DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 282 —


Skupština šumarskog družtva g. 1903.


Na prošlogodišnjoj skupštini hrvatskog šumarskog družtva
zaključeno je na predlog g. prof. Kesterčaneka, da se sa skupštinom
spoji naučni izlet u Bosnu, eventualno u Istru, kako je
predložio g. prof. Partaš.


Akoprem je skupština na prvom mjestu odredila Bosnu,
ovaj eventualni izlet u Istru povodom je, da ob ovom predmetu
želim još na vrieme redi svoje mnienje. (Bilo je rečeno
samo »eventualno«, i to ne samo za ovu godinu, već u obče;
u ostalom još prije nego li smo primili ovaj sastavak, već je
u sjednici družtv. upravnoga odbora sve shodno za naučni
izlet u Bosnu odredjeno, kako će se viditi iz zapisnika iste
sjednice, koji će u ovom listu objelodanjen biti, čim bude u
sliedećoj sjednici ovjerovljen. Uredu.).


Gospoda drugovi sjećati će se, da već mnogo godina zagovaram
i predlažem naučni izlet našega družtva u Bosnu, pa
sjegurno i to znadu, da je god. 1900. već takov donekle spreman
bio, al je — izostao.


Pošto skupštinski zaključak o đružtvenom naučnom izletu
u Bosnu ima i dodatak o eventualnom izletu u Istru, a
ja sam samo za Bosnu, neka mi je dozvoljeno to ovdje opravdati.


Bilo bi umjestno, da počmem s onim tajnim, a prirodnim
vezom, koji veže Hrvate s Bosnom, i njezinim čilim narodom,
nu to neću učiniti, da se ne reče, te »tjeram politiku«, —
premda etnografija nije politika.


Prvo je, da smo neposredni susjedi Bosne a uz to svezani
smo s tamošnjim narodom i po krvi i jeziku.


Nu sve da i nema medju Hrvatskom i Bosnom inih drugi
veza, izim susjedstva, mi smo dužni i zvani da idemo tamo
baš radi toga, jer smo susjedi.


Da je Bosna susjed, koji nam je u svemu jednak, mogla
bi se donekle izpričati naša nemarnost, ali to je susjed, koji
imade svojih odličnih i značajnih osebina našima posvema
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 283 —


opriečnih, pa nam je s toga i dužnost, da te osebine barem
vidimo, ako ved ne možemo sasvim proučiti.


Vrlo bi se ogriešio, kada bi na ovom mjestu i za ovaj
predmet išao iznositi sve nama vidne i znane oprieke Herceg-
Bosne i Hrvatske, nu jednu ne smijem prešutiti u ovom predmetu,
šume najme.


Poznato nam je svima, da je naša draga susjedkinja puna
i prepuna šuma, vrlo raznovrstnih po prostoru, smjesi, po vrsti
drveća i porabi. Uprava tih prostranih šuma posve je različna
od naše, pa će joj sjegurno radi toga i uspjesi biti posvć drugačiji,
nego naši. Po tom je opravdano podpuno, ako se pobrinemo,
da barem ponešto proučimo te šumarske prilike i
prispodobimo ih s našima.


Po ovom, što je samo nabačeno, jasno je, da nam je
vriedno upoznati šumarske prilike u Bosni; a kud i kamo
nam se to nameće baš za najveću dužnost, kada uvažimo, koli
osjetljivo je naša susjeda potisnula našu domaću šumsku trgovinu
nazad, odkada je svoje prostrane hrastike, jelike, bukvike
otvorila svjetskoj trgovini, i odkada je trgovački sviet zadivila
svojom izvrstnom robom, — da, plač i lelek nastao je u našem
domaćem trgovačkom svietu, pa se neprestano čuje, da je tomu
kriva Bosna


Iz jedne najnovije knjige o Bosni vadim ove podatke;
U Herceg.-Bosni iznosi šumska površina 2,709,039 hektara
i to:
2,157.269 h državnih i


651.770 h privatnih šuma.
S drvljem je obraslo u brdinam:
579.996 h bukovinom,
205.873 h jelom i borom,
188.260 h bukvom i hrastom,
113.076 h bukvom i jelom,
110.858 h hrastom.
U nizinama ima:
184.630 h hrastika,
156.371 h bukvika.


ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 284 —


Sbrojitbom ovih podataka naći demo, da se ukupna površina
nepodudara s ovom specificiranom; pošto je razlika
ogromna, držim da nisu izkazane kraške goljeti kršne Hercegove
zemlje.


Prostrane ove šume većinom su u visokim planinam i brdinama
u obće nepristupne, pa je ipak bosanska zemaljska
vlada u svom području stvorila i namjestila uđesbe, da se raznovrstna
gradja, što se tamo dobiva posve udobno odprema na
svjetska tržišta. Nije ovo mjesto, da se o tom razpravlja: nije
li taj ogromni porast bosanske šumske trgovine produkt nizkih,
ciena; ili državno kućanstvo bosanske uprave traži, da se
šume prodavaju za namaknuti potrebna novčana sredstva; ili
su bosanske šume već tako zrele, da se sječa istih odgadjati
ne smije, — bilo što mu drago, one danas znatno uplivaju na
cienu ne samo lokalno, već i na svjetskom trgu.


Pripoviedali svi mi očevidci, da su za eksploataciju šuma
i izvoz robe iz šume namještene takove udesbe, koje zaslužuju
ono malo vremena, da je čovjek u obće, a šumar napose vidi.
Ja sam o tom vidio dosta slika u »Nadi«.


Prema ovomu posve je jasno, da za nas šumare iz Hrvatske
nema danas sgodnijeg mjesta za naučni izlet, nego li je
naša susjeda i sestra Herceg-Bosna.


Kada ne bi ništa drugo govorilo za ovoj naučni izlet, bilo
bi i ovo dosta. Ali ja mislim, da je za nas šumare od osobite
važnosti uočiti i pomladjivanje šume, hako se u Bosni provodi.
Mi smo hvala Bogu već došli do toga, da za svoju dužnost
držimo, dići tamo mladu šumu, gdje staru sječemo. Lahko je
ovo učiniti u ravnici i na malim prostorima, ali dajmo pregledajmo,
kako to napreduje u Bosni i kako tamo rade, U
Bosnoj su takodjer vrstni strukovnjaci na čelu centralne i lokalne
uprave, pa je sjegurno, da će nam njihovo tegotno izkustvo
biti dobrim vodičem i kod kuće.


Bosanska vlada primila se je i pošumljenja Krasa u Hercegovini,
pa će za nas Hrvate i ovo biti vrlo poučno.
Kada sam prvi put bio u Bosni god. 1883. i razumio
šumske prilike, vidio sam tamo prostrane šikare, nastale pa
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 285 —


ležom šuma, podbieljivanjem stabala, a sve radi paše. Pošto
žalibog mi u Hrvatskoj i danas još imamo krajeva, gdje narod
sa šumom baš tako barata, kao po Bosni, ne će po nas biti
s gorega, ako se uputimo o tom, kako bosanska uprava tomu
odolieva.


Mogao bi još puno razloga navezati, koji govore za to, da
idemo na poučni izlet u Herceg-Bosnu, ali ne ću da otežem
ove redke, pa s toga sjedam štov. drugove na zadnji Šumarski
list (ožujak), pa će u njemu naći najbolju pobudu za to; ako
Bosna danas upliva na ciene svjetskog trga u šumskoj trgovini,
zaista je za nas Hrvate vriedno, da vidimo i učimo na
mjestu tamošnje šumske prilike!


Sve ovo spomenuto nije rečeno, da ne idemo u Istru, već
je rečeno u to ime, da se iztaknu prednosti naučnog izleta u
Bosnu pred onim u Istru. U Istri ćemo viditi samo uzgoj
šume na Krasu. Nije mi nakana taj posao omalovažiti, ali
ne mislim, da je za sve šumare u Hrvatskoj tako važan, kao
proučavanja šumskih prilika u Herceg-Bosni. Osim toga težko
da danas ima šumara u Hrvatskoj, koji nije vidio Kras i tamošnje
pošumljivanje, dočim ih je opet vrlo malo, koji su t
zavirili u Bosnu.


Ovom prilikom sjećam posebice na to, da se žalibog mi
Hrvati ne možemo posvetiti pošumljivanju cieloga našega Krasa,
jer to sve nije bas u našim rukama; ono što može učiniti autonomna
vlada, jedva je spomena vriedno; ono što učine zemlj.
zajednice i privatnici jedva će ikada odlučno biti u tom prevažnom
pitanju, pa zašto da se tim pitanjem bavimo preko
potrebe, a zapuštamo ono, što nam je već »do grla došlo«.


Nisam stalan, ali mi se čini, da do danas još nije riešeno
pitanje, čije su one kraške goljeti u Hrvatskoj, pa se s toga
bojim da ni pošumljenje istih možda ne će napredovati po
našoj želji. U svoje doba čitao sam, da je u Francezkoj krenulo
pošumljivanje goljeti istom onda napred, kada je zakonom
uredjeno bilo i vlastničtvo i pošumljivanje i kada je vlada sama
u to ime svake godine davala nekoliko milijuna franaka i posao
strogo nadzirala.
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 286 —


Mi smo daleko od svega toga!


Po ovomu svemu očevidno je, da će za nas šumare iz
Hrvatske biti pravi poučni izlet, ako idemo u Herceg-Bosnu
a ne u Istru.


A sada da spomenem i nešto obcenita o toj plemenitoj i
miloj našoj susjedi. Herceg-Bosna krasna je zemlja, puna cara
i prirodnih krasota, koje još sve svoje ljepote čuvaju u angjeoskom
ruhu, čovjek se mora u toj obilnosti božjih darova
osvježiti, mora se duhom uzvisiti, mora crpiti snagu, mora priljubiti
prirodu; toliko prirodnili ukrasa na zemlji, ne nalazi se
skoro na manjem prostoru, nego u Herceg-Bosni. Razmaženi
putnici zapadne Europe puni su su hvale tih krasota, svake
godine tamo ih je sve više, pa zar da mi Hrvati to mirno
gledamo!


Turistika je danas krenula u Bosnu, a mora se bosanskoj
vladi pohvalno priznati, da ju podupire i podpomaže
obilno, dakle su tu i uredbe, što ih putnik na putu treba, pa
se ne moramo za tielo bojati. A najzad mi šumari, smo po zanatu
turiste, pa nam to ne če biti težko.


Ja sam do sada vidio Bosnu na mnogo mjesta. Bio sam
i u priestolnici, ubavom Seher-Sarajevu, pa mogu štov. drugove
uvjeriti, da ne će nikada požaliti, ako se odluče za put
u Bosnu.


A pomislite kako je tamo tajinstven onaj iztočnjački život,
prepleten u same bajke! A istom ona borba iztočne i zapadne
kulture, koja se osobito u Sarajevu oštro iztiče! Sve nas to
zanima, zaokupljuje, žeže, uznosi, i sjeća na prošlost, koja je
za nas Hrvate tim milija, jer je i naša!


Dakle samo u Herceg-Bosnu!
Ne će biti na odmet, ako ovdje iznesem i put, kojim bi krenuti
i putovati imali, te ugodno s koristnim spojili. Po momu sudu
mi bi se imali sastati u Zagrebu, eventualno na Rieci i odavle
krenuti ladjom do Kotora. Od Kotora željeznicom do Mostara i
Sarajeva, ustaviv se na mjestih, gdje je za nas podesno. Od Sarajeva
krenuli bi prema Brodu n./S., s izletom u Jajce raz
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 287 —


gledav uz put sve točke, koje su za šumarstvo važne. U Brodu
n./S. (hrvatskom) mogli bi imati glavnu skupštinu, koja bi
svakako mnogobrojno posječena bila, jer Brod vrlo sgodno
leži, ima vrlo prikladnu željezničku svezu i jer u blizini imade
mnogo šumara. Ako se ne svidja ovaj put možemo ga okrenuti,
pa iz Broda n,/S. krenuti u Bosnu pa morem do Rieke
i u Zagrebu imati skupštinu.


Putujud jednim ili drugim pravcem imali bi prilike viditi
prekrasne predjele, za mnoge nas prava čuda prirodnog bogatstva;
vidili bi u Herceg-Bosni sve grane šumarske službe,
šumske sječe i pomladka šume, sve kulturne stečevine drage
nam Bosne i Hercegovine; a Dalmaciji vidili bi široko more,
zatvorene luke, ogromne brodove svake ruke: ratne i trgovačke
parobrode i jedrenjače, ribarice i ])arčice; tamo bi imali u
obilju prilike nadiviti se raznim umjetninam, što su si kroz
stoljeća Hrvati skupili i sačuvali; u Dalmaciji imali bi prilike
viditi i pošumljivanje Krasa o kojem bi nam najboljim tumačem
bio sam velecienj. g. podpredsjednik družtva.


S ovim bi svršio sve, što sam mislio da iznesem u podkriepu
prednosti naučnog izleta za nas šumare u Herceg-Bosnu
pred onim u Istru. Razumije se samo po sebi, da bi ovaj izlet
bio samo onda spomena vriedan i po naše šumarsko družtvo
častan, ako bi se gg. drugovi već sada počeli za isti pripravljati
i kod istog sudjelovali u što večem broju.


Suvišno je ovdje i spomenuti, da bi najveći teret za ovaj
izlet pao na ledja gg. odbornicima našeg družtva, ali ja mislim,
da bi oni drage volje tu žrtvu priđonieli., da za vremena sve
udese, kako nam na putu nebi ništa sakriveno ostalo, što je
vriedno viditi. Kačunam posve sigurno, da bi se oni pobrinuli,
te bi nam izposlovali sve pogodnosti, što se na ovom putovanju
dadu postići.


Konačno spominjem, da bi se na put morali dati odmah
u kolovozu, jer bi kasnije po Bosni morali imati sa sobom
mnogo tople prtljage, tim više, što bi si za ovaj naučni izlet
morali priuštiti puno više vremena, nego li je to kod nas