DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 333 —


su plaćajuć iskustvo skupim žrtvama, došle do onoga što
danas imadu.


Mjerodavni krugovi nebi trebali nikako smetati s uma,
da u šumama ima Srbija grdne kapitale, koji će uzalud propadati
sve dotle, dok se šume ne urede.


(Nastavit i^e se).


Gradjevna potreba drva suovlaštenikah zemljištnih
zajednica.


Piše G-ašo Vac, kr. kot. šumar.


Kao što je gorivna potreba suovlaštenikah zem. zajednicali
veoma važno pitanje, u današnje doba; isto tako je i potreba
gradje, pitanje od velike važnosti!


Kude i ostale zgrade, naslijedili smo od naših djedova u
ono t. ZV. »blaženo doba«, kada je drva u izobilju bilo. Danas
ali treba svaki od nas da se zamisli, kada želi, da si popravi
kuću ili nuzzgrade; a još više, ako hode iz nova da gradi.


Drvo je danas skupo, jer svjetska tržišta traže takovu
robu, i dobro ju pladaju.


S toga svaka »racionalna šumska uprava« računa sa
svojom gradjevnom drvnom zalihom, da ju što bolje unovči, ako
inih obveza ne ima, naročito ona zem. zajednica. Kada te dužnosti
postoje, valja im i udovoljiti, jer su na zakonu osnovane.


Na ladanju upudeni su još i danas seljaci, da si kude i


nuzzgrade grade od drva, jer ciglarski obrt još tako razvit nije


da bi si seljani svoje gradjevne potrebe za dolnje dijelove


stanja, vedinom ciglom podmiriti mogli. Istina bo, da imade


takovih »selskih ciglana«, ali radi čestog pomanjkanja goriva,


ne mogu ni ove da prosperiraju, a i seljak ne ima da pruži


gorivnih drva, da mu ciglar želji udovolji. — Bez da seljak


pruži gorivni materijal, jeste cigla skupa i naš ju seljak —


ratar (izim imudnika) nabaviti ne može.


Zaoto i vidimo, da se kod nas i a XX. stoljeću većinom


grade drvenjare t. zv. potleušice.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 334 —


Medju sretnike spada onaj, koji u selu kudu zidanieu ima.
Vedina seljana još i danas u drvenjarama prebiva. Slijedi, da
pravoužitnik ili suovlaštenik godimice za popravak ili novogradnju
traži u svoje šumske uprave potrebitu gradju.


To potraživanje vrijedi kako za bivšu Krajinu, tako i za
bivši provincial. — Šumskoj upravi imovne obdine, ili zem.
zajednice jeste to svako-godišnja zadada, da svoje pravoužitnike
ili suovlaštenike zadovolji. Uredjenje je ali razno!


Imovne obdine regulirale su predbježno bar to pitanje, ali
ustaljeno nije; dočim je to pitanje kod zemljištnih zajeduicah
»životno pitanje«, koje upliva na cjelokupno gospodarstvo zem.
zajednice, koje ali još u r e d j e n o nije!


To pitanje — kako rekosmo — ni danas temeljito
uredjeno nije!


Znamo, da se šuma svake godine potrajno uživati može
i mora na temelju ustanovljenoga godišnjega etata, bio taj etat
lih za gorivo ili gradju. Gorivo se razdijeli svake godine svim
suovlaštenicima prema razmjeru selištne pripadnosti.
Gradja pako doznačuje se samo onima, koji takovu potraživaju
i kod kojih se ustanovi potreba.


Slijedi, da s v i suovlaštenici neparticipiraju svake godine
jednako na gradjevnom etatu, kao na gorivnora, u razmjerju
svojega suovlašteničkoga prava. To nije pravo, a ni na
zakonu osnovano nije.


Cilj uam je to pitanje predočiti i razjasniti t. j . dovesti
u sklad sa sadanjim zakonom i dosadaujom praksom.
Dok nije izišao zakon od 26. ožujka 1894., bila je u krijeposti
u t ZV. provincijalu svim nam obdenito poznata normativna
naredba od 4. ožujka 1871. broj 2144., koja je u §. 43. odredjivala
slijedede:


»Radi pravilnog i jednoličnog postupka kod doznačivanja
i dijeljenja drva za gorivo i za gradjenje u obde, a naročit o
drva za gradjenje s obzirom na izkazane potrebe, kao što
ili na koliko su to obdinari iz vlastitih šumah, bez obzir a
na vedi ili manji selištni posjed dobivali, odredjuje
se slijedede:
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 335 a)
Pri ovom doznačivanju i dijJenju drva, ima za temelj
i mjerilo služiti gospodarstvena osnova.
b) Iz godišnje sječine, ima se najprije podmiriti gradivo
poti´ebno za gornju gradnju od kuda i štala.


Ovlaštenici, kojima je takova gradnja potrebna, imadu to
najduže do konca mjeseca srpnja obć svojem zastupstva javiti,
koje će kroz obć. kneza (sudca) i dva odbornika u nazočnosti
dotičnog šumara odmah potrebu izviditi dati, i po pronašašd
u gradivo dozvoliti ili uzkratiti.


c) oto preostane debala za gradnju sposobnili, ona će se
na ovlaštenike razmjerno razdijeliti; a protivno, ako se sve do
zvoljeuo potrebno gradivo podmiriti ne bi moglo, ima se doznaka
gradiva u pravednom razmjerju stegnuti<-. Kako vidimo
gradjevno drvo doznačivalo se je dosada suovlaštenicima urb.
obćinah ili sadašnjih zem. zajednicah, bez obzira na veći ili
manji selištni posjed, i to prema povjerenstvenom »pronašašću«


t. j . prema ustanovljenoj faktičnoj gradjevnoj potrebi pojedinog
molitelja.
Tako se je to prakticiralo sve do g. 1894.; akoprem §.


41. iste privremene naredbe glasi:
»Ovlaštenici imadu pravo iz obćinske šume sve koristi —
što šuma pruža — uživati i to posjednici selištuih zemalja u
razmjeru selištnog posjeda, svaki žiljer u razmjeru
jedne osmine selišta, župnik u razmjeru cijeloga,, a učitelj u
razmjeru polak selišta«.


I po ovoj privremenoj naredbi vrijedilo je načelo »razmjerja
selištnoga posjeda« za sva zajednička uživanja, dakle i
za gradjevno drvo. U praksi — kako i sami znamo — provadjalo
se je to drugačije t. j . za podlogu doznake gradje
vriedio je »potre b o vnik« pronadjene gradjevne potrebe, bez
obzira .na razmjerje suvlastničkoga prava. — Uvedenjem zakona
od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednicah,
i to §. 98. stavljena je ova gorespomenuta privremena naredba
izvan krijeposti.


Cijelo gospodarstveno uredjenje zem. zajednicah, osniva se
na tom zakonu, kao i na zakonu od 26. ožujka 1894. kojim
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 336


86 uredjuje stručna uprava u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom.
O uredjenju, upravi itd. z. z. raspravljali smo dosta u
ovom cijenjenom listu.


Naša je svrha sada — kako rekosmo — samo raspravljati ob
ovom velevažnom pitanju, t. j . o potrebi gradjevnog drva,
suovlaštenika zem. zajednica. — Idemo da vidimo, kako s tim
pitanjem danas stojimo. Raspravljajući to pitanje, držati ćemo
se strogo spomenutog zakona o uredjenju zem. zajednicah.


§. 14. glasi: »Svakomu suovlašteniku ima bit njegovo
ovlašteničtvo u odnosnoj zemljištnoj zajednici u pravilu odmjereno
u alikvotnom dijelu t. j . obzirom na cjelokupno zemljište.


Ako . . , ima se ustanoviti tako (suvlastničko pravo), da
svaki ovlaštenik dobiva u stanovitom razmjerju dio
cjelokupnoga prihoda ili koristi i to posve opredijeljeno po
vrsti, mjeri, vremenu i mjestu. Pri tom se valja držati
u pogledu šumah gospodarstvene osnove . . .


Po »razmjerju« tako ustanovljenih ovlaštenićtvah, imaju
se prosudjivati sva prava, na »crpljen je kor istih« i sve
dužnosti na doprinose teretom, spojenim sa zajedničkimi zemljišti«.


Kako vidimo, zakon jasno propisuje, da svaki suovlaštenik
mora da crpi prihod i sve koristi, po »stanovitom razmjerju«,
posve opredieljeno po »vrsti i mjeri, vremenu i mjestu« !


Slijedi, da to pravilo vrijedi i za gradjevno drvo, koje sačinjava
naj vri jedniji dio šumskih užitaka.


To je zakonito pravilo, kojega se strogo i držati valja.
Sam zakon dakle prepustio je zem. zajednicama, da (§. 26.)
unutar granicah ovoga zakona i pravovaljano sastavljenih pravilnika,
upravljaju i razpolažu, pod nadzorom oblastih, samostalno
sa svojom imovinom. Na temelju šumsko-gospodarstvene
osnove ili programa, dolazi svako-godišnji drvni etat do uživanja,
a taj služi za podmirenje gorivne ili gradjevne potrebe
suovlaštenikah.


Taj godišnji etat — ili pravo reći prihod od šume na
gorivu ili gradju — može biti redoviti ili izvanredni.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 337 —


»S redovitimi i izvanrednimi prihodi od svojih šuma razpolažu
zajednice po §. 27. z. z. kao i s prihodi od ostale svoje
imovine.«


»Glavnoj skupštini pako svih ovlaštenikah pridržano je


pravo, temeljem §. 31. toč. d. z. z. kako se ima razpoložiti


8 redovitim i izvarednim prihodom zajednice.«


Evo, analizirajući zakonite ustanove došli smo do zaključka,
da glavne skupštine suovlaštenika odredjuju i zaključuju kako
se ima postupati s redovitim ili izvanrednim drvnim etatom,
koji je strukovno ustanovljen.


Izvršujući organ z. z, jeste zastupstvo, a to slijedi iz §. 29.
koji glasi: »Sve poslove s upravom imovine zemljištne zajednice,
u koliko nisu glavnoj skupštini svih ovlaštenikah pridržani,
vodi zastupstvo kojemu stoji na Čelu glavar.«


Glavna skupština zaključuje, a zastupstvo z. z. izvršuje
zaključke iste, a na čelu sa svojim glavarom.


Ako je prihod od šume redovit , tada zastupstvo izvršuje
nesmetano zaključke skupštine, pak dosljedno tomu, može u
vlastitom djelokrugu gradjevno drvo dijeliti, za korist zem. zaj.
prodati i t. d.


Ako drvni etat sačinjava izvanredn i prihod od šumah
zem. zaj., tada se u smislu §. 28. z. z. ne može u pravilu taj
etat ili prihod porazdij eliti medju ovlaštenike, već koristonosno
unovčiti, t. j . ima se stvoriti »nepotrošiva« šumska glavnica,
od koje kamati do uživanja dolaze.


O upravi sa šumskimi glavnicami zemljištnih zajednicah,
izdala je visoka kr. hrv. slav. dalm. zemalj. vlada, odjela za
unutarnje poslove, naredbu od 26. svibnja 1898. broj 31.735
pak ćemo o toj velevažnoj naredbi na drugom mjestu progovoriti,
jer u našu raspravu sada ne zasjeca. Mi imamo pred
očima »redoviti« prihod šume, s kojime zem. zajednice — kako
gore razložismo — samostalno razpolažu, na temelju ustanovah
zakona o uredjenju zemljištnih zajednicah.


Slijedi da one razpolažu sa redovitim drvnim etatom,
bio taj za gorivo ili gradju strukovn o pronadjen. Po zakonu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 338 —
0 uredjenju zeru. zaj., uredjena je uprava i gospodarstvo na
temelju pravilnika, — koji je odobren po visokoj kr. zemalj.
vladi, a prema tomu imade i svoju zakonitu moć. U tome
pravilniku detailirane su zakonske ustanove, prilagodjene prema
okolnostima dotične zem. zajednice.


Manjeviše, osnovani su i uvedeni svi pravilnici prema
jednome »formularu« za mnoge zem. zajednice, pak ćemo se
tih, na mnogim mjestima ved odobrenih, i držati u ovoj našoj
razpravi.


Stupac IV. pravilnika govori n. pr. »o gospodarstvu
zemljištne zajednice.«


§. 14. pravilnika glasi; Svrha je gospodarstvu zemljištne
zajednice: toč. 2. da se osigurava svakomu ovlašteniku u
razmje r ju njegova ovlaštenictva, pripadajući mu dio uživanja
prihoda zajedničke imovine.


§. 18. pravih glasi: »Ogrjevnu drvariju dobiva svaki
ovlaštenik . . . prema drvosječnoj osnovi i to prem a razmjerju,
u kojem mu pripada ovlašteničtvo.


§. 19. pravih propisuje: Gradjevno drvo —u koliko
takovog imade — pripada suvlašteniku, ako to stanje šume i
razborito šumsko gospodarstvo u obće dopušta, te ako je ovlašteniku
uslijed prirodne nepogode prijašnja sgrada propala ili
mu je potrebno za podignuće nove sgrade. O tom odlučuje
odbor.


Kako vidimo, doznaka gorivnoga drva basira se na »razmjerju
« ovlaštenictva; a gradjevno drvo doznačuje se, ako je
ovlašteniku uslijed prirodne nepogode prijašnja sgrada propal a
ili mu je potrebno podignuće nove sgrade; — a o svemu tome
odlučuje odbor.


O »razmjerju« ovlaštenictva ne ima ni govora prigodom
doznake gradjevnoga drva,, akoprem sam zakon i pravilnik odredjuje,
da se kod »uživanja i podmirivanja dužnosti« imade
paz´ti na razmjerje su vlastničkoga prava!« Kaže se: »O svemu
odlučuje odbor!«
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 339 —


Mnijemo, da to nije pravo, da n. pr. suovlaštenik sa
pravom ´/gj iliti 7,^ cijeloga selišta imade ista prava sa onima
suovlaštenicima od %, 1, 2 i više selišta!


Analogno gornjem razlaganju pravilnika, predleži jedino
uvjet za dobiti gradjevno drvo, da je egrada propala ili je
potrebno podignuće nove sgrade. Nigdje ali ne ima propisa,
kakovog i koliko gradj. drva pripada malo i veliko suovlašteniku
itd !


Glavno je načelo: »O tom odlučuje odbor«. Znamo svi,
kakovi su ti odbori na selu!


§. 32. z. z. glasi: »Ni jednome ovlašteniku ne može se
uzkratiti pravo, da po razmje r ju svojega ovlašteniČtva sudjeluje
kod obnove zastupstva; dočim g 33. z. z. odredjuje broj
zastupstva.


Nigdje se u zakonu jasno ne kaže, u kojem »razmjerju«
moraju biti zastupani mali, srednji i veliki suovlaštenici; kao
što je to kod upravnih obćina jasno odredjeno, za malo i
veliko-porezovnike.


Malo suovlaštenici mogu, kao što i jest (obično vikači, larmaši
itd.), biti n. pr. vedina u odboru. Oni sada n. pr. razpolažu
sa gradjevnim etatom po svojoj uvidjavnosti (?), bez obzira na
»razmjerje« suovlašteničkog prava. To njihovo pravo prolazi iz
§ 33. točke f. pravilnika, koji glasi: »Naročito ima odbor provadjati
razdjelbu doznačenih užitaka medju ovlaštenike po za
to izabranih članovih odbora.«


Slijedi, da prije razdjelbe gradje, moraju odbornici obaviti
i ustanoviti gradjevnu potrebu. Kako će oni to obaviti, t. j .
kako će potrebu — bez obzira na suovlašteničko pravo —
ustanoviti, to je njihova stvar, pošto u pravilniku nije jasno
ustanovljeno u detailu kako i u kom omjeru se gradjevna
potreba ustanoviti i doznačiti ima. A to je pak svrha naše
rasprave, o kojoj kanimo govoriti, posto se ima jedno od velevažnih
pitanja riješiti, a to je svakako uživanje i doznaka
gradjevnoga drva.


Uzmimo u tome za primjer naše imovne obćine, koje su
u velikom za svoje pravoužitnike isto ono, što su naše zem.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 340 —


zaj. u malome za svoje suovlaštenike! Pravno su raznolično
osnovane, ali obojih je narodno-gospodarstvena svrha jedna
te ista.


Na temelju »potrajnoga« šumskoga gospodarenja, moraju
imovne obćine i zemljištne zajednice, da podmiruju potrebu
goriva i gradje svojih pravoužitnika ili — suovlaštenika.


Mi demo letimice predočiti, što je u tome pogledu propisano
za imovne obdine; pak bi te propise mogli protegnuti
i na naše zem. zajednice.


Naputak A, za provedbu u § 4. zakona od 8. hpnja
1871. 0 odkupu šum. služnostih odredjenoga uredjenja, načina
i mjere zajedničkoga uživanja šumah i šumskoga tla za pravoužitnike
— propisuje i regulira u obde pravoužitničko pravo
na uživanje zajedničke imov. obdinske šume; dakle i uživanje
potrebitoga g r a d j e v u o g drva.


Načelno uvedeno je kod imovnih obdina, da se u obde
gradjevno drvo bezplatno doznačivati ne smije.


Dapače naredbom vis. kr. hrv. slav. dalm. zemalj. vlade
odjela za unutarnje poslove od 9. lipnja 1882. br. 17*716
obustavljena je bezplatna doznaka gradjevnoga drva i pogorelcima!


Po § 5. nap. A imadu se prigodom uredjenja pravoužitničkoga
katastra »voditi izvidjenja o popriečnoj godišnjoj
potrebštini drva za gradju«.


Ova izvidjenja voditi de povjerenstvo sastojede se:


a) iz jednog izaslanika imovne obdine kao predsjednika;


b) iz jednog šumarskog a činovnika imovne obdine i
iz jednog vještaka gradjevne struke.


To je kod svih imovnih obdina prigodom uredjenja katastra
i provedeno.


U ovoj našoj razpravi, predočiti demo njekoje važne ustanove
§. 6. naputka A.


Kod ustanovljenja prosječne godišnje potrebštine
drv a za gradju, valja na običajni, na mjestnih okolnostih osnivajudi
se način gradjenja, potrebni obzir uzeti; ipak tu valja
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 341 —


pred očima držati, da se mjestimice jošte iz onili vremena,
kada je drva u izobilju bilo, potječuća navada, po kojoj
se kude i gospodarstvene sgrade izključivo iz drva grade, unapred
iz požarno-redarstvenih obzira, imenito u mjestima na okupu,
neumjestnom ukazuje, te se naročito radi nedostatka
prihoda drva u sumah imovnih obdina vise dopuštat i
ne smije.


Po tom se ima izvidjenje i ustanovljenje potrebštine drva
za gradju prema mjestnim okolnostima na bezuvjetn u potreb
u ograničiti. — Podlogom za to, služiti de svagdje takove
sgrade, koje su u novije vrijeme sagradjene, i koje su prema
promienjenim okolnostima, jur vedim dijelom iz solidno g gradiva
izvedene.«


To je u kratko rečeno, da se imade prigodom toga izviđa
obzir uzeti lih na gornju gradjevnu potrebu — predmjevajudi,
da de dolnji dio sgrade biti iz kamena, pečene ili presne cigle.
Na podsjeke, poberuhe i drvene stijene itd. ne smije se ni
obzir uzeti, t. j . kako je gore rečeno, to se dopuštati ne smije.«


U racionalno-šum. gospodarstvenom i u obdem interesu
jeste, da se sada u XX. stoljedu naoto obzir uzima, i da se
sa strane oblastih »ureda radi« pazi, da se sto manje drvenih
zgrada podiže. Potrebu treba svesti samo na gornju gradju.
Mnoge koristi proizlaze iz toga. Nadalje »ima služiti pravilom,
da pravoužitnikom pripada pravo;


d) Krajiškim obiteljim navedenim u § 1. si. d) i e) na
drvo za gradju .. . i uzdržavanje njihovih kuda i gospodarstvenih
sgrada. Naprotiv ne imaju pravoužitnici nikakova prava
na potrebštinu drva za prometne sgrade — na trgovanje.


Glavno je kod ustanovljenja gradjevne potrebe, da se
ustanovi, godišnja potrebstina drva za gradju.«


S toga § 7. naput. odredjuje, da gorespomenuto povjerenstvo
ustanovi sliedede;


a) broj i veličinu gradjevnih objekta.


24
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 342 —


b) prosječnu veličinu (duljinu i širinu) kuda i gospodarstvenih
sgrada pravoužitničkih obiteljih po četirih glavnih razredih
i to prema potrebštini za cijelo, tri Četvrtine, dvije četvrtine ´
i za jednu četvrtinu selišta.


Ima se ustanoviti i novčana vriednost »godišnje potrebštine
drva za gradju«.


Naročito valja ustanoviti »gradjevnu obhodnju« t. j . vrijeme
koliko može pojedini objekt — ako je novosagradjen i u dobrom
stanju držan — trajati bez da se obnavlja, ali prema potrebi
popravlja.


Za tim se imaju za novu gradnju potrebne različite razredbe
drva za gradnju i njihov kubični sadržaj, uz eventualnu
potrebštinu drva na palenje opeka i vapna, zatim za
uzdržavanje objekta, do izmaka gradjevne obhodnje potrebite
r&zredbe drva za gradju i njihov kubični sadržaj proračunati
. Nadalje, ima se iz proračunanog kubičnog sadržaja
razredbe drva za gradju ustanoviti potrebna množina sirovo g
drv a (u okruglom stanju) — tako, da se kubični sadržaj svijuh
razredba drva za gradju, sa činbenikom proračunanja pomnoži.


Za tim se sjedne strane obje potrebštine drva za gradju,
a s druge strane obje potrebštine drva za palenje opeka i vapna
(nova gradnja i uzdržavanje) sbroje, a svaki od tih sbrojeva
razdijeli kroz gradjevnu obhodnju, da se tako u
količniku dobije »godišnja prosječna potrebština
drv a za gradju« odnosno drva za palenje opeka i vapna.
Proračunata potrebština drva i novčana vrijednost, unese se u
zaoto propisani izkaz, a tada taj služi »za kataster pravoužitnika
« Za vodjenje ovoga katastra, postoje razne naredbe
i propisi.


Istodobno će se po § 10. nap. sa ustanovljenjem potrebštine
drva, izviditi povjerenstvo i u izkaz ubilježiti za gospodarstvo
cijelog, 74- 74) ´´4 selišta neobhodno potrebiti broj konja,
goveda, ovaca i svinja.


Na temelju toga broja, ustanovljuje se veličina gospodarskih
sgrada. Kada je to ustanovljeno, tada se po § 11.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 343 —


nap. ustanovljuje »prosječna godišnja potrebština drva za nove
gradnje i uzdržavanje«, — kao i »novčana vrijednost cjelokupne
izkazane potrebštine drva«.


Tako je evo sastavljen stalni »kataster pravoužitnika«,
imov. obdina, koji služi kao stalni putokaz i podloga tko,
što i kada ima dobiti gradju, u koje doba i u kojem razmjeru,
te uz koje uvjete.


Glede nastavših promjenah diobom pravoužitnih. obiteljih.
ili kupo-prodajom itd. vodi se stalna evidencija; i tako imovna
obdina može u svako doba znati, kada to pravoužitnik zamoli,
što je isti dobio i što treba.


Potrebština drva za gradju ne izdaje se svakomu pravoužitniku
kao drvo za vatru — svake godine. Svaki pravoužitnik
imade samo u slučaju nastavše potrel)e pravo na dobivanje
drva za gradju.


Do konca svibnja svake t. g. ima se potreba gradje prijaviti
šumariji; — a tada će šumar uz sudjelovanje
načelnika dotičnih mjestnih obćina, najkašnje
do sredine srpnja objekte prijavivših se pravoužitnika
pregledati, i u slučaju dokazane potrebe
za izvedenje prijavljene gradnje, potrebštinu drva
za gradju pronaći i istu u zapisnik zabilježiti!


Glede doznake gradje i podmirenja potrebe postoje i dalnji
propisi, kao i topogledne naredbe visoke kr. zemaljske vlade,
tako da imovne obćine imadu stalni pravac kojim idu.


Znamo da se kod imovnih obdina u pogledu doznake
gradje strogo postupa, i da gradivo ne doznačuju u najskrajnoj
nuždi i potrebi. Šumska je uprava u tome stroga, pak se
pravoužitnici ne mogu razmetati sa drvom, kako su oni to
naučili još za starih vremena!


Svaki pravoužitnik imade samo u toliko zahtjevati izpunjenje
ustanovljenih mu potrebština u drvu i inih šum. proizvodih,
»u koliko po trajni prihod šuma imov. obćine za to
dotječe«.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 344 —


Višak na drvu doznačivao se je bezplatno; ali i to je
prestalo manje više kod svih imovnih obdina. Bezplatna gradja
jeste danas rijedkost, naročito tamo, gdje »potrajni« užitak za
eto nedotječe. Pristojba ima se na drvo za gradju
ustanoviti, do polovice podpune tržne cijene! To
i jeste uzrokom, da svaki pravoužitnik gradjevno drvo traži u
najskrajnoj potrebi, ili u slučaju elementarnih nepogoda.


K tomu postoji strogi § 22. uap. a glasi: »Pravoužitnikom
nije dozvoljeno za kućnu porabu bezplatno ili uz smaljenu
šum. pristojbu dobiveno drvo za gradju ili ogrijev prodati, ili
za druge vrijednostne predmete zamjeniti ili darovati.


Tko se takovog prestupka krivcem učini, dužan
je za dotično drvo cijelu šumsku pristojbu,
koja za nepravoužitnike obstoji, platiti u blagajnu
imovne obdine. To je stroga, ali vrlo koristna zakonita
ustanova.


Mi smo evo u kratko predočili propise vrhu doznake gradjevnoga
drva valjane za imovne obdine, pak ih u cijelosti možemo
protegnuti i na našu razpravu, t. j . na zemljištne zajednice.
Predjimo dakle na glavnu svrhu ove naše razprave.


Jedno je od najvažnijih pravila za imovne obdine, da je
u obde zabranjen o doznačivati bezplatno gradju, bilo za
pogorelce ili ine potrebovnike. — Dakako, da i u tome ima
iznimaka — za bezplatnu doznaku, što odvisi od raznih lokalnih
odnošaja. Nu u glavnome, to su slučajevi uzgredne
naravi. Načelo imovnih obdina jeste, da se podmirenje gradje
na »bezuvjetnu potrebu« ograničiti ima, kako za kude, tako i
za njihove gospodarske zgrade, izključujudi od te pogodnosti
»prometne zgrade«.


Kada šumar imovne obdine sa zastupnici mjestnih obdina
najnuždniju godišnju potrebu gradje na temelju načela »potrajnog
prihoda« ustanovi i proračuna, te ako u to ime opredjeljeni
godišnji drvni etat dotječe, može se gradjevno drvo
doznačiti, ali samo uz uplatu propisane zaoto pristojbe. Ova
pristojba jeste razoolična kod pojedinih imovnih obdina. Inače
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 345 —


ne ima se gradjevno drvo doznačiti. Kakovi su u obće propisi
za naše zem. zajednice, razjasnili smo u početlju. — Nu to je
novotarija, koja se ima prilagoditi praksi.


Takozvane urbarijalne obdine, imale su preko dva decenija
topogledne propise, koji su se osnivali na poznatoj naredbi od
god. 1871. — §§ 41. i 43. propisivali su, da ovlaštenici kojima
je takova gradnja potrebna, imadu to najduže do konca
mjeseca srpnja oh6. svojem zastupstvu javiti, koje će kroz obd.
kneza i dva odbornika u nazočnosti dotičnoga šumara
potrebu izviditi i po »pronašašdu« gradivo dozvoliti ili uzkratiti.


Kr. župan, oblast u Zagrebu naredbom svojom od 1. ožujka
1893. br. 4207. izdala je u uadopunjenju gorespomenute normativne
naredbe od g. 1871. obi´azac upisnika ili potrebovnika
u koji se je najavljena potreba unašala, a nakon obavljenog
izviđa pronadjena potreba.


Obrazac potrebovnika jeste: (Vidi str. 346. i 347.).


Ovaj obrazac potrebovnika uveden je i u druge županije,
a pokazao se je vrlo praktičnim. U interesu same stvai´i
bilo bi, da se i nadalje kod zem. zajednica pridrži, eventualno
upodpuni, prema ukazavšoj se potrebi.


Mi ovaj obrazac u praksi rabiti možemo, pošto svojoj
svrsi odgovara. Kako znamo, mi glede gradjevnog drva kod
zem. zajednica ne imamo daliijega propisa, do li naredbe visoke
kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 16.
prosinca 1897. koja glasi:


»Propisi § 43. ovovladne privremene naredbe od 4. ožujka
1871. broj 2144. ob upravi, gospodarenju i uživanju obdinskih
šumah, prema kojim se je imala obavljati gorespomenuta pregledba
zgradah, i kojimi se u obde odredjuje postupak kod
doznačivanja i dielenja drva za ogriev i za gradjenje stavljeni
su izvan krieposti § 98. zakona od 25, travnja 1894. o
uredjenju zBmljištnih zajednica, pošto stoje u protuslovju sa
ustanovami §§ 26. i 31. toga zakona. — Prema tomu odpadaju
sva poslovanja propisana u § 43. rečene
privremene naredbe«. Kako vidimo, odpađa prema toj
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

346


Potreba gradjevnog drvaovlaštenika
najavivšeg Potreba je po stranijavljena
naza
građjevno
drvo
Ime i prezime obitavalište
za zgradu, uz
naznaku njezine
širine i
duljine u
metrih rt
t>J
0^
>
m
T i
) H
to
´T?.
o
^


komada


Po kot. šumaru
i dvojici
odbornika
izvidom
je ustanovljeno,
da potrieba
(postoji
ili ne
postoji)
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 41     <-- 41 -->        PDF

347


Potreba će ae


Potreba je ustanovljena Doznaka je obavljena


podmiriti


03 s omjeri


II
II
m 3
il 3 -a


3 3


O ^


M S


m 3


3 bjO -^ 3


M O


3 3


za broj komada sa 3
omjer metr./ctm. o
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 348 —


naredbi potreba izviđa gradjevne potrebe po dosadanjem običaju
po kot. šumaru i dvojici odbornika, ved valjaju slijedeći
propisi:


»U smjeru napomenutih zakonskih ustanovah, dužan je kr.
kotar, šumar, kojemu je prema § 10. ili § 11. zakona od 26.
ožujka 1894. o uredjenju stručne uprave i šumskoga gospodarstva
u šumah, stojedih pod osobitim javnim nadzorom, na
temelju odobrenog godišnjeg sječnog predloga (§ 5. zakona)
sastavljenog na temelju obstojeće šumske gospodar, osnove,
odnosno u pomanjkanju takove osnove; ili za slučaj, da je ista
tečajem vremena postala neuporabljiva, na temelju ustanovljenog
»potrajnog godišnjeg etata«, bud pomoćju »osbiljnog popriečnog
prirasta«, bud »užitnog postotka«, obaviti propisnu
obilježbu i procienu dotičnih za siječnju opredjeljenih stabalah
ter odnosnu preglednu sastavljenu procienu dostaviti zastupstvu
urb. obdine na dalnje uredovanje, prema ustanovi § 31. slovo d)
zakona od 26. travnja 1894. o uredjenju zemlj. zajednicah.


Glavna skupština ovlaštenika urb. obdine, imati de pako
prigodom ustanovljenja godišnjeg proračuna na temelju gore
spomenute prociene, pravovaljanim zaključkom odlučiti, što se
ima učiniti sa dotičnom drvnom gromadom, spadajucom »redovitom
šumskom prihodu«, najme, imali se ona poradjeliti
na ovlaštenike, i na koji način, iliti prodati u korist
zemljištne zajednice.


Zaključi li glavna skupština diobu, imade kr. kot. šumar
dotična obilježena stabla na licu mjesta zapisnički predati za


´ stupstvu urbar, obdine, koje je dužno zaključak skupštine izvršiti,
t, j . prema istom obaviti razdiobu drva na ovlaštenike«.
Kako vidimo djelovanje kr. kot. šumara ograničeno je lih na
procjenu stabala i predaju sječine zastupstvu zem. zajednice,
bez ikakovoga dalnjega upliva, što de sa drvom biti. Mi smo
u uvodu podrobno razložili, da o »redovitom i izvanrednom
šum. prihodu« odlučuju glavne skupštine.


Sa »redovitim prihodom« razpolažu skupštine samostalno,
dakle i sa drvom, koje je sposobno i procijenjeno za gradju;
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 349 —


dočim isto tako razpolažu i sa »izvanrednim prihodom« ali ta:j
zaključak valjan je tek, ako ga u smislu § 43. zakona o uredjenju
zem. zajednicah odobri kr. hrv. slav. dalm. zemaljska
vlada, odjel za unutarnje poslove, nakon što je saslušala županijski
upravni odbor.


Iz toga slijedi, da su kod »izvanrednog prihoda« zaključci
glavne skupštine stegnuti, i podvrženi najvišoj odluci, t. j . da
se sa tim narodnim imetkom nebarata kao na mnogim mjestima
po miloj volji, već da se ti´ajno unovče na korist zem. zajednice
i osnuju »stalne nepotrošive šumske glavnice«. Mi imademo
u našoj raspravi posla sa »redovitim prihodom«.


Diobu gradjevuog drva ima provesti zastupstvo zemlj.
zajednice, ako to glavna skupština zaključi. Način diobe ima
takodjer opredijeliti glavna skupština, koji je to način i na temelju
kojega izviđa, pravila, razmjera, duljine i širine gradj.
objekta itd. ima se to obaviti, ne ima stalnoga pravca; naročito,
kako i po kome se potreba ustanoviti ima. Ni u samom
pravilniku — kako smo gore razložili — nije o tome u detailu
opredjeljeno, već je sve prepušteno odboru


Poznavajući dobro naše zemlj. zajednice i njihove odbore


" znamo, da kod doznake drva bez stalnoga propisa i upute,
dolazi i kod izviđa potrebe i diobe do svadje i prepirakah,
pak obično traže pojedinci ili većina zaštitu u svoje oblasti.
Naše je stoga nemjerodavno mnienje, da bi se i to pitanje
stalno urediti imalo.


Ugledajmo se u tom pogledu u gore razložene propise
valjane za naše imovne obćine, a pridružimo i dosadanju praksu
kod urb. obćina, koja je odgovarala samoj stvari i potrebi
suovlaštenika. Bez valjano ustanovljene potrebe, ne može se ni
doznaka t. j . dioba gradje, obavljati Tu potrebu ustanovitiobračunati može samo tehničar, a ne jednostavni odbornici.


Znamo, da ustanovljenu potrebu tesane gradje, kao za vez,
nastenje, grede, roženice itd., treba proračunati i kubicirati,
da se tada pronadje odgovarajući broj stabala, njihova duljina
i promjer stabla, u okruglom, i time prava potreba podmiri.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 350 —


Odbornici toga ne znaju i ne mogu to učiniti, kada to ne
znaju — slijedi, da ne mogu ni diobu drva u šumi provesti,
ma da im šumar obilježena stabla i procjenu preda.


Š´o će odbor sa proejenbenim elaboratom učiniti? ništa,
jer toga razumjeti ne mogu.


S toga je od prijeke potrebe, da šumar — kao i do sada


— sa izabranim i po zastupstvu zem. zajednice odredjenim odbornicima
potrebu gradjev. drva izvidi i obračuna. Taj obračun
i ustanovljena potreba, služiti će za dalnju doznaku i diobu
drva, prema zaključku glavne skupštine suovlaštenika
Gore predočeni obrazac, mogao bi ostati — ili da se upodpuni.
Potrebu gradje imali bi suovlaštenici u odredjenom roku
najaviti, a tada bi o trošku stranaka sliedili izvidi. To se uzkraćuje
činiti ponajviše radi troškovah!


Obzirom ali na razmjerje koristi, jeste trošak ovoga izviđa
malen, pošto se obično proteže na više moliteljah, dapače i na
cijelu zajednicu.


Da je šumarski tehničar kr. kot. oblasti na ovo pozvan
slijedi iz same naravi stvari, pošto je on strukovni izvjestitelj
te oblasti. Ove su pako, temeljem §. 50. zak. ob uredjenju
zemlj. zajednica, u obde dužne bditi nad imetkom i
upravom zem. zajednice. Analogno tomu, moraju oblasti naročito
paziti i na to, da se gradj. drvo dijeli prema faktično
ustanovljenoj potrebi, razmjeru suvlastničtva i t. d. U tome
nas podkrijepljuje §. 2. spomenute naredbe o »šum. glavnicama
« u zadnjoj alineji, a glasi: »Ukazala se sječa šum e
redovitim ili izvanrednim prihodom u smislu §. 27. z. z., svakako
ju valja obaviti pod nadzorom upravne
oblast i (§. 50. zak. z. z.; §§. 5. i 6. zakona od 26. ožujka
1894. 0 stručnoj upravi i šum. gospodarenju).


Taj nadzor upravne oblasti, proteže se dakle i na izvid
gradjevne potrebe drva, ako se želi sjeČa šume i dioba
pravovaljano i bez dalnjih eventualnih pritužaba sa strane suovlaštenika
obaviti.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 351 —


Potrebovnik ustanovljene i pronadjene gradj. potrebe, imade
služiti kao stalni temelj za dalnju diobu drva, pošto se bez
toga dioba drva u obće ni pomisliti ne da, a kamo li provesti.


Ako je potrebovnik točan, lahko je i diobu provesti kada
predleži procjenbeni elaborat.


To znamo mi šumari svi jako dobro iz prakse!


Kod imovnih obćina i zem. zajednica izkusili su praktični
šumari dosta toga, pak će nam i gornje razlaganje — kao
svrsi shodno — odobriti.


Šumar, tehničari imali bi obavljanjem izviđa gradjevne
potrebe sa izaslanici zastupstva z. z. malo više posla, ali bi
taj koristan bio samo suovlaštenicima.


Glede doznačenog drva, valjalo bi voditi i točnu evidenciju,
vodeći glede toga »očevidnik«, da se uvjek znalo bude,
tko i kada je što dobio.


To je nuždno znati za budućnost, da jedan te isti suovlaštenik
ne bi po više putah tražio jedno te isto, da ne bi
spekulacije tjerao i t. d.


Potrebovnik i očevidnik doznake, bilo gradje ili goriva,
jesu sustavni djelovi gospod. osnove ili programa, posto nam
sve to skupa predstavlja i pokazuje, kako u obće teČe šumsko
gospodarstvo.


To sve voditi mnijemo da je stvar šumske uprave, dakle
u našem slučaju izravno kr. kotar, šumar. tehn. izvjestitelja,
komu je šum. uprava z. z. povjerena.


Toliko glede izviđa gradjevne potrebe, drva suovlaštenika
zem, zajednica.
Glede doznake ili diobe drva, propisuje gorespomenuta
naredba sliedeće:


»Izaslanje kr. kot. šumara k diobi drva, ima uzsliediti
odredbom nadležne kr. kot. oblasti samo na obrazloženu
zamolbu zastupstva, ili na temelju pritužbe kojega
ovlaštenika sbog prikrate. U prvom slučaju imati će troškove
toga izaslanja nositi zemljištna zajednica, prema propisno
obredjenom partikularu, odnosno sami ovlaštenici u razmjerju
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 352 —


pripadajućeg prava, ako to zaključi skupština; u drugom slučaju
pako dotični krivci, prema pravomoćnoj odluci nadležne
oblasti (§. 50. zakona o uredjenju zem. zajednica).


Razumjeva se samo po sebi, da se putni troškovi kr. kot.
šumara, skopčani sa sastavkom godišnjih sječnili predlogah,
odkazom, procjenom, kao i predajom dotičnih stabalah zastupstvu,
podmiriti imaju na račun njegove putne naklade.


Kako vidimo, smije kr. kot. šumar prisustvovati diobi
drva, »samo na obrazloženu zamolbu zastupstva zem. zajednice«,
a istom usljed ove zamolbe odredbom nadležne kr. kot. oblasti;
ili usljed pritužbe kojega ovlaštenika slijedi ui´edovanje i evendoznaka
»ureda radi«, na temelju §. 50. z. z.


Govoreći iz prakse, pitajmo se sada, da li mogu odbornici
ili zastupnici, većinom seljaci, provesti diobu gradje bez
obavljenog izviđa i točnoga proračunanja potrebe?


Dokazali smo gornjim razlaganjem, da ne mogu!


Nadalje, ako im šumar zapisnički i preda obilježena stabla
odnosni procjenbeni elaborat, da li ti odbornici sami mogu
preračunavati pronadjenu potrebitu tesanu gradju, na okruglo
stojeće drvo, naročito da li mogu prosudjivati glede sposobnosti,
uporabivosti, o izradbi drva i t. d.


Koliko mi šumari iz prakse — znamo, mislimo da ne, a
nisu naoto ni zvani.
Kada bi sve to ti odbornici znali, bilo bi to dobro po
zem. zajednicu, ali — ne znaju.
Mi bi pako imali podjedno i »sustrukovnjake« kao predstavnike
zem. zaj. pak bi nam isti naše poslove olakšali.
Dosta su se li ljudi i do sada u šumar, poslove miješali
i u obće nicali tamo, gdje ni posijani nisu!


A sada i po gotovo! Svaki nas je izkusio neprilike sa
tim ljudima. Obično dolazi kod diobe drva do pravde, gdje
oblasti posredovati moraju. To nije ni čudo, ako. se u obzir
uzme na selu medju odbornici i suovlaštenici kumstvo, rodstvo,
neznanje i t. d. Na pritužbu pojedinog suovlaštenika sbog
prikrate može i mora se »ureda radi« postupak zavesti, a
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 353 —


troškove nose krivci, a to bi bili u našem slučaju odbornici ,
jer oni su jedini ovlašteni na dijelenje drva!
Ovi pako ne bi htjeli biti krivi, izgovarajući se, da nisu
znali n. pr. diobu provesti i u razmjeru pripadnosti proračunati,


da se u kubike šumara ne razumiju i t. đ.
Pak ako se ti razlozi uvaže, slijedi, da se odbornicima
ništa ni prigovoriti ne može.


Trošak je tu! Tko da ga nosi ? . . . Svakako zemljištna
zajednica. Tih pritužaba može dosta biti kod većih i manjih
zajednica, pak eto teretah ili za zem. zajednicu ili za pojedinog
suovlaštenika.


Zar ne bi bilo dobro i opet poprimiti staru praksu kod
zem. zajednica u pogledu izviđa i doznake gradjevnoga
drva ?


Po našem nemjerodavnom mnienju bilo bi to ne samo u
interesu službe, već i zem. zajednice; kada državni i imovinski
šumari obavljaju doznaku strankami — na panju, zašto da
bude kod zem. zajed. iznimaka? Zašto je doznačni
čekić tu?


Kaže se ali, da se »obilježena stabla« zastupstvu


z. z. imadu na licu mjesta predati, ako glavna skupština diobu
zaključi,
Razumjeva se, da se ta stabla »odkazom " sječine (odbode
se ista), naznačiv broj stabala, predati mogu; nikako se pako
doznačnim čekićem buletati stabla ne mogu i ne smiju kako
to propisuje i>. 15. š. z. pošto ta predaja sječine nije
doznaka.


Glede doznake drva propisuje §. 15. š. z. da se stabla doznačuju
se na sliedeći način: »Stabla stojeća — jača, obilježuju
se bato m (čekićem) šumskim;« a §. 1. naredbe c. kr. hrv.slav.
namjestničtva od 30. prosinca 1858. propisuje sliedeće:
»kad se stojeća veća stabla doznačuju za drva, neka se
pobiele i buletaju. Da se pako ovakova doznaka drva dokaže,
kad bi se o tom pred uredom rieč zametnula, naredjuje se
da bude na čekiću . . . (opisuje isti) .. . a u sredini neka
budu prva slova imena gospodara šume i broj šumarije.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 354 —
I*


Kako smo ovdje predočili, predajom stabala odboru i odkazom
sječine, ne doznačuju se gradjevna drva kako to §. 15.
š. z. propisuje.


Isto tako taj postupak nije ni u savezu sa poznatim nam
§ 17. š. z. koji kaže: »Posjednik od šume, može zalitjevati,
da on ili šumarsko njegovo osoblje obiljež i pokupljena drva,
prije nego će iz šume odpremati; da se ovlaštenici obskrbe
doznačnicami ceduljami (izvoznicami) u ime potvrde, da su
izpravno primili, što im je doznačen o bilo.


Znamo, da ovlaštenici voze i izvažaju drva na odaljenija
mjesta, dapače i na velike udaljenosti, pak je od potrebe, da
se drva doznačuju i da se buletanjem istih vlastničtvo dokaže.
Kod svih šumskih uprava uvedena je doznaka, zar da samo
kod zem. zajednicah bude iznimaka?


Mislimo, da tako ne bude, ved da se topogledni propisi
i manjkavosti u pravilniku putem naredbe visoke kr. zemalj.
vlade — prema našem razlaganju — a istovjetno sa propisima
kod imovnih obdina, nadopune. Kada šumari moraju u smislu
§ 5. zakona od 26. ožujka 1894. sastavljati osnove, programe,
ili godišnje drvosječne predloge, sporazumno sa zastupnic
i zem. zajednica, sliedi, da mogu i moraju prema svojemu
položaju i zvanju i opet sporazumno sa zastupnici raditi, da
se odobreni predloži izvedu do u detail t. j . potreba gradje
izvidi i propisanim načinom doznači.


Gradjevno drvo representira danas silnu novčanu vrijednost,
pak je u občem interesu i u interesu svih suovlaštenika
zem. zajednica, da se doznaka i premjerba gradje dovede u
sklad sa ustanovami šumskoga zakona Zar da to velevažno
pitanje, t. j . diobu gradj. drva, prepustimo na milost i nemilost
odbora, bez stalnoga pravila? Mislimo da ne!


Ugledajmo se u tom pogledu u naše imovne obdine! Ta
i one su narodna svojina, kao i naše zem zajednice!


Nadajmo se, da de i to velevažno pitanje, samo u interesu
našega naroda i u interesu racionalnoga
šumarenja čim prije riešeno biti.


»Daj Bože!«