene et l´introduction des Resineux
dans les Taillis —Sons—Futaie. Izašlo u Parizu kod J. Rotsehilda.


Promet i trgovina.


Razvitak šumske trgOTine u Slavoniji. Pod ovim naslovom
objelodanjen je nedavno u „Narodnoj obrani" članak, koji svakako potiče
iz pera kojega od poznavalaca slavonske trgovine drvom. Prein se
ne možemo podpunoma složiti sa svakom i sliednjom tvrdnjom pisca
ovoga izvještaja ipak ga priobćujemo u cielosti, da se u ovom listu i
tudji nazori o toj toli važnoj grani naše trgovine čuju. Članak doslovno
glasi:


„Slavonsko tlo sastoji se iz bara sa 1—2 m. dubokom vodom,
koje su napučene ribama. Iznad bara su nizine zvane baruštine napunjene
vodom prelaznom, do 1 m. dubokom — tuj već raste j o h ovina;
iznad ovih su ravnice, koje većim dielom Sava ili Drava poplavljuje
i kada ovdje 1 — 2 m. izadje voda, tada je i za tolika dublja
voda po barama i baruštinama.


Malom iznimkom sve površine prolazno poplavne, obrasle su
hrastom lužnjakom i primiešanim briestom, jasenom i topolom,
a one šumske površine, gdje poplave ne dolaze, imadu primiešana
graba riedko gdje i bukve.


Suhe ravnice ođaljene od Save i Drave zastrte su lužnjako m
te kako gdje, primiešan je grab i bukva, a od ovih steru se ratarske
zemlje.


Po brežuljcima i pogorju pokriva tlo kitnjak, malo gdje gradjen,
cer i kesten. Strmci planina obrasli su redovito čistim kitnjakom,
gdje god se negda orati i kopati moglo za ratarstvo, a čim je strmiji
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 363 — ,
položaj, tim je više primiešan ovdje grab, a što strmije, tim više pridolazi
bukovina, tako da po svim strminama i negdanjim udaljenim
planinskim oranicama rastu čisti bukvici.


Nepobitno stoji (? Ur.), da su Rimljani umjetno nasadili sve naše šume,
a sastojale se iz lužnjaka, gradjena, cera ili kestena pitoma. Za ovu
tvrdnju služi nam glavni dokaz, što svagdje izpod šumskog drveća gore
izkazanih vrsti, nalazimo tragova oranja etc.


Najveće prostore pokriva u Slavoniji čist ili miešan lužnjak duž
Save i Drave, a medju ovima po Fruškoj gori, Dilju, Babjim gorama,
Krndiji, Papuku, Psunju i dalje opet kitnjak i bukva čisto ili miešano,
kako je napred izkazano.


Već iz toga vidimo, da položaj tla, uvjetuje ovu ili onu vrst drva,
ali da je i kultura rimska naša negdašnju prašumu, bukovu, odlučno
promienila.


Već Rimljani zatekli su silne prostore u Slavoniji izkrčene za ratarstvo.
Površine sadašnjeg ratarstva bile su većinom i onda rabljene
bile za to, a tomu valja dodati još i sve površine, gdje se danas čisti hra-,
stici dižu. — Tako bilo je: po Ugarskoj (Panoniji) i dalje, dokle je
rimsko carstvo dopiralo.


Za rimskog vladanja u Slavoniji i susjedstvu bilo je s toga malo
šuma — današnjih bukvika. — Zemlja slabo napučena i trošila malo
šume. Tek kada su se po Rimljanima za žirenje podigli umjetno gojeni
hrastici, a pučanstvo uz unosnije prilike svinogojstvom ponaraslo, bivale
su i potrebe drva voće.


Sve do izgradnje ceste lujzinske k moru (1803.) nije bilo veće trgovine
drvom u Slavoniji radi toga, što je do te dobe imala još Francezka
brastovine, po gotovo Italija kestenika, pa i naše Primorje liepih
hrastovih šuma. Spram jugu obilne su bosanske šume a Njemačka i t.d.
nisu za prekomorski export toliko piva proizvadjalc, dok parobrodarstvo
izvoz daleki no pojeftini. Preko Drave nije niti vinarstvo Magjara prije
izgradnje željeznica moglo napred doći, dakle nije ni dužica za njemačko
pivo, ni za magjarsko vino trebalo.


Sva je trgovina drvom, ma da nam nije manjkalo napred izkazanih
vrsti drva, bila lokalne naravi.


Po prilikama prometnim potrebe i t. d. možemo sjegurno tvrditi,
da se je naša johova kora, dok je naš narod i u susjedstvu opanke
nosio, najvećma izvažala u najstarijoj dobi; gorivo bukovo, grabovo,
jasenovo, brestovo drvo opet duž Save i Drave izlazilo. Brestovinu,, to-
X)olu izvažao je seljak naš u daleke krajeve kao posudje. Sve su to
malenkosti bile.


Tek izgradnjom Karolinške i Lujzinske ceste posije g. 1803. počeli
su se naši ljudi razvijati u trgovini crnogoricom te hrastovinom od Pri
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 364 —


morja s pram Zagrebu, a godine 1822.—1866. bilo je već naših uglednih
trgovaca za hrastovu brodarsku, bačvarsku i francezku dugu i izobiljno,


— pak se u to vrieme kako gdje i po Slavoniji počele hrastove šume
izradjivati — osobito oko g. 1850. — kada su na sjeveru počeli željeznički
i parobrodarski jeftiniji prevozi.
Ciene francuzkoj dugi bile su na Rieci:


g. 1820.—1866. = 146 fr. pr. 1000 kom. monte
„ 1866.—1874. = 198 „ „ ,
„ 1874.-1883. = 213 „ „ „
„ 1882.-1890. == 222 „ „ „
Tako kako su ciene hrastovini rasle, prisiljeni su bili i trgovci sve
to bolje izrabljivati tehnički dio drva u stablu, pak se je izrabljivalo od
ukupne tehničke sposobnosti stabla u razdoblju:


g. 1820.—1866 = 277„
„ 1866.—1874. = 46%
„ 1874.—1882. = 68´´/„
„ 1882.—1890. = lOOVo
Vidimo iz toga, da se ciene robi od 1866.—1890. nisu mnogo
digle: 199 na 222 for. ali vidimo, da je skok izrabljivosti drva daleko
veći to jest od 46—100%


Vrhunac ciene hrastovini postignut je oko g. 1890. —1900. a sada
ići će to sve što dalje, sve to niže.


Uzpored sa cienom hrastovine dizale su se ciene, osobito kroz pilane,
jasenovini, brestovini za tehničke svrhe, te će ciene brestovini, osobito
jasenovini i dalje rasti tako, da posljedaju u šumarstvu osobito
gojiti valja. A što je bilo sa ostalim vrstim drva pretežno za gorivo
sposobnim t. j . sa bukvom, grabom, cerom i t. d. ?


Već smo prije izkazali, da se je johovina najprije za prodaju izvan
Slavonije trošila radi kore, onda briest za posudje, pak je plovilo i naše
gorivo bukovo i t. d. niz Dravu i Savu na razne krajeve. Osobit trošioc
goriva bila je Ugarska od najstarije dobe, jer je tu još od dobe Rimljana
manjkalo šuma. Naravno, da su se u starije doba trošile slavonske
šume samo tik obala Save i Drave i pritoka im — od obale udaljenije
šume dolazile su na uporabu za gorivo tek iza gradnje dobrih slavonskih
cesta. Bilo je to poslie 1820. sve to zamašnije, a osobito se
pridigao export poslie 1850., kada su i parobrodi počeli Dunavom ploviti.
Poslie izgradnje krajiške željeznice od Osieka na Brod, te od Zemuna
na Sisak i t. d. dakle po.slie 1874, a vrhunac exporta bukove
gradje, goriva i ugljena razvio se poslie izgradnje željeznice iz Belovara,
Daruvara i Požege na Dravu, te možemo označiti, da kulminaciju postizava
uporaba bukovine u doba kako su podignute tvornice za suhu
destilaciju ugljena u Cerniku, Belišću. Orljavcu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 365 —


Sve do god. 1874. bile su ciene gradji i gorivnog drva bukovog
vrlo nizke, te su n pr. trgovci u drvosjecima kirijašima tako rekuć bukovo
drvo poklanjali, čim je isto nešto dalje od obale dravske ili savske
stojalo; ali poslie 1874. vidimo da se već u nutrioji požežke, osječke i
belovarske županije unovčuje vrlo cjepka bukovina po 1 m´ sa 2—3 for.
a ostala još za rezanje i tesanje sposobna sa 1—2 for. pa je takociena gorivu rasla n. pr. ciepanicama bukovim u


Osieku do 25 kruna po met. livatu.


Vukovaru „ 24 „ ,, „


Požegi „ 20 „ „ ^


Brodu „ 21 „


N. gradiški „ 21 „
Našicama „ 18 „ , „
Pleternici ,, 18 „ ., ,,
Te ciene rasti će i dalje, ako ne predju bukove šume u kosmopolitske
ruke poput hrastovih, jer će šumovlastnici, u svom interesu,
proizvodnje udešavati naproti potražbi.


Izkustva stečena kod hrastovine morali bi naši šumovlastnici bolje
izcrpiti, već je to kod hrastovine slučaj bio.


Bukovih šuma ne ima mnogo te je oxport sadašnji na gorivu
spram Pešti, niz Dravu, Savu i Dunav pa proizvodnja uglja za inozemstvo
veća, već to potrajno šume dati mogu — za to se ne treba
sječama žuriti.


Tko što treba platili će i stoji, da će onda biti hrvatsko šumarstvo
u bukovim šumama najsavršenije, kada ponarastu ciene gore označene za
507g, a za tim putem valja razvita k slav. šumske trgovine nastaviti!


Da se čuju i drugi glasovi o stanju naše trgovine s francuskim
dužicama donosimo u cielosLi i članak koji je izašao u br. 16. novog
hrvatskog trgovačkoga lista, koji je 0. g. počeo izlaziti u Trstu „Tršćanskom
Llovdu", koji glasi:


„Da uzmognemo prikazati vriednima čitaocima današnje stanje tržišta
s tak"b zvanom „francezkom dužicom" valja nam, da se
osvrnemo i na prošle campagne.


Dobre jematve u Francezkoj u godini 1899. i 1900. utjecaše vrlo
povoljno na razvoj trgovine dužicom, tako, da su se skladišta ovih, a
i prošlih campagna tekom god. 1900. podpuno razprodala. Postignute
ciene bile su upravo sjajne i ako ne absolutno a to svakako relativno
. Absolutno ne za to, jer je producente stajala gotova roba od
prijašnjih campagna mnogo na kamatama i na gubitku vriednosti same
robe, a naša roba bila je skupa, jer se je ciena surovini upravo bezrazložno
s neko, zlo slivaćene situacije, ili ako smijemo kazati, s pogrješne
predpostavke, vrlo povisivala, u neku ruku i pretjerivala.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 366 —


Uz vrlo povoljno tržište, a i nastojanjem samih producenata, đa
se procjene surovina, ako ne snize, jer žrtava od vlastnika šuma niti je
tko hotio, niti je mogao tražiti, a to bar svedu u granice mogućnosti i
prave vriednosti, a koje je nastojanje urodilo i nekim plodom, postala
je ta grana produkcije vrlo dobrim i zdravim poslom.


Nije s toga nikakovo .čudo, da se je na nju bacilo s velikim marom
i sa strane onih, koji su na tom polju već bili ustavljeni, kao i to, da
je pridošlo i novajlija. Posljedica pak te navale bila je ta, da se je kod
razprodaje — dražbovanja — šuma silno natjecalo, jer je svaki, tko je
samo mogao, hotio da bude dostalcem bar kojeg šumskog diela.


Jedan dio producenata opet, koji je radi visokih prvašnjih procjena
šuma u Hrvatskoj i Slavoniji bio napustio naša produktivna
mjesta, počeo je, i to u velikim količinama, kupovati surovinu u ino
zemstvu, osobito u Rumunjskoj, gdje su se medjulim bile popravile i
prometne i kreditne prilike, te i sigurnost vlastničtva stala na čvršće noge.


Veliku i važnu ulogu u cienama izradjene robe, igralo je i radničko
pitanje


Nepovoljni odnošaji u Hrvatskoj, pomanjkanje izdašnije zarade,
slab mar državne vlasti, pokrenuo je u Hrvatskoj izseljivanje u
prekomorske krajeve.


Dok je to izseljivanje bilo ograničeno samo na onaj dio naroda,
koji u domovini nije mogao nalaziti zaslužbe, nije to na drvarsku produkciju
bilo ni od kakvog utjecaja.


Kad je ali izseljivanje postalo nekom spekulacijom, kakovom se
na žalost u sve većoj mjeri pokazuje, onda su stali seliti i oni radnici,
koji su se prije bavili produkcijom duge, a to je bilo uzrokom silno m
povišenju ciena za radnika, dakle je poskupilo izradbu, a tim i
robu samu.


U takovima dakle prilikama ušla je naša produkcija duge u campagnu
god. 1901./02.


Svatko, tko je samo malo šire hotio pogledati, lako je mogao
predvidjeti, da reakcija mora nastupiti, dok ne stane onih nepovoljnih
odnošaja, koji su ovakovo stanje izazvali .. . U campani god. 1901/02.
ta reakcija je i nastupila!


S prije opisanih razloga, prem je bilo vrlo mnogo robe na skladištima,
i prem bi se je vlastnici bili vrlo rado riešili, kad se je godina
1902. za jematvu u Francezkoj pokazala manje povoljnom, niesu
tog mogli činiti, jer kupci niesu hotjeli, a niti mogli plaćati ogromnih
ciena, koje su bile zahtjevane, a producenti, ako niesu hotjeli, da izgube
kapitala, niesu mogli, da robu prodavaju.


Tako se je god. 1902. doista prodalo dosta robe, jer su se desortirana
skladišta u Francezkoj morala upodpuniti, i jer je preobilna je
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 61     <-- 61 -->        PDF

367


matva prošlih godina još uviek bila od utjecaja, stagnacija je ipak nastala,
te je od izradjene u campagni g. 1901./02. robe ostalo nepredano
od prilike 12 milijuna komada.


S tako nepovoljnim izgledima ušlo se je u campagnu od god.
1902./03., te je prema tomu i produkcija bila u ovoj campagni prema
onoj prošloj znatno stegnuta. .Jer, dok seje u god. 1901./02. produciralo
oko 57 milijuna komada, to možemo ovogodišnju produkciju računati
na od prilike 16*4 milijuna komada!


Približna data o izradbi i prometu duge u campagnama od god.
1901./02. i 1902./03.


Izradba NeproIzi´adba
Nepro


Tvrđke producenata


g. 1901/02. dano g.1902/03. dano
Belčlć Vladimir 160.000 lOO.OOO 100 000
Berger A. 1,300.(100 1,500.0CO
Berger A. & Hugo Hartl 3,000.000 2,000.000 1,000.000
Berndorfer Al. 700.000
Blasich L. 1,350.000 1,850.000 soo.oro 800.000
Ph. Deutscli Sćihne & S, Benedik 2,700.000 2,700.000 700.000 700.000
Jos Eisler & Sohne 500.000
Franz Gamiršek 2,000 000 1,700.000 400.000 400.000


A. GaJparac 500.000 400.000 100.000 100.000
A. Berge, H. Hartl & Jos. Halle 1,000.000
CT. Glasa 600.000 400.000
M. Gotthardi ifc I. Liebermann 600.000 1,000.0C0 1,000.000
Ig. Hoffmann 1,000.000
Holz Handola-Actien Gesel. 2,500.000 1,300.000
L. Kern 15,000.000 10,000.000 10,000.000
I. Kohii & Gratr 250.000
M. Kronberger & Sohn 500.01 iO
Alb. Lamarche 6,500.000 2 000.000 2,000.000
Molir & Co. 800.000 1,000.000 1,000.000
M Momoilovio 400.00fi 4C0.OOO 100.000 100.000
Neuschloss´sche Taninfabrik 3,000.000 300.000 KOO.OOO
L. Perin aine 500.000
M. Pollak 800.000
M. Prpie 510.000
i?ooietž d´Importation đe Cliene 1,200.000 1,000.000 800.000 800.000
C. Schlesinger 4,500.000 1 500.000 1,500.000
Bipuš & Co. 2,100.000 2,100.COO 100.000 100.000
B. Turčić 140.000
P. Turkovie 2,000.000
A. I. Wesselinovits 600.000 600.000
M. Vuk & Soline 450.000
S. Milić 500.000 500.000 500.001) 500.000
L. Kern & Sehwarz 600.000 600.000
L. Kern & Hoffmann 600.000 600.000
Grassel, Sohenk & Co. 300.000 300.000
G. Drach 300.000 300.000
Holz-Exploitations A. Gr. 600.000 600.000
Guttmann 1 500,000 1,500.000
C. L6\vy 100.000 100.000
Bachrach & Krahforat 100.000 100.000
Vagele L. 500.000 500.000
Ukupno 57,150.000 14,450.000 26500.000 24,000.000
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 868
Ovogodišnje campagne imademo dakle zalihu na gotovoj dugi


od prilike 14 milijuna od prošlogodišnje izradbe


a „ _,, _26.5 „_ „ ovogodišnje


ukupno dakle 40.5 milijuna komada.


Taj kvantum i ako se odbije prodanih od ovogodišnje izradbe
circa ž´/a milijuna i ako nije enorman, to je prema prilikama ipak
velik, ako uzmemo na um, da se je u dobrima prilikama u god.
1900. i 1901. prodala godišnje poprečno oko 45 milijuna komada.


Ciene su tim položajem dakako prema onima zadnjih dviju godina
znatno deprimirane, jer dok se je plaćalo bilo za 1000 komada
monte ^^/j—*/|. i do K. 6o0, paritet Sisak, prodana su gore spomenuta
circa 2^/^ milijna komada ove godine — kako čujemo — uz cienu od


K. 540. Valja još spomenuti, da je ta prodana roba bosanske provenience,
dakle najbolja!
Kako će se razvijali potra/.ba, dakle i ciene na dalje, težko je za
sada još kazati.
Francezki vinogradi bili sa početkom treće dekade mjeseca travnja
znatno oštećeni mrazom, pa sad i kupci i producenti čekaju, dok mine
doba cvatnje, da prema tomu udese svoje držanje. — Prema viestima
što ih donašaju francezki vinogradarski listovi, daje cvatnja francezkih
vinograda ipak još uviek nade, da bi ovogodišnji prirod mogao biti za
25% bolji od običnog srednjeg priroda.


Obistini li se ta predmnjeva — što će se u nalkraćem vidjeti —
mogle bi se ciene dugi, ako ne povisiti, a to svakako ne sniziti, uzevši
u obzir onu cienu, uz koju je već posao učinjen.


0 razvitku ću Vam javiti.
Čitava zaliha izradjene duge leži na skladištima i to u Sisku od
od prilike 13´/.^ milijuna komada, izvan Siska od prilike 27 milijuna
komada.
U Sisku je dakle od prilike 3.´5´7o sveukupne zalihe, što se dakako
prema izradbi u Hrvatskoj, Bosni i Slavoniji, pokazuje još većim postotkom,
ako uzmemo u oči znatnu izradbu u Rumunjskoj, koja ne
ide preko Rieke, već na Galac.
Spominjemo taj odnos, a da pokažemo, kakov bi centrum bio
Sisak tek onda, kad ga ne bi ubijala željeznička tarifalna politika i kad
bi Savu učinili onakim prometnim putem, kako i po važnosti i po
svom prirodnom položaju zaslužuje.


-p -k.