DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 305 —


naredbu-lu cielosti, sam. naputak;— jer je preobsežan — ne^ćemo dometi,
ali čim ga proučimo obazrieti ćemo se na isti potanje, Jednp. inQ-.,
žemo već sada reći, da je naime u njem uzet obzir i na najnovije,ste1^,
čevine šumarske znanosti: na polju uredjenja šuma. — Sad će moći
početi pravi i jedinstveni šumarsko-tehnički rad u šumama stojećim,
pod osobitim javnim nadzorom, naročito u šumama naših zemljištnib.
zajednica, koji je do. sele zbog pomanjkanja ove naredbe,i naputka dosta
zapinjao.


K nakanjenoj ovosodišnjoj ekskurziji hrv.-slav. šumarskpga^
družtva. Da se omogući i većem broju naših članova, šumarskih
stručnjaka .službujućih kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji, udioničtvovati u nakanjenoj ovogodišnjoj ekskurziji
u Bosnu zbog proučenja tamošnjih šumsko-gospodarskih prilika, dozvolio
je Preuzvišeni gospodin ban na predlog I. družtv predsjednika, kr. odsječnog
savjetnika velem. g. F. Zikmundovskoga, iz zemaljskih sredstava
svotu od 1500 K. u tu svrhu. Na primjerenu podporu iz ove svote
imadu pravo dakako samo članovi stručnjaci naše političke uprave, jer
je kod naših krajiških imovnih obćina već od prije običajno bilo, da
one svojim šumarskim činovnicima u te svrhe podpore podieljuju. I za
buduće stavljene su u izgled ovakove podpore iz zemaljskih sredstava
za šumarsko činovničtvo naše političke uprave. Time će dakle i u buduće
omogućeno biti većem broju ovih naših članova prisustvovati
družtvenim skupštinama i s njime spojenim naučnim šumarskim ekskurzijama,
U smislu zaključka stvorenog na prošlogodišnjoj skupštini
našega hrv.-slav. šumarskoga družtva glede izleta u Bosnu, već je družtveni
upravni odbor shodna zaključio, te se je predradnjami za taj izlet
započelo, 0 čem ćemo kasnije u našem listu potanje izviestiti.


Nova naredba za šumarske državne izpite u, Austriji. G. kr. ministarstvo
za poljodjelstvo u Beču izdalo je nedavno novu naredbu glede izpita
za samostalno vodjenje šumskoga{gospodarstva i za šumarsko tehničku pomoćnu
(lugarsku) službu. Viši državni izpit i to ustmeni dio dieli se na
izpit u izpitnoj dvorani i u šumi, kako je to već dulje vremena propisano
kod onog državnog izpita, koji imaju kod ministarstva polagati
oni kandidati, koji službuju kod državne šumske uprave. I kod nas je
već opetovano bilo u našem listu govora o tom, da bi trebalo od prilike
u istom smjeru i naš državni za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva
preudesiti, pa kako nam je poznato, radi se sad i kod nas
na tomu, da se, uzev obzir na naše nastavne prilike, dosadanja izkustva,
pak izkustva stečena u tom pogledu u susjednim nam zemljama i državama,
izda u što skorije vrieme nova naredba za polaganje tog državnog
izpita.


21