DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 300 —


ničaru kr. kotarske oblasti) za taj posao ne pripada posebno naknadjenje
putnili troškova od strano posjednika.


§ 26.
Odobreni godišnji predloži mjerodavni su za šumsko gospodarenje
u dotičnoj gospodarstvenoj godini.


Ova počima 1. listopada tekuće, a svršava koncem rujna sliedeće
godiue, kad se sječa obavlja jeseni ili zimi; obavlja li se ista u proljeću
ili u ljetu, tada se gospodarstvena godina sudara sa kolendarskom
godinom.


§. 27.
Ako šu gospodarske prilike šume takove, da se kroz njeko vrieme
neće crpiti prihod na drvu i da neće biti potrebito izvadjanje nikakovih


gojitbenih radnja, tad se može za to vrieme privolom nadležnezorne oblasti odustati od sastavljanja godišnjih predloga.
nadsu
§. 28.
Posjednici šuma, navedenih u §. 14. slovo b.—h. zakona,
predlagati godišnje drvosječne i ogojne predloge (§§. 19. i 20
dužni
o. n)


samo tada, kada to zatraži politička oblast ili kad posjednici kane odstupiti
od odobrene gospodarstvene osnnove odnosno programa.
§. 29.
Naputak za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa
sliedi u prigibu pod C.
U Zagrebu, 23. travnja 1903.


Draijutin grof Khuen-Heđervary v. r.


Promet i trgovina.


Poznato je, da je već u drugoj polovici god. 1900. nastupio obći gospodarski
zastoj na evropskom kontinentu, a naročito osjetio se isti u
srednjo-evropskim državama. Prođja drva i drvne robe počela je zapinjati;
opazilo se je to odmah na šumsko-trgovačkoj bilanci naše monarkife,
jer je dosele silni izvoz drva počeo padati. Godina 1901. bila je
crna godina u obće, a nešto bolja od nje već je bila prošla godina
1902. jer se je te godine počelo opažati opet nešto veće gibanje i na
drvarskom tržištu. Ove godine kan da se počinju razpršivati težke oblačine
na obćem gospodarskom obzorju, a opaža se to i na cienama surovoga
drva, kao i na cienama već izradjene šumske robe. Naročito iz
Njemačke .stižu povoljniji glasovi, pa su navlas dražbe šumskih čestica
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 301 —


ove godine tamo znatno bolje izpađale nego li godine 1901. i 1902.
Ipak se neki tuže, daje mjestimično znatno živahnije gibanje na drvarskom
tržištu baš prošloga mjeseca opet nešto popustilo. Da je položaj ipak
bolji nego je bio, najbolje to zasvjedočavaju brojke šumsko-trgovačke
bilance, koje su već za prvu četvrt ove godine objelodanjene. Iz tih
brojka proizlazi, da je porasao uvoz, ali u još mnogo znatnijoj mjeri
izvoz, a to je povoljan znak. Vriedi to za čitavo naše carinsko područje,
dakle za cieli austro-ugarski drvarski trg. Što se pako specialno
tiče našeg hrvatsko-slavonskog drvarskog tržišta, no participira taj trg
na poboljšanim prilikama u jednakoj mjeri i to s toga, jer neke glavne
vrsti robe, koje se u našim šumama proizvode, ne imaju prave prodje
ni ciene. Tiče se to u prvom redu francuzke dužice, naše gotovo najvažnije
hrastove robe. Za francuzku dužicu danas se ni ne pita. Razlog
je tomu taj, što su u Francuzkoj skadišta još puna, što je tamo strana
naročito američka konkurencija u toj robi velika i što su već rano u
proljeće nevremena, snieg i studen, počinili u vinogradima štete; uz to
još nije prošlo vriome pogibeljnih svibanjskih mrazova. Tekar tada, kad
ta pogibelj sretno prodje, može se istom nešto sigurnije računali sa budućim
prirodom. Dok to kritično vrieme ne prodje, kupci su francuzke
dužico vrlo suzdržljivi, te u toj robi za to vrieme većega prometa ne
ima. Bit će, da ti svibanjski mrazovi nisu nanieli veće štete u francuzkim
vinogradima, pa je nade, da će i kupci doskora izstupiti iz svoje
reserve, pa da će napokon promet i s tom robom živahni]i postati.
Za sada ne ima još u tom pogledu pouzdanih glasova, naime kakove
ima štete u francuzkim vinogradima, ma da je već svibanj na izmaku,
to i dužica ne ima citne, a tko bi ju svakako prodati htio, morao bi
ju vrlo jeftino prodati. Bolji je promet u hrastovoj njemačkoj bačvarskoj
gradji i ti´upcima ; a u obćo može se reći, da ima nade, da će
promet u hrastovoj robi kasnije biti sve živahniji a po tom valjda i
ciene porasti. I jasenovina i brestovina dobro prolazi; slabije dakako
bukovina; nu glede mehke četinjave jelove i smrekove robe prodja je
vrlo slaba a ciene padaju; bosanska se utakmica sve žešće osjeća a ne
ima nade da bi te utakmice skoro nestalo, pače ona od dana u dan
biva za naše šume gor. Krajine i Gorskoga kotara sve pogibeljnija. Uz
to ima tu i drugih net^rilika o kojili smo već opetovano u našim izvještajima
progovorili, od kojih je za gornju Krajinu najgora, što ne ima
baš nikake željezničke sveze, te još tamo uvjek vladaju gotovo sredovječni
odnošaji. Što pako treba trgovini s drvom, da se ona digne i
osnaži u toliko, da će moći što bolje podnieti borbu sa svojimi pogibeljnimi
takmaci, najbolje se vidi iz predstavke trgovačkoga doma, odsjeka
za trgovinu drvom, koju smo u prošlom broju u cielosti priob
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 302 —


ćili, a kako su naA^ođi iste, po našem mnienju, gotovo u cielosti skroz
osnovani, nadamo se, da će se mjerodavni faktori na nju ozbiljno
obazrieti.


Trgovina drvom n godini 1903. polag izvještaja trgov.-olbrt.
liomorc u Zagrebu. U prvo j polovici god. 1902. tekla je trgovina sa
drvom svake vrsti, osim slabog prometa kod rezanog drva, vrlo živahno
i gladko. Nu već u mjesecu lipnju nastupio je obćeniti
zasto j s jedne stane radi preobilnih zaliha u tuzemstvu i inostranstvu,
a [s druge radi neizvjestnih položaja obzirom na obnovu trgovačkocarinskih
ugovora. Depresija tržišta traje još i sada, ali je sreća za poslovni
sviet, što se roba nalazi u čvrstim rukama, te su prodaje iz nužde
izključene, jer bi inače depresija prouzročila težkih posljedica kod naših
drvotržaca.


Trgovina sa hrastovim trupcima bila je tečajem ciele godine
povoljna ; u rezanom drvu, osim glede friza, koje se nisu mogle
prodati, i parižke robe, koja je bila slabo tražena, poboljšale su se
konjunkture naprama prediđućoj godini, dočim je u bačvarskoj gradji
posao bio čitave godine mlitav. Sa dužicama pako prestao je od
lipnja svaki promet i izvoz u obće, zalihe su još danas silno nagomilane,
naročito jer je francezko tržište, naš glavni kupac, preobilno
obskrbljeno Nepovoljna konjunktura u našoj trgovmi drva pogoršava
se još i s toga, što naš a rob a gotovo na svim inostranim tržištima,
osim u Austriji, nailazi na jaku utakmicu američku.


Giene drva su, osim kod dužica, bile dosta povoljne, te je pro
sječno notirano ovako: Hrastovi stupci za eksport K. 50—70 po m^;
dužice u prvom poljeću K. 520—560 sa postaje po 1000 komada monte;
bačvarska gradja K. 2-20—^2-50 po akovu netto; rezano drvo, i to bouls


K. 90—110 po m^ douelles - stupci K. 76 po m´* sa Rieke, Quartier
roba K. 110—130 po m^, stupci za gradju vagona K. 84—92 po m^
Kod gradjevnog drva bijaše ciena normalna i to prema duljini od K
50—80 po m^ sa postaja, a kod podvala za domaće željeznice bile su
ciene vrlo potištene, dočim je izvoz slab, nu za buduću su godinu izgledi
povoljniji. Jasenovo i brestovo drvo, ponajviše u okruglom stanju,
našlo je lahko prodje te se prodavalo po K. 22—36 po m´´ sa postaja.
Sa gorivim drvom bio je promet vrlo živahan i zamašan te
je u znatnim količinama i izvoženo, a ciena je varirala prema vr.sti i
položaju od K. 8—14 po hvatu. Trženo je takodjer bukovo, kruškovo,
topolovo i lipovo drvo, ali u manjim količinama.


Izvoz strujao je u dojakošnjem pravcu, naime u Njemačku, Francezku,
Austriju, Belgiju, Holandiju, Italiju, Grčku, Alžir, a ponešto u
Ugarsku.