DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 360 —


Od 1. siečnja t. g. do 7. travnja t. g.
Prihod . . . 13.979 K. 96 fil.
Razhod. . . 6.860 K. 20 fil.
Višak . . . 7.119 K. 76 fil. Od toga je


uloženo u I. hrvatslioj štedioni u Zagrebu . 7.015 K. 30 fil.
uloženo na check-conto 95 K. 57 fll
gotovine ima 8 K. 89 fll.


Ukupno . 7119 K. 76 fll.
te moli da se stvori zaključak o elociranju te svote.


ad d) Zaključeno je da se za iznos od 6000 K. nabave 4V2V0 ^^´
ložnice hrv.-slav. zemaljske hipotekarne banke, te iste vinkuliraju na
šumarsko družtvo.


e) Gita se odpis vis. kr. zem. vlade od 14. veljače t. g. broj 2243.,
kojim poziva šum. družtvo, da joj priobći svoje mnienje 0 tomu, kako
bi se moglo predusresti kriomčaronju sa hrastovim žirom (vidi br. 25.).


ad e) Zaključeno da se puteni družtvenog časopisa družtveni članovi
obćenito, a njekoji članovi još naposeb umole, da glede toga priobće
družtv. predsjedničtvu svoja mnienja.


f) Predsjedatelj priobćuje, da je vis. kr. zem. vlada odpisom od


27. ožujka t. g. broj 23.503. i ove godine doznačile šum. družtvu podporu
od 400 K. za izdavanje ,,Lug. Viestnika".
ad f) Uzima se sa zahvalnošću do znanja.
g) Pred.sjedatelj priobćuje, da je vis. kr. zem vlada priposlala


družtvu na porabu knjigu „Opažanja oborina i vodostaja u kraljevinah


Hrvatskoj i Slavoniji za g. 1901."
ad g. Uzima se sa zahvalnošću do znanja.
h) Tajnik priobćuje, da je družtveni član g, Milan Weiner, kr. kot.


šumar, poklonio družtvenoj knjižnici knjigu „Mali šumski katekizam sa


pitanjem i odgovorom od Franje Šporora od g. 1849.
ad h) Uzima se sa zahvalnošću do znanja.
i) Predsjedatelj priobćuje, da bi radi smještenja družtvenili


knjiga bila potrebna nabava još jednog ormara u veličini i obliku
kako su oni ormari, sto se već nalaze u družt. dvorani, i da se veliki
stol u dvorani obojadiše.


ad i) Prima se tim, da se i velika vrata do ulice imadu lakirati.


j) Blagajnik izvješćuje, da su kao članovi II. razreda pristupili u
družtvo sliedećii Antun Klarić, lugar zem. zajednice Sunger-Brestova
Draga; Antun Mataja, Jakov Blažević i Fran Biljan, lugari ogulinske
imovne obćine; dočim su izstupili iz družtva lugari iste imovne obćine
Perković, Padjen i Petar Knežević.


ad j) Uzima se na znanje.