DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 358 —


Onih 28 jutara ne bi trebalo odmah izvlastiti nego samo
proračunati čisti prihod, kojega bi bih interesenti dužni odštetiti
vlastnikom zemljišta. Pokaže li se s vremenom djelovanje
rešetke shodnim, trebalo bi zemljište izvlastiti i odkupiti u
korist svih interesenta ili cielo polje komasirati. Ne pokaže li
se djelovanje rešetke shodnim, imala bi se rešetka izkrčiti i
zemljište povratiti dotičnim vlastnikom. Troškovi rešetke bili
bi neznatni. Njekoliko kola jablanovih šiba i šiba ostalog drveća
obilo bi se bud zabadava, bud uz odštetu od 4 —6 K.
po vozu a sadnju bi mogli izvesti interesenti odradnjom u nadravi.
Jagnjedi i vrbe primaju se lahko, pa bi i djeca lahko sadnju
obavila. Uspjeh bi bio vidljiv već za 5, a najdulje za 10 godina,
jer spomenute vrsti drveća brzo rastu.


Ako bi uspjeh bio povoljan trebalo bi takove rešetke izvesti
i u Udbinskom polju, capračkom, gackom, gračačkom
i t. d. gdje god ponornica imade. B. Kosović.


Osobne viesti.


Imenovaiija. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalriiacije, obnašao
je imenovati blagaj. oficiala imov. obć. križevačke, Šandora pl.
Laj era, u Belovaru kr. računarskim revidentom u IX. činov. razredu
kod računarskog ureda kr. zem.. vlade u Zagrebu, nadalje kr. kot. šumara
II. razreda kr. kot. oblasti križevačke sa sjedištem u Vrbovcu,
Rafaela Dvoržaka, kr. kot. šumarom I. razreda oba sa sustavnim berivima,
ostaviv potonjega u službovanju na istom mjestu.


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravljajudeg odbora hrv.-slav. šumarskoga
đrnžtva, obdržavanoj 7. travnja 1903. u družtvenim prostorijama
pod predsjedanjem I. družt. podpredsjednika velem. g. kr. odsječ. savjetnika
Ferde Zikmundovsky-a, te u prisutnosti II. podpredsjednika
velem. g. kr. šum. ravnatelja J. Havaša i p. n. gg. odbornika: R Fischbacha,
A. Borošića, V. Benaka, M. de Bone, S. Frkića, J. Partaša S.
Slapničara i druž. tajnika A. Kerna.


Prije prelaza na dnevni red priobćuje g. predsjedatelj, daje umro
dražtveni član i ujedno družtveni blagajnik kr. računarski savjetnik
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 359 —


Leo jŠipek, na čiji odar je družtveno predsjedničtvo u ime družtva položilo
vienac. Cjelokupni odbor u znak žalosti diže se sa stolica kličući
„Slava pokojniku" !


Nakon toga prešlo se je na dnevni red.
Predmet viećanja:
Točk a I. a) Čitanje i ovjerovljenje zapisnika sjednice od 19. listopada
1902.
b) Isto zapisnika konferencije od 18. prosinca 1902.
ad I. Nakon pročitanja budu u konferenciji stvoreni zaključci naknadno
odobreni, te oba zapisnika bez primjetbe ovjerovljeni.
Točka II. Riešenje dvijuh molba za podpore i to:
a) Marije udove Deml (vidi broj 19);
b) Vjekoslave udove Malnar (vidi br 2.)
ad II. Zaključeno, da se molba udove Deml ne ima uvažiti, dočim
se molba udove Malnar ima ostaviti za riešenje do jeseni, kada se redovito
podjeljuju podpore.
Točk a III. Riešavanje tekućih posala
a) Priobćuje se, da je pokojni družtveni član kr. kotar, šumar
Bogomir Karakaš na 12. siečnja t. g. podnio molbu za podporu iz
družtvenih sredstava radi težke bolesti. Pošto se je predsjedničtvo po
družtvenom tajniku osvjedočilo, da molitelj već dugo vremena leži
težko bolestan u Zagrebu u bolnici, te podporu nuždno potrebuje, to
mu je podjelilo podporu od 100 K., što se moli naknadno odobriti.
ad a) Odobrava se.
b) Visoka kr. zem. vlada u Zagrebu dopisom od 6. ožujka t. g.
broj 18.584 pozvala je predsjedničtvo, da joj podnese pitanja za državni
šumarski izpit. Tomu je udovoljeno na 6. o. mj.
ad b) Uzimlje se do znanja.
Izvješćuje se da su u smislu zaključka odborske konferencije od


18. srpnja pr. g. toč. III. bile družtvene prostorije otvorene svakog
petka za slušatelja kr. šumar, akademije, a svake subote za družtvene
članove, nu polazak je bio vanredno slab. S toga predsjedničtvo predlaže,
da se u buduće družtvene prostorije drže u buduće mjesečno
samo jedanput otvorene i to za članove prve subote, a za slušatelje
akademije svakog prvog petka što dolazi iza prvog dana u mjesecu,
svaki put od 6—8 sati na večer.
ad c) Zaključeno, da se za jedne i druge drže prostorije otvorene
svakog petka, odnosno i subote što dolazi iza 1. odnosno 15. u mje
secu i to za slušateje petkom od 5—7 sati a za članove od 6—8 sati
na večer.


G. predsjedatelj priobćuje, da je stanje družtvene blagajničke
imovine sa dne 7. o. mj. bilo sliedeće: *


ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 360 —


Od 1. siečnja t. g. do 7. travnja t. g.
Prihod . . . 13.979 K. 96 fil.
Razhod. . . 6.860 K. 20 fil.
Višak . . . 7.119 K. 76 fil. Od toga je


uloženo u I. hrvatslioj štedioni u Zagrebu . 7.015 K. 30 fil.
uloženo na check-conto 95 K. 57 fll
gotovine ima 8 K. 89 fll.


Ukupno . 7119 K. 76 fll.
te moli da se stvori zaključak o elociranju te svote.


ad d) Zaključeno je da se za iznos od 6000 K. nabave 4V2V0 ^^´
ložnice hrv.-slav. zemaljske hipotekarne banke, te iste vinkuliraju na
šumarsko družtvo.


e) Gita se odpis vis. kr. zem. vlade od 14. veljače t. g. broj 2243.,
kojim poziva šum. družtvo, da joj priobći svoje mnienje 0 tomu, kako
bi se moglo predusresti kriomčaronju sa hrastovim žirom (vidi br. 25.).


ad e) Zaključeno da se puteni družtvenog časopisa družtveni članovi
obćenito, a njekoji članovi još naposeb umole, da glede toga priobće
družtv. predsjedničtvu svoja mnienja.


f) Predsjedatelj priobćuje, da je vis. kr. zem. vlada odpisom od


27. ožujka t. g. broj 23.503. i ove godine doznačile šum. družtvu podporu
od 400 K. za izdavanje ,,Lug. Viestnika".
ad f) Uzima se sa zahvalnošću do znanja.
g) Pred.sjedatelj priobćuje, da je vis. kr. zem vlada priposlala


družtvu na porabu knjigu „Opažanja oborina i vodostaja u kraljevinah


Hrvatskoj i Slavoniji za g. 1901."
ad g. Uzima se sa zahvalnošću do znanja.
h) Tajnik priobćuje, da je družtveni član g, Milan Weiner, kr. kot.


šumar, poklonio družtvenoj knjižnici knjigu „Mali šumski katekizam sa


pitanjem i odgovorom od Franje Šporora od g. 1849.
ad h) Uzima se sa zahvalnošću do znanja.
i) Predsjedatelj priobćuje, da bi radi smještenja družtvenili


knjiga bila potrebna nabava još jednog ormara u veličini i obliku
kako su oni ormari, sto se već nalaze u družt. dvorani, i da se veliki
stol u dvorani obojadiše.


ad i) Prima se tim, da se i velika vrata do ulice imadu lakirati.


j) Blagajnik izvješćuje, da su kao članovi II. razreda pristupili u
družtvo sliedećii Antun Klarić, lugar zem. zajednice Sunger-Brestova
Draga; Antun Mataja, Jakov Blažević i Fran Biljan, lugari ogulinske
imovne obćine; dočim su izstupili iz družtva lugari iste imovne obćine
Perković, Padjen i Petar Knežević.


ad j) Uzima se na znanje.