DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 359 —


Leo jŠipek, na čiji odar je družtveno predsjedničtvo u ime družtva položilo
vienac. Cjelokupni odbor u znak žalosti diže se sa stolica kličući
„Slava pokojniku" !


Nakon toga prešlo se je na dnevni red.
Predmet viećanja:
Točk a I. a) Čitanje i ovjerovljenje zapisnika sjednice od 19. listopada
1902.
b) Isto zapisnika konferencije od 18. prosinca 1902.
ad I. Nakon pročitanja budu u konferenciji stvoreni zaključci naknadno
odobreni, te oba zapisnika bez primjetbe ovjerovljeni.
Točka II. Riešenje dvijuh molba za podpore i to:
a) Marije udove Deml (vidi broj 19);
b) Vjekoslave udove Malnar (vidi br 2.)
ad II. Zaključeno, da se molba udove Deml ne ima uvažiti, dočim
se molba udove Malnar ima ostaviti za riešenje do jeseni, kada se redovito
podjeljuju podpore.
Točk a III. Riešavanje tekućih posala
a) Priobćuje se, da je pokojni družtveni član kr. kotar, šumar
Bogomir Karakaš na 12. siečnja t. g. podnio molbu za podporu iz
družtvenih sredstava radi težke bolesti. Pošto se je predsjedničtvo po
družtvenom tajniku osvjedočilo, da molitelj već dugo vremena leži
težko bolestan u Zagrebu u bolnici, te podporu nuždno potrebuje, to
mu je podjelilo podporu od 100 K., što se moli naknadno odobriti.
ad a) Odobrava se.
b) Visoka kr. zem. vlada u Zagrebu dopisom od 6. ožujka t. g.
broj 18.584 pozvala je predsjedničtvo, da joj podnese pitanja za državni
šumarski izpit. Tomu je udovoljeno na 6. o. mj.
ad b) Uzimlje se do znanja.
Izvješćuje se da su u smislu zaključka odborske konferencije od


18. srpnja pr. g. toč. III. bile družtvene prostorije otvorene svakog
petka za slušatelja kr. šumar, akademije, a svake subote za družtvene
članove, nu polazak je bio vanredno slab. S toga predsjedničtvo predlaže,
da se u buduće družtvene prostorije drže u buduće mjesečno
samo jedanput otvorene i to za članove prve subote, a za slušatelje
akademije svakog prvog petka što dolazi iza prvog dana u mjesecu,
svaki put od 6—8 sati na večer.
ad c) Zaključeno, da se za jedne i druge drže prostorije otvorene
svakog petka, odnosno i subote što dolazi iza 1. odnosno 15. u mje
secu i to za slušateje petkom od 5—7 sati a za članove od 6—8 sati
na večer.


G. predsjedatelj priobćuje, da je stanje družtvene blagajničke
imovine sa dne 7. o. mj. bilo sliedeće: *