DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 289 -
Frangeš, Buša. Das Rind. Disartacijona razprava, koja potanko
opisuje naše domaće rogato blago, poznato pod imenom buša.


Merk´s, Hausthierheilkunde l´iir Landwirthe. Ovo je već 9. izdanje
ovoga obljubljenoga više praktički državnoga djela, preradjeno po L.
Hoffmannu. Izašlo je nakladom E. Ulmera u Stuttgartu. Ciena 4 K.
80 fil.


LolI, unsere essbaren Pilze. Šesto izdanje izašlo kod Lauppa u
Tiibigenu. Ciena 2 K. 40 fil. Ovo djelo, koje je ukrašeno sa 14 koloriranih
tabla, u glavnom opisuje one jestive gljive, koje se n e mog u
zamieniti sa otrovnicami; ujedno je sadržana u djelu uputa, kako da se
gljive za jelo pripravljaju.


Scliupfer, die Entwickelung des Durchforstungsbetriebes u. s. w.
Dobiva se u knjižari kod Fricka u Beču uz cienu od 2 K. 40 fil. Djelo
je ovo obradjeno s osobitim obzirom na bavarske odnošaje.


Jira, Weisskirchner Vorlagen fur Kalligraphie und Situationszeichnen.
Do sele izašao je samo I. dio: kaligrafija, te je na 9 tabla raznovrstno
pismo predočeno s odgovarajućim tekstom.


Kauschinger´s Lehre vom Waldschutz. Ovo je ovoga poznatoga i
naročito u kruzima praktičnih šumara vrlo obljubljenoga djela već 6. izdanje
izašlo u Berlinu kod P. Parej´a a ciena mu je 4 K. 80 fil.


Soukop, Compendium der Staatsrechnungswissenschaft in Fragen


u. Antworten. Izašlo je vlastitom nakladom pisca (Beč, VIII. Kochgasse 27.).
Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. hrT.-slaT.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 33. travnja 1903., br. 23.153., glede sastavka
gospodarstvenih osnova i programa, te godišnjih dvosječnih i
ogojnih predloga po zakonu od 36. ožujka 1891., kojim se uredjuje
stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih
pod osobitim javnim nadzorom (Sboruik 1891., kom. IX. br. 29.).


Gospodarstvene osnove odnosno gospodarstveni
programi.


§ 1


Gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom
(§§. 1. i 3., al. 3. i 14. b—h, zakona), imade se u pravilu urediti gospodarstvenom
osnovom.


Ako ukupna šumska površina ne ima više od 100 kat. jutara,
tad se ima za takovu šumu sastaviti gospodarstveni program.
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 290 —


Za šume od veće površi može se pređhodnom dozvolom kr. zemaljske
vlade sastaviti gospodarstveni program samo tada, ako su prilike
šume obzirom na njezin položaj i promet nepovoljne.


Ako se ukupna šumska površina poveća iznad 100 kat. jutara odnosno,
ako se prometne prilike poboljšaju, tad se ima za dotičnu šumu,
u koliko međjutim inače odredjeno ne bude, nakon izminuća tekućeg
desetgodišta, za koje je sastavljen gospodarstveni program, sastaviti gospodarstvena
osnova.


§. 2


Gospodarstvena osnova i gospodarstveni program imaju se sastaviti
prema načelom §. 1., al. 1. i 2, zakona i prema propisom naputka
za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa.


Ako li je šumska površina tako velika, da se na temelju sastavljene
gospodarstvene osnove (programa) mogu godimice neprekidno iz
šume crpiti glavni užitci, koji odgovaraju postojećim stojbinskim i sastojinskim
odnošajem, tad će biti u smislu zakona osigurana u šumi
trajnost užitaka, ako se uzporedo istim načinom skrbi za ponovni
ogoj posječenih površina i šumskih čistina.


Ako je pako površina tako malena, da se glavni užitak ne
može racionalno crpiti svake godine, tad će se šumsko gospodarenje
smatrati potrajnim onda, ako se posječene površine odmah pošume.


§ 3.


Gospodarstvene osnove odnosno programi za šume, navedene u
§§. 1. i 3., al. 3. zakona, imadu sastaviti, usposobljeni šumarski stručnjaci
sporazumno sa zastupnici odnosnih posjednika (§§. 4. i 6. zakona).


U tu svrhu ima za taj posao opredieljeni šumarski stručnjak
(§ 13. 0 n.) ponajprije sam obaviti sve tehničke predradnje, koje su
navedene u §§. 1.—12. naputka za sastavak gospodarstvenih osnova
odnosno programa.


Nakon obavljenih predradnja razložiti će šumarski stručnjak zastupnikom
posjednika svrhu, cilj i korist uredjenja budućeg gospodarenja
u šumi, pak će š njimi sporazumno ustanoviti:


1. vrst medjašnih znakova;
2. obseg gospodarstvenih jedinica;
3 vrst gojit se imajućeg drveća ;
4. vrst uzgoja i visinu obhodnje (uredjajnog, odnosno uporabnog
doba);
5. načiv pomladjivanja;
6. sječni poredak ;


ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 291 —


7. način uživanja glavnih, medjutimnih i nuzgređnih užitaica;
8. ine možda nuždne mjere, Isoje se odnose na buduće gospodadarenje
(vidi §§. 14.—23. naputka), i o tom sastaviti zapisniJJ, u Icoji
se imaju uvrstiti eventualni prigovori zastupnikah posjednika i sve bitne
izjave stručnjaka.
Dalnje u spomenutom naputku navedene radnje oko sastavka gospodarstvenih
osnova (programa) obaviti će sara šumarski stručnjak,


O vanjskih predradnjah za sastavak gospodarstvenih osnova (programa)
za rečene šume imade šumarski stručnjak sastaviti godišnj i
radn i program , koji će kr. kotarska oblast (gradsko poglavarstvo)
predložiti županijskom upravnom odboru, odnosno u slučajevih §. 9. zakona,
kr. zemaljskoj vladi na odobrenje.


Nadzorne oblasli imadu bditi nad tim, da se posjednici navedenih
šuma u svakogodišnjem proračunu pobrinu za pokriće nuždnih troškova.


§ 4.


Ako se je polučio sporazumak šumarskog stručnjaka i zastupnika
posjednika glede svih navedenih točaka, tad će prvi prema tomu sporazumku
izraditi gospodarstvenu osnovu odnosno program, kojemu valja
kao prilog priložiti u predidućem §. spomenuti zapisnik.


§.5.
Ne poluči li se sporazumak, tad će šumarski stručnjak predradnje
i zapisnik (§. 3. o. n.) zajedno sa svojim strukovno-obrazloženim mnienjem
predložiti kr. kr. kotarskoj oblasti (gradskom poglavarstvu, odnosno kod
pl. obćine turopoljske županu turopoljskom).
Kr. kotarska oblast (gradsko poglavarstvo) imade spomenute spise
podastrieti županijskom upravnom odboru, dočim će ih poglavarstva
gradova, naznačenih u §. 1. zakona od 21. lipnja 1895. ob ustroju
gradskih obćina u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, odnosno turopoljski
župan neposredno podastrieti kr. zemaljskoj vladi.
Županijski upravni odbor, odnosno kr. zemaljska vlada, dati će
predmet po šumarskom stručnjaku u prisuću zastupnika posjednika izpitati
prema potrebi i na licu mjesta.
O tom uredovanju ima se sastaviti zapisnik.
Ako se pri tom postigne sporazumak, tad će županijski upravni
odbor (kr. zemaljska vlada) dotični zapisnik i sve podnesene mu spise
povratiti kr. kotarskoj oblasti (gradskom poglavarstvu, odnosno turo


poljskom županu) u svrhu uručenja dotičnom šumarskom stručnjaku
na dalnju izradbu gospodarstvene osnove odnosno programa (§. 4. o. n.).
Ne dodje li do sporazumka, tad će županijski upravni odbor u


prvoj, odnosno u slučaju §. 9. zakona, kr. zemaljska vlada u prvoj i
zadnjoj molbi izdati u predmetu odluku.
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 292 —


Proti odluci županijskog upravnog odbora dozvoljen je utok na
kr. zemaljsku vladu (§. 4., al. 3. zakona).


Nakon pravomoćnosti odluke izraditi će šumarski stručnjak u smislu
iste gospodarstvenu osnovu odnosno program.


§. 6.
Izrađjene gospodarstvene osnove odnosno programi imadu se u
dva primjerka predložiti nadležnoj kr. kotarskoj oblasti.


Ova će obzirom na položaj šume opredieliti obćinsko poglavarstvo,
kod kojeg će se gospodarstvena osnova (program) na 30 dana javno
izložiti na uvid posjednikom (ovlaštenikom).


Obćinsko poglavarstvo imati će 8 dana prije izložnog roka običajnim
načinom ovo izloženje proglasiti uz naznaku prvog i posljednjeg
dana izložnog roka. Podjedno valja u oglasu uputiti posjednike, da mogu izloženu
gospodarstvenu osnovu odnosno program uviditi, te svoje eventualne
prigovore kroz cielo vrieme izložnog roka, a najkašnje za 14 dana
po izminuću ovoga, predati kod obćinskog poglavarstva, budi pismeno,
budi ustmeno u zapisnik.


Unutar izložnog roka ima se opredieliti i oglasiti jedan dan, kada
će sastavitelj gospodarstvene osnove odnosno programa u uredu obćinskog
poglavarstva dati posjednikom (ovlaštenikom) potrebita razjašnjenja
o izloženoj gospodarstvenoj osnovi odnosno programu.


Gospodarstvene osnove (programi) za šume gradskih obćina imadu
se predložiti dotičnom gradskom poglavarstvu, a one za šumu Turopoljski
lug i za šume pl. turopoljskih sudčija županu pl. obćine turopoljske
na gore propisano uredovanje i proglašenje.


Nakon izminuća izložnog roka ima obćinsko ili gradsko poglavarstvo
odnosno župan pl. obćine turopoljske, na gospodarstvenoj osnovi odnosno
programu staviti uredovnu potvrdu o tom, da je bio kroz 30
dana na uvid izložen i da je njegovo izloženje svestrano proglašeno bilo.


Ovakovom potvrdom providjena gospodarstvena osnova odnosno
program ima se zajedno sa eventualno uloženim! prigovori najdulje za
8 dana nakon izminuća prigovornog roka nadležnim putem predložiti
županijskom upravnom odboru, odnosno u slučaju §. 9. zakona (§. 5.
ove naredbe), kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove.


§. 7.
Županijski upravni odbor dati će izpitati predloženu gospodarstvenu
osnovu odnosno program po županijskom šumarskom izviestitelju na
licu mjesta.
Ako proti sastavljenoj gospodarstvenoj osnovi odnosno programu
nije najavljen prigovor, tad ima županijski upravni odbor izpitanu go
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 293 —


spodarstvenu osnovu sa stručHim ranienjem županijskog šumarskog izviestitelja
predložiti na odobrenje kr. zemaljskoj vladi, a izpitani gospodarstveni
program u vlastitom djelokrugu odobriti i providiti odobravajućom
zaporkom, ako nije proti odobrenju istoga županijski šumarski
izvjestitelj uložio predstavku (§. 4., al. 6. zakona).


Ako je proti sastavljenoj gospodarstvenoj osnovi odnosno programu
najavljen prigovor , tad će se županijski šumarski izvjestitelj prigodom
izpitanja gospodarstvene osnove odnosno programa na licu mjesta obazrieti
na stavljene prigovore, te izpitav stanje stvari nastojati, da se sa
posjednici (ovlaštenici) postigne sporazumak.


Ako se postigne sporazumak, tad će županijski upravni odbor
prema polučenom sporazumku eventualno nadopunjeni ili izpravljeni
gospodarstveni program u vlastitom djelokrugu odobriti, ako nije županijski
šumarski izvjestitelj proti odobrenju istoga uložio predstavku, a
gospodarstvenu osnovu predložiti kr. zemaljskoj vladi na odobrenje.


Ne postigne li se sporazumak, tad valja, da županijski upravni
odbor, uzev u pretres strukovno obnašašće i mnienje županijskog šumarskog
izviestitelja, donese o stavljenih prigovorih posjednika prvomolbenu
odluku.


Proti ovoj odluci dozvoljen je nezadovoljnoj stranki utok, a proti
odluci, izdanoj glede gospodarstvenoga programa, županijskom šumarskom
izviestitelju predstavka na kr. zemaljsku vladu u roku od
14 dana.


Cim su prigovori, odnosno eventualna predstavka riešeni, ili čim
se kr. zemaljska vlada ne izjavi u roku od 14 dana o predstavci županijskog
šumarskog izvjestitelja (§. 28. zakona od 5. veljače 1886.


o upravnih odborih u župavijah), županijski će upravni odbor gospodarstveni
program odobriti i providiti odobravajućom zaporkom.
. §. 8.
Predloženu gospodarstvenu osnovu, proti kojoj nije najavljen prigovor,
ili je najavljeni prigovor po županijskom upravnom odboru
pravomoćno riešen, odobrava kr. zemaljska vlada i providja odobravajućom
zaporkom.
Ako je proti odluci županijskog upravnog odbora, izrečenoj u
smislu §. 7. al. 5. ove naredbe, uložen utok, odnosno predstavka, tad
će kr. zemaljska vlada u jednoj riešitbi odlučiti glede utoka, odnosno
predstavke i glede odobrenja gospodarstvene osnove.


§ 9.
Sa gospođarstvenimi osnovami odnosno programi, šuma, spadajućih
obćinam gradova, koji su neposredno podredjeni kr. zemaljskoj
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 294 —


vladi, i onima šume Turopoljski lug, kao i šuma svih u §. 2. zakona
od 1. svibnja 1895 o uredjenju plemenite obćine turopoljske, navedenih
plemenitih sudčija, postupati će kr. zemaljska vlada smislu shodno
prema ustanovama §§. 7. i 5. ove naredbe.


§ 10.


Posjednici šuma, navedenih u §. 14. slovo b,—h. zakona, dužni
su prema naputku za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa
po usposobljenom šumarskom stručnjaku sastavljene, te po njima
i po sastavitelju podpisane gospodarstvene osnove odnosno programe
u dva primjerka neposredno predložiti županijskom upravnom odboru
na izpitanje.


Ovaj će ih po županijskom šumarskom izviestitelju izpitati dati
na licu mjesta, pak će gospodarstvene programe u vlastitom djelokrugu
odobriti i providiti odobravajućom zaporkom, dočim će gospodarstvene
osnove uz stručno mnienje županijskog šumarskog izvjestitelja i uz
vlastiti predlog podastrieti kr. zemaljskoj vladi na odobrenje.


Proti odluci županijskog upravnog odbora, izrečenoj glede gospodarstvenog
programa, dozvoljen je posjedniku utok, a županijskom šumarskom
izvjestitelju predstavka na kr. zemaljsku vladu.


§. 11.
Ako se prigodom sastavka gospodarstvene osnove odnosno programa
izpostavi, da će se uz redoviti uživati još i kakov vanredni
prihod, ili da će se redoviti prihod uživati putem predhvata, tad valja
za to prije sastavka gospodarstvene osnove odnosno programa izhoditi
privolu kr. zemaljske vlade.
Prigodom odobrenja gospodarstvene osnove odnosno programa,
imade se u takovih slučajevih u odnosnoj odobravajućoj zaporci izkazati
količina vanrednog godišnjeg prihoda, a u slučaju predhvata izrično
navesti, kada i u kojih alikvotnih dielovih ovaj na uživanje
dospieva.
§. 12.
O usliedivšem odobrenju gospodarstvene osnove odnosno programa
ima se obaviestiti posjednik uz dostavu jednog primjerka gospodarstvene
osnove odnosno programa, dočim će si drugi primjerak pridržati županijski
upravni odbor, odnosno u slučajevih §. 9. zakona, kr. zemaljska
vlada
§ 13.
Sastavak gospodarstvene osnove odnosno programa za šume posjednika,
navedenih u §. 1. zakona, spada medju vanredne poslove
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 295 —


stručne uprave i šumskog gospodarenja, a dužan ih je šumarski stručnjak
(§§. 6. i 7. zakona), odnosno šumarski tehničar kr. kotarske oblasti
§§. 10. i 11. zakona), na poziv posjednika šume obaviti.


U koliko uvjeti namještenja šumarskog stručnjaka inaku odredbu
ne sadržavaju, imati će posjednik šumarskom stručnjaku za taj vanredni
posao namiriti propisane putne pristojbe za vanjsko poslovanje
oko predradnja, kao i povjerenstvene troškove nastale uslied uredovanja,
propisanih´u §§. 3 , 5., 6., i 7. ove naredbe; zatim dati mu odštetu za
uporabljeni pisaći i risaći materijal, kao i primjerenu odštetu za uporabljenje
mjeračkih strojeva, u koliko ovi predmeti nisu vlastničtvo posjednika.


Svaki račun šumarskih stručnjaka o rečenih putnih pristojbah i
odštetah ima se po nadležnoj kr. kotarskoj oblasti (gradskom poglavarstvu)
propisno izpitati i obraditi.


Osim toga dužan je posjednik o svom trošku pribaviti za obavljanje
vanjskih radnja u šumi potrebite radnike,, kao i evantualni pođvoz
za strojeve.


U slučaju potrebe dodielit će kr. zemaljska vlada u svrhu pospješenja
radnja oko sastavka gospodarstvenih osnova odnosno programa
šumarskom tehničaru kr. kotarske oblasti (§§. 10. i 11. zakona) u pripomoć
nuždne tehničke sile.


Putni troškovi županijskih šumarskih izvjestitelja, narasli oblastnim


izpitivanjem gopodarstvenih osnova odnosno programa (§§. 4. i 15. za


kona) namiriti će se iz županijske putne naklade.


§ 14.
Sve gospodarstvene osnove, sastavljene za šume, navedene u §§.


1. i 3. al., zatim §. 14. slovo b.—h. zakona, a odobrene prije krieposti
zakona, imaju se u roku od tri godine u §. 5. al. 1. o. n. propisanim
putem predložiti kr. zemaljskoj vladi na uvid i eventualnu dalnju odredbu,
a dotičnom izvješću županijskog upravnog odbora ima se priložiti
stručno mnienje županijskog šumarskog izviestitelja.
U tom slučaju može sastavak nove gospodarstvene osnove (pro


grama) usliediti samo na temelju posebne odredbe kr. zemaljske vlade.


Posjednici navedenih šuma, za koje su gospodarstvene osnove


(programi) odobreni jur za krieposti uvodno citiranoga zakona, — nisu


dužni dati sastaviti nove gospodarstvene osnove (programe).


§ 15.


Odobrene gospodarstvene osnove imaju se u pravilu svake desete
godine podvrći običnoj revisiji, a svake dvadesete godine glavnoj revisiji,
(§. 46. naputka za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa).
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 296 —


Odobreni gospodarstveni programi imaju se svake desete godineiznova
sastaviti.


U slučaju potrebe vlastna je kr. zemaljska vlada u svako doba
odrediti revisiju gospodarstvene osnove, odnosno novi sastavak gospodarstvenog
programa.


§. 16.
Za odstup od odobrene gospodarstvene osnove odnosno programa
ima se izhoditi dozvola kr. zemaljske vlade.
Takovu dozvolu valja dakle primjerice izhoditi:


1. kada se kani unapred gospodarstvenom osnovom odnosno programom
ustanovljeni godišnji prihod za dvie ili vize godina prekoračiti
i uporabiti (predhvat);
2. kada se kani prenieti pojedine sječine i ogojne površine iz tekuće
polovice u drugu polovicu gospodarstvenog razdobja ili u dalnje
koje razdobje;
3. kada se šumska površina ili šumska drvna zaliha (fundus
instruktus), kojim god načinom preinačuje, n. pr. diobom, zamjenom,
kupom, prodajom, pretvorbom šumskog tla u drugu vrst gojitbe i t. d.
Molbu za dozvolu odstupa valja predati kod nadležne kr. kotarske
oblasti (gradskog poglavarstva), koja će ju putem županijskog upravnog
odbora, koji imađe o njoj dati sa šumsko-gospodarstvenog gledišta svoje
mnienje, predložiti kr. zemaljskoj vladi.


U slučajevih §. 9. zakona imade se ta molba neposredno predložiti
kr. zemaljskoj vladi.


Molbi valja priložiti sliedeće;


a) očitovanje posjednika, u kojem se obrazlaže potreba i povod
odstupa;
b) strukovno mnienje šumarskog tehničara političke uprave glede
očitovanja pod a);


c) u slučaju prehvata predlog, kojim načinom i u kojem roku će
se isti izjednačiti, uz priklop dotičnog drvosječnog i eventualno ogojnog
predloga ili eventualno nove posebne porabne, odnosno gojitbene osnove
za tekuće đesetgodište;


d) odobrenu gospodarstvenu osnovu odnosno program, od kojih se
kani odstupiti;
e) shodan predlog glede razpoloženje tim načinom dobivenog
prihoda;


f) posjednici šuma, navedenih u §. 14. slovo c), d), e) i g) zakona,
imaju molbi priložiti i dozvolu njihove nadzorne oblasti na zamoljeni
odstup.
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 297 —


Svaka dozvola odstupa ima se uz naznaku odnosne naredbe kr.
zemaljske vlade i uvjeta, pod kojimi je podieljena, ubilježiti u očevidnik


o gospodarstvenoj osnovi odnosno programu (§. 44. naputka za sastavak
gospodarstvenih osnova odnosno programa).
§. 17.


Ako uslied dozvoljenog odstupa od prvobitne odobrene gospodarstvene
osnove odnosno programa nastupe u gospodarenju bitne promjene
(n. pr. promjena vrsti uzgoja, obhođnje, uporabne dobe i t. d.),
usljed kojih bi dalnje provadjanje odobrene gospodarstvene osnove
odnosno programa u obće nemogućim ili neshodnim postalo, tada
valja za dotičnu šumu sastaviti novu gospodarstvenu osnovu odnosno


program.
Drvosjećni i ogojni predloži.
§. 18.
Šumarski stručnjak (§§. 6., 7., 10. i 11. zakona) imade sporazumno
sa zastupnikom posjednika šuma, navedenih u §§. 1. i 3. al. 3.
zakona, a u slučajevih §§. 10. i 11. zakona prema predhodnoj odredbi
kr. kotarske oblasti (gradskog poglavarstva) na temelje odobrene gospodarstvene
osnove odnosno programa, sastaviti u dva primjerka godišnje
drvosječne i ogojae prcdlogc, iza kako je prije sam na licu mjesta obavio
stručne izvide i predradnje (n. pr. izmjeru, procjenu i t. d.).
Toni sgodom treba da po mogućnosti uvaži sve predloge i želje
posjednika (ovlaštenika), u koliko se njihovo oživotvorenje ne bi protivilo
gospodarstvenoj osnovi odnosno programu i postojećim zakonskim
propisom.
§. 19.
Godišnji drvosječni predlog ima se sastaviti prema obrazcu A)
tako, da iz njega bude vidljivo mjesto i površina sječe, te množina razpoložive
drvne gromade.
Sječna površina i drvna gromada za prvu godinu gospodarstvenog
razdobja ima se opredieliti prema posobnoj porabnoj osnovi, odnosno
gospodarstvenom programu, a za sliedeće godine prema uspjehu prošlogodišnjih
sječa.
Za to valja na temelju izvadka iz gospodarstvene kontrolne knjige


o šumskih užiicih obrazložiti u drvosječnom predlogu sve razlike koje su
nastale bud prekoračenjem, bud prištednjom faktične uporabe sječne
površine i drvne gromade naprain odobrenom prihodu minule gospodarstvene
godine.
Prekoračenje u drvosječnom predlogu odobrenog prihoda ima se u
pravilu izjednačiti sliedeće gospodarstvene godine.
20
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 298 —


Ako se ovo prekoračenje, koje ne smije iznositi više od jednogodišnjeg
redovitog prihoda, obzirom na potrebe posjednika ne može izjednačiti
u slieđećoj gospodarstvenoj godini, tad se to mora učiniti u
roku od najdulje 5 godina, a svakako unutar tekućeg desetgodišta.


Prištednje užitaka iz prošlogodišnjih odobrenih drvosječnih predloga
imaju se u drvosječnom predlogu za slieđeću gospodarstvenu godinu
posebno izkazati.


Ove prištednje, u koliko se tiču redovitog prihoda, stoje u svako
doba posjedniku na razpolaganje, ali ih valja u pravilu uporabiti prije
izmaka tekućeg desetgodišta.


U drvosječnom predlogu iniadu se posebice izkazati redoviti i izvanredni
glavni, te medjutimni užitak i to: po vrsti drveća, po množini
drvne gromade, po uporabivosti (n. pr. gradivo, tvorivo, ogrievno drvo
i t d.) i po novčanoj vriednosti.


Drvosječnom predlogu valja priklopiti odnosni elaborat o procieni
i obračunu drvne gromade, zatim izvadak iz gospodarstvene kontrolne
knjige o šumskiii užitcih za minulu godinu.


Ako se drvna gromada na uživanje dospjelog redovitog prihoda
ima prema zaključku posjednika upotrebiti u različite svrhe, tad se ima
za pojedine svrhe opredieljena drvna gromada posebice obračunati i u
drvosječnom predlogu napose izkazati.


§ ^0.


Godišnji ogojni prodlog ima se sastaviti prema obrazcu B).


U istomu valja izkazati sve gojitbene radnje, koje će se u slieđećoj
gospodarstvenoj godini obaviti i to:


sjetve, sadnje, ´/agaje, odvodnje, ogradjivanja, zaštite, čišćenja
i t. d.; zatim za gojitbu opredieljcne površino, vrst gojilbe, dobavu
potrebitih radnih sila, kao što i troškove ovih radnja pojedince i ukupno.


Nove gojitbe i popravci prijašnjih kultura valja da se posebice
izkažu.


Ogojnom predlogu ima se priložiti izvadak iz gospodarstvene kontrolne
knjige 0 gojitbeuih radnjah za minulu gospodarstvenu godinu i
popis sviti šumskiii čistina i zagajenih površina.


Ako je na kojoj od zagajenih površina sastojina tako odrasla i
ojačala, da joj marva više naškoditi ne može, ili ne ima više razloga,
da se pod zabranom drži, tada valja u okviru §. 10. š. z. slaviti obrazloženi
predlog, da se dotična branjevina otvori.


§ 21.
Kr. kotarska oblast (gradsko poglavarstvo, odnosno župan turopoljski)
imade po šumarskom stručnjaku sastavljene i predložene joj
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 299 —


godišnje pređloge svake godine do početka mjeseca kolovoza dostaviti
zastupniku posjednika na pretres i prihvat.
Ovomu pristoji pravo, da proti cielomu predlogu ili proLi pojedinim
dielovom prigovori.


Zastupnik posjednika dužan je godišnje pređloge s odnosnim zaključkom
i eventualnimi prigovori do 20. kolovoza dotične godine vratiti
kr. kotarskoj oblasti (gradskom poglavarstvu, odnosno županu turopoljskom),
koja će ih uz obrazloženo mnienje šumarskog stručnjaka
najkasnije do konca mjeseca kolovoza predložiti županijskom upravnom
odboru, odnosno u slučajevih §. 9 zakona, kr. zemaljskoj vladi.


§ 22.


Županijski upravni odbor imati će podastrte mu pređloge prema
potrebi po županijskom šumarskom izvjestitelju i na licu mjesta izpitati
dati, te ih odobriti, ako budu u redu pronadjeni i ako proli njim
nisu uloženi prigovori.


Ako je zastupnik posjednika proti predlogom uložio prigovore,
tad ima županijski upravni odbor, uzcv u obzir strukovno mnienje
županijskog šumarskog izvjestitelja, donieti o podnesenih prigovorih
prvomolbenu odluku, a ujedno odrediti, da se oni dielovi predloga, koji
se osnivaju na odobrenoj gospodarstvenoj osnovi odnosno programu i
proti kojim prigovor uložen nije, provesti imaju.


Proti ovoj odluci dozvoljen je posjedniku u roku od 14 dana
utok, a županijskom šumarskom izvjestitelju predstavka na kr. zemaljsku
vladu.


Pravomoćno ustanovljene pređloge imade županijski upravni odbor
providiti zaporkom odobrenja.
§ 23.


Sa predloži onih gradskih obćina, koje su neposredno kr. zemaljskoj
vladi podredjene, zatim sa predloži plemenitog turopoljskog kornposesorata
(§. 9. zakona), postupat će kr. zemaljska vlada smislu shodno
prema ustanovam §. 22. o. n.


§. 24.
0 usliedivšem odobrenju godišnjih drvosječnih i ogojnih predloga
imade se obaviestiti posjednik. Jedan primjerak odobrenih predloga pridržat
će si županijski upravni odbor, odnosno u slučajevih §. 9. zakona,
kr. zemaljska vlada dočim će se drugi primjerak propisanim putem dostaviti
šumarskom stručnjaku na tehničku provedbu.
§. 25.
Sastavljanje godišnjih predloga jest redoviti posao stručne uprave
i šumskeg gospodarenja, za to šumarskom stručnjaku (šumarskom teh