DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 297 —


Svaka dozvola odstupa ima se uz naznaku odnosne naredbe kr.
zemaljske vlade i uvjeta, pod kojimi je podieljena, ubilježiti u očevidnik


o gospodarstvenoj osnovi odnosno programu (§. 44. naputka za sastavak
gospodarstvenih osnova odnosno programa).
§. 17.


Ako uslied dozvoljenog odstupa od prvobitne odobrene gospodarstvene
osnove odnosno programa nastupe u gospodarenju bitne promjene
(n. pr. promjena vrsti uzgoja, obhođnje, uporabne dobe i t. d.),
usljed kojih bi dalnje provadjanje odobrene gospodarstvene osnove
odnosno programa u obće nemogućim ili neshodnim postalo, tada
valja za dotičnu šumu sastaviti novu gospodarstvenu osnovu odnosno


program.
Drvosjećni i ogojni predloži.
§. 18.
Šumarski stručnjak (§§. 6., 7., 10. i 11. zakona) imade sporazumno
sa zastupnikom posjednika šuma, navedenih u §§. 1. i 3. al. 3.
zakona, a u slučajevih §§. 10. i 11. zakona prema predhodnoj odredbi
kr. kotarske oblasti (gradskog poglavarstva) na temelje odobrene gospodarstvene
osnove odnosno programa, sastaviti u dva primjerka godišnje
drvosječne i ogojae prcdlogc, iza kako je prije sam na licu mjesta obavio
stručne izvide i predradnje (n. pr. izmjeru, procjenu i t. d.).
Toni sgodom treba da po mogućnosti uvaži sve predloge i želje
posjednika (ovlaštenika), u koliko se njihovo oživotvorenje ne bi protivilo
gospodarstvenoj osnovi odnosno programu i postojećim zakonskim
propisom.
§. 19.
Godišnji drvosječni predlog ima se sastaviti prema obrazcu A)
tako, da iz njega bude vidljivo mjesto i površina sječe, te množina razpoložive
drvne gromade.
Sječna površina i drvna gromada za prvu godinu gospodarstvenog
razdobja ima se opredieliti prema posobnoj porabnoj osnovi, odnosno
gospodarstvenom programu, a za sliedeće godine prema uspjehu prošlogodišnjih
sječa.
Za to valja na temelju izvadka iz gospodarstvene kontrolne knjige


o šumskih užiicih obrazložiti u drvosječnom predlogu sve razlike koje su
nastale bud prekoračenjem, bud prištednjom faktične uporabe sječne
površine i drvne gromade naprain odobrenom prihodu minule gospodarstvene
godine.
Prekoračenje u drvosječnom predlogu odobrenog prihoda ima se u
pravilu izjednačiti sliedeće gospodarstvene godine.
20